Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức Giải Toán 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức Giải SGK Toán 9 Tập 1 (trang 10, 11, 12)

Bạn đang tìm hiểu về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức hữu ích với bạn.

1. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức Giải Toán 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức Giải SGK Toán 9 Tập 1 (trang 10, 11, 12)

Download.vn mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 trang 10, 11, 12 để xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức thuộc chương 1 Đại số 9.

Tài liệu được biên soạn với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 10, 11, 12 Toán lớp 9 tập 1. Qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 1 trong sách giáo khoa Toán 9 Tập 1. Chúc các bạn học tốt.

Lý thuyết Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức sqrt {A^2} = left| A right|

1. Căn thức bậc hai

Với sqrt A là một biểu thức đại số, người ta gọi là căn thức bậc hai của A. Khi đó, A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.

sqrt A xác định hay có nghĩa khi A lấy giá trị không âm.

2. Hằng đẳng thức sqrt {A^2} = left| A right|

Với mọi số a, ta có sqrt a^2 = left| a right|.

* Một cách tổng quát, với A là một biểu thức ta có

sqrt {A^2} = left| A right| nghĩa là

sqrt {A^2} = A nếu A ge 0sqrt {A^2} = - A nếu A < 0.

3. Các dạng toán cơ bản

Dạng 1: Tìm điều kiện để căn thức xác định

Ta có sqrt A xác định hay có nghĩa khi Age 0

Ví dụ:sqrt x - 1 xác định khi x - 1 ge 0 Leftrightarrow x ge 1

Dạng 2: Rút gọn biểu thức

Sử dụng: Với A là một biểu thức ta có sqrt {A^2} = left| A right|

Vì dụ: Với x>2 ta có: A = dfrac{sqrt {{x^2 - 4x + 4} }}{x - 2} = dfrac{sqrt {{{left( {x - 2 right)}^2}} }}{x - 2} = dfrac{left right|}}{x - 2} = dfrac{x - 2}{x - 2} = 1

Giải bài tập toán 9 trang 10, 11, 12 tập 1

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1)

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) sqrtdfrac{a3},

b) sqrt-5a;

c) sqrt4 - a;

d) sqrt3a + 7

Gợi ý đáp án

a) Ta có:sqrtdfrac{a3} có nghĩa khi dfraca3geq 0Leftrightarrow ageq 0

b) Ta có: sqrt-5a có nghĩa khi -5ageq 0Leftrightarrow aleq dfrac0-5Leftrightarrow aleq 0

c) Ta có: sqrt4 - a có nghĩa khi 4-ageq 0 Leftrightarrow -ageq -4 Leftrightarrow aleq 4

d) Ta có: sqrt3a + 7 có nghĩa khi 3a+7geq 0Leftrightarrow 3a geq -7 Leftrightarrow ageq dfrac-73

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1)

Tính:

a. sqrt {{left( {0,1 right)}^2}}

b. sqrt {{left( { - 0,3 right)}^2}}

c. - sqrt {{left( { - 1,3 right)}^2}}

d. - 0,4sqrt {{left( { - 0,4 right)}^2}}

Gợi ý đáp án

a) a. sqrt {{left( {0,1 right)}^2}}

Ta có: sqrt {{left( {0,1 right)}^2}} = left| 0,1 right| = 0,1

b) b. sqrt {{left( { - 0,3 right)}^2}}

Ta có: sqrt {{left( { - 0,3 right)}^2}} = left| - 0,3 right| = 0,3

c)  - sqrt {{left( { - 1,3 right)}^2}}

Ta có: - sqrt {{left( { - 1,3 right)}^2}} = - left| - 1,3 right| = -1,3

d)

d. - 0,4sqrt {{left( { - 0,4 right)}^2}}

Ta có:

- 0,4sqrt {{left( { - 0,4 right)}^2}} = - 0,4.left| -0,4 right| = - 0,4.0,4

= – 0,16

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:

a) sqrt {{left( {2 - sqrt 3 right)}^2}}

c) 2sqrt a^2 với a ≥ 0

b) sqrt {{left( {3 - sqrt {11 } right)}^2}}

d) 3sqrt {{left( {a - 2 right)}^2}} với a < 2.

Gợi ý đáp án

a) sqrt {{left( {2 - sqrt 3 right)}^2}}

Ta có: sqrt {{left( {2 - sqrt 3 right)}^2}} = left| 2 - sqrt 3 right|=2- sqrt3

(Vì 4>3 nên sqrt4 > sqrt3 Leftrightarrow 2> sqrt3 Leftrightarrow 2- sqrt3>0 .

Leftrightarrow left| 2 - sqrt 3 right| =2- sqrt3)

b) sqrt {{left( {3 - sqrt {11 } right)}^2}}

Ta có:sqrt {{left( {3 - sqrt {11 } right)}^2}} = left| 3 - sqrt {11 } right| =sqrt11-3.

(Vì 9<11 nên sqrt9 < sqrt11 Leftrightarrow 3< sqrt11 Leftrightarrow 3- sqrt11 <0

Leftrightarrow left| 3 - sqrt {11 } right| =-(3- sqrt11)=sqrt11-3)

c) 2sqrt a^2 với a ≥ 0

Ta có: 2sqrt a^2 = 2left| a right| = 2{rma} (vì a ge 0 )

d) 3sqrt {{left( {a - 2 right)}^2}} với a < 2.

Vì a < 2 nên a – 2<0

Leftrightarrow left| a-2 right|=-(a-2)=2-a

Do đó: 3sqrt {{left( {a - 2 right)}^2}} = 3left| a - 2 right| = 3left( 2 - a right) = 6 - 3a.

Bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm x biết:

a) sqrt {x^2} = 7

b) sqrt {x^2} = left| - 8 right|

c) sqrt 4{{rm{x}^2}} = 6

d) sqrt 9{{rm{x}^2}} = left| - 12 right|

Gợi ý đáp án

a) sqrt {x^2} = 7

Ta có:

eqalign{
& sqrt {x^2} = 7 cr
& Leftrightarrow left| x right| = 7 cr
& Leftrightarrow x = pm 7 cr}

Vậy x= pm 7.

b) sqrt {x^2} = left| - 8 right|

Ta có:

eqalign{
& sqrt {x^2} = left| - 8 right| cr
& Leftrightarrow left| x right| = 8 cr
& Leftrightarrow x = pm 8 cr}

Vậy x= pm 8 .

c) sqrt 4{{rm{x}^2}} = 6

Ta có:

eqalign{
& sqrt 4{x^2} = 6 cr
& Leftrightarrow sqrt {{left( {2x right)}^2}} = 6 cr
& Leftrightarrow left| 2x right| = 6 cr
& Leftrightarrow 2x = pm 6 cr
& Leftrightarrow x = pm 3 cr}

Vậy x= pm 3 .

d) sqrt 9{{rm{x}^2}} = left| - 12 right|

Ta có:

eqalign{
& sqrt 9{x^2} = left| - 12 right| cr
& Leftrightarrow sqrt {{left( {3x right)}^2}} = 12 cr
& Leftrightarrow left| 3x right| = 12 cr
& Leftrightarrow 3x = pm 12 cr
& Leftrightarrow x = pm 4 cr} .

Vậy x= pm 4 .

Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh

a) (sqrt3- 1)^2= 4 - 2sqrt3

b) sqrt{4 - 2sqrt3}- sqrt3 = -1

Gợi ý đáp án

a) (sqrt3- 1)^2= 4 - 2sqrt3

Ta có: VT=left( {sqrt 3 - 1 right)^2} = left( {sqrt 3 right)^2} - 2. sqrt 3 .1 + 1^2

= 3 - 2sqrt 3 + 1

=(3+1)-2sqrt 3

= 4 - 2sqrt 3 = VP

Vậy (sqrt3- 1)^2= 4 - 2sqrt3 (đpcm)

b) sqrt{4 - 2sqrt3}- sqrt3 = -1

Ta có:

VT= sqrt 4 - 2sqrt 3 - sqrt 3 = sqrt left( {3 + 1 right) - 2sqrt 3 } - sqrt 3

= sqrt 3 - 2sqrt 3 + 1 - sqrt 3

= sqrt {{left( {sqrt 3 right)}^2} - 2.sqrt 3 .1 + 1^2} - sqrt 3

= sqrt {{left( {sqrt 3 right)}^2} - 2.sqrt 3 .1 + 1^2} - sqrt 3

= left| sqrt 3 - 1 right| - sqrt 3

=sqrt 3 -1 - sqrt 3

= (sqrt 3 - sqrt 3) -1= -1 = VP.

(do 3>1 Leftrightarrow sqrt 3 > sqrt 1 Leftrightarrow sqrt 3 > 1 Leftrightarrow sqrt 3 -1 > 0

Rightarrow left| sqrt 3 -1 right| = sqrt 3 -1)

Giải bài tập toán 9 trang 11, 12 tập 1: Luyện tập

Bài 11 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Tính:

a)sqrt16.sqrt25 + sqrt196:sqrt49;

b) 36:sqrt2.3^2.18-sqrt169;

c) sqrtsqrt81;

d) sqrt{3^2+4^2}.

Gợi ý đáp án

a) Ta có: sqrt16.sqrt25 + sqrt196:sqrt49

=sqrt4^2.sqrt5^2+sqrt14^2:sqrt7^2

=left| 4 right| . left| 5 right| + left| 14 right| : left| 7 right|

=4.5+14:7

=20+2=22 .

b) Ta có:

36:sqrt2.3^2.18-sqrt169

=36:sqrt(2.9).18 - left| 13 right|

=36:sqrt18.18-13

=36:sqrt18^2-13

=36: left|18 right| -13

=36:18-13

=2-13=-11.

c) Ta có: sqrt81=sqrt9^2=left| 9 right| = 9.

Rightarrow sqrtsqrt81=sqrt9= sqrt3^2=left| 3 right| =3.

d) Ta có: sqrt{3^2+4^2}=sqrt16+9=sqrt25=sqrt5^2=left|5 right| =5.

Bài 12 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) sqrt2x + 7;

c) displaystyle sqrt {1 over { - 1 + x}}

c. sqrt-3x + 4

d)sqrt{1 + x^2}

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

sqrt2x + 7 có nghĩa khi và chỉ khi: 2x + 7geq 0

Leftrightarrow 2x geq -7

displaystyle Leftrightarrow x geq { - 7 over 2}.

b) Ta có

sqrt-3x + 4 có nghĩa khi và chỉ khi: -3x + 4geq 0

Leftrightarrow -3xgeq -4

displaystyle Leftrightarrow xleq -4 over {- 3}

displaystyle Leftrightarrow xleq 4 over { 3}

c) Ta có:

sqrtdfrac{1-1 + x} có nghĩa khi và chỉ khi:

displaystyle 1 over displaystyle { - 1 + x} ge 0 Leftrightarrow - 1 + x > 0

Leftrightarrow x > 1

d) sqrt{1 + x^2}

Ta có:x^2geq 0, với mọi số thực x

Leftrightarrow x^2+1 geq 0+ 1, (Cộng cả 2 vế của bất đẳng thức trên với 1)

Leftrightarrow x^2+1 geq 1, mà 1 >0

Leftrightarrow x^2+1 >0

Vậy căn thức trên luôn có nghĩa với mọi số thực x.

Bài 13 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:

a) 2sqrt a^2 - 5a với a < 0.

b) sqrt{25a^2}+ 3a với a ≥ 0.

c) sqrt 9{a^4} + 3a^2,

d) 5sqrt4a^{6} - 3a^3 với a < 0

Gợi ý đáp án

a) Ta có: 2sqrta^2-5a=2|a|-5a

=2.(-a)-5a (vì a<0 nên left| a right| =-a )

=-2a-5a

=(-2-5)a

=-7a

Vậy 2 sqrta^2-5a=-7a.

b) Ta có: sqrt{25a^2} + 3a= sqrt5^2.a^2+3a

=sqrt(5a)^2+3a

=left| 5 aright| +3a

=5a+3a

=(5+3)a

=8a.

(vì ageq 0Rightarrow |5a|=5a )

c) Ta có: sqrt{9a^4}+3a^2= sqrt3^2.(a^2)^2+ 3a^2

=sqrt(3a^2)^2+3a^2

=left| 3 a^2right| +3a^2

=3a^2 + 3a^2

=(3+3)a^2

=6a^2.

(Vì a^2geq 0 với mọi a,,in,,mathbbRRightarrow |3a^2|=3a^2).

d) Ta có:

5sqrt4a^{6} - 3a^3=5sqrt2^2.(a^3)^2 -3a^3

=5.sqrt(2a^3)^2-3a^3

=5.left| 2a^3 right| -3a^3

=5.2.(-a^3)-3a^3 (vì a<0 nên|2a^3|=-2a^3)

=10.(-a^3) - 3a^3

=-10a^3-3a^3

=(-10-3)a^3

=-13a^3.

Bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Phân tích thành nhân tử:

a) x2 – 3 ;

b) x2 – 6

c) x2 + 2√3 x + 3 ;

d) x2 – 2√5 x + 5

Gợi ý đáp án

a) x2 – 3 = x2 – (√3)2 = (x – √3)(x + √3)

b) x2 – 6 = x2 – (√6)2 = (x – √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3 x + 3 = x2 + 2√3 x + (√3)2

= (x + √3)2

d) x2 – 2√5 x + 5 = x2 – 2√5 x + (√5)2

= x^2-2sqrt5x+5=x^2-2.x.sqrt5+(sqrt5)^2

=(x-sqrt5)^2

Bài 15 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Giải các phương trình sau:

a) x2 – 5 = 0 ;

b) x2 – 2√11 x + 11 = 0

Gợi ý đáp án

a) x2 – 5 = 0 ⇔ x2 = 5 ⇔ x1 = √5; x2 = -√5

Vậy phương trình có hai nghiệm x1 = √5; x2 = -√5

Cách khác:

x2 – 5 = 0 ⇔ x2 – (√5)2 = 0

⇔ (x – √5)(x + √5) = 0

hoặc x – √5 = 0 ⇔ x = √5

hoặc x + √5 = 0 ⇔ x = -√5

b) x2 – 2√11 x + 11 = 0

⇔ x2 – 2√11 x + (√11)2 = 0

⇔ (x – √11)2 = 0

⇔ x – √11 = 0 ⇔ x = √11

Vậy phương trình có một nghiệm là x = √11

Bài 16 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 1)

Đố. Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh “Con muỗi nặng bằng con voi” dưới đây:

holder

Giả sử con muỗi nặng m (gam), còn con voi nặng V (gam). Ta có:

m2 + V2 = V2 + m2

Cộng cả hai vế với -2Mv, ta có:

m2 – 2mV + V2 = V2 – 2mV + m2

hay (m – V)2 = (V – m)2.

Lấy căn bậc hai mỗi vế của đẳng thức trên, ta được:

√(m – V)2 = √(V – m)2

Do đó m – V = V – m

Từ đó ta có 2m = 2V, suy ra m = V. Vậy con muỗi nặng bằng con voi (!).

Gợi ý đáp án

Sai lầm ở chỗ: sau khi lấy căn hai vế của (m – V)2 = (V – m)2 ta phải được kết quả |m – V| = |V – m| chứ không thể có m – V = V – m (theo hằng đẳng thức √A2 = |A|.

Do đó, con muỗi không thể nặng bằng con voi.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888
Lượt xem: 38883888

2. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ VNExpress

VNExpress
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức rồi nhỉ? Nội dung Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

3. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

4. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

5. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức rồi nhỉ? Nội dung Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

6. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

7. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

8. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ soha.vn

soha.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức rồi nhỉ? Nội dung Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

9. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

10. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

11. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức rồi nhỉ? Nội dung Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

12. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

13. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ vov.vn

vov.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

14. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức rồi nhỉ? Nội dung Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

15. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

16. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

17. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức rồi nhỉ? Nội dung Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

18. Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức từ facebook.com

facebook.com
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

Câu hỏi về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức

Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
cách Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
hướng dẫn Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức
Luyện Tập Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức miễn phí

Scores: 4.1 (152 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn