Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo bảng cơ sở dữ liệu

Bạn đang tìm kiếm về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo hữu ích với bạn.

1.Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo Trong CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới bằng cách tự thiết kế, thì thao

Cú pháp lệnh CREATE TABLE

Câu lệnh SQL CREATE TABLE có cú pháp như sau:

CREATE TABLE ten_bang(
  cot1 kieu_du_kieu,
  cot2 kieu_du_kieu,
  cot3 kieu_du_kieu,
  .....
  cotN kieu_du_kieu,
  PRIMARY KEY( mot hoac nhieu cot )
);

CREATE TABLE là từ khóa nói cho hệ thống cơ sở dữ liệu biết bạn muốn làm gì. Trong trường hợp này, bạn muốn tạo một bảng mới. Tên duy nhất hoặc định danh cho bảng được đi liền ngay sau câu lệnh CREATE TABLE.

Trong ngoặc sẽ xác định từng cột trong bảng và kiểu dữ liệu của nó. Cú pháp trên sẽ rõ ràng hơn khi bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ về lệnh CREATE TABLE

Code dưới đây là ví dụ về việc tạo bảng NHANVIEN với ID như khóa chính và NOT NULL là ràng buộc để đảm bảo các trường không thể NULL khi tạo các bản ghi trong bảng này.

CREATE TABLE NHANVIEN(
  ID  INT       NOT NULL,
  TEN VARCHAR (255)   NOT NULL,
  TUOI INT       NOT NULL,
  DIACHI CHAR (255) ,
  LUONG  DECIMAL (18, 2),    
  PRIMARY KEY (ID)
);

Với thông tin tạo bảng như trên, bạn sẽ tạo 1 bảng với cột ID, TUOI có kiểu INT sẽ chứa 1 số nguyên. Cột TEN, DIACHI thuộc loại varchar chứa các ký tự với độ dài tối đa các trường là 255 ký tự. Cột LUONG là dữ liệu có số thập phân với 2 chữ số sau dấu phảy. Và bảng này có dùng cột ID làm khóa chính (không trùng lặp).

Bạn có thể xác minh xem bảng có được tạo thành công không bằng cách nhìn vào thông báo được hiển thị bởi máy chủ SQL, hoặc sử dụng lệnh DESC như thế này:

SQL> DESC NHANVIEN;
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| ID    | int(11)    | NO  | PRI |     |    |
| TEN    | varchar(255) | NO  |   |     |    |
| TUOI   | int(11)    | NO  |   |     |    |
| DIACHI  | char(255)   | YES |   | NULL  |    |
| LUONG   | decimal(18,2) | YES |   | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

Tạo bảng bằng cách khác

Bạn cũng có thể tạo bảng từ việc sao chép một bảng hiện có, bằng cách sử dụng kết hợp lệnh CREATE TABLE và lệnh SELECT. Bảng sau khi sao chép sẽ có kiểu dữ liệu các cột giống như kiểu dữ liệu của bảng gốc. Cú pháp như sau:

CREATE TABLE ten_bang_moi AS
  SELECT cot_1, cot_2,...
  FROM ten_bang_da_co
  WHERE ....;

Ví dụ: Tạo một bảng dữ liệu KHACHHANG có các cột ID, TEN, DIACHI tương tự như bảng NHANVIEN đã có ở trên. Bạn sẽ dùng câu lệnh như sau:

CREATE TABLE KHACHHANG AS
  SELECT ID, TEN, DIACHI
  FROM NHANVIEN

Bây giờ, sau khi đã có bảng NHANVIEN và KHACHHANG sẵn sàng trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể bắt đầu dùng hàm INSERT INTO để chèn dữ liệu vào bảng.

2. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ VNExpress

VNExpress
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo rồi nhỉ? Nội dung Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo rồi nhỉ? Nội dung Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ tienphong.vn

tienphong.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ soha.vn

soha.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo rồi nhỉ? Nội dung Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ kenh14.vn

kenh14.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ zingnews.vn

zingnews.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo rồi nhỉ? Nội dung Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ vov.vn

vov.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ afamily.vn

afamily.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo rồi nhỉ? Nội dung Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ coccoc.com

coccoc.com
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo rồi nhỉ? Nội dung Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo từ facebook.com

facebook.com
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo

Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
cách Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
hướng dẫn Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo
Lệnh Create Table In Design View Dùng Để Tạo miễn phí

Scores: 4.6 (179 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn