Top 18+ Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Bạn đang tìm hiểu về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Câu 1. Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

A. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

B. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

Câu 2. Sinh trưởng là sự …………………. về mặt kích thước và ………… tế bào. Tốc độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào ……………………….. và là một chỉ tiêu quan trọng trong ……………………………

A. gia tăng – số lượng – kiểu hình – chọn giống.

B. phát triển – số lượng – từng loài – chọn giống.

C. gia tăng – số lượng – kiểu gen – chăn nuôi.

D. phát triển – khối lượng – từng loài – chọn giống.

Câu 3. Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

A. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

B. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

C. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

D. Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Câu 4. Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

A. sinh trưởng

B. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

C. Phân hoá tế bào

D. tất cả đều đúng

Câu 5. Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

A. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi chim trưởng thành và sinh sản được

B. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

C. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc chim trưởng thành

D. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

Câu 6. Sinh trưởng và phát triển của thằn lằn

A. Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi thằn lằn trưởng thành và sinh sản được

B. Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

C. Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc thằn lằn trưởng thành

D. Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

Câu 7. Khi nuôi lợn ỉ, nên xuất chuồng lúc chúng đạt khối lượng 50 – 60 kg vì

A. Đó là cỡ lớn nhất của chúng

B. Sau giai đoạn này lợn lớn rất chậm

C. Sau giai đoạn này lợn sẽ dễ bị bệnh

D. Nuôi lâu thịt lợn sẽ không ngon

Câu 8. Vì sao nuôi cá rô phi nên thu hoạch sau 1 năm mà không để lâu hơn ?

A. Sau 1 năm cá đã đạt kích thước tối đa

B. Cá nuôi lâu thịt sẽ dai và không ngon

C. Tốc độ lớn của cá rô phi nhanh nhất ở năm đầu sau đó sẽ giảm

D. Cá rô phi có tuổi thọ ngắn

Câu 9. Biến thái là:

A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Câu 10. Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?

A. Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái

B. Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử

C. Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay đổi tùy theo điều kiện sống của chúng

D. Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời gian

Câu 11. Nhận xét nào dưới đây về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của cơ thể sống là không đúng:

A. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho sự phát triển

B. Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau

C. Ba giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là giai đoạn hợp tử, giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi

D. Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể luôn liên quan mật thiết với nhau, đan xen lẫn nhau và luôn luôn liên quan đến môi trường sống

Câu 12. Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có:

A. Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành.

B. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành

C. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý giống với con trưởng thành.

D. Đặc điểm hình thái, cấu tạo giống với con trưởng thành và sinh lý khác với con trưởng thành.

Câu 13. Phát triển không qua biến thái có đặc điểm

A. không phải qua lột xác.

B. ấu trùng giống con trưởng thành.

C. con non khác con trưởng thành.

D. phải qua một lần lột xác.

Câu 14. Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:

A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua

D. Châu chấu, ếch, muỗi.

Câu 15. Những động vật nào dưới đây có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái?

A. Cánh cam, cào cào, cá chép, chim bồ câu.

B. Bọ rùa, cá chép, châu chấu, gà…

C. Cào cào, rắn, thỏ, mèo…

D. Cá chép, rắn, bồ câu, thỏ…

Câu 16. Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

A. Động vật nguyên sinh

B. Động vật có xương sống

C. Động vật không xương sống

D. Động vật có biến thái không hoàn toàn.

Câu 17. Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

A. Động vật có biến thái hoàn toàn

B. Động vật có xương sống

C. Động vật có biến thái không hoàn toàn.

D. Cả A, B và C

Câu 18. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:

A. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành

B. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.

C. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

D. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

Câu 19. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành là sự sinh trưởng và phát triển của động vật qua:

A. Biến thái hoàn toàn.

B. Biến thái không hoàn toàn.

C. Không qua biến thái.

D. Lột xác.

Câu 20. Cho các loài động vật sau:
(1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch.
Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 21. Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là:

A. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. Châu chấu, ếch, muỗi.

D. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Câu 22. Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà con non có

A. Đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành

B. Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

D. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

C. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành

Câu 23. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là:

A. Trường hợp ấu trùng có đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành.

B. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

C. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.

D. Trường hợp con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành.

Câu 24. Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

D. Châu chấu, ếch, muỗi.

Câu 25. Nhóm động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn?

A. Bướm

B. Bò sát

C. Châu chấu

D. Thú

Câu 26. Sinh trưởng phát triển có biến thái không hoàn toàn sai khác cơ bản với kiểu sinh trưởng phát triển không qua biến thái là

A. Có giai đoạn con non dài hơn giai đoạn trưởng thành

B. Có hình thái cấu tạo của con non khác với con trưởng thành

C. Chịu ảnh hưởng rõ rệt của hormone

D. Trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành

Câu 27. Có bao nhiêu phương án sai khi nói về điểm giống nhau giữa sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ?
1. Âu trùng qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành.
2. Âu trùng có hình dạng, cấu tạo gần giống con trưởng thành.
3. Âu trùng có hình dạng, cấu tạo khác với con trưởng thành.
4. Âu trùng biến đổi thành con trưởng thành không qua lột xác.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 15 D
Câu 2 C Câu 16 A
Câu 3 C Câu 17 D
Câu 4 D Câu 18 C
Câu 5 D Câu 19 B
Câu 6 B Câu 20 B
Câu 7 B Câu 21 A
Câu 8 B Câu 22 A
Câu 9 C Câu 23 A
Câu 10 B Câu 24 B
Câu 11 C Câu 25 A
Câu 12 A Câu 26 D
Câu 13 A Câu 27 C
Câu 14 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ VNExpress

VNExpress
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ soha.vn

soha.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ vov.vn

vov.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ afamily.vn

afamily.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ coccoc.com

coccoc.com
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không rồi nhỉ? Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không từ facebook.com

facebook.com
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không

Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
cách Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
hướng dẫn Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không
Hiện Tượng Rắn Lột Xác Có Phải Biến Thái Không miễn phí

Scores: 4.6 (88 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Đề Thi Và Đáp Án Môn Địa Mã Đề 312

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn