Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương Giải Toán 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Giải SGK Toán 9 Tập 1 (trang 14, 15, 16)

Bạn đang tìm kiếm về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương hữu ích với bạn.

1. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương Giải Toán 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Giải SGK Toán 9 Tập 1 (trang 14, 15, 16)

Download.vn mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 trang 14, 15, 16 để xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương thuộc chương 1 Đại số 9.

Tài liệu được biên soạn với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 14, 15, 16 Toán lớp 9 tập 1. Qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương 1 trong sách giáo khoa Toán 9 Tập 1. Chúc các bạn học tốt.

Lý thuyết Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

1. Định lí. Với các số a và b không âm ta có: sqrta.b=sqrt a. sqrt b

1. Định lí

Với các số a và b không âm ta có:sqrta.b=sqrt a. sqrt b

Lưu ý:

+) Với hai biểu thức không âm A và B, ta cũng có:sqrtA.B=sqrt A. sqrt B

+) Nếu không có điều kiện A và B không âm thì không thể viết đằng thức trên.

Chẳng hạn sqrt(-9).(-4) được xác định nhưng đẳng thức sqrt (-9). sqrt (-4) không xác định.

2. Áp dụng

a. Quy tắc khai phương một tích

Muốn khai phương một tích của những số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau.

+ Mở rộng: Với các số a, b,c không âm ta có: sqrta.b.c=sqrt a. sqrt b.sqrt c

b. Quy tắc nhân các căn bậc hai

Muốn nhân các căn bậc hai của những số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.

+ Mở rộng: Với các số a, b,c không âm ta có:sqrt a. sqrt b .sqrt c=sqrta.b.c.

+ Với biểu thức A không âm, ta có: left( {sqrt A right)^2} = sqrt {A^2} = A

3. Dạng toán cơ bản

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Sử dụng: Với hai biểu thức không âm A và B, ta có:sqrtA.B=sqrt A. sqrt B

Ví dụ:sqrt 32 + sqrt 8 = sqrt 16.2 + sqrt 4.2 = sqrt 16 .sqrt 2 + sqrt 4 .sqrt 2 = 4sqrt 2 + 2sqrt 2 = 6

Dạng 2: Rút gọn biểu thức

Sử dụng: Với hai biểu thức không âm A và B, ta có: sqrtA.B=sqrt A. sqrt B

Ví dụ:

beginarrayl
sqrt 9left( {{x^2 - 2x + 1} right)} = sqrt 9 .sqrt {x^2 - 2x + 1} \
= 3.sqrt {{left( {x - 1 right)}^2}} = 3left| x - 1 right|
endarray

Giải bài tập toán 9 trang 14, 15, 16 tập 1

Bài 17 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1)

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) sqrt0,09.64;

b) sqrt2^{4.(-7)^2};

c) sqrt12,1.360;

d)sqrt{2^2.3^4}.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

sqrt0,09.64=sqrt0,09.sqrt64

=sqrt(0,3)^2.sqrt8^2

=|0,3|. |8|

=0,3.8

=2,4.

b) Ta có:

sqrt2^{4.(-7)^2}=sqrt2^4.sqrt(-7)^2

=sqrt(2^2)^2.sqrt(-7)^2

=sqrt4^2.left| -7 right|

=|4|.|-7|

=4.7

=28.

c) Ta có:

sqrt12,1.360=sqrt12,1.(10.36)

=sqrt(12,1.10).36

=sqrt121.36

=sqrt121.sqrt36

=sqrt11^2.sqrt6^2

=|11|.|6|

=11.6

=66.

d) Ta có:

sqrt{2^2.3^4}=sqrt2^2.sqrt3^4

=sqrt2^2.sqrt(3^2)^2

=sqrt2^2.sqrt9^2

=|2|.|9|

=2.9

=18.

Bài 18 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1)

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

a) sqrt7.sqrt63;

b) sqrt2,5.sqrt30.sqrt48;

c) sqrt0,4.sqrt6,4;

d) sqrt2,7.sqrt5.sqrt1,5.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

sqrt7.sqrt63=sqrt7.63 =sqrt7.(7.9) =sqrt(7.7).9

=sqrt7^2. 3^2 =sqrt7^2.sqrt3^2

=|7|.|3|=7.3 =21.

b) Ta có:

sqrt2,5.sqrt30.sqrt48=sqrt2,5.30.48

=sqrt2,5.(10.3).(16.3)

=sqrt(2,5.10).(3.3).16

=sqrt25.3^2.4^2

=sqrt25.sqrt3^2.sqrt4^2

=sqrt5^2.sqrt3^2.sqrt4^2

=|5|.|3|.|4|=5.3.4 =60.

c) Ta có:

sqrt0,4.sqrt6,4=sqrt0,4.6,4=sqrt0,4.(0,1.64)

=sqrt(0,4.0,1).64=sqrt0,04.64

=sqrt0,04.sqrt64=sqrt0,2^2.sqrt8^2

=|0,2|.|8|=0,2.8 =1,6.

d)

sqrt2,7.sqrt5.sqrt1,5=sqrt2,7.5.1,5

=sqrt(27.0,1).5.(0,5.3)

=sqrt(27.3).(0,1.5).0,5

=sqrt81.0,5.0,5 =sqrt81.0,5^2

=sqrt81.sqrt0,5^2=sqrt9^2.sqrt0,5^2

=|9|.|0,5|=9.0,5=4,5.

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:

a) sqrt{0,36a^2} với a <0;

b) sqrta^4.(3-a)^2 với a ≥ 3;

c) sqrt{27.48(1 - a)^2} với a > 1;

d)dfrac1a - b. sqrt{a^4.(a - b)^2} với a > b.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

sqrt{0,36a^2} = sqrt0,36.sqrta^2

=sqrt0,6^2.sqrta^2

= 0,6.│a│

= 0,6. (-a)=-0,6a

(Vì a < 0 nên │a│= -a).

b)

a^2 ≥ 0 nên left| a^2 right|= a^2.

a ge 3 hay 3 le a nên 3 – a ≤ 0.

Rightarrow│3 - a│= -(3-a)=-3+a=a - 3.

Ta có: sqrt{a^4.(3 - a)^2}= sqrt{a^4}. sqrt{(3 - a)^2}

=sqrt(a^2)^2.sqrt(3-a)^2

= left| a^2right|.left| 3 - a right|.

= a^2.(a-3)=a^3-3a^2.

c)

Vì a > 1 hay 1<a nên 1 – a < 0.

Rightarrow left| 1 - aright| =-(1-a)=-1+a= a -1.

Ta có: sqrt{27.48(1 - a)^2} = sqrt{27.(3.16).(1 - a)^2}

=sqrt(27.3).16.(1-a)^2

= sqrt{81.16.(1 - a)^2}

=sqrt 81 .sqrt 16 .sqrt {{(1 - a)^2}}

=sqrt9^2.sqrt4^2.sqrt(1-a)^2

= 9.4. left| 1 - a right| = 36.left| 1 - a right|

= 36.(a-1)=36a-36.

d)

a^2 ge 0, với mọi a nên left|a^2 right| = a^2.

Vì a > b nên a -b > 0. Do đóleft|a - bright|= a - b.

Ta có: dfrac1a - b . sqrt{a^4.(a - b)^2}

= dfrac1a - b . sqrt{a^4}.sqrt{(a - b)^2}

= dfrac1a - b . {left| a^2 right|.left| a - b right|}

=dfrac1a - b . a^2.(a - b)

=a^2

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:

a) sqrtdfrac{2a3}. sqrtdfrac{3a8} với a ≥ 0;

b) sqrt13a.sqrtdfrac{52a} với a > 0;

c) sqrt5a.sqrt45a - 3a với a ≥ 0;

d)(3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt{180a^2}.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

sqrtdfrac{2a3}.sqrtdfrac{3a8}=sqrtdfrac{2a3.dfrac3a8}=sqrtdfrac{2a.3a3.8} =sqrt{dfraca^24}=sqrt{dfraca^22^2}

=sqrt{left(dfraca2right)^2}=left| dfraca2right| = dfraca2.

(Vì a ge 0 nên dfraca2 ge 0 Rightarrow left| dfraca2 right| = dfraca2).

b) Ta có:

sqrt13a.sqrtdfrac{52a}=sqrt13a.dfrac{52a}=sqrtdfrac{13a.52a}

=sqrtdfrac{13a.(13.4)a}=sqrtdfrac{(13.13).4.aa}

=sqrt13^2.4=sqrt13^2.sqrt4

=sqrt13^2.sqrt2^2=13.2

=26 (vì a>0)

c)

Do ageq 0 nên bài toán luôn được xác định.

Ta có:sqrt5a.sqrt45a- 3a=sqrt5a.45a-3a

=sqrt(5.a).(5.9.a)-3a

=sqrt(5.5).9.(a.a)-3a

=sqrt5^2.3^2.a^2-3a

=sqrt5^2.sqrt3^2.sqrta^2-3a

=5.3.left|aright|-3a=15 left|a right| -3a.

=15a – 3a = (15-3)a =12a.

(vì a ge 0 nên left| a right| = a).

d) Ta có:

(3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt{180a^2}=(3 - a)^2-sqrt0,2.180a^2

= (3-a)^2-sqrt0,2.(10.18).a^2

=(3-a)^2-sqrt(0,2.10).18.a^2

=(3-a)^2-sqrt2.18.a^2

=(3-a)^2-sqrt36a^2

=(3-a)^2-sqrt36.sqrta^2

=(3-a)^2-sqrt6^2.sqrta^2

=(3-a)^2-6.left|aright|.

+) TH1: Nếu ageq 0Rightarrow |a|=a.

Do đó: (3 - a)^2- 6left|aright|=(3-a)^2-6a

=(3^2-2.3.a+a^2)-6a

=(9-6a+a^2)-6a

=9-6a+a^2-6a

=a^2+(-6a-6a)+9

=a^2+(-12a)+9

=a^2-12a+9.

+) TH2: Nếu a<0Rightarrow |a|=-a.

Do đó: (3 - a)^2- 6left|aright| =(3-a)^2-6.(-a)

=(3^2-2.3.a+a^2)-(-6a)

=(9-6a+a^2)+6a

=9-6a+a^2+6a

=a^2+(-6a+6a)+9

=a^2+9.

Vậy (3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt{180a^2}=a^2-12a+9, nếu a ge 0.

(3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt{180a^2}=a^2+9, nếu a <0.

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Khai phương tích 12.30.40 được:

(A) 1200; (B) 120; (C) 12; (D) 240

Hãy chọn kết quả đúng.

Gợi ý đáp án

Ta có:

sqrt12.30.40=sqrt(3.4).(3.10).(4.10)

=sqrt(3.3).(4.4).(10.10)

=sqrt3^2.4^2.10^2

=sqrt3^2.sqrt4^2.sqrt10^2

=3.4.10=120.

Vậy đáp án đúng là (B). 120

Giải bài tập toán 9 trang 15, 16 tập 1: Luyện tập

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

a) sqrt{13^2- 12^2};

b) sqrt{17^2- 8^2};

c) sqrt{117^2 - 108^2};

d) sqrt{313^2 - 312^2}.

Gợi ý đáp án

Câu a: Ta có:

sqrt{13^2- 12^2}=sqrt(13+12)(13-12)

=sqrt25.1=sqrt25

=sqrt5^2=|5|=5.

Câu b: Ta có:

sqrt{17^2- 8^2}=sqrt(17+8)(17-8)

=sqrt25.9=sqrt25.sqrt9

=sqrt5^2.sqrt3^2=|5|.|3|.

=5.3=15.

Câu c: Ta có:

sqrt{117^2 - 108^2} =sqrt(117-108)(117+108)

=sqrt9.225 =sqrt9.sqrt225

=sqrt3^2.sqrt15^2=|3|.|15|

=3.15=45.

Câu d: Ta có:

sqrt{313^2 - 312^2}=sqrt(313-312)(313+312)

=sqrt1.625=sqrt625

=sqrt1.625=sqrt625

Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh.

a) (2 - sqrt3)(2 + sqrt3) = 1;

b) (sqrt2006 - sqrt2005) và (sqrt2006 + sqrt2005) là hai số nghịch đảo của nhau.

Gợi ý đáp án

Câu a: Ta có:

(sqrt2006 - sqrt2005) và (sqrt2006 + sqrt2005)

Câu b:

Ta tìm tích của hai số (sqrt2006 - sqrt2005) và (sqrt2006 + sqrt2005)

Ta có:

(sqrt2006 + sqrt2005).(sqrt2006 - sqrt2005)

= (sqrt2006)^2-(sqrt2005)^2

=2006-2005=1

Do đó (sqrt2006 + sqrt2005).(sqrt2006 - sqrt2005)=1

Leftrightarrow sqrt2006-sqrt2005=dfrac1{sqrt2006+sqrt2005}

Vậy hai số trên là nghịch đảo của nhau.

Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

a) sqrt{4(1 + 6x + 9x^2)^2} tại x = - sqrt 2 ;

b)sqrt{9a^2(b^2 + 4 - 4b)} tại a = - 2;,,b = - sqrt 3 .

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

sqrt{4(1 + 6x + 9x^2)^2} =sqrt 4. sqrt {{(1 + 6x + 9{x^2)}^2}}

=sqrt4.sqrt(1+2.3x+3^2.x^2)^2

=sqrt2^2.sqrtleft[1^2+2.3x+(3x)^2right]^2

=2.sqrt {{left[ {{{left( {1 + 3x right)}^2}} right]}^2}}

=2.left|(1+3x)^2right|

=2(1+3x)^2.

(Vì (1+3x)^2 > 0 với mọi x nên left|(1+3x)^2right|=(1+3x)^2 )

Thay x = - sqrt 2vào biểu thức rút gọn trên, ta được:

2left[ {1 + 3.(-sqrt 2) right]^2}=2(1-3sqrt2)^2.

Bấm máy tính, ta được: 2left( {1 - 3sqrt 2 right)^2} approx 21,029.

b) Ta có:

sqrt{9a^2(b^2 + 4 - 4b)} =sqrt3^2.a^2.(b^2-4b+4)

=sqrt(3a)^2.(b^2-2.b.2+2^2)

=sqrt(3a)^2. sqrt(b-2)^2

=left|3aright|. left|b-2right|

Thay a = -2 và b = - sqrt 3 vào biểu thức rút gọn trên, ta được:

left| 3.(-2)right|. left| -sqrt3-2right| =left|-6right|.left|-(sqrt3+2) right|

=6.(sqrt3+2)=6sqrt3+12.

Bấm máy tính, ta được: 6sqrt3+12 approx 22,392.

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1)

a) sqrt16x= 8;

b) sqrt4x = sqrt5;

c) sqrt9(x - 1) = 21;

d) sqrt{4(1 - x)^2}- 6 = 0.

Gợi ý đáp án

a) Điều kiện: x ge 0

sqrt 16x = 8 Leftrightarrow {left( {sqrt 16x } right)^2} = 8^2 Leftrightarrow 16x = 64

Leftrightarrow x = dfrac6416 Leftrightarrow x = 4 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy x=4.

Cách khác:

beginarrayl
sqrt 16x = 8 Leftrightarrow sqrt 16 .sqrt x = 8\
Leftrightarrow 4sqrt x = 8 Leftrightarrow sqrt x = 2\
Leftrightarrow x = 2^2 Leftrightarrow x = 4
endarray

b) Điều kiện: 4x ge 0 Leftrightarrow x ge 0

sqrt 4x = sqrt 5 Leftrightarrow {left( {sqrt 4x } right)^2} = left( {sqrt 5 right)^2}

Leftrightarrow 4x = 5 Leftrightarrow x = dfrac54 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy x=dfrac54.

c) Điều kiện: 9left( x - 1 right) ge 0 Leftrightarrow x - 1 ge 0 Leftrightarrow x ge 1

sqrt {9left( x - 1 right)} = 21 Leftrightarrow 3sqrt x - 1 = 21

Leftrightarrow sqrt x - 1 = 7 Leftrightarrow x - 1 = 49 Leftrightarrow x = 50 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy x=50.

Cách khác:

beginarrayl
sqrt {9left( x - 1 right)} = 21 Leftrightarrow 9left( x - 1 right) = 21^2\
Leftrightarrow 9left( x - 1 right) = 441 Leftrightarrow x - 1 = 49\
Leftrightarrow x = 50
endarray

d) Điều kiện: x in R (vì 4.(1-x)^2ge 0 với mọi x)

sqrt 4{{left( {1 - x right)}^2}} - 6 = 0 Leftrightarrow 2sqrt {{left( {1 - x right)}^2}} = 6 Leftrightarrow left| 1 - x right| = 3

Leftrightarrow left[ beginarrayl1 - x = 3\1 - x = - 3endarray right. Leftrightarrow left[ beginarraylx = - 2\x = 4endarray right.

Vậy x=-2;x=4.

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1)

a) So sánh sqrt25 + 9sqrt25 + sqrt9;

b) Với a > 0 và b > 0, chứng minh sqrta + b < sqrta+sqrtb.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

+) sqrt25 + 9=sqrt34.

+) sqrt25 + sqrt9=sqrt5^2+sqrt3^2=5+3

=8=sqrt8^2=sqrt64.

Vì 34<64 nên sqrt34<sqrt64

Vậy sqrt25 + 9<sqrt25 + sqrt9

b) Với a>0,b>0, ta có

+), (sqrta + b)^2 = a + b.

+) ,(sqrta + sqrtb)^2= (sqrta)^2+ 2sqrt a .sqrt b +(sqrtb)^2

= a +2sqrtab + b

=(a+b) +2sqrtab.

Vì a > 0, b > 0 nên sqrtab > 0 Leftrightarrow 2sqrtab >0

Leftrightarrow (a+b) +2sqrtab > a+b

Leftrightarrow (sqrta+sqrtb)^2 > (sqrta+b)^2

Leftrightarrow sqrta+sqrtb>sqrta+b (đpcm)

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1)

So sánh

a) 4 và 2sqrt3;

b) -sqrt5 và -2

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

beginarrayl
4 > 3 Leftrightarrow sqrt 4 > sqrt 3 \
Leftrightarrow 2 > sqrt 3 \
Leftrightarrow 2.2 > 2.sqrt 3 \
Leftrightarrow 4 > 2sqrt 3
endarray

Cách khác:

Ta có:

left{ matrix{
4^2 = 16 hfill cr
left( {2sqrt 3 right)^2} = 2^2.left( {sqrt 3 right)^2} = 4.3 = 12 hfill cr} right.

Vì 16> 12 Leftrightarrow sqrt 16 > sqrt 12

Hay 4 > 2sqrt 3.

b) Vì 5>4 Leftrightarrow sqrt 5 > sqrt 4

Leftrightarrow sqrt 5 > 2

Leftrightarrow -sqrt 5 < -2 (Nhân cả hai vế bất phương trình trên với -1)

Vậy

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ VNExpress

VNExpress
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương rồi nhỉ? Nội dung Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương rồi nhỉ? Nội dung Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ tienphong.vn

tienphong.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ soha.vn

soha.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương rồi nhỉ? Nội dung Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ kenh14.vn

kenh14.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ zingnews.vn

zingnews.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương rồi nhỉ? Nội dung Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ vov.vn

vov.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ afamily.vn

afamily.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương rồi nhỉ? Nội dung Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ coccoc.com

coccoc.com
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương rồi nhỉ? Nội dung Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương từ facebook.com

facebook.com
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương

Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
cách Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
hướng dẫn Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương
Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Trương miễn phí

Scores: 4.3 (178 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn