Tổng hợp các bước cài đặt Git lên Ubuntu 14 mới nhất

Giới thiệu Ubuntu 14     

Git là một trong những hệ thống điều khiển phiên bản phổ biến nhất. Khi cài đặt Git, bạn có thể tự quản lý phần mềm bằng cách giám sát thay đổi, khôi phục lại phiên bản cũ hoặc tạo một branch mới cho code thay thế mà có thể nhập với main code về sau. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt Git lên Ubuntu 14.04.

Bạn cần gì để cài đặt Git lên Ubuntu 14

Trước khi bắt đầu bạn chuẩn bị:

  • Truy cập vào terminal của Ubuntu 14.04

Bước 1 — Cài đặt Git lên Ubuntu 14 gồm những lựa chọn sau:

Lựa chọn 1 – Cài Git với Apt

Ubuntu 14.04 đã chứa Git trong repositories mặc định. Bạn có thể cài nó bằng trình quản lý cài đặt package apt. Trước tiên bạn cập nhật phiên bản mới nhất với lệnh sau:

sudo apt-get cập nhật

Hãy lưu ý đây là phiên bản này chưa chắc là mới nhất, hãy kiểm tra các phiên bản hiện hành với:

apt-cache policy git

Kết quả sẽ có thể tương tự như sau:

đi:
  Đã cài đặt: (không có)
  Ứng viên: 1: 1.9.1-1ubuntu0.3
  Bảng phiên bản:
     1: 1.9.1-1ubuntu0.3 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-Updates / main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security / main amd64 Packages
     1:1.9.1-1 0
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty / main amd64 Packages

Có 2 phiên bản  – 1:1.9.1-1ubuntu0.3 0 và 1:1.9.1-1 0 . Candidate version nó cho biết phiên bản nào sẽ được cài. Để cài git, chạy lệnh:

sudo apt-get install git

Lựa chọn 2 – Cài đặt Git bằng GitHub

Nếu bạn cần phiên bản mới nhất của Git, thì bạn có thể cài qua GitHub. Nhưng trước khi cài đặt git, bạn cần có các gói phụ trợ như sau:

sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev

Bây giờ bạn truy cập vào link này: this link, tải phiên bản mà bạn muốn cài.

Ubuntu 14
Ubuntu 14

Trong ví dụ của tôi, tôi sẽ dùng phiên bản v2.11.0, nó có thể được nén bằng:

tar -zxf v2.11.0.tar.gz

Tuy nhiên, nó sử dụng tên thay vì v2.11.0.tar.gz. Truy câp vào thư mục git:

cd git-2.11.0 /

Cài git xuống máy bằng lệnh:

tạo tiền tố = / usr / local all
tạo tiền tố = / usr / local install

Bước 2 — Cấu hình Git

Khi bạn cài đặt Git, bạn sẽ cần cấu hình hình nó. Đặt username của bạn thay vì user_name trong lệnh sau:

git config --global user.name "user_name"

Điền địa chỉ email của bạn thay vì email@domain.com.

git config --global user.email "email@domain.com".

Bước 3 – Danh sách các lệnh Git cơ bản

Đây là danh sách các lệnh cơ bản hữu dụng của Git mà có thể giúp bạn bắt đầu tìm hiểu về nó.

Lệnh Giải thích
Tạo Repository
git clone ssh: //username@somedomain.com/repo.git Clone một repository có sẵn
git init Tạo một repository local
Làm việc với thay đổi Local
trạng thái git File bị thay đổi trong thư mục đang hoạt động
git diff Các thay đổi của files đang được theo dõi
git thêm. Thêm tất cả thay đổi vào lần commit tới
git add -p Thêm một số thay đổi vào trong lần commit tới
git cam kết -a Commit tất cả những thay đổi trên local sang những file đang theo dõi
git cam kết Commit thay đổi tình trạng ở lần trước
git cam kết -amend Đổi lần commit cuối cùng
Kiểm tra lịch sử commit
git log Hiện tất cả commits
git log -p Hiện thay đổi theo thời gian xác định
git đổ lỗi Xem ai đổi và khi nào
Tạo Branch và Tag
nhánh git -av Xem tất cả branch đang tồn tại
thanh toán git Chuyển sang branch
chi nhánh git Tạo branch mới dựa trên branch hiện hành
git checkout – theo dõi <remote / branch> Tạo branch mới dựa trên branch từ xa
nhánh git -d Xóa branch local
thẻ git Đánh dấu commit hiện hành với tag
Cập nhật và xuất bản
git từ xa -v Hiện tất cả các kết nối từ xa được cấu hình
git chương trình từ xa Hiện thông tin về kết nối từ xa
git thêm từ xa Thêm repository từ xa
git fetch Tải tất cả thay đổi
git kéo nhánh Tải tất cả thay đổi và nhập vào HEAD
git push Đẩy thay đổi từ local lên remote
git branch -dr <remote / branch> Xóa một branch trên remote
git push – các thẻ Xuất bản tags của bạn
Merging và Rebasing
đi hợp nhất Nhập vào HEAD hiện hành
git rebase Rebase HEAD hiện hành vào
git rebase – hủy bỏ Hủy một rebase
git rebase – tiếp tục Tiếp tục rebase sau khi sửa xung đột
Hủy thay đổi
git reset – hard HEAD Hủy tất cả thay đổi trong thư mục đang hoạt động của bạn
git thanh toán HEAD Hủy tất cả thay đổi trên local trong một file xác định
git hoàn nguyên Revert một commit xác định
git reset – hard Khởi động lại HEAD tới lần commit trước bằng cách hủy tất cả thay đổi kể từ lần đó
git đặt lại Khởi động lại HEAD của bạn tới lần commit trước nhưng giữ tất cả những thay đổi unstaged
git reset – keep Khởi động lại HEAD tới lần commit trước và giữ những thay đổi trên local chưa được commit

Để biết thêm lệnh git, hãy gõ:

git --help

Kết luận

Qua bài hướng dẫn này, bạn đã học được cách làm thế nào để cài Git lên Ubuntu 14.04. Bạn cũng đã học cách cấu hình Git cơ bản. Bạn có thể quản lý code hiệu quả hơn bằng cách tạo branches, quay ngược lại thay đổi và theo dõi code của bạn nhé.

Có thể bạn quan tâm: Check package installed ubuntu – liệt kê ubuntu package tốt nhất

Scores: 4.5 (151 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn