Giáo án sinh hoạt lớp 6 chân trời sáng tạo trọn bộ cả năm, với 245 trang, mang tới các bài soạn của cả năm học 2022 – 2023 giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm 6 theo chương trình mới.

Với đầy đủ các bài soạn của 9 chủ đề: Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới, Chăm sóc cuộc sống cá nhân, Xây dựng tình bạn, tình thầy trò…. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm giáo án môn Toán, Lịch sử – Địa lí, Ngữ văn 6. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giáo An Sinh Hoạt Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Cập Nhật Mới Nhất

 

Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIỂM 1: XÂY DỰNG TRUYÈN THÓNG NHÀ TRƯỜNG
TUẦN 1 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch tuần mới
– Bầu ban cán sự lớp và tô/ nhóm.
– Nêu được những hành động, lời nói đã thẻ hiện để thiết lập quan hệ thân thiện với
bạn bẻ, thầy cỗ;
– Thể hiện được tình cảm yêu thương, thân thiện với bạn bẻ, thây cô.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ
với người khác
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒÈ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu: bình bầu được cán sự lớp và làm quen tạo mỗi quan hệ thân thiện với
thầy cô, bạn bẻ.

b. Nội dung: bầu cán sự lớp và làm quen với bạn bẻ, thầy cô

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* Tổ chức cho HS làm quen với thầy cô, bạn bẻ trong lớp

– GVCN giới thiệu về các thầy cô giáo bộ môn

– GV tổ chức cho HS trong lớp làm quen với nhau bằng trò chơi “7i là ai”

* Bầu cán sự lớp và tổ/nhóm: chọn ra những bạn có trách nhiệm, cần thận, có khả
năng quản lí tốt…

Hoạt động 4: Kết thức sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.

Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 2 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch tuần mới.
– Ghi nhớ được các nội quy nhà trường và nội quy lớp học;
– Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện cam kết nội quy lớp học, trường học;
– Nêu được những hành động, lời nói đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện với
bạn bẻ, thầy cỗ;
– Xác định được nhiệm vụ năm học.
– Thể hiện được tình cảm yêu thương, thân thiện với bạn bẻ, thầy cỗ.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng: giải quyết các vẫn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ
với người khác
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Nội quy lớp học
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIÊN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒÈ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu:

– Ghi nhớ được các nội quy nhà trường và nội quy lớp học;

– Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện cam kết nội quy lớp học, trường học;

– Nêu được những hành động, lời nói đã thể hiện đề thiết lập quan hệ thân thiện với
bạn bẻ, thầy cỗ;

– Xác định được nhiệm vụ năm học

b. Nội dung: GVCN phô biên nội dung và HS kí cam kết; đưa ra nhiệm vụ năm
học.

c. Sản phẩm: HS kí cam kết thực hiện nội quy, nhiệm vụ năm học

d. Tổ chức thực hiện:

* GV phổ biến vẻ nội quy nhà trường, nội quy lớp học

– GV yêu cầu lớp trưởng đọc nội quy nhà trường. nội quy lớp học.

* Tổ chức cho HS xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học
– GV khuyến khích HS cùng nhau xây dựng các quy định trong nội quy lớp học.

– Các tô thảo luận biện pháp thực hiện và xây dựng cam kết thực hiện nội quy nhà
trường, nội quy lớp học.

– Xây dựng nhiệm vụ năm học mới để cùng cố gắng phần đấu đạt thành tích tốt.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong

trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.

Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 3 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Cách thực hiện tốt nội quy lớp học
– Nêu được việc làm tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bẻ,
– Xác định vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ vạn bè và nêu những cách giải quyết
mâu thuẫn với bạn theo hướng tích cực, thân thiện.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn để
– Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ
với người khác
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.

– Các biện pháp thực hiện tốt nội quy lớp học

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tô, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Căn bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:
+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Chia sẻ được cách tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bẻ

– Đưa ra cách thực hiện tốt nội quy lớp học.

b. Nội dung: các tô nhóm tô chức xây dựng nội quy lớp học và cách thực hiện nội
quy đó.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* Tổ chức cho HS xây dựng quy tắc ứng xử đề tạo môi trường lớp học an toản,
thần thiện, tạo thiện cảm trong quan hệ bạn bẻ

– Yêu cầu HS làm việc theo tô để thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: Xác định những
quy tắc ứng xử đề tạo môi trường lớp học an toàn, thân thiện, tạo thiện cảm trong
quan hệ bạn bè.

– Khuyến khích các tô thể hiện kết quả thảo luận của tô mình dưới các hình thức
khác nhau như bảng quy tắc, sơ đỗ tư duy hoặc tranh, áp phích….

– GV yêu cầu lớp trưởng tông hợp các nội dung mà các tổ nêu ra.

– Cùng HS bỗ sung, điều chỉnh thành quy tắc ứng xử chung của lớp.

* HS chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động vận dụng sau giờ học

– GV khích lệ HS chia sẻ với lớp vẻ:

+ Những cách giải quyết mâu thuẫn với bạn theo hướng tích cực, thiện chí đã thực
hiện được đề tạo thiện cảm trong mối quan hệ bạn bẻ.

+ Những cách thực hiện nội quy lớp học của HS”

– GV nhận xét chung cách thực hiện tốt nội quy lớp học mà lớp đề ra.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.

Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 4 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Chia sẻ cảm nhận khi học môi trường mới, biết giữ gìn tình bạn, tình thầy trò
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
– Năng lực riêng: giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ

với người khác
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ôn định vị trí chỗ ngôi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tô, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.
Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuân:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: cảm nhận khi học môi trường mới và biết giữ gìn tình bạn, tỉnh thầy
trỏ.

b. Nội dung:

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* GV tô chức cho HS chia sẻ cảm nhận khi học trong môi trường học tập mới:

– Những điều cảm thấy vui vẻ

– Những khó khăn còn gặp phải trong mỗi trường học tập mới.

* HS chia sẻ cảm nhận. GV tổng kết và đưa ra biện pháp giải quyết

* Cả lớp cùng hát bài: Cho bạn cho tôi sáng tác Lam Trường.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ
– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIỂM 2: CHĂM NGOAN,. HỌC GIỎI
TUẦN 5 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Trao đổi kinh nghiệm học tập cùng bàn và giúp bạn cùng tiễn.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:

+ Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu
+ Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒÈ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu: chia sẻ kinh nghiệm học tập và giúp bạn cùng tiền.

b. Nội dung: các nhóm chia sẻ và giúp bạn củng tiễn

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* GV yêu câu HS trao đổi theo tổ về các kinh nghiệm, phương pháp học tập với
bạn bẻ theo hình thức sơ đồ tư duy và lẫy ví dụ áp dụng các phương pháp đó.

– HS chia sẻ.

– Giúp bạn trong lớp cùng tiễn. GV phân công các bạn học khá giỏi giúp đỡ các
bạn còn tiếp thu chậm đề bạn tiễn bộ.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 6 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Kễ được những việc làm đáng tự hào về bản thân
– Rèn luyện cách nói chuyện vui vẻ với bạn bẻ.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu
+ Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu: kế được những việc làm đáng tự hào và biết nói chyện vui vẻ với bạn
bẻ

b. Nội dung: HS chia sẻ những việc làm cụ thê.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu HS kể những việc làm đáng tự hảo của bản thân mình đã thực hiện.
– HS kể tên, GV và HS khác tuyen dương, khích lệ.

– Chia sẻ cách nói chuyện vui vẻ, hài hước, hào đồng với bạn bè trong lớp.

– Qua đó, em học được những gì từ việc các bạn chia sẻ?

– GV tổng kết và chốt lại.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 7 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Thể hiện tình cảm với người phụ nữ em yêu thương
– Biết quan tâm, thê hiện tỉnh cảm với cô giáo và các bạn nữ.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu
+ Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:
– Nêu được những hành động, lời nói đã thực hiện để động viên, chăm sóc người
phụ nữ mả em yêu thương:

– Chủ động, tự giác động viên, chăm sóc người phụ nữ mả em yêu thương.

b. Nội dung: GV tô chức cho HS chia sẻ trong lớp.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV tổ chức cho HS làm việc theo tổ để chia sẻ:

+ Những điều em học hỏi được sau khi tham gia triển lãm tranh, ảnh về chủ đề
“Người phụ nữ yêu thương”.

+ Những hành động. lời nói em đã thực hiện đề động viên, chăm sóc mẹ, bà trong
gia đình.

+ Cảm xúc của em và mọi người trong gia đình khi thực hiện vả nhận được sự
động viên, chăm sóc.

– Đại điện các tô trình bày kết quả thảo luận của tô mình. GV lưu ý HS chỉ nêu
những điều khác với các điều tổ trước đã trình bày.

– Lớp trưởng tông hợp các nội dung mà các tô nêu ra.

– GV cùng HS bồ sung, điều chỉnh thành hành động, lời nói chuẩn mực của HS đỗi
với những người phụ nữ trong gia đình và các bạn nữ trong lớp.

– Tổ chức cho HS hát về mẹ, về người phụ nữ giữa các tổ trong lớp.

– Nhận xét chung.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL
– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẢN 8 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở
trường
– Biết được những quy định an toàn trong trường học.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Thực hiện kế hoạch cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt mục tiêu
+ Biết khích lệ động viên người khác cùng nhau hoàn thành.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIÊN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒÈ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu:

-Trình bày được những việc đã làm để sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp.

– Thiết kế góc học tập gọn gàng, ngăn nắp của mình.

– Biết nội quy an toàn trong trường học.

b. Nội dung: GV tô chức cho HS chia sẻ trước lớp.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

GV tô chức cho HS chỉa sẻ về:

– Những việc em đã làm và cảm nhận của em khi sắp xếp góc học tập gọn gảng,
ngăn nắp.

– GV yêu cầu HS thiết kế góc học tập gọn gàng. ngăn nắp của mỉnh ở nhà.

– Thảo luận về những nội quy an toàn trong trường học và cùng nhau thực hiện để
đảm bảo an toàn cho bản thân khi ở trường.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Hoạt động trái nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tai lieugiaovien.edu. vn
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIỂM 3: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TUẦN 9 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Biết được các phương pháp tự học hiệu quả

– Thi đua học tốt.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề
– Năng lực riêng:

+ Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huồng giao tiếp, ứng xử khác
nhau.

+ Biết cách khích lệ động viên người khác củng hoàn thành nhiệm vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cân chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: biết áp dụng phương pháp tự học hiệu quả và cam kết thi đua học tốt.

b. Nội dung: HŠ chia sẻ trước lớp.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* GV yêu cầu HS chia sẻ các phương pháp tự học ở nhà hiệu quả trước lớp.

– HS trong lớp lắng nghe và học hỏi để có những biện pháp tự học cho riêng mình.

* GV tô chức cho HS xây dựng cam kết thi đua học tốt

– Yêu cầu HS thảo luận các chỉ tiêu phân đấu trong tuần, trong tháng của tổ và biện
pháp thực hiện để đăng kí chỉ tiêu phần đấu với lớp.

– Lớp trưởng điều hành thảo luận xác định chỉ tiêu phấn đấu học tốt trong tuân,
trong tháng và biện pháp thực hiện.

* HS thực hiện cam kết thi đua học tốt.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực

hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN T10 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Thiết lập được mỗi quan hệ với thầy cô và biết giữ gìn thầy trỏ
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng: Biết cách khích lệ động viên người khác cùng hoàn thành
nhiệm vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS
d. Tổ chức thực hiện:
– GV chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ôn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tô, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: biết quan tâm và giữ gìn tình thầy trò.

b. Nội dung: GV tô chức buôi chia sẻ, nói chuyện với HS.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề
d. Tổ chức thực hiện:

– Cả lớp cùng chia sẻ, trò chuyện với GVCN đề hiểu hơn vẻ cô giáo chủ nhiệm

– Các em HS kể chuyện về những thầy cô giáo cũ mà em ấn tượng, chia sẻ cảm
nhận và suy nghĩ của em với các bạn trong lớp.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghỉ nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN II – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Nói lời tri ân với thầy cô, biết giữ gìn tình thầy trỏ
– Tổng kết được kết quả thực hiện phoøn trào” Dạy tốt, học tốt”.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng: Biết cách khích lệ động viên người khác cùng hoàn thành
nhiệm vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kết quả phong trào “Dạy tốt, học tốt”
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:
– Biết nói lời tri ân tới thầy cô và báo cáo kết quả học tập của bản thân.

b. Nội dung: HS làm thiệp tri ân thầy cô và tông kết phong trào “Dạy tốt, học tốt”
c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* HS làm thiệp viết những lời tri ân tới thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam,
tặng thầy cô để tri ân tới thầy cô.

* Tông kết số HS đăng kí “Dạy tốt, học tốt”.

– Phỏng vấn trực tiếp HS bắt kì với câu hỏi:

+ Em có biện pháp gì để thực hiện phong trào “Dạy tốt, học tốt”

+ Để thực hiện phong trào “Dạy tốt, học tốt”, em thấy bản thân mình cần cô gắng
những mặt nào? Cách thực hiện?

– HS được phỏng vẫn chia sẻ ý kiến.

– GVCN tổng hợp và kết luận, khen thưởng cho những HS đạt thành tích xuất sắc.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Hoạt động trái nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tai lieugiaovien.edu. vn
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 12 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Kế được tắm gương học tốt và các rèn luyện học tập tốt của bản thân.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng: Biết cách khích lệ động viên người khác cùng hoàn thành
nhiệm vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS
d. Tổ chức thực hiện:
– GV chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ôn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tô, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: biết được các tắm gương học tốt, từ đó học tập để rèn luyện bản thân.
b. Nội dung: GV tô chức cho HS chia sẻ về những tắm gương học tốt cũng như

những phương pháp tự học của các bạn.
c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV mời một số tâm gương học tập tốt trong lớp lên chia sẻ trước lớp về cách học
tập của mình.

– HS cả lớp lắng nghe và học hỏi, có thể đặt câu hỏi cho các bạn đề hiểu hơn về
cách học của các bạn.

– Chia sẻ những phương pháp đề đạt kết quả rèn luyện tốt trong tháng thi đua vừa
qua đề các bạn cùng học tập.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIÊM 4:UÓNG NƯỚC NHỚ NGUỎN
TUẦN 13 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Chia sẻ những việc làm của gia đình em với quê hương.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề

– Năng lực riêng:

+ Xác định được mục tiêu, để xuất được nội dung và phương thức phù hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.

+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
đề đạt được mục tiêu.

+ Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ôn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:
+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tô, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cản hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: Chia sẻ những việc làm của gia đình em với quê hương.

b. Nội dung: HS chia sẻ vẻ gia đình.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV tô chức cho HS làm việc theo tổ để chia sẻ:

+ Những điều em học hỏi được sau khi tham gia triển lãm tranh, ảnh về chủ để “Ki
niệm của em về gia đình”.

+ Cảm xúc của em khi chia sẻ với những kỉ niệm về gia đình.

– Đại điện các tổ trình bày kết quả thảo luận của tô mình. GV lưu ý HS chỉ nêu
những điều khác với các điều tổ trước đã trình bày.

– Lớp trưởng tông hợp các nội dung mà các tô nêu ra.

– GV cùng HS bồ sung, điều chỉnh thành hành động, lời nói chuẩn mực của HS đối
với người thân trong gia đình.

– Nhận xét chung.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buỏi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.
d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 14 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Biết được cuộc sống của các chú bộ đội nơi biên giới, hải đảo
– Biết động viên, thăm hỏi và bảy tỏ tỉnh cảm với chú bộ đội.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
để đạt được mục tiêu.
+ Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: biết được cuộc sống của các chú bộ đội nơi biên giới hải đảo.

b. Nội dung: GV chiếu video và đặt câu hỏi cho HS

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chiếu video, hình ảnh về đời sống của các chú bộ đội ở biên giới, hải đảo cho
HS quan sát và đặt câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về cuộc sống của các chú bộ đội?
Qua đó, em làm gì đề khích lệ, động viên các chú bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ?
– HS nêu suy nghĩ của bản thân.

– GV yêu cầu mỗi HS hãy viết một bức thư thăm hỏi các chú bộ đội nơi biên giới,
hải đảo.

– GV hướng dẫn và HS hoàn thiện bức thư.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buỏi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực

hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 15 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Biết cách xây dựng gia đình văn hóa và biết gửi thông điệp tới người yêu thương.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Xác định được mục tiêu, để xuất được nội dung vả phương thức phủ hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
đề đạt được mục tiêu.
+ Thẻ hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cân chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Biết xây dựng gia đình văn hóa

– Gửi thông điệp yêu thương tới người mình yêu thương.

b. Nội dung: tô chức tọa đàm

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đẻ

d. Tổ chức thực hiện:

– GV tổ chức buôi tọa đàm về xây dựng gia đình văn hóa

– HS cả lớp tham gia buổi tọa đàm. Sau buổi tọa đàm, HS cần biết mình học được
những gì về xây dựng gia đình văn hóa.

– GV yêu cầu HS viết những thông điệp yêu thương gửi tặng người thân trong gia
đình. GV có thể hướng dẫn HS cách viết thông điệp.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buỏi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực

hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 16 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Thể hiện những việc làm xây đắp tình quân dân
– Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
để đạt được mục tiêu.
+ Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Thể hiện những việc làm xây đắp tình quân dân

– Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chia sẻ

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đẻ

d. Tổ chức thực hiện:

– GV gợi ý cho HS đề kế về những việc làm xây dựng tình quân dân và những việc
làm của em để thể hiện tình yêu, quê hương đất nước.

– HS chia sẻ những việc làm của mình trước lớp.

– HS khác bồ sung và học hỏi từ những việc làm của các bạn khác đề thê hiện tình
yêu quê hương, đất nước.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buỏi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực

hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIÊM 5: CHÀO XUÂN YÊU THƯƠNG
TUẦN 17 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Thể hiện được sẵn sàng, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người.

– Biết cách chỉ tiêu hợp lí trong sinh hoạt gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề

– Năng lực riêng:

+ Xác đỉnh được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.

+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
đề đạt được mục tiêu.

+ Thẻ hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tô, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Căn bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:
+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Thể hiện được sẵn sàng, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người.

– Biết cách chỉ tiêu hợp lí trong sinh hoạt gia đình.

b. Nội dung: HŠ cả lớp thực hiện hoạt động thiện nguyện theo kế hoạch đã lập và
kế hoạch chỉ tiêu cho hợp lí.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– HS cả lớp thực hiện hoạt động thiện nguyện theo kế hoạch đã lập. GV hướng dẫn,
hỗ trợ các nhóm nếu cần thiết.

– Tổng kết, đánh giá hoạt động:

+ Tổng kết chỉ phí và báo cáo công khai.

+ Đánh giá những thành công, những điểm cần cải thiện để rút kinh nghiệm cho
những lần thực hiện tiếp theo.

– HS chia sẻ cách tiết kiệm chỉ phí trong sinh hoạt gia đình. Lập kế hoạch chỉ tiêu
trong gia đình sao cho hợp lí, tiết kiệm.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL
– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 18 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Biết trang trí, lớp học vào ngày Tết sao cho đẹp và tiết kiệm.
– Biết cách làm đỗ trang trí lớp học ngày xuân.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
để đạt được mục tiêu.
+ Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.
– Vật liệu và dụng cụ để làm đô trang trí lớp học, nhà ở.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ôn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết
+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Biết trang trí, lớp học vào ngày Tết sao cho đẹp và tiết kiệm.

– Biết cách làm đô trang trí lớp học ngày xuân.

b. Nội dung: HŠ chia sẻ ý tưởng và thực hiện trang trí lớp học, nhà ở.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu câu HS chia sẻ những ý tưởng để trang trí lớp học và nhà ở của mình về
ngày Tết sao cho đẹp và tiết kiệm.

– HS tham gia trang trí lớp học. Các bạn chia sẻ với nhau cách trang trí nhà ở để
các bạn cùng trang trí nhà ở của mình sao cho đẹp và tiết kiệm chỉ phí

– Chia nhóm và phân công các nhóm làm các công đoạn để trang trí lớp học.
Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực

hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường để không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 19 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Biết được văn hóa âm thực ngày Tết
– Biết gói bánh chưng ngày Tết.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Xác định được mục tiêu, để xuất được nội dung vả phương thức phủ hợi cho các
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.
+ Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần
đề đạt được mục tiêu.
+ Thẻ hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm
vụ.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cân chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Biết được văn hóa ẩm thực ngày Tết

– Biết gói bánh chưng ngày Tết.

b. Nội dung: tô chức “Hội chợ”

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đẻ

d. Tổ chức thực hiện:

– Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu các vị khách mời.

– Các nhóm trưng bày mặt hàng đã chuẩn bị theo chủ đề một cách nhanh chóng,
tiết kiệm thời gian. (âm thực ngày Tết, gói bánh chưng….)

– Đại điện HS giới thiệu về gian hàng của nhóm.

– Tham gia các hoạt động trong hội chợ (văn nghệ, trò chơi dân gian, mua, bán
hàng hoá,…).

– BGK công bố và trao giải cho các lớp có gian hàng đẹp, ý nghĩa; các nhóm tích
cực tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian…

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong

trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIỂM 6: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
TUẦN 20 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Biết được quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, thể hiện những hành vi có
văn hóa trong nhà trường.

– Tự rèn luyện các hành vi có văn hóa trong trường học.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề

– Năng lực riêng:

+ Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huồng.

+ Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ng với nhiệm vụ được giao.
+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Biết được quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

– Tự rẻn luyện các hành vi có văn hóa trong trường học.

b. Nội dung: xây dựng quy tắc ứng xử có văn hóa ở trường học.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đẻ

d. Tổ chức thực hiện:

* Tổ chức cho HS xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học.

– Yêu cầu HS làm việc theo tô để thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: Xác định những
quy tắc ứng xử giữa các bạn trong lớp đề tạo ra môi trường lớp học văn hóa.

– Khuyến khích các tô thể hiện kết quả thảo luận của tô mình đưới các hình thức
khác nhau như bảng quy tắc, sơ đỏ tư duy hoặc tranh, áp phích….

– GV yêu câu lớp trưởng tông hợp các nội dung mà các tô nêu ra.

– Cùng HS bồ sung, điều chỉnh thành quy tắc ứng xử chung của lớp.

* HS chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động vận dụng sau giờ học

– GV khích lệ HS rẻn luyện các hành vì có văn hóa ở trường học.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 21 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Biết vẽ tranh với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân và biết được ý nghĩa của chủ
đề.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Nững lực riêng:
+ Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huồng.
+ Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ng với nhiệm vụ được giao.
+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
– Đồ dùng để vẽ tranh.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm

tông kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Vẽ tranh theo chủ đề và xây dựng văn hóa theo chủ đề.

b. Nội dung: tô chức vẽ tranh theo chủ để

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chía lớp thánh § nhóm và tô chức cho HS vẽ tranh theo chủ để Mừng Đảng,
mừng xuân.

– Các nhóm tô chức triển lãm tranh và giới thiệu ý nghĩa vẻ bức tranh của nhóm
mình khi các bạn đến quan sát tranh của nhóm.

– GVCN tuyên đương vả trao quả cho các nhóm làm tốt.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buỏi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 22 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Biết giữ gìn và bảo vệ môi trường Xanh — sạch — đẹp
– Chia sẻ cảm xúc khi xung quanh mỗi trường Xanh — sạch — đẹp.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Nững lực riêng:
+ Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huồng.
+ Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ng với nhiệm vụ được giao.
+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒÈ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu:

– Biết giữ gìn và bảo vệ môi trường Xanh — sạch — đẹp

– Chia sẻ cảm xúc khi xung quanh mỗi trường Xanh — sạch — đẹp.

b. Nội dung: HS báo cáo kết quả tuần lễ xanh — sạch — đẹp và chia sẻ cảm xúc.
c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN vê cầu các nhóm báo cáo kết quả tuần lễ Xanh — sạch — đẹp của nhóm
mình đã nghiên cứu trong tuần qua.

– HS các nhóm báo cáo và các nhóm khác bỗ sung.

– GVCN yêu cầu các nhóm chia sẻ cảm xúc khi tham gia giữ gìn bảo vệ môi
trường Xanh — sạch — đẹp và cảm xúc khi xung quanh xanh — sạch — đẹp.

– GVCN nhận xét và kết luận.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 23 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Xây dựng kế hoạch những ngày nghỉ Tết
– Biết ứng xử văn minh trong lễ hội.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Nững lực riêng:
+ Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huồng.
+ Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ng với nhiệm vụ được giao.
+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
– Kế hoạch trong những ngày nghỉ Tết.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm

tông kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Xây dựng kế hoạch những ngày nghỉ Tết

– Biết ứng xử văn minh trong lễ hội.

b. Nội dung: xây dựng và chia sẻ kế hoạch nghỉ Tết, hành vi ứng xử có văn hóa
trong lễ hội.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– HS chia sẻ kế hoạch đã xây dựng trong những ngày nghỉ Tết của mình với các
bạn tỏng lớp.

– GV khích lệ HS chia sẻ với lớp vẻ:

+ Những hành vi có văn hoá mà em đã thực hiện ở nơi công cộng.

+ Những hành vi mà em đã thay đôi theo hướng tích cực.

+ Nhận xét chung.

– GV khen ngợi những hành vi có văn hoá mà HS đã thực hiện.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực

hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.

Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIÊM 7: HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIÊN
TUẦN 24 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Tham gia hoạt động ‘ “Trao nụ cười — Nhận yêu thương”

– Biết được giá trị của đoàn kết.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn để

– Năng lực riêng:

+ Thẻ hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực biện nhiệm
vụ.

+ Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợp cho các
hoạt động cá nhận và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ôn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết
+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

– Tham gia hoạt động ““Trao nụ cười — Nhận yêu thương”

– Biết được giá trị của đoàn kết.

b. Nội dung: HS viết tham luận về chủ đề “Trao nụ cười — Nhận yêu thương” và
giá trị của đoàn kết.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đẻ

d. Tổ chức thực hiện:

– HS được phân công lên phát biểu tham luận vẻ chủ đề ‘““Trao nụ cười — Nhận yêu
thương”

– HS chia sẻ vẻ giá trị của đoàn kết, chia sẻ những hành động bản thân đã làm thể
hiện tinh thần đoàn kết.

– GV nhận xét và tuyên đương các bạn có hành động thể hiện tính thân đoàn kết,
giúp đỡ các bạn trong lớp.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong

trường.
+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.
+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 25 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Biết được ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và vẻ đẹp của người phụ nữ.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực biện nhiệm
vụ.
+ Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợp cho các
hoạt động cá nhận và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
– Các bạn nam chuẩn bị hoa vả quả tặng cô giáo và các bạn nữ trong lớp.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm

tông kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ và vẻ đẹp người phụ nữ.

b. Nội dung: tô chức “Chào mừng ngày 8/3”

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– Các bạn nam trang trí lớp và chuẩn bị tổ chức Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
8/3” như các tiết mục văn nghệ, hoa và quà tặng cô giáo và các bạn nữ trong lớp

– Đại điện I bạn nam trong lớp dẫn chương trình và phát biêu chúc mừng.

– Biểu diễn văn nghệ và tặng hoa, quà cho cô giáo và các bạn nữ trong lớp.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẢN 26 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ mọi người cùng nhau thực nhiệm vụ.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn để
– Năng lực riêng:
+ Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực biện nhiệm
vụ.
+ Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợp cho các
hoạt động cá nhận và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm

tông kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: thể hiện sự hợp tác, giúp đỡ vả chia sẻ cùng nhau thực hiện nhiệm
vụ.

b. Nội dung: HS hát những bài hát về nghề nghiệp và chơi trò chơi ‘“Tỉnh thần
đồng đội”

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

GV tô chức cho HS hát những bài hát về nghề nghiệp và chia sẻ về:

– Những điều đã học hỏi được vẻ nghề truyền thông ở nước ta và địa phương em;

– Phiếu phỏng vấn đã thiết kế được (nếu chưa thực hiện được trong tiết hoạt động
giáo dục theo chủ đề);

GVCN tô chức trò chơi ” Tỉnh thần đồng đội”, GV phô biến luật chơi, các đội chơi
tham gia. CŒV nhận xét và kết luận đội thẳng cuộc.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cân thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Hoạt động trái nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tai lieugiaovien.edu. vn
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 27 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Biết được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những tắm gương Đoàn
viên tiêu biểu.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng: Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huỗng giao
tiếp, ứng xử khác nhau.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buổi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS
d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuân:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: Biết được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những tắm

gương Đoàn viên tiêu biêu
b. Nội dung: GVCN chia sẻ và HS chia sẻ cảm nhận.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN giới thiệu vẻ quá trình thành lập và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh.

– HS lắng nghe và đặt câu hỏi (nêu có)

– GV đưa ra một số tâm gương đoàn viên tiêu biểu và các bạn chia sẻ với HS.

– Sau khi nghe các đoàn viên tiêu biểu chia sẻ, em đã học hỏi được điều gì từ các
bạn đoàn viên tiêu biểu?

– HS chia sẻ và GVCN kết luận.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIÊM 8: PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG
TUẦN 28 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới

– Thể hiện cảm xúc, hứng thú khám phá cảnh quan thiên nhiên.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề

– Năng lực riêng:

+ Xác định được tác động của sự đa dạng về thế giới, văn hoá, con người và
môi trường với cuộc sông.

+ Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến
cuộc sông con người.

3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV

– Nội dung liên quan buôi sinh hoạt lớp.

– Kế hoạch tuần mới

2. Đối với HS:

– Bản sơ kết tuần

– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thể hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cân chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: Thể hiện cảm xúc, hứng thú khám phá cảnh quan thiên nhiên.

b. Nội dung: HS quan sát thăng cảnh và chia sẻ cảm nhận, sau đó đưa ra những
việc cần là để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chiếu cho HS quan sát danh lam thăng cảnh cuả quê hương, đất nước.

– HS chia sẻ cảm xúc khi được du lịch thắng cảnh của quê hương, đất nước qua
màn ảnh nhỏ.

– HS chia sẻ những việc làm đề bảo vệ cảnh quan của quê hương, đất nước,

– GVCN tổng kết .

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cân thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Hoạt động trái nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tai lieugiaovien.edu. vn
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 29 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Vận động người thân, bạn bẻ không sử dụng những đỗ vật có nguồn gốc từ động
vật quý hiểm.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Nững lực riêng:
+ Xác định được tác động của sự đa dạng về thể giới, văn hoá, con người và
môi trường với cuộc sống.
+ Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến
cuộc sông con người.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm

tông kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: Vận động người thân, bạn bè không sử dụng những đồ vật có nguồn
gốc từ động vật quý hiếm.

b. Nội dung: HS chia sẻ về việc vận động, tuyên truyền bảo vệ các loài đồng vật
quý hiểm; HS cùng hát bài “Môi trường xanh”

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

GV tô chức cho HS chia sẻ:

– Em đã tuyên truyền, vận động mọi người không sử dụng những sản phẩm có
nguồn gốc từ động vật quý hiếm (như: lông chôn, ngà voi, sừng tê giác,…) như thế
nảo?

– Những việc em đã làm đề góp phần giảm thiêu biến đổi khí hâu ở địa phương.

– Cả lớp cùng hát bài “Môi trường xanh”.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cân thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Hoạt động trái nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tai lieugiaovien.edu. vn
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 30 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Thể hiện cảm xúc khám phá môi trường cảnh quan thiên nhiên.
– Biết giới thiệu sách về môi trường.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Nững lực riêng:
+ Xác định được tác động của sự đa dạng về thể giới, văn hoá, con người và môi
trường với cuộc sống.
+ Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến
cuộc sông con người.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
– Các cuỗn sách về môi trường mà em thích
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cân chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: giới thiệu sách về môi trường em yêu thích

b. Nội dung: Triển lãm và giới thiệu sách về môi trường

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* GV tô chức cho HS triển lãm và giới thiệu sách về môi trường mà em thích

– HS trong lớp trưng bày sách đã tìm được.

– Tham quan triển lãm. Những HS có sách giới thiệu vẻ nội dung cuốn sách khi các
bạn tham quan.

– Bình chọn sách hay và ý nghĩa đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến
khích.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cân thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cố gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Hoạt động trái nghiệm 6 Chân trời sáng tạo-Phần sinh hoạt lớp Tai lieugiaovien.edu. vn
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 31 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mi
– Thực hiện được những việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Xác định được tác động của sự đa dạng về thể giới, văn hoá, con người và mỗi
trường với cuộc sông.
+ Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến
cuộc sông con người
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
– Bộ câu hỏi về môi trường và cảnh quan thiên nhiên
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIỀN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tổng kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm

tông kết.
Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu: thực hiện những việc làm đề bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

b. Nội dung: tô chức trò chơi “Ai nhanh hơn” và hát bài Hành tỉnh xanh.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV tô chức trò chơi °”AI ANH HƠN”, GV đưa ra câu hỏi ~ đáp nhanh về bảo vệ
môi trường.

– HS lần lượt trả lười. HS khác nhận xét và bỗ sung

– HS nào trả lời đúng nhất sẽ được phần thưởng.

– Kết thức trò chơi, GV tổng kết những việc làm để bảo vệ môi trường và cảnh
quan thiên nhiên.

– Cả lớp cùng hát bài Hành tính xanh”.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHỦ ĐIÊM 9: NOI GƯƠNG NGƯỜI TÓT, VIỆC TÓT
TUẦN 32 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Nhận diện được giả trị các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với lao
động nghề nghiệp khác nhau.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà bản thân
quan tâm.
+ Rèn luyện được một sỐ phẩm chất và năng lực cơ bản của người lao động,
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buôi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.

II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒƑ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cân chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nêu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt
+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán hộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.
– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề

a. Mục tiêu:

Nhận diện được giá trị các nghẻ trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với lao
động nghẻ nghiệp khác nhau.

b. Nội dung: chơi trò chơi ‘° Đoán nghề” và chia sẻ cảm nhận: xây dựng kế hoạch
nhỏ.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ”Đoán nghề”: GV chiếu các hình ảnh về nghề
nghiệp sau đó HS đoán trên nghề qua bức tranh đó.

* GVCN cho HS chia sẻ về:

– Những việc các em đã tham gia, những điều đã học được và cảm nhận của bản
thân khi tham gia buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ để Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp:
– Những điều đã học hỏi được vẻ hoạt động nghẻ nghiệp và giá trị của nghề
nghiệp;

– Cảm xúc và mong muốn của em đối với hoạt động nghẻ nghiệp.

* GV tô chức cho HS thảo luận về làm kế hoạch nhỏ.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhãc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 33 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Biết được Đoàn viên, Đội viên tiêu biểu và mục tiêu phần đâu của bản thân.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà bản thân
quan tâm.
+ Rẻn luyện được một sỐ phẩm chất và năng lực cơ bản của người lao động.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngôi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu: Biết được Đoàn viên, Đội viên tiêu biểu và mục tiêu phấn đâu của
bản thân.

b. Nội dung: HŠ chia sẻ cảm nhận

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN tổ chức cho HS kể về những Đoàn viên, Đội viên ưu tú mà em biết

– Nếu trong lớp có Đội viên, Đoàn viên ưu tú có thể mời các bạn lên chia sẻ về
phương pháp học tập, cách ứng xử,….

– HS chia sẻ mục tiêu phân đâu của bản thân với các bản, lập kế hoạch rẻn luyện và
phát triển bản thân.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tông kết những ghi nhớ qua buồi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận về những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cô găng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục vả thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 33 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– Tích cực tham gia vào việc kế chuyện và học tập Tắm gương đạo đức Hỗ Chí
Minh.
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Nững lực riêng:
+ Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà bản thân
quan tâm.
+ Rèn luyện được một số phẩm chất và năng lực cơ bản của người lao động,
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp
b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.

c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– ŒÈ chủ nhiệm yêu câu HS của lớp ân định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cả nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tổng kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu: Tích cực tham gia vào việc kế chuyện và học tập Tâm gương đạo đức
Hỗ Chí Minh.

b. Nội dung: HS tham gia kể chuyện và chia sẻ những việc làm tốt.

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và để dẫn vào hoạt
động.

– GVCN đánh giá chung về thái độ, số lượng HS tham gia, chất lượng sơ khảo kể
chuyện về Tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu tên các câu chuyện được công
diễn.

– Giới thiệu lần lượt đại diện từng nhóm lên kể câu chuyện vẻ Tắm gương đạo đức
Hỗ Chí Minh. HS cả lớp chú ý lắng nghe, động viên.

– HS kể chuyện dựa vào gợi ý:

+ Qua các câu chuyện kể về Tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh, em học tập được
điều gì ở Bác? Em rút ra bài học gì cho bản thân?

+ Cảm nhận của em sau khi nghe các bạn kê chuyện?

– GV nhận xét chung, tuyên dương các HS tham gia kể chuyện, trao thưởng (nêu
cô).

– Chia sẻ những việc làm tốt ân tượng sâu sắc trong em.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: ŒV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét về tiết SHL

– Nhãc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.
+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TUẦN 35 – SINH HOẠT LỚP
I. MỤC TIỂU
1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
– Sơ kết tuần và xây dựng được kế hoạch tuần học mới
– H§ tự hào về những thành tích học tập, rèn luyện đã đạt được trong năm học;
2. Năng lực:
– Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vẫn đề
– Năng lực riêng:
+ Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà bản thân
quan tâm.
+ Rẻn luyện được một sỐ phẩm chất và năng lực cơ bản của người lao động.
3. Phẩm chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV
– Nội dung liên quan buỗi sinh hoạt lớp.
– Kế hoạch tuần mới
2. Đối với HS:
– Bản sơ kết tuần
– Kế hoạch tuần mới.
II. TIỀN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐÀU)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh khi vào giờ sinh hoạt lớp

b. Nội dung: HS ồn định vị trí chỗ ngôi, chuẩn bị sinh hoạt lớp.
c. Sản phẩm: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GV chủ nhiệm yêu cầu HS của lớp ổn định vị trí, chuẩn bị sinh hoạt lớp

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

Hoạt động 1: Chuẩn bị

a. Mục tiêu: giúp giờ sinh hoạt trở lên thuận lợi hơn.

b. Nội dung: GVCN và HS thảo luận nội dung cần chuẩn bị

c. Sản phẩm: nội dung chuẩn bị cua GV và HS

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN và ban cán sự lớp theo luận vẻ tiết SHL về nội dung cần chuẩn bị:

+ Các báo cáo đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong việc học tập, rèn luyện và các
hoạt động khác của tô, lớp.

+ Chuẩn bị phần thưởng (nếu có) cho các cá nhân, tổ, nhóm đạt thành tích tốt

+ Chuẩn bị các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ để

+ Phân công rõ nhiệm vụ cho các cá nhân/ nhóm.

Hoạt động 2: Sơ kết tuần

a. Mục tiêu: HS biết các hoạt động trong tuần học và xây dựng kế hoạch tuần mới
b. Nội dung: Cán bộ lớp nhận xét

c. Sản phẩm: kết quả làm việc của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu ban cán sự lớp điều hành lớp tự đánh giá và sơ kết tuần:

+ Các tô báo cáo tông kết

+ Ban cán sự lớp tông kết chung.

– Ban cán sự lớp xây dựng kế hoạch tuần mới, đề xuất biện pháp. Gv chủ nhiệm
tông kết.

Hoạt động 3: Sinh hoạt theo chủ đề
a. Mục tiêu: HS tự hào về những thành tích học tập, rẻn luyện đã đạt được trong
năm học;

b. Nội dung: Tổng kết năm học,

c. Sản phẩm: HS tham gia sinh hoạt theo chủ đề

d. Tổ chức thực hiện:

– GV tổ chức cho HS chia sẻ về những điều em học hỏi được và cảm nhận của bản
thân sau khi tham gia các hoạt động trong tuần.

– Tổng kết năm học. Chia tay thây cô, bạn bè

– Cam kết thực hiện kì nghỉ hè vui, bổ ích, an toàn.

Hoạt động 4: Kết thúc sinh hoạt

a. Mục tiêu: tổng kết những ghi nhớ qua buổi sinh hoạt

b. Nội dung: GV nhận xét và nhở công việc cần thực hiện

c. Sản phẩm: công việc Hs cần thực hiện trong tuần tới.

d. Tổ chức thực hiện:

– GVCN kết luận vẻ những thông điệp cần ghi nhớ

– Nhận xét vẻ tiết SHL

– Nhắc nhở công việc cần thực hiện cho tuần tiếp theo.

+ Chúng ta mong muốn và cỗ gắng thực hiện để lớp đứng thứ nhất về thi đua trong
trường.

+ Tuần vừa qua chúng ta đã vi phạm một số nội quy, cần phải khắc phục và thực
hiện tốt trong tuần tới.

+ Chúng ta cần phải thực hiện đúng nội quy của lớp, của trường đề không vi phạm

và không bị trừ điểm thi đua trong các tuần tiếp theo.

Câu hỏi về Giáo An Sinh Hoạt Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giáo An Sinh Hoạt Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giáo An Sinh Hoạt Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giáo An Sinh Hoạt Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giáo An Sinh Hoạt Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

giáo an sinh hoạt lớp 6 chân trời sáng tạo
giáo án sinh hoạt lớp 6
giáo an sinh hoạt dưới cờ lớp 6 chân trời sáng tạo

latrongnhon