Top 18+ Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Danh sách biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Danh sách biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước chính xác và đầy đủ nhất. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Phụ lục I: Danh mục, mẫu biểu chứng từ kế toán.

STT

Mẫu số

Tên biểu mẫu

1

C1-04/NS

Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

2

C1-05/NS

Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

3

C1-07a/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

4

C1-07b/NS

Giấy đề nghị điều chỉnh thu nsnn bằng ngoại tệ

5

C1-08/NS

Lệnh ghi thu ngân sách

6

C2-01a/NS

Lệnh chi tiền

7

C2-01b/NS

Lệnh chi tiền (phục hồi)

8

C2-01c/NS

Lệnh chi tiền

9

C2-02a/NS

Giấy rút dự toán ngân sách

10

C2-02b/NS

Giấy rút dự toán ngân sách (khấu trừ thuế)

11

C2-03/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

12

C2-04/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước

13

C2-05a/NS

Giấy nộp trả kinh phí

14

C2-05b/NS

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên

15

C2-05c/NS

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

16

C2-06/NS

Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ

17

C2-07/NS

Giấy đề nghị chi ngoại tệ

18

C2-08/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ

19

C2-09/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ

20

C2-10/NS

Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

21

C2-11a/NS

Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

22

C2-11b/NS

Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện

23

C2-12 /CKC

Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

24

C2-13/NS

Phiếu điều chỉnh cam kết chi

25

C2-14a/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

26

C2-14b/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

27

C2-15/NS

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ

28

C2-16/NS

Lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ

29

C2-17a/NS

Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

30

C2-17b/NS

Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Cơ quan tài chính

31

C2-18/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi

32

C2-19/NS

Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn oda, vốn vay ưu đãi nước ngoài

33

C3-01/NS

Giấy rút vốn đầu tư

34

C3-02/NS

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

35

C3-03/NS

Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư

36

C3-04/NS

Giấy nộp trả vốn đầu tư

37

C3-05/NS

Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

38

C4-01/KB

Ủy nhiệm thu

39

C4-02a/KB

Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

40

C4-02b/KB

Ủy nhiệm chi (ngoại tệ)

41

C4-02c/KB

Ủy nhiệm chi

42

C4-03/KB

Ủy nhiệm chi (dùng trong thanh toán chuyển tiếp)

43

C4-04/KB

Lệnh chuyển có

44

C4-08/KB

Giấy nộp tiền vào tài khoản

45

C4-09/KB

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

46

C4-10/KB

Bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng

47

C4-11/KB

Giấy chuyển tiền – chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

48

C5-01/NS

Biên lai thu nợ

49

C5-02/NS

Bảng kê biên lai thụ nợ

50

C6-01/NS

Phiếu nhập dự toán ngân sách

51

C6-02/NS

Phiếu nhập dự toán cấp 0

52

C6-03/NS

Phiếu phân bổ dự toán

53

C6-04/NS

Phiếu điều chỉnh dự toán

54

C6-05/NS

Phiếu thu

55

C6-06/NS

Phiếu chi

56

C6-07/NS

Phiếu chuyển tiêu

57

C6-08/NS

Phiếu chuyển khoản

58

C6-09/NS

Phiếu điều chỉnh

59

C6-10/NS

Bảng điều chỉnh tỷ giá các tài khoản ngoại tệ

60

C6-11/NS

Phiếu nhập kho

61

C6-12/NS

Phiếu xuất kho

62

C6-13/NS

Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách

63

C6-14/NS

Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước

64

C6-15/NS

Bảng kê thu phí chuyển tiển qua kho bạc nhà nước

65

C6-16/NS

Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân

66

C6-17/NS

Bảng kê yctt, thanh toán hủy, đảo

67

C7-01/KB

Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (Bằng tiền mặt)

68

C7-02/KB

Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (Bằng chuyển khoản

69

C7-03/KB

Bảng kê trái phiếu chuyển sổ

70

C7-04/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (Bằng tiền mặt)

71

C7-05/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng tiền mặt)

72

C7-06/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản)

73

C7-07/KB

Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản)

74

C7-08/KB

Bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt)

75

C7-09/KB

Bảng kê thanh toán công trái (bằng chuyển khoản)

76

C7-10/KB

Bảng kê thanh toán công trái

77

C7-11/KB

Bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái

78

C7-12/KB

Bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ

79

C7-13/KB

Bảng kê tổng số thanh toán

80

C7-14/KB

Bảng kê tổng số thanh toán

81

C7-15/KB

Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán

82

C7-16/NS

Giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài

Phụ lục II: Danh mục mã tài khoản kế toán

Phụ lục III: Danh mục một số đoạn mã hạch toán

STT

Số phụ lục

Danh mục

1.

III.1

Danh mục mã Tổ chức ngân sách

2.

III.2

Danh mục mã Ngân sách toàn địa bàn

3.

III.3

Danh mục mã nhà tài trợ

4.

III.4

Danh mục mã hạch toán khác cho mã chương trình mục tiêu, dự án

5.

III.5

Danh mục mã đợt phát hành trái phiếu, công trái

6.

III.6

Danh mục mã chi tiết quỹ tài chính

7.

III.7

Danh mục mã chi tiết nguồn kinh phí phải trả

8.

III.8

Danh mục mã chi tiết các khoản phải thu

9.

III.9

Danh mục mã loại tài sản

10.

III.10

Danh mục mã KBNN

11.

III.11

Danh mục mã nguồn NSNN

12.

III.12

Danh mục mã dự phòng

Phụ lục IV: Danh mục và mẫu biểu sổ kế toán và bảng kê.

STT

Mẫu số

Tên

I.

Sổ kế toán

1.

S2-01/KB/TABMIS

Sổ cái tài khoản kế toán

2.

S2-02/KB/TABMIS

Sổ chi tiết tài khoản

3.

S2-05/KB/TABMIS

Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán Ngân sách

4.

S2-06a/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Sổ Cái

5.

S2-06b/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý Thu

6.

S2-06c/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý Chi

7.

S2-06d/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý phân bổ Ngân sách

8.

S2-06e/KB/TABMIS

Liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi

9.

S2-07/KB/TCS

Liệt kê chứng từ TCS-TT

10.

S2-08/KB/TABMIS

Báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền

11.

S2-09/KB/TABMIS

Bảng tổng hợp các nghiệp vụ tại đơn vị kế toán phụ thuộc

12.

S2-10/KB/TABMIS

Bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn

II.

Bảng kê

1.

04/BK-CTNNS

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách

Phụ lục V: Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017

Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
cách Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
hướng dẫn Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 77/2017 miễn phí

Scores: 4.9 (133 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn