Top 18+ Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây Trắc nghiệm vật lý 10 bài 13: Lực ma sát

Bạn đang tìm hiểu về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây Trắc nghiệm vật lý 10 bài 13: Lực ma sát

Câu 1. Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng

A. không đổi

B. giảm xuống

C. tăng tỉ lệ với tôc độ của vật

D. tăng tỉ lệ bình phương tốc độ của vật

Câu 2. Lực ma sát trượt

A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.

B. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực

C. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật

D. phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc

Câu 3. Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. $F_mst=μ_tN$

B. $F_mst=μ_toverrightarrowN$

C. $overrightarrowF_mst=μ_toverrightarrowN$

D. $overrightarrowF_mst=μ_tN$

Câu 4. Một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là

A. lực của người kéo tác dụng vào mặt đất.

B. lực của mà thùng hàng tác dụng vào người kéo.

C. lực của người kéo tác dụng vào thùng hàng.

D. lực mặt đất tác dụng vào bàn chân người kéo

Câu 5. Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang F = $6.10^4N$. Lấy g = 10$m/s^2$. Hệ số ma sát giữa tàu và đường ray là

A. 0,075

B. 0,06

C. 0,02

D. 0,08

Câu 6. Một vật có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát của xe là 0,2. Lấy g = 10$m/s^2$. Độ lớn của lực ma sát là

A. 1000 N

B. 10000 N

C. 100 N

D. 10 N

Câu 7. Một đầu máy tạo ra lực kéo để kéo một toa xe có khối lượng 5 tấn, chuyển động với gia tốc 0,3$m/s^2$. Biết lực kéo của động cơ song song với mặt đường và hệ số ma sát giữa tao xe và mặt đường là 0,02. Lấy $g = 10 m/s^2$. Lực kéo của đầu máy tạo ra là

A. 4000 N

B. 3200 N

C. 2500 N

D. 5000 N

Câu 8. Khi đẩy một ván trượt bằng một lực $F_1$= 20 N theo phương ngang thì nó chuyển động thẳng đều. Nếu chất lên ván một hòn đá nặng 20kg thì để nó trượt đều phải tác dụng lực $F_2$= 60 N theo phương ngang. Tìm hệ số ma sát trượt giữa tấm ván và mặt sàn.

A. 0,25

B. 0,2.

C. 0,1

D. 0,15

Câu 9. Một vật có khối lượng 100 kg đang đứng yên thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được 100 m, vật đạt vận tốc 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g = 10 $m/s^2$. Lực phát động tác dụng vào vật theo phương song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là

A. 198 N.

B. 45,5 N

C. 100 N

D. 316 N

Câu 10. Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu khởi hành từ trạng thái đứng yên nhờ lực kéo của động cơ 600 N. .Biết hệ số ma sát của xe là 0,02. Lấy g = 10$m/s^2$. Biết lực kéo song song với mặt đường. Sau 10 s kể từ lúc khởi hành, tốc độ chuyển động của ô tô là

A. 24 m/s

B. 4 m/s

C. 3,4 m/s.

D. 3 m/s

Câu 11. Một vật có khối lượng 1500 g được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,2. Lấy g = 10 $m/s^2$. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn 4,5 N theo phương song song với mặt bàn trong khoảng thời gian 2 giây rồi thôi tác dụng. Quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại là

A. 1 m

B. 4 m

C. 2 m

D. 3 m

Câu 12. Một khúc gỗ khối lượng 2 kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực F hướng chếch lên và hợp với phương nằm ngang một góc $α=30^o$. Khúc gỗ chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,0 $m/s^2$ trên sàn. Biết hệ số ma sát trượt giữa gỗ và sàn là 0,2. Lấy g = 10$m/s^2$. Giá trị của F là

A. 4,24 N

B. 4,85 N

C. 6,21 N

D. 5,12 N

Câu 13. Một vật đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 15 m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m cao 10 m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc là $μ$= 0,05. Lấy g = 10$m/s^2$. Quãng đường dốc vật đi được đến khi dừng hẳn và tốc độ của vật khi nó trở lại chân dốc lần lượt là

A. 100 m và 8,6 m/s.

B. 75 m và 4,3 m/s

C. 100 m và 4,3 m/s.

D. 75 m và 8,6 m/s

Câu 14. Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời $v_0$= 5 m/s. Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó. Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là $μ_t$= 0,25. Lấy g = 10$m/s^2$

A. 1 s, 5 m

B. 2 s, 5 m.

C. 1 s, 8 m

D. 2 s, 8 m

Câu 15. Một cái hòm có khối lượng m = 20 kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo hòm bằng một lực F hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc α = 20° như hình vẽ. Hòm chuyển động đều trên sàn nhà. Tính độ lớn của lực F. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà $μ_t$= 0,3.
bai tap trac nghiem luc ma sat phan 1 16 rs650

A. 56,4 N

B. 46,5 N

C. 42,6 N

D. 52,3 N

Câu 16. Vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc $α$ (hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa vật mà mặt phẳng nghiêng là $μ_t$. Khi được thả ra, vật trượt xuống. Gia tốc của vật phụ thuộc vào nhữn đại lượng nào?
bai tap trac nghiem luc ma sat phan 1 19 rs650

A. $μ_t$, m, α

B. $μ_t$, g, α

C. $μ_t$, m, g

D. $μ_t$, m, g, α

Câu 17. Một cái hòm khối lượng m = 40kg đặt trên mặt sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà là $μ_t$ = 0,2. Người ta đẩy hòm bằng một lực F = 200N theo phương hợp với phương nằm ngang một góc $α$= 30°, chếch xuống phía dưới (Hình vẽ). Gia tốc của hòm là
  bai tap trac nghiem luc ma sat phan 1 22 rs650

A. 1,87$m/s^2$

B. 2,87$m/s^2$

C. 0,87$m/s^2$

D. 3,87$m/s^2$

Câu 18. Một toa tàu có khối lượng 80 tấn chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang $F=6.10^4N$. Lấy g = 10m/$s^2$. Hệ số ma sát giữa tàu và đường ray là:

A. 0,075.

B. 0,06.

C. 0,02

D. 0,08.

Câu 19. Một tủ lạnh có khối lượng 90kg trượt thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,5. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/$s^2$

A. F=45N

B. F=900N

C. F>450N

D. F=450N

Câu 20. Một xe tải có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát của xe với mặt đường là 0,2. Lấy g = 10m/$s^2$. Độ lớn của lực ma sát là:

A. 1000 N.

B. 10000 N.

C. 100 N.

D. 10 N.

Câu 21. Một người có trọng lượng 150N tác dụng một lực 30N song song với mặt phẳng nghiêng, đã đẩy một vật có trọng lượng 90N trượt lên trên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi. Lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn:

A. $30N{

B. $F_{{ms}}=30N$

C. $F_{{ms}}=90N$

D. $F_{{ms}}{

Câu 22. Một đầu mát tạo ra lực kéo để kéo một toa xe có khối lượng 5 tấn, chuyển động với gia tốc 0,3m/$s^2$. Biết lực kéo của động cơ song song với mặt đường và hệ số ma sát giữa toa xe và mặt đường là 0,02. Lấy g = 10m/$s^2$. Lực kéo của đầu máy tạo ra là:

A. 4000 N

B. 3200 N

C. 2500 N

D. 2640 N

Câu 23. Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang bằng một lực 150N. Hệ số ma sát giữa thùng và mặt sàn là 0,35. Lấy g = 10m/$s^2$. Hỏi thùng có chuyển động không? Lực ma sát tác dụng lên thùng là bao nhiêu?

A. thùng chuyển động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 175N

B. thùng chuyển động. Lực ma sát tác dụng vào thùng là 170N

C. thùng không chuyển động. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng là 175N

D. thùng không chuyển động. Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng là 150N

Câu 24. Một xe điện đang chạy với vận tốc $v_0$ = 36km/h thì hãm phanh đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt trên đường ray. Kể từ lúc hãm phanh, xe điện còn đi được bao xa nữa thì dừng hẳn. Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường ray là 0,2. Cho g = 9,8m/$s^2$.

A. 25,51m

B. 20,25m

C. 16,8m

D. 16,67m

Câu 25. Một vật có vận tốc đầu có độ lớn là 10m/s trượt trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,10. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng lại?

A. 20m

B. 500m

C. 100m

D. 50m

Câu 26. Một xe hơi chạy trên đường cao tốc với vận tốc có độ lớn là 15m/s. Lực hãm có độ lớn 3000N làm xe dừng trong 10s. Khối lượng của xe là

A. 3000kg

B. 2500kg

C. 2000kg

D. 1500kg

Câu 27. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 5m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1.Lấy g = 9,8m/$s^2$.

A. 2,5m/$s^2$

B. 1,15m/$s^2$

C. 4,05m/$s^2$

D. 3,08m/$s^2$

Câu 28. Đặt một cái ly lên trên một tờ giấy nhẹ đặt trên bàn rồi dùng tay kéo tờ giấy theo phương ngang.

A. 3m/$s^2$

B. 0,03m/$s^2$

C. 1,5m/$s^2$

D. 0,15m/$s^2$

Câu 29. Một vật trượt trên mặt đường nằm ngang, đi được một quãng đường 48 m thì dừng hẳn. Biết lực ma sát trượt có độ lớn bằng 0,06 lần trọng lượng của vật. Cho g = 10m/$s^2$. Cho chuyển động của vật là chậm dần đều. Tính vận tốc ban đầu của vật.

A. 7,6m/s

B. 6,7m/s

C. 5,4m/s

D. 4,5m/s

Câu 30. Một vật có khối lượng m = 100kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được 100m vật đạt vận tốc 36km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là $10^{{-6}}$ = 0,05. Lấy g = 9,8m/$s^2$. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là

A. 59N

B. 697N

C. 99N

D. 599N

Câu 31. Chọn phát biểu đúng?

A. Khi có lực đặt vào vật mà vật vẫn đứng yên nghĩa là đã có lực ma sát

B. Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc

C. Lực ma sát trượt luôn tỉ lệ với trọng lượng của vật

D. Tất cả A, B, C đều sai

Câu 32. Ô-tô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực đẩy của động cơ vì:

A. Không có lực ma sát với mặt đường

B. Trọng lực cân bằng với phản lực

C. Các lực tác dụng vào ô-tô cân bằng nhau

D. Lực kéo lớn hơn lực ma sát trượt

Câu 33. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

A. có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động và đủ để thắng lực ma sát.

B. có nội lực tác dụng lên vật. Nội lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

C. có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

D. có nội lực tác dụng lên vật. Nội lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động và đủ để thắng lực ma sát.

Câu 34. Chọn phát biểu đúng.

A. Lực ma sát nghỉ có giá nằm ngoài mặt tiếp xúc giữa hai vật

B. Lực ma sát nghỉ có chiều cùng chiều với ngoại lực

C. Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật

D. Độ lớn của lực ma sát nghỉ $F_{{msn}}>μ_nN$

Câu 35. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa 2 mặt tiếp xúc nếu lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên?

A. tăng lên

B. tăng hoặc giảm

C. giảm đi

D. không đổi

Câu 36. Lực ma sát trượt xuất hiện:

A. ở phía dưới mặt tiếp xúc khi hai vật đặt trên bề mặt của nhau.

B. ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau.

C. khi hai vật đặt gần nhau.

D. khi có hai vật ở cạnh nhau.

Câu 37. Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào sau đây?

A. ngược chiều với chiều chuyển động của vật

B. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc

C. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực

D. phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc

Câu 38. Chọn phát biểu sai?

A. Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau

B. Lực ma sát trượt có phương cùng phương với vận tốc tương đối của vật ấy với vật kia

C. Độ lớn của lực ma sát trượt: $F_{{m{st}}}=μ_tN$

D. $μ_t$ không phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc

Câu 39. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát trượt?

A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.

B. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực

C. tỉ lệ thuận với tốc độ của vật

D. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc

Câu 40. Chọn phát biểu đúng.

A. Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ

B. Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển động của vật

C. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc

D. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.

Câu 41. Chọn phát biểu đúng

A. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc.

B. Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc.

C. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ cân bằng nhau.

D. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực.

Câu 42. Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng:

A. không đổi.

B. giảm xuống.

C. tăng tỉ lệ với tôc độ của vật.

D. tăng tỉ lệ bình phương tốc độ của vật.

Câu 43. Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. giảm 2 lần

D. không đổi

Câu 44. Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích tiếp xúc của vật đó giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. tăng 3 lần

B. giảm 3 lần

C. giảm 6 lần

D. không thay đổi

Câu 45. Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó giảm 2 lần thì hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. không đổi.

B. giảm 2 lần.

C. tăng 4 lần.

D. tăng 2 lần.

Câu 46. Lực ma sát trượt

A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.

B. phụ thuộc vào độ lớn của áp lực

C. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.

D. phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc

Câu 47. Đặc điểm của lực ma sát trượt?

A. Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt

B. Có hướng ngược hướng của vận tốc

C. Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật

D. Tất cả đều đúng

Câu 48. Một vật có trọng lượng N trượt trên một mặt phẳng ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là $10^{{-6}}$. Biểu thức xác định của lực ma sát trượt là:

A. $F_mst=μ_tN$

B. $F_mst=μ_toverrightarrowN$

C. $overrightarrowF_mst=μ_toverrightarrowN$

D. $overrightarrowF_mst=μ_tN$

Câu 49. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

A. $overrightarrowF_mst=μ_tN$

B. $F_mst=μ_toverrightarrowN$

C. $overrightarrowF_mst=μ_toverrightarrowN$

D. $F_mst=μ_tN$

Câu 50. Một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là:

A. lực của người kéo tác dụng vào mặt đất.

B. lực của mà thùng hàng tác dụng vào người kéo.

C. lực của người kéo tác dụng vào thùng hàng.

D. lực mặt đất tác dụng vào bàn chân người kéo.

Câu 51. Yếu tố quyết định nhất trong trò chơi kéo co là:

A. lực kéo của mỗi bên

B. khối lượng của mỗi bên

C. lực ma sát của chân và sàn đỡ

D. độ nghiêng của dây kéo

Câu 52. Khi một vật lăn trên mặt một vật khác:

A. Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng cản trở sự lăn đó

B. Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và không có tác dụng cản trở sự lăn đó

C. Lực ma sát lăn không xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật

D. Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng làm gia tăng sự lăn đó

Câu 53. Lực ma sát lăn xuất hiện

A. ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật

B. ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và không có tác dụng cản trở sự lăn đó

C. ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng làm gia tăng sự lăn đó

D. ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng cản trở sự lăn đó

Câu 54. Chọn phương án sai.

A. Viên gạch nằm trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ

B. Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương đối giữa hai vật rắn

C. Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và hệ số ma sát lăn bằng hệ số ma sát trượt

D. Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều chuyển động tương đối

Câu 55. Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 300N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:

A. >300N

B.

C. =300N

D. Không xác định

Câu 56. Chọn phương án sai.

A. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với lực đặt vào vật

B. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

C. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc

D. Khi vật chuyển động hoặc có xu hướng chuyển động đối với mặt tiếp xúc với nó thì phát sinh lực ma sát.

Câu 57. Chọn phương án đúng

A. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực đối với trọng lực của vật

B. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

C. Lực ma sát xuất hiện có chiều cùng chiều với vận tốc của vật.

D. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật và mặt tiếp xúc

Câu 58. Chiều của lực ma sát nghỉ:

A. ngược chiều với gia tốc của vật

B. ngược chiều với vận tốc của vật

C. vuông góc với mặt tiếp xúc

D. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc

Câu 59. Lực ma sát lăn có chiều

A. ngược chiều với gia tốc của vật

B. ngược chiều với vận tốc của vật

C. vuông góc với mặt tiếp xúc

D. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc

Câu 60. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì:

A. Phản lực

B. Quán tính

C. Lực ma sát

D. Lực tác dụng ban đầu

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 13: Lực ma sát

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 31 A
Câu 2 B Câu 32 C
Câu 3 A Câu 33 C
Câu 4 D Câu 34 C
Câu 5 A Câu 35 D
Câu 6 B Câu 36 B
Câu 7 C Câu 37 B
Câu 8 B Câu 38 D
Câu 9 C Câu 39 B
Câu 10 D Câu 40 B
Câu 11 D Câu 41 A
Câu 12 C Câu 42 A
Câu 13 D Câu 43 D
Câu 14 B Câu 44 D
Câu 15 A Câu 45 A
Câu 16 B Câu 46 B
Câu 17 A Câu 47 D
Câu 18 A Câu 48 A
Câu 19 D Câu 49 D
Câu 20 B Câu 50 D
Câu 21 B Câu 51 C
Câu 22 C Câu 52 A
Câu 23 C Câu 53 D
Câu 24 A Câu 54 C
Câu 25 D Câu 55 C
Câu 26 C Câu 56 A
Câu 27 C Câu 57 B
Câu 28 A Câu 58 B
Câu 29 A Câu 59 B
Câu 30 C Câu 60 C

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777
Lượt xem: 37773777

2. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ VNExpress

VNExpress
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

3. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

4. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

5. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

6. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ tienphong.vn

tienphong.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

7. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

8. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ soha.vn

soha.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

9. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

10. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ kenh14.vn

kenh14.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

11. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ zingnews.vn

zingnews.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

12. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

13. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ vov.vn

vov.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

14. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ afamily.vn

afamily.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

15. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

16. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

17. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ coccoc.com

coccoc.com
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây rồi nhỉ? Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

18. Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây từ facebook.com

facebook.com
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

Câu hỏi về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây

Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
cách Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
hướng dẫn Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây
Lực Ma Sát Trượt Có Tính Chất Nào Sau Đây miễn phí

Scores: 4.5 (103 votes)

Có thể bạn quan tâm  Cảm Nhận Khổ Thơ Cuối Bài Nói Với Con Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ 2 bài Nói với con của Y Phương Dàn ý & 8 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn