Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây Trắc nghiệm Tin học 11 bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Bạn đang tìm kiếm về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1.Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây Trắc nghiệm Tin học 11 bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Câu 1. Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau?
VAR
M, N, P : Integer;
A, B: Real;
C: Longint;

A. 20 byte

B. 24 byte

C. 22 byte

D. 18 byte

Câu 2. Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-300 ; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để khai báo biến x?

A. Byte

B. Integer

C. Word

D. Real

Câu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?

A. byte

B. integer

C. word

D. real

Câu 4. Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?

Var
x,y:integer;
c:char;
ok:boolean;
z: real;

A. 12

B. 14

C. 11

D. 13

Câu 5. Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

A. Real

B. LongInt

C. Integer

D. Word

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push();

Câu 6. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. Var X, Y: byte;

B. Var X, Y: real;

C. Var X: real; Y: byte;

D. Var X: byte; Y: real;

Câu 7. Biến X nhận giá trị là 0.7. Khai báo nào sau đây là đúng?

A. var X: integer;

B. var X: real;

C. var X: char;

D. A và B đúng

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?

A. Byte

B. Longint

C. Word

D. Integer

Câu 9. Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:

A. Từ 0 đến 255

B. Từ $-2^15$ đến $2^15-1$

C. Từ 0 đến $2^16-1$

D. Từ $-2^31$ đến $2^31-1$

Câu 10. Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

A. Var M,N :Byte;

B. Var M: Real; N: Word;

C. Var M, N: Longint;

D. Var M: Word; N: Real;

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 D
Câu 2 B Câu 7 B
Câu 3 D Câu 8 B
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 C Câu 10 D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây rồi nhỉ? Nội dung Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây

Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
cách Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
hướng dẫn Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây
Kiểu Real Thuộc Kiểu Dữ Liệu Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 4.7 (73 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn