Cách sử dụng Break và Continue trong C

lap trinh c 7

Trong ngôn ngữ lập trình C, Break và Continue là hai từ khóa quan trọng. Break dùng để kết thúc hoặc thoát khỏi vòng lặp, còn Continue dùng để bỏ qua các câu lệnh phía sau và tiếp tục vòng lặp tiếp theo. Khi sử dụng Break, chương trình sẽ dừng lại và thoát khỏi … Đọc tiếp