Top 20+ Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Bạn đang tìm hiểu về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì hữu ích với bạn.

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 28: Điện thế nghỉ

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 28 có đáp án: Điện thế nghỉ

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion?

A. Đồng đều, sự di chuyển của ion và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

B. Không đều, sự di chuyển của ion và tính thấm không chọn lọc của màng tế bào với ion

C. Không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi ra và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

D. Không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi vào và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

Câu 2. Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do?

A. Na+ khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng

B. K+ khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng

C. K+ khi ra ngoài màng tạo cho ở phía trong của màng mang điện tích âm

D. K+ khi ra ngoài màng nên nồng độ của nó cao hơn ở phía trong của màng

Câu 3. Cho các trường hợp sau:
(1) Cổng K+ và Na+ cùng đóng
(2) Cổng K+ mở và Na+ đóng
(3) Cổng K+ và Na+ cùng mở
(4) Cổng K+ đóng và Na+ mở
Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

A. (1), (3) và (4)

B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 4. Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào?

A. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

B. Bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm

C. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

D. Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

Câu 5. Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?

A. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào

B. Ở trong tế bào, nồng độ K+ và Na+ cao hơn so với bên ngoài tế bào

C. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

D. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

Câu 6. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K hoạt động như thế nào?

A. Vận chuyển K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ K+ sát phái ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

B. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng

C. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

D. Vận chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Na+ sát phía ngoài màng tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng

Câu 7. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K chuyển?

A. Na+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

B. Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

C. K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

D. K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào

Câu 8. Điện sinh học là

A. khả năng tích điện của tế bào.

B. khả năng truyền điện của tế bào.

C. khả năng phát điện của tế bào.

D. chứa các loại điện khác nhau

Câu 9. Khả năng tích điện của tế bào, cơ thể là

A. Điện thế hoạt động.

B. Lưỡng cực.

C. Điện sinh học.

D. Điện từ trường

Câu 10. Điện thế nghỉ hay điện tĩnh của nơron là

A. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi.

B. Sự phân cực của tế bào, ngoài màng mang điện tích âm, trong màng mang điện tích dương

C. Điện thế lúc tê bào ở trạng thái nghỉ, trong và ngoài màng tế bào đều mang điện tích âm.

D. Điện màng tế bào đang ở trạng thái phân cực, mang điện tích trái dấu

Câu 11. Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích không phải là

A. điện nghỉ.

B. điện màng,

C. điện tĩnh.

D. điện động

Câu 12. Khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì

A. Mặt trong của màng nơron tích điện âm, mặt ngoài tích điện dương 

B. Mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện âm

C. Mặt trong và mặt ngoài của màng nơron đều tích điện dương

D. Mặt trong của màng nơron tích điện dương, mặt ngoài tích điện âm

Câu 13. Ở trạng thái nghỉ tế bào sống có đặc điểm

A. cổng K+ mở, trong màng tích điện dương ngoài màng tích điện âm.

B. cổng K+ mở, trong màng tích điện âm ngoài màng tích điện dương.

C. cổng Na+ mở, trong màng tích điện dương ngoài ngoài tích điện âm.

D. cổng Na+ mở, trong màng tích điện âm ngoài màng tích điện dương

Câu 14. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K hoạt động như thế nào?

A. Vận chuyển K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ K+ sát phái ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

B. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng

C. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

D. Vận chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Na+ sát phía ngoài màng tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng

Câu 15. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion

A. Đồng đều giữa hai bên màng

B. Không đều và không thay đổi giữa hai bên màng

C. Không đều, sự di chuyển thụ động của các ion qua màng

D. Không đều, sự si chuyển thụ động và hoạt động chủ động của bơm Na-K

Câu 16. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do các yếu tố nào?

A. Sự phân bố ion đồng đều, sự di chuyển của ion và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion.

B. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion và tính thấm không chọn lọc của màng tế bào với ion.

C. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi ra và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion.

D. Sự phân bố ion không đều, sự di chuyển của ion sự di chuyển của ion theo hướng đi vào và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

Câu 17. Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?

A. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào

B. Ở trong tế bào, nồng độ K+ và Na+ cao hơn so với bên ngoài tế bào

C. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

D. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

Câu 18. Khẳng định nào sau đây là đúng về cơ chế hình thành điện thế nghỉ?

A. Khi tế bào nghỉ ngơi, nồng độ K+ ở phía trong màng tế bào nhỏ hơn phía ngoài màng tế bào.

B. Khi tế bào nghỉ ngơi, K+ ở phía ngoài màng đi vào phía trong màng tế bào.

C. K+ đi ra và nằm sát phía mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong tích điện âm.

D. Khi tế bào nghỉ ngơi, nồng độ K+ ở phía trong màng tế bào lớn hơn phía ngoài màng tế bào

Câu 19. Khẳng định nào sau đây là đúng về cơ chế hình thành điện thế nghỉ?

A. Khi tế bào nghỉ ngơi, nồng độ K+ ở phía trong màng tế bào nhỏ hơn phía ngoài màng tế bào.

B. Khi tế bào nghỉ ngơi, K+ ở phía ngoài màng đi vào phía trong màng tế bào.

C. K+ đi ra và nằm sát phía mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong tích điện âm.

D. Khi tế bào nghỉ ngơi, nồng độ K+ ở phía trong màng tế bào lớn hơn phía ngoài màng tế bào

Câu 20. Trị số điện thế nghỉ của tế bào thần kinh khổng lồ của mực ống là

A. -50mV

B. -60mV.

C. -70mV.

D. -80mV

Câu 21. Trị số điện màng ở nơron tiểu não chó là -90m V, điều đó có nghĩa

A. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là 90mV.

B. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện âm và bên ngoài màng tích điện dương là – 90mV.

C. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là 90mV.

D. chênh lệch điện thế giữa bên trong màng tích điện dương và bên ngoài màng tích điện âm là – 90mV

Câu 22. Cho các trường hợp sau:
(1) Cổng K+ và Na+ cùng đóng
(2) Cổng K+ mở và Na+ đóng
(3) Cổng K+ và Na+ cùng mở
(4) Cổng K+ đóng và Na+ mở Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi:

A. (1), (3) và (4)

B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 23. Khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi

A. Cổng K+ mở, Na+ đóng.

B. Cổng K+ và Na+ cùng mở.

C. Cổng K+ đóng, Na+ mở.

D. Cổng K+ Và Na+ cùng đóng

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 28: Điện thế nghỉ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 13 B
Câu 2 B Câu 14 C
Câu 3 A Câu 15 D
Câu 4 C Câu 16 C
Câu 5 C Câu 17 C
Câu 6 C Câu 18 D
Câu 7 D Câu 19 D
Câu 8 A Câu 20 C
Câu 9 C Câu 21 B
Câu 10 A Câu 22 A
Câu 11 D Câu 23 A
Câu 12 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5166
Lượt xem: 53618956

Trả lời câu hỏi số 2 trang 116 SGK Sinh học 11 từ Youtube

Trả lời câu hỏi số 2 trang 116 SGK Sinh học 11 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:http://loigiaihay.com/bai-2-trang-116-sgk-sinh-hoc-11-c70a38198.html
Đánh dấu × vào ô ▭ cho ý trả lời đúng về điện thế nghỉ.
Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:
▭ A – dương.
▭ B – âm.
▭ C – trung tính.
▭ D – hoạt động.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1893

3. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9977

4. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8760

5. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì rồi nhỉ? Nội dung Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1089

6. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1216

7. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7916

8. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ soha.vn

soha.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì rồi nhỉ? Bài viết Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2825

9. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5771

10. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8593

11. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì rồi nhỉ? Bài viết Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8264

12. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7232

13. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ vov.vn

vov.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7047

14. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ afamily.vn

afamily.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì rồi nhỉ? Nội dung Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1341

15. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4310

16. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1183

17. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ coccoc.com

coccoc.com
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì rồi nhỉ? Nội dung Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3277

18. Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì từ facebook.com

facebook.com
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8676

Câu hỏi về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì

Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
cách Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
hướng dẫn Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì
Khi Tế Bào Ở Trạng Thái Nghỉ Ngơi Thì miễn phí

Scores: 4.4 (70 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn