Top 20+ Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2023 ❤️ Mẫu Kiểm Điểm Chuẩn

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng hữu ích với bạn.

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2022 ❤️ Mẫu Kiểm Điểm Chuẩn

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2022 ❤️Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Chuẩn ✅ Giúp Bạn Không Còn Mất Thời Gian Tìm Kiếm Những Mẫu Kiểm Điểm, Đánh Giá Bản Thân.

Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đảng Viên 2022

Scr.vn cung cấp cho bạn mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đảng Viên 2022 chuẩn nhất.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

………………, ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Chi uỷ chi bộ…………………………………………………..

– Đảng uỷ…………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………………….. …………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng…………… năm……………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………….. …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày …………… tháng ………….. năm………………

Tại chi bộ:…………………………………………. …………………………………………………………

Chính thức ngày: ……………………………… tại chi bộ:…………………………………………….

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

2. Về đạo đức, lối sống:

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

5. Về khuyết điểm:

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…………………….., Đảng bộ ………………….. Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ ………………………………………, đảng bộ………………………….

Kính mong chi ủy chi bộ………………………….., Đảng ủy ………………… tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

…….., ngày …… tháng …… năm ……..
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……………………………………………………………………….. XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí……………………………………………….

. ……………, ngày …… tháng …… năm ……..
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Scr.vn chia sẻ với bạn Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đẹp

Bản Kiểm Điểm Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Bạn muốn chuyển sinh hoạt đảng sang cơ sở mới, hãy sử dụng mẫu bản kiểm điểm này nhé!

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: Chi uỷ chi bộ……………………………………
Đảng uỷ………………………………………….

– Tên tôi là: ……………………………………………

– Sinh ngày………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………

– Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm……………………………

– Tại chi bộ:………………………………………………………………

– Chính thức ngày:……………………………. tại chi bộ:…………………………………..

– Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:……………………………..Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn, đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn. Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Tổ chức kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Về hạn chế và khuyết điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….., ngày……tháng……năm……..
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….
Chữ ký đồng chí: …………………………………………………..
……………., ngày…… tháng…… năm……..
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghỉ Hưu

Đảng viên sắp về hưu tự phê bình, đánh giá bản thân sẽ cần đến các Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Nghỉ Hưu này đấy.

ĐẢNG BỘ ……….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ: …………… ….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:

Họ và tên: Ngày sinh:

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

 1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
 • Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.
 • Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
 • Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.
 • Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
 • Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
 • Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…
 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…
 • Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

 1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…
 2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

 • Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..
 • Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

 • Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………
 • Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

 • Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tìm hiểu Bản Kiểm Điểm Học Sinh để có khi cần nhé các em học sinh

Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị

Bạn đang hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị, bạn muốn tự kiểm điểm, đánh giá chính mình hãy dùng ngay:

ĐẢNG BỘ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Chi bộ……………

…., ngày …… tháng …..năm 20……

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..

– Đảng ủy…………………………………………………………………….

Tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ ……………………………………………………………………………………..

Hiện đang công tác tại Chi bộ: ……………………………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.

– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của nhà trường.

– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.

– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

– Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.

– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất. Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Khuyết điểm:

– Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của ….

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

– Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Vi Phạm

Bạn là Đảng viên, đôi khi bạn mắc phải những sai phạm và cần viết bản kiểm điểm, hãy xem Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Vi Phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: ….

Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ….

Nhiệm vụ được giao là: …

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: (Trình bày sự việc xảy ra)

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ….

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ….

Hậu quả do sai phạm xảy ra: …

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ….

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ….

….., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tặng các Đảng viên mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị mới nhất

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm là mẫu giúp các cá nhân tự đánh giá, tổng kết những việc đã đạt được, chưa đạt được.

ĐẢNG BỘ Xà……. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG ……… …….., ngày…tháng…năm 20……

***

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM ………..

Họ và tên:                     Ngày sinh:

Chức vụ Đảng:  Đảng viên (Trong
trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ
)

Đơn vị công tác:  (Ví dụ: Trường
Trung học phổ thông ABD
)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông
ABD
)

1. Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định,
luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ
chương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy
định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc
học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính
trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có
ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,
chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của
pháp luật; 

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa
nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn
kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của
nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân,
luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với
những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có
ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe
ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản
thân; 

– Có lối sống trong sạch, gương
mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không
có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản
và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí,
không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không 
nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết
quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:…………………… 

* Về công tác Chi
bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ
như: Được Huyện đoàn tặng bằng khen, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi
cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập
trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng,
chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị
đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt
Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng,
đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định
của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập
trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy
định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và
tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa
chữa, khắc phục khuyết điểm.

5. Kết quả phát huy những ưu điểm trước
đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ
đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ
chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng
ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả,
đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn
chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ
trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức
pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham
mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong
hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản
thân;

– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng
góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo
lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa
chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu
điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh
dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong
quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận
trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối
đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ
đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu
cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để
không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các
kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất
vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân
thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng
và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên,
cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành
tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT
LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm
20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất
lượng:
……………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm
20…

T/M ĐẢNG ỦY

Bạn hãy tham khảo bài Trắc Nghiệm Online để hỗ trợ cho kì thi tốt hơn

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 6 Tháng Đầu Năm 2021

Với những Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 6 Tháng Đầu Năm 2021 giúp bạn tự xếp loại bản thân.

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:…………………………………………… Ngày sinh:………………………………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:……………………………….. ………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….. ………………………………………………………….

Chi bộ………………………………………………… ………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khám phá những Kí Tự Đặc Biệt Zalo để tạo tên đẹp cho zalo nhé

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chấp Hành

Sử dụng mẫu này để bản thân bạn tự đánh giá, nhận xét quá trình chấp hành quy định, điều lệ của Đảng nhé!

ĐẢNG BỘ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………. ……………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ………………………………………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú hiện nay:………………………………………………………………………………………

Ngày vào đảng: … / … / 20… .Chính thức ngày: … / … / 20….

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ thuộc Đảng bộ:……………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):………………………………………………………………

Thực hiện Kế hoạch số …… -KH/CB, ngày …. tháng …. năm 20…… của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

 • Về nội dung:
 • Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
 • Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.
 • Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …. / …. / 20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

 • Nguyên nhân khách quan:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 • Nguyên nhân chủ quan:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có).

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bộ Tên Zalo Hay Nhất để bạn thường xuyên thay đổi nick zalo

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Sinh Con Thứ 3

Đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3 có thể tham khảo mẫu sau:

ĐẢNG BỘ ………………………………..
Chi bộ: ……………………………………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………………………………….. Ngày chính thức: ……………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

…………….., ngày … tháng … năm …

Người viết kiểm điểm

999 Emoji Đẹp để bạn bày tỏ cảm xúc chân thật nhất

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2021

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2021 mặc dù đã cũ nhưng vẫn thường được sử dụng, bạn có thể tham khảo

Đảng Bộ ………………                Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chi bộ………………                                                         ………., ngày…/…/…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

– Họ tên:…………………………. sinh ngày…/…/…..

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công tác:………………………………………

– Chi bộ:…………………………………………………..

I. ƯU ĐIỂM

1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

– Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên định với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gương mẫu tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình về chuyên môn.

– Có ý thức thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghiên chỉnh nội quy, quy chế của ngành và của trường.

– Kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại các biểu hiện tiêu cực và những hành vi làm trái pháp luật đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

– Luôn tự lỗ lực cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để nâng cao hiểu biết về chính trị, trau rồi kiến thức để ngày càng vững vàng hơn.

2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

– Bản thân tôi luôn sống trung thực thẳng thắn, nhiệt tình tích cực trong công tác.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong sáng, chăm chỉ làm việc.

– Luôn khiêm tốn.Có ý thức tự giác. Luôn suy nghĩ đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần.Tích cực đấu tranh, góp ý phê bình và tự phê bình.

3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Từ khi tôi được phân công, công tác tại trường tiểu học…………………, tôi luôn thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công.

– Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ……………. và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ của Đảng

– Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Chưa mạnh dạn phát biểu trước quần chúng, còn nhút nhát

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

– Hướng phấn đấu trong năm: Luôn luôn tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm túc thực hiện mọi đường lối chính sách của đảng và của nhà nước, Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các cấp lãnh đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

 □Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

□ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

□ Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

□ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

□ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

□ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

□ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Scr.vn đã tổng hợp giúp bạn những mẫu bản kiểm điểm hay nhất cho Đảng viên. Chúc bạn sẽ chọn được nhiều mẫu ưng ý.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm video về bản kiểm điểm Đảng viên dưới đây:

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6862
Lượt xem: 73803735

CÁCH VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT từ Youtube

CÁCH VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT
Trong clip này, mình hướng dẫn các bạn cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chi tiết và chuẩn mực nhất. Các bạn xem xong clip là có thể tự viết được bản kiểm điểm đảng viên theo ý các bạn dựa vào mẫu này.
Tải mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên tại đây: https://drive.google.com/file/d/1O9cP4Zd0HeKOZqLWCTi_z_S4s2Cdl8BF/view?usp=sharing
CÁCH VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT
CÁCH VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT
CÁCH VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT
CÁCH VIẾT BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI TIẾT
Nội dung bản kiểm điểm đảng viên chi tiết như sau:
1. Về tư tưởng chính trị.
– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.
– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên. Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.
– Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.
– Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.
– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
* Về công tác chuyên môn:
+ Được phân công ……………………
* Về công tác đoàn thể:
+ ………… được tỉnh đoàn tặng bằng khen.
+ Chi đoàn …………….. được huyện đoàn tặng bằng khen.
+ Bản thân được huyện đoàn tặng bằng khen.
– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định.
– Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.
– Hoàn thành tốt mọi công việc mà sở giáo dục và trường đề ra.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật
– Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
– Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;
– Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.
– Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.
– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương ………… và những vấn đề mới phát sinh.
– Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập và tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.
– Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ.
– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
– Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh và với nhân dân nơi sinh sống và cư trú.
– Đã giải quyết công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2633

3. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9136

4. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7281

5. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3917

6. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9133

7. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9184

8. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6792

9. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8328

10. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7474

11. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5466

12. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5163

13. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9567

14. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1487

15. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1611

16. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2240

17. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3715

18. Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6380

Câu hỏi về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
cách Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
hướng dẫn Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng
Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng miễn phí

Scores: 4.9 (100 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn