Giải thuật Euclid mở rộng là gì? Chi tiết về Giải thuật Euclid mở rộng mới nhất 2023

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Giải thuật Euclid mở rộng được sử dụng để giải một phương trình vô định nguyên (còn được gọi là phương trình Đi-ô-phăng) có dạng

Trong đó là các hệ số nguyên, là các ẩn nhận giá trị nguyên. Điều kiện cần và đủ để phương trình này có nghiệm (nguyên) là là ước của . Khẳng định này dựa trên một mệnh đề sau:

Nếu thì tồn tại các số nguyên sao cho

Cơ sở lý thuyết của giải thuật[sửa | sửa mã nguồn]

Giải thuật Euclid mở rộng kết hợp quá trình tìm ƯCLN(a, b) trong thuật toán Euclid với việc tìm một cặp số x, y thoả mãn phương trình Đi-ô-phăng.
Giả sử cho hai số tự nhiên a, b, ngoài ra a>b>0.
Đặt , chia cho được số dư và thương số nguyên . Nếu thì dừng,
nếu khác không, chia cho được số dư ,…Vì dãy các là giảm thực sự nên sau hữu hạn bước ta được số dư .

;
;
….;

trong đó số dư cuối cùng khác 0 là .
Bài toán đặt ra là tìm x, y sao cho

Để làm điều này, ta tìm x, y theo công thức truy hồi, nghĩa là sẽ tìm

sao cho:
với .

Ta có

, nghĩa là
. (1)

Tổng quát, giả sử có

với .
với .

Khi đó từ

suy ra

từ đó, có thể chọn

(2)
(3)

Khi ta có được .
Các công thức (1), (2), (3) là công thức truy hồi để tính x, y.

Giải thuật[sửa | sửa mã nguồn]

{Thuật toán Euclide: a, b không đồng thời bằng 0, trả về gcd(a, b)}
function gcd(a, b);
begin
 while b 0 do
  begin
   r:= a mod b; a:= b; b:= r;
  end;
 Result:= a;
end;
{Thuật toán Euclide mở rộng: a, b không đồng thời bằng 0, trả về cặp (x, y) sao cho a * x + b * y = gcd(a, b)
Về tư tưởng là ghép quá trình tính cặp số (x, y) vào trong vòng lặp chính của thuật toán Euclide.}
function Extended_gcd(a, b); 
begin
 (xa, ya):= (1, 0);
 (xb, yb):= (0, 1);
 while b 0 do
  begin
   q:= a div b;
   r:= a mod b; a:= b; b:= r; //Đoạn này giống thuật toán Euclide.
   (xr, yr):= (xa, ya) - q * (xb, yb); //Hiểu là: (xr, yr):= (xa, ya) "mod" (xb, yb);
   (xa, ya):= (xb, yb);
   (xb, yb):= (xr, yr);
  end;
 Result:= (xa, ya);
end;

Giải thuật sau chỉ thực hiện với các số nguyên a>b>0, biểu diễn bằng giải mã:

 Sub Euclid_Extended(a,b)
 Dim x0, x, y,y1 As Single
  x0=1: x1=0: y0=0: y1=1
 
 While b>0
   r= a mod b 
   if r=0 then Exit While
   q= a / b
   x= x0-x1*q
   y= y0-y1*q
   a=b
   b=r
   x0=x1   
   x1=x
   y0=y1   
   y1=y
 Wend
  Me.Print d:=b, x, y
code
 End Sub

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Với a=29, b=8, giải thuật trải qua các bước như sau:

Bước
0 29 8 5 3 1 0 1 0 1 -3
1 8 5 3 1 0 1 -1 1 -3 4
2 5 3 2 1 1 -1 2 -3 4 -7
3 3 2 1 1 -1 2 -3 4 -7 11
4 2 1 0 2

Kết quả thuật toán cho đồng thời , .

Dễ dàng kiểm tra hệ thức

Áp dụng giải thuật Euclid mở rộng tìm số nghịch đảo trong vành [sửa | sửa mã nguồn]

Số nghịch đảo trong vành [sửa | sửa mã nguồn]

Trong lý thuyết số, vành được định nghĩa là vành thương của với quan hệ đồng dư theo modulo m (là quan hệ tương đương) mà các phần tử của nó là các lớp đồng dư theo modulo m (m là số nguyên dương lớn hơn 1). Ta cũng có thể xét chỉ với các đại diện của nó. Khi đó

Phép cộng và nhân trong là phép toán thông thường được rút gọn theo modulo m:Phần tử a của được gọi là khả nghịch trong hay khả nghịch theo modulo m nếu tồn tại phần tử a’ trong sao cho a*a’=1 trong hay . Khi đó a’ được gọi là nghịch đảo modulo m của a. Trong lý thuyết số đã chứng minh rằng, số a là khả nghịch theo modulo m khi và chỉ khi ƯCLN của a và m bằng 1.
Khi đó tồn tại các số nguyên x, y sao cho

Đẳng thức này lại chỉ ra y là nghịch đảo của a theo modulo m. Do đó có thể tìm được phần tử nghịch đảo của a theo modulo m nhờ thuật toán Euclid mở rộng khi chia m cho a.

Giải thuật[sửa | sửa mã nguồn]

//a, m > 0. Trả về a^-1 mod m, gcd(a, m) phải bằng 1, chú ý là ta không cần quan tâm y khi giải pt diophante a * x + m * y = 1
function ModuloInverse(a, m);
begin
 xa:= 1; xm:= 0;
 while m 0 do
  begin
   q:= a div m;
   xr:= xa - q * xm;
   xa:= xm;
   xm:= xr;
   r:= a mod m;
   a:= m;
   m:= r;
  end;
 Result:= xa;
end;

Giải thuật sau chỉ thực hiện với các số nguyên m>a>0, biểu diễn bằng giã mã:

 Procedure Euclid_Extended (a,m)
int, y0:=0,y1:=1;

While a>0 do {
   r:= m mod a 
   if r=0 then Break   
   q:= m div a
   y:= y0-y1*q
   y0:=y1   
   y1:=y
   m:=a
   a:=r
   
 }
 If a>1 Then Return "A không khả nghịch theo mođun m" 
 else Return " Nghịch đảo modulo m của a là y"

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Tìm số nghịch đảo (nếu có) của 30 theo môđun 101

Bước i m a r q y0 y1 y
0 101 30 11 3 0 1 -3
1 30 11 8 2 1 -3 7
2 11 8 3 1 -3 7 -10
3 8 3 2 2 7 -10 27
4 3 2 1 1 -10 27 -37
5 2 1 0 . . . .

Kết quả tính toán trong bảng cho ta . Lấy số đối của theo mođun được . Vậy .

Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Số nghịch đảo theo môđun được ứng dụng nhiều trong việc giải phương trình đồng dư, trong lý thuyết mật mã.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giải thuật Euclid

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • A php implementation of the Extended Euclidean Algorithm showing line-by-line working and outputs Lưu trữ 2006-09-04 tại Wayback Machine
 • A javascript implementation of the Extended Euclidean Algorithm shown above Lưu trữ 2006-09-04 tại Wayback Machine
 • How to use the algorithm by hand Lưu trữ 2006-09-07 tại Wayback Machine
 • Extended Euclidean Algorithm Applet Lưu trữ 2006-09-12 tại Wayback Machine
 • Source for the form of the algorithm used to determine the multiplicative inverse in GF(2^8)
 • Source of a C++ program which calculates the multiplicative inverse. Lưu trữ 2007-03-11 tại Wayback Machine


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giải_thuật_Euclid_mở_rộng&oldid=64991008”

Từ khóa: Giải thuật Euclid mở rộng, Giải thuật Euclid mở rộng, Giải thuật Euclid mở rộng

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4.5 (83 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn