Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel Mẫu số 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Phương pháp khấu trừ thuế

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel hữu ích với bạn.

1. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel Mẫu số 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Phương pháp khấu trừ thuế

Để kê khai thuế GTGT, người nộp thuế cần kê khai vào Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. Tờ khai này có 6 bảng kê đi kèm. Một trong những bảng kê đó là: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: Phụ lục 01-2/GTGT. Mẫu Bảng kê này đi kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày……. tháng…… năm……….)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm ……….

[02] Tên người nộp thuế:……………………………………………..

[03] Mã số thuế: holder

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………..

[05] Mã số thuế: holder

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Hoá đơn, chứng từ bán ra Tên người bán Mã sốthuế người bán Mặt hàng Giá trị HHDVmua vào chưa có thuế Thuế suất (%) Thuế GTGT Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm
Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm phát hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:
Tổng
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Tổng
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:
Tổng
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:
Tổng

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào (*): …………………

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào (**): ……………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV mua vào được lập theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

NNT phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trống. NNT không được tự ý thay đổi khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu.

1. Căn cứ để lập bảng kê

– Căn cứ để lập bảng kê là các hóa đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế, bao gồm cả các hóa đơn đặc thù như tem vé, hóa đơn nhận lại hàng do người mua trả lại hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài.

– NNT cần phân loại hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào được tập hợp vào bảng kê theo từng nhóm: HHDV dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT, không chịu thuế GTGT, dùng chung cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế và không chịu thuế GTGT, HHDV dùng cho dự án đầu tư. Khi kê khai hết các hóa đơn chứng từ của từng nhóm đều phải cộng các giá trị của các cột (8) và cột (10).

– Hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào trong kỳ không đủ điều kiện khấu trừ cũng phải kê vào bảng kê.

– Trường hợp trên 1 hóa đơn ghi nhiểu loại HHDV thì ở cột “Mặt hàng” có thể ghi 1 số mặt hàng chiếm doanh số chủ yếu của hóa đơn.

– Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm cho các hóa đơn đã mua vào trước đó thì ghi số giá trị âm bằng cách để trong ngoặc (…).

– Đối với hàng hóa, dịch vụ mua lẻ cho tiêu dùng như: điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hóa đơn.

Chú ý: Các hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT), hóa đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này.

2. Cách ghi cụ thể các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Dòng chỉ tiêu 1: “HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế”:

– Toàn bộ các hóa đơn chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, biên lai nộp thuế của HHDV dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT của NNT trong kỳ tính thuế.

– Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn.

– Các cột (2,3,4,5,6,7): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế.

– Cột (8): Doanh số chưa có thuế, dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế.

– Cột (9): Thuế suất ghi theo thuế suất GTGT trên Hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế hoặc theo thuế suất quy định đối với HHDV đó trong trường hợp hóa đơn đặc thù.

– Cột (10): Thuế GTGT số thuế GTGT theo hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế hoặc số thuế GTGT tính được đối với hóa đơn đặc thù (10= 8 x9)

– Cột (11): Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán chậm trả: dùng để ghi chú hoặc ghi các thời hạn của các hóa đơn thanh toán chậm trả.

Dòng chỉ tiêu 2: “HHDV không đủ điều kiện khấu trừ”:

– Toàn bộ hóa đơn GTGT, chừng từ, biên lai nộp thuế của HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

– Ví dụ:

+ Các hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế phát sinh quá 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ.

+ Các hóa đơn GTGT mua hàng hóa có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng thanh toán bằng tiền mặt.

+ Các hóa đơn mua tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh, tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dung, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bênh viện, trường học, tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch khách sạn.

+Phần chênh lệch của giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng đối với hóa đơn mua tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

– NNT ghi theo từng hóa đơn chứng từ vào các cột 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và 11 tương tự như hướng dẫn ở các chỉ tiêu 1,2 và 3 nêu trên. Riêng đối với hóa đơn mua ô tô vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số liệu kê vào cột 8 và cột 10 chỉ kê phần gia trị chênh lệch không được khấu trừ, ở cột 11 ghi rõ là “phần giá trị vượt mức quy định không được khấu trừ”.

Dòng chỉ tiêu 3: “HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”:

– Chỉ tiêu này dành cho CSKD sản xuất kinh doanh hàng hóa vừa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, nhưng không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT.

– Kê vào chỉ tiêu này các hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế (đủ điều kiện khấu trừ thuế như hướng dẫn tại chỉ tiêu 1) của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (không bao gồm hóa đơn, chứng từ mua tài sản cố định đã kê ở chỉ tiêu 1)

– Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế.

– Các cột (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11): Ghi theo nội dung tương ứng trên từng hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế.

Dòng chỉ tiêu 4: “HHDV dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế”.

– Chỉ tiêu này dùng cho NNT mua HHDV dung cho dự án đầu tư. Căn cứ hóa đơn chứng từ mua vào dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế.

– NNT ghi từng hóa đơn, chứng từ vào các cột 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và 11 tương tự như hướng dẫn ở các chỉ tiêu 1, 2 và 3 nêu trên.

– Trường hợp NNT không có dự án đầu tư mới thì chỉ tiêu 4 không phải ghi.

– Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới nhưng chưa phát sinh doanh thu thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT nhưng bảng kê nàu chỉ ghi chỉ tiêu 4 mà không ghi chỉ tiêu 1,2,3. Bảng kê này nộp kèm tờ khai mẫu số 02/GTGT.

Dòng chỉ tiêu 5: “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”:

– Chỉ tiêu này để kê khai hóa đơn, chứng từ đối với HHDV mua vào nhưng không áp dụng cho đối tượng tổng hợp kê khai tờ khai 01/GTGT, cụ thể:

+ NNT là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý. NNT thực hiên kê khai các chỉ tiêu này các hóa đơn GTGT của hàng hóa nhận bán đại lý.

+ NNT kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp tờ khai thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính mà chỉ nộp Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT, trong đó chỉ tiêu thuế GTGT mua vào chỉ ghi tiền thuế GTGT của tài sản cho thuê phù hợp với hóa đơn GTGT lập cho doanh thu của dịch vụ thuê tài chính trong kỳ kê khai.

+ NNT có hoạt động xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa: không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác. Hóa đơn đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai vào chỉ tiêu này nhưng không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Dòng chỉ tiêu: “Tổng giá trị HHDV mua vào”:

– Tổng giá trị HHDV mua vào là giá trị HHDV mua vào chưa có thuế (cột 8) của các chỉ tiêu 1,,2,3,4.

– Trường hợp NNT không có dự án đầu tư mới là tổng cộng số liệu tại cột 8, dòng tổng số của các chỉ tiêu 1,2,3 (không cộng chỉ tiêu 4). Số liệu của chỉ tiêu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [23] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

– Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT nhưng chỉ ghi chỉ tiêu 4 (không cộng chỉ tiêu 1,2,3). Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [22] trên Tờ khai 02/GTGT.

Dòng chỉ tiêu: “Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào”:

– Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào là tổng số thuế GTGT của các loại HHDV dùng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số liệu tại cột 10.

– Trường hợp NNT không có dự án đầu tư mới là tổng cộng số liệu tại cột 10, dòng tổng cộng của các chỉ tiêu 1,2,3 (không cộng chỉ tiêu 4). Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào dùng để ghi vào chỉ tiêu [24] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

– Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới phải thực hiện khai tờ khai mẫu 02/GTGT, thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT và chỉ ghi chỉ tiêu 4 (không cộng chỉ tiêu 1,2,3). Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [23] trên tờ khai 02/GTGT.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666
Lượt xem: 56665666

2. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

3. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

4. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

5. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

6. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

7. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

8. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

9. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

10. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

11. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

12. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

13. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

14. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

15. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

16. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

17. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

18. Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

Câu hỏi về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel

Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
cách Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
hướng dẫn Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Bằng Excel miễn phí

Scores: 4.1 (120 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn