Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng LAMP Stack

Không còn nghi ngờ gì nữa, WordPress là hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thị trường. Bạn có thể dùng nhiều cách để cài đặt WordPress lên VPS, một trong số chúng là LAMP. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách install WordPress lên Ubuntu 18.04 bằng LAMP stack

Nếu bạn muốn toàn quyền quản trị backend của WordPress và kiểm soát tối đa trải nghiệm người dùng thì dùng cách này. Rất nhiều người chọn LAMP stack để làm môi trường phát triển website WordPress.

LAMP đại diện cho Linux, Apache, MySQL, và PHP. LAMP là hạ tầng dùng Linux làm hệ điều hành và cài Apache web server vào, với MySQL database dùng PHP để xử lý nội dung động.

Protip: Bạn cần có quyền sudo để thực thi lệnh cài đặt và cấu hình được tường lửa.

Lưu ý, trước khi install WordPress Ubuntu, bạn cần truy cập VPS qua SSH. Hãy xem qua bài hướng dẫn này trước để biết cách thực hiện truy cập.

Install Apache 2 và thiết lập cấu hình

LAMP sử dụng Apache web server 2 được dùng nhiều và phổ biến hơn. Để cài đặt apache 2, bạn dùng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install apache2

Lệnh này cần mật khẩu. Bạn nhấn Y để xác nhận và nhấn Enter để tiếp tục cài đặt.

UFW firewall có sẵn trong VPS chạy Ubuntu. UFW firewall cần phải cho phép kết nối HTTP và HTTPS. Nếu bạn không dùng UFW, bạn có thể bỏ qua bước này. Để kiểm tra thiết lập UFW, bạn dùng lệnh sau:

sudo ufw app list

Kết quả sẽ trông như sau:

Available applications:
 Apache
 Apache Full
 Apache Secure
 OpenSSH

Để cho phép HTTP và HTTPS traffic cho profile Apache Full bạn đặt lệnh sau:

sudo ufw allow in "Apache Full"

Để xác nhận, hãy xem qua cấu hình profile bằng cách dùng lệnh:

sudo ufw app info "Apache Full"

Để kiểm tra Apache có cài đặt thành công không, bạn cầnn một địa chỉ IP public. Thực thi bằng lệnh sau:

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's//.*$//'

Lệnh này sẽ cho bạn 2-3 IPs. Bạn có thể thử dùng bằng cách gõ http://your_public_IPAddress trên trình duyệt. Nó sẽ hiển thị màn hình Ubuntu Apache mặc định.

Install MySQL

Sau khi bạn có web server, bạn sẽ cần cài thêm MySQL database. Lệnh sau sẽ giúp bạn install MySQL:

sudo apt install mysql-server

Lệnh này sẽ hỏi mật khẩu. Sau khi tiến trình cài đặt bắt đầu, nhấn YENTER để hoàn tất cài đặt. Mở terminal MySQL như sau:

sudo mysql

Bạn có thể đặt mật khẩu cho root user bằng lệnh sau:

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'Password;

Để kích hoạt thay đổi, bạn dùng lệnh Flush như sau:

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Sau đó bạn hãy nhấn nút exit để trở về màn hình MySQL. Vậy là bạn đã install MySQL xong.

Install PHP

Để hiển thị nội dung động, bạn cần PHP có thể cài bằng:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Install thêm PHP extensions cho WordPress bằng lệnh sau:

sudo apt install php-curl php-gd php-xml php-mbstring  php-xmlrpc php-zip php-soap php-intl

Khi gửi yêu cầu tới thư mục chỉ định, file index.html sẽ hiển thị mặc định. Trong trường hợp bạn muốn hiển thị file index.php thay vì index.html, bạn cấu hình lại trong file dir.conf bằng editor vi:

sudo vi /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Nó sẽ trông như sau:

<IfModule mod_dir.c>
   DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Chuyển vị trí của index.htmlindex.php rồi lưu lại file.

Để thay đổi được hoàn tất, bạn khởi động lại Apache server bằng cách dùng lệnh sau:

sudo systemctl restart apache2

Kiểm tra lại PHP bằng cách tạo file PHP mẫu với tên sample.php và thêm những dòng sau vào nội dung fiel đó:

<?php
phpinfo();
?>

File này bạn cần đặt trong thư mục gốc của Apache server, nó đặt tại – /var/www/html/

Kế đến bạn truy cập file sample.php bằng cách gõ đường dẫn sau trên trình duyệt  http://Your_Public_IP/Sample.php. Bạn sẽ thấy cấu hình php hiện ra

Cài đặt MySQL database cho WordPress

Bạn cần đăng nhập MySQL bằng root user bằng lệnh sau:

mysql -u root -p

Bạn sẽ được hỏi nhập mật khẩu root mà bạn đã thiết lập từ trước. Sau đó bạn có thể tạo database riêng cho WordPress.

Để cài đặt DB gọi là WordPressDB bạn dùng lệnh sau:

mysql> CREATE DATABASE WordPressDB DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

Tiếp theo, bạn có thể tạo user riêng cho WordPress và đặt tên nó như là WordPressUser, rồi gán quyền cho nó bằng lệnh sau:

mysql> GRANT ALL ON WordPressDB.* TO ' WordPressUser '@'localhost' IDENTIFIED BY 'NewPasswordToBeSet';

Đặt mật khẩu mạnh ở chỗ NewPasswordToBeSet. Rồi dùng lệnh sau để lệnh trên có hiệu lực:

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Sau đó thoát màn hình MySQL.

Chuẩn bị để Install WordPress Ubuntu

Tạo một file cấu hình, như là: WordPress.conf. Đặt nó vào trong thư mục /etc/apache2/sites-available/. Nó sẽ dùng thông tin mặc định cua file cấu hình mặc định đã tồn tại trong thư mục này.

Protip: Lưu ý, các tên file trong Linux có phân biệt in hoa thường!

Cũng vậy, hãy tạo thư mục WordPress (hoặc cung cấp tên khác trong thư mục/var/www/). Vị trí chính xác là /var/www/wordpress.

FileWordPress.conf là cấu hình Apache để kiểm thử. Trong file này, bạn có thể kích hoạt .htaccess bằng cách thêm những dòng sau vào VirtualHost block:

<Directory /var/www/wordpress />
   AllowOverride All
</Directory>

Lưu lại.

Tiếp theo, bạn  hãy kích hoạt mod_rewrite để dùng tính năng permalink của WordPress bằng lệnh sau:

sudo a2enmod rewrite

Trong file /etc/apache2/apache2.conf, bạn có thể đổi ServerName bằng cách chỉ định IP hay hostname.

Kiểm thử lại cấu hình này bằng lệnh sau:

Protip: Đảm bảo bạn dùng đúng cú pháp và nhận thông báo OK. Bất kỳ thông báo nào khác bạn cũng có thể bỏ qua vì nó sẽ không ảnh hưởng việc cài đặt.

sudo apache2ctl configtest

Để thay đổi được áp dụng, khởi động lại Apache server bằng lệnh sau:

sudo systemctl restart apache2

Cấu hình và cài đặt WordPress trên Ubuntu

Bạn có thể thay đổi thư mục đang dùng và tải WordPress. Thực hiện như sau:

cd /tmp
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén bằng lệnh sau:

tar xzvf latest.tar.gz

Tại đây bạn hãy tạo file .htaccess:

vi /tmp/wordpress/.htaccess

Lưu file này lại. Đổi tên file wp-config-sample.php bằng lệnh sau:

mv /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php

Tạo thư mục bên dưới ở vị trí như sau:

mkdir /tmp/wordpress/wp-content/upgrade

Nó sẽ hoàn tất bước cài đặt ban đầu, và copi vào thư mục root.

sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/wordpress

Để chắc mọi thứ ổn, bạn có thể đổi quyền sở hữu file WordPressw thành user www-data và group của nó. Đây là user mà Apache web sẽ sử dụng.

Để đổi quyền sở hữu, thực thi lệnh sau:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress

Cũng vậy, bạn phải thiết lập đúng quyền cho thư mục và files:

sudo find /var/www/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} ;
sudo find /var/www/wordpress/ -type f -exec chmod 640 {} ;

Cấu hình ban đầu bạn cần WordPress salt. Bạn tạo salt WordPress như sau:

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Nó sẽ cho kết quả khcá mỗi lần chạy lệnh và chứa danh sách giá trị salt. Bạn copy kết quả và thêm vào file wp-config.php.

vi /var/www/wordpress/wp-config.php

Thay thế giá trị salt trong file này bằng thông tin salt bạn vừa copy.

File wp-config.php sẽ chứa cấu hình Database configuration trên cùng. Thay thế DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD với những giá trị bạn tạo cho WordPress.

define('DB_NAME', 'WordPressDB');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'WordPressUser');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'DB_Password');

Bạn cũng có thể thêm file system method ở cuối cùng như sau:

define('FS_METHOD', 'direct');

Lưu lại file.

Giờ đã xong bước cấu hình cơ bản. Bạn có thể truy cập WordPress bằng trình duyệt URL: http://Your_IP_Address.

Các bước sau sẽ giống như cài WordPress thông thuờng. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình để install WordPress Ubuntu thành công.

Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang nơi bạn cần nhập username và password.

Hãy lưu ý thay đổi username và password để tăng bảo mật cho WordPress. Bằng cách nhấn nút install WordPress, bạn đã hoàn tất cài đặt và có thể đăng nhập sau đó.

Rồi bạn điền thông tin đăng nhập là đã có thể vào được dashboard/trang quản trị WordPress

Lời kết

Vậy, giờ bạn đã hoàn tất Install WordPress vào Ubuntu 18.04 bằng LAMP stack. Không khó phải không? Từ đây bạn có thể dùng những tính năng tuyệt vời mà WordPress mang lại và thiết lập nên một website ấn tượng nhất có thể!

Scores: 4.9 (57 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn