Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động Quyết định xử lý kỉ luật

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức hữu ích với bạn.

1. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động Quyết định xử lý kỉ luật

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức và người lao động. Mẫu nêu rõ người bị kỷ luật, hình thức kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

UBND TỈNH …………….
SỞ……………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Số: ………../QĐ-S….. ……., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

GIÁM ĐỐC SỞ…………………

Căn cứ…………………………(1)……………;

Căn cứ…………………………(1)………….…

Xét đề nghị Thủ trưởng……….(2)……. (nếu có) và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kỷ luật đối với ……….(3)……..bằng hình thức…….(4)….., đã có vi phạm…………… (5)…………………….

Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật ….(6)… tháng, kể từ ngày …… tháng…… năm……

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng……….(2)………. , Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ……..(3)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(7)…………….;

– Lưu: VT, TCCB, (8).

GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên phòng, đơn vị.

(3) Họ và tên, chức vụ (hoặc chức danh) công chức, viên chức và người lao động bị kỷ luật.

(4) Hình thức kỷ luật..

(5) Lý do vi phạm để bị ký luật.

(6) Số tháng bị kỷ luật..

(7) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,…

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000
Lượt xem: 70007000

2. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

3. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

4. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

5. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

6. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

7. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

8. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

9. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

10. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

11. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

12. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

13. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

14. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

15. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

16. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

17. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

18. Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

Câu hỏi về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
cách Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
hướng dẫn Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức miễn phí

Scores: 4.8 (186 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn