Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT Quy định về công tác y tế trường học

Bạn đang tìm kiếm về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 hữu ích với bạn.

1. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT Quy định về công tác y tế trường học

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2016. Theo đó quy định công trình vệ sinh như sau:

Về thiết kế:

+ Đối với cơ sở giáo dục mầm non: áp dụng tiêu chuẩn tại mục 5.2.7 và mục 5.5.8 của TCVN 3907:2011 kèm theo Quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: áp dụng tiêu chuẩn tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 TCVN 8793:2011 kèm theo Quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với trường THCS; trường THPT; lớp THCS, lớp THPT trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: áp dụng theo mục 5.6 của TCVN 8794:2011 kèm theo Quyết định 2585/QĐ-BKHCN.

– Về điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh nhà tiêu: áp dụng theo QCVN 01:2011/BYT theo Thông tư 27/2011/TT-BYT;

– Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trường học phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT – Quy định về công tác y tế trường học

B Y T – BGIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt không bao gồm trường dành cho người tàn tật, khuyết tật và trường giáo dưỡng (sau đây gọi tắt là trường học); cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư liên tịch này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vệ sinh trường học là các điều kiện bảo đảm về môi trường, cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị, chế độ vệ sinh dạy học, học tập, tập luyện thể dục, thể thao và chăm sóc sức khỏe trong các trường học.

2. Bệnh, tật học đường là những bệnh, tật học sinh mắc phải có liên quan đến điều kiện vệ sinh trường học không bảo đảm.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện công tác y tế trường học bao gồm:

a) Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị;

b) Nguồn bảo hiểm y tế học sinh theo quy định hiện hành;

c) Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kinh phí thực hiện cho công tác y tế trường học phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện công tác y tế trường học được áp dụng theo các quy định hiện hành.

Chương II

NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Điều 4. Bảo đảm các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học

1. Phòng học

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non: đáp ứng yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907: 2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN);

b) Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: đáp ứng yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793: 2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN;

c) Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: đáp ứng yêu cầu thiết kế quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794: 2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.

2. Bàn ghế

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non: kích thước bàn ghế áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1993) Bàn ghế học sinh mẫu giáo – Yêu cầu chung;

b) Đối với trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt: kích thước bàn ghế áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

3. Bảng phòng học đối với cấp học phổ thông

a) Các phòng học phải trang bị bảng chống lóa; có màu xanh lá cây hoặc màu đen (nếu viết bằng phấn trắng), màu trắng (nếu viết bằng bút dạ);

b) Chiều rộng của bảng từ 1,2m – 1,5m, chiều dài bảng từ 2,0m – 3,2m;

c) Bảng treo ở giữa tường, mép dưới bảng cách nền phòng học từ 0,65m – 0,80m đối với trường tiểu học và từ 0,8m – 1,0m đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên không nhỏ hơn 1,8m.

4. Chiếu sáng

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm mon: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN;

b) Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN;

c) Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.

5. Đồ chơi cho trẻ em trong trường học

Đồ chơi cho trẻ em ở các trường học phải bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ VNExpress

VNExpress
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 rồi nhỉ? Nội dung Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 rồi nhỉ? Nội dung Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ soha.vn

soha.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 rồi nhỉ? Nội dung Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 rồi nhỉ? Nội dung Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ vov.vn

vov.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ afamily.vn

afamily.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 rồi nhỉ? Nội dung Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ coccoc.com

coccoc.com
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 rồi nhỉ? Nội dung Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 từ facebook.com

facebook.com
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13

Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
cách Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
hướng dẫn Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13
Hồ Sơ Y Tế Học Đường Theo Thong Tu 13 miễn phí

Scores: 4.1 (87 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn