Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen Bài tập Hóa học lớp 10

Bạn đang tìm kiếm về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 hữu ích với bạn.

1. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen Bài tập Hóa học lớp 10

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học, Download.vn giới thiệu tài liệu Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen.

Tài liệu bao gồm 9 trang tổng hợp toàn bộ lí thuyết, phương pháp kèm theo các ví dụ và bài tập minh họa kèm theo. Hy vọng nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 10 hiệu quả hơn. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen, Bài tập nhận biết, tách chất Nhóm Halogen. Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Lý thuyết và Phương pháp giải

– Nắm vững các tính chất hóa học của các halogen và hợp chất của chúng

– Một số tính chất đặc trưng cần lưu ý:

+ Halogen là những phi kim điển hình. Đi từ flo đến iot, tính oxi hoá giảm dần. Các halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

+ Flo có độ âm điện lớn nhất nên trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hoá –1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: Tăng dần từ HF < HCl < HBr < HI.

+ Tính axit của dung dịch HX: Tính axit tăng dần từ HF < HCl < HBr < HI.

+ Tính axit của HXO4 : Giảm dần từ HClO4 > HBrO4 > HIO4.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2O

2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

Phương trình Hóa học lớp 10

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện các biến hóa dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản ứng.

Phương trình hóa học của phản ứng thực hiện các biến hóa

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O.

D. KCl, KClO3.

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho các chất sau: KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4(6). Axit HCl tác dụng được với các chất:

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất :

A. (1), (2).

B. (3), (4).

C. (5), (6).

D. (3), (6).

Đáp án: D

Do Ag đứng sau H2 trong dãy hoạt động hóa học nên không tác dụng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối không tan trong axit nên không phản ứng

FeS cũng là muối không tan nhưng tan được trong axit.

*Một số lưu ý về muối sunfua

– Tan trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

– Không tan trong nước nhưng tan trong HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

– Không tan trong nước và không tan trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

– Không tồn tại trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho các phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O –to

(3) MnO2 + HCl đặc –to

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O –to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl đặc –to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là :

A. Fe và I2.

B. FeI3 và FeI2.

C. FeI2 và I2.

D. FeI3 và I2.

Đáp án: C

Fe3O4 + 8 HI 3FeI2 + I2 + 4H2O

Câu 8. Cho sơ đồ:

Sơ đồ phản ứng hóa học lớp 10

Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên với X là NaCl.

Đáp án:

2NaCl –đp→ 2Na + Cl2

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Cl2 + H2 → 2HCl

NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888
Lượt xem: 28882888

2. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ VNExpress

VNExpress
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

3. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

4. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

5. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

6. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

7. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

8. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ soha.vn

soha.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

9. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

10. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

11. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

12. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

13. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ vov.vn

vov.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

14. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ afamily.vn

afamily.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

15. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

16. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

17. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ coccoc.com

coccoc.com
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

18. Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 từ facebook.com

facebook.com
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

Câu hỏi về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10

Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
cách Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
hướng dẫn Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10
Hoàn Thành Các Phương Trình Phản Ứng Sau Lớp 10 miễn phí

Scores: 4.9 (167 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn