Tạo biểu đồ/đồ thị cột dạng xếp chồng bằng mã JavaScript.

Viết mã JavaScript để tạo biểu đồ/đồ thị cột dạng xếp chồng. Với công nghệ này, bạn có thể hiển thị các dữ liệu số liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Biểu đồ/đồ thị cột xếp chồng cho phép bạn so sánh các giá trị của các mục đích khác nhau ngay trên cùng một trục. Bằng cách sử dụng các thư viện như D3.js hoặc Chart.js, bạn có thể tạo ra các biểu đồ cột đẹp và tùy chỉnh theo nhu cầu. Hãy thử sức với việc tạo biểu đồ/đồ thị cột xếp chồng bằng mã JavaScript và nâng cao khả năng trình bày dữ liệu của bạn.

Viết lại:

Tạo biểu đồ cột xếp chồng bằng mã JavaScript.

Biểu đồ xếp chồng hiển thị mối quan hệ giữa giá trị và tổng số bằng cách xếp chồng các cột/thanh dữ liệu. Nó có tính tương tác và hỗ trợ nhiều hiệu ứng động như thu phóng, xoay và xuất ảnh.

Dưới đây là một ví dụ về một biểu đồ cột xếp chồng được tạo bằng JavaScript kèm mã nguồn HTML để bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

“`html

Biểu đồ cột xếp chồng

“`

Bạn có thể chạy đoạn mã trên trong trình duyệt của mình hoặc lưu nó lại dưới dạng một file HTML để chạy nội bộ.

Biểu đồ cột xếp chồng được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head> 
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Google - Doanh thu hàng quý hợp nhất",
		fontFamily: "arial black",
		fontColor: "#695A42"
	},
	axisX: {
		interval: 1,
		intervalType: "year"
	},
	axisY:{
		valueFormatString:"$#0bn",
		gridColor: "#B6B1A8",
		tickColor: "#B6B1A8"
	},
	toolTip: {
		shared: true,
		content: toolTipContent
	},
	data: [{
		type: "stackedColumn",
		showInLegend: true,
		color: "#696661",
		name: "Q1",
		dataPoints: [
			{ y: 6.75, x: new Date(2010,0) },
			{ y: 8.57, x: new Date(2011,0) },
			{ y: 10.64, x: new Date(2012,0) },
			{ y: 13.97, x: new Date(2013,0) },
			{ y: 15.42, x: new Date(2014,0) },
			{ y: 17.26, x: new Date(2015,0) },
			{ y: 20.26, x: new Date(2016,0) }
		]
		},
		{    
			type: "stackedColumn",
			showInLegend: true,
			name: "Q2",
			color: "#EDCA93",
			dataPoints: [
				{ y: 6.82, x: new Date(2010,0) },
				{ y: 9.02, x: new Date(2011,0) },
				{ y: 11.80, x: new Date(2012,0) },
				{ y: 14.11, x: new Date(2013,0) },
				{ y: 15.96, x: new Date(2014,0) },
				{ y: 17.73, x: new Date(2015,0) },
				{ y: 21.5, x: new Date(2016,0) }
			]
		},
		{    
			type: "stackedColumn",
			showInLegend: true,
			name: "Q3",
			color: "#695A42",
			dataPoints: [
				{ y: 7.28, x: new Date(2010,0) },
				{ y: 9.72, x: new Date(2011,0) },
				{ y: 13.30, x: new Date(2012,0) },
				{ y: 14.9, x: new Date(2013,0) },
				{ y: 18.10, x: new Date(2014,0) },
				{ y: 18.68, x: new Date(2015,0) },
				{ y: 22.45, x: new Date(2016,0) }
			]
		},
		{    
			type: "stackedColumn",
			showInLegend: true,
			name: "Q4",
			color: "#B6B1A8",
			dataPoints: [
				{ y: 8.44, x: new Date(2010,0) },
				{ y: 10.58, x: new Date(2011,0) },
				{ y: 14.41, x: new Date(2012,0) },
				{ y: 16.86, x: new Date(2013,0) },
				{ y: 10.64, x: new Date(2014,0) },
				{ y: 21.32, x: new Date(2015,0) },
				{ y: 26.06, x: new Date(2016,0) }
			]
	}]
});
chart.render();

function toolTipContent(e) {
	var str = "";
	var total = 0;
	var str2, str3;
	for (var i = 0; i < e.entries.length; i++){
		var str1 = "<span style= "color:"+e.entries[i].dataSeries.color + ""> "+e.entries[i].dataSeries.name+"</span>: $<strong>"+e.entries[i].dataPoint.y+"</strong>bn<br/>";
		total = e.entries[i].dataPoint.y + total;
		str = str.concat(str1);
	}
	str2 = "<span style = "color:DodgerBlue;"><strong>"+(e.entries[0].dataPoint.x).getFullYear()+"</strong></span><br/>";
	total = Math.round(total * 100) / 100;
	str3 = "<span style = "color:Tomato">Total:</span><strong> $"+total+"</strong>bn<br/>";
	return (str2.concat(str)).concat(str3);
}

}
</script>
</head>
<body>
<div ></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể hiển thị chú giải bằng cách đặt showInLegend thành true. Chú giải sẽ giúp người xem dễ đọc dữ liệu trên bản đồ hơn. Một số tùy chọn khác để tùy chỉnh bao gồm:

 • Color – Màu sắc
 • dataPointWidth – Độ rộng điểm dữ liệu

Nguồn: Đoạn mã JavaScript cho việc tạo biểu đồ/đồ thị cột xếp chồng.