Top 18+ Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá

Bạn đang tìm kiếm về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu Longint có miền giá trị lớn nhất?

Byte có miền giá trị từ 0 đến 255.

+ Integer có miền giá trị từ -32768 đến 32767

+ Word có miền giá trị từ 0 đến 65535

+ Longint có miền giá trị từ -2147483648 đến 2147483647

Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:

A. 3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b

B. a*x*x – b*x + 7a : 5

C. (10*a + 2*b) / (a*b)

D. – b: (2*a*c)

Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. Var X,Y: byte;

B. Var X, Y: real;

C. Var X: real; Y: byte;

D. Var X: byte; Y: real;

Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất:

A. Kiểu word

B. Kiểu real

C. Kiểu byte

D. Kiểu integer

Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:

A. Từ 0 đến 255

B. Từ $-2^15$ đến $2^15-1$

C. Từ 0 đến $2^16-1$

D. Từ $-2^31$ đến $2^31-1$

Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

A. var tb: real;

B. 4hs: integer;

C. Const x: real;

D. Var r =30;

Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ……..

A. 0 đến 127

B. – 215 đến 215 – 1

C. 0 đến 255

D. -100000 đến 100000

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777
Lượt xem: 97779777

2. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ VNExpress

VNExpress
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất rồi nhỉ? Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

3. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

4. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

5. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất rồi nhỉ? Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

6. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ tienphong.vn

tienphong.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

7. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

8. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ soha.vn

soha.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất rồi nhỉ? Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

9. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

10. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ kenh14.vn

kenh14.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

11. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ zingnews.vn

zingnews.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất rồi nhỉ? Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

12. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

13. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ vov.vn

vov.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

14. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ afamily.vn

afamily.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất rồi nhỉ? Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

15. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

16. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

17. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ coccoc.com

coccoc.com
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất rồi nhỉ? Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

18. Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất từ facebook.com

facebook.com
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

Câu hỏi về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất

Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
cách Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
hướng dẫn Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất
Kiểu Dữ Liệu Nào Có Miền Giá Trị Lớn Nhất miễn phí

Scores: 4 (177 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đâu Là Việc Phải Làm Trong Bước Thiết Kế Csdl Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước Thiết kế:

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn