Top 18+ Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa 50 câu hỏi trắc nghiệm Xu thế toàn cầu hóa thường gặp

Bạn đang tìm hiểu về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa 50 câu hỏi trắc nghiệm Xu thế toàn cầu hóa thường gặp

Câu 1. Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là

A. thương mại thế giới phát triển mạnh

B. vai trò công ty xuyên quốc gia giảm

C. các nước nâng cao quyền tự chủ về kinh tế

D. đầu tư ra nước ngoài giảm nhanh

Câu 2. Tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa là

A. tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

B. tăng cường sự hợp tác quốc tế.

C. thúc đẩy sản xuất phát triển.

D. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Câu 3. Tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa là

A. tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

B. tăng cường sự hợp tác quốc tế.

C. thúc đẩy sản xuất phát triển.

D. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Câu 4. Tác động tích cực của quá trình toàn cầu hóa làm

A. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

B. thúc đẩy tự do hóa thương mại.

C. thúc đẩy kinh tế chậm phát triển.

D. thúc đẩy sản xuất phát triển.

Câu 5. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu 6. Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là

A. Cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia

B. Gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo

C. Các nước phải phụ thuộc lẫn nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng tăng

Câu 7. Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

A. năng động.

B. sáng tạo.

C. bền vững.

D. liên tục.

Câu 8. Ưu điểm của giai đoạn hội nhập dọc toàn cầu hóa?

A. Củng cố và bảo đảm được vị thế của doanh nghiệp

B. Giảm bớt áp lực của nhà cung cấp, khách hàng, kênh phân phối

C. Bảo vệ được bí mật công nghệ

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9. Đâu là sự khác biệt giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa:

A. Là sự mở rộng, gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Giúp khai thác các nguồn lực một cách hiệu quả trên quy mô lớn

C. Loại bỏ các trở ngại về rào cản trong quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia

D. Làm gia tăng về cường độ và khối lượng của các quan hệ kinh tế quốc tế

Câu 10. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả nào dưới đây:

A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu

B. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

C. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

D. đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế

Câu 11. Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?

A. Chiến tranh xảy ra trên toàn cầu

B. Thị trường quốc tế mở rộng

C. Thương mại thế giới phát triển mạnh

D. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

Câu 12. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước đang phát triển đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội nào dưới đây nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội?

A. Nhận chuyển giao các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm.

B. Đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.

C. Mở rộng thị trường buôn bán với nhiều nước trên thế giới.

D. Phá bỏ hàng rào thuế quan, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Câu 13. Nhân tố nào thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ?

A. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế giữa các nhóm nước.

B. Nhu cầu giao lưu quốc tế, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng.

C. Dỡ bỏ các rào cản trong thương mại, đầu tư, dịch vụ, công nghệ….

D. Sự ra đời và vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia.

Câu 14. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế dẫn đến mối quan hệ kinh tế giữa các nước có chung đặc điểm nào?

A. Tìm cách lũng loạn nền kinh tế nước khác.

B. Đều có ý đồ thao túng thị trường nước khác.

C. Cố gắng bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình.

D. Hợp tác, cạnh tranh, quan hệ song phương, đa phương.

Câu 15. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là

A. Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.

B. Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới.

C. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

D. Quản lý, sử dụng chưa có hiệu quả nguồn vốn từ bên ngoài.

Câu 16. Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

A. Là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

B. Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới

C. Kết quả của việc thu hút nguồn lực vào các nước đang phát triển

D. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu

Câu 17. Tính hai mặt của toàn cầu hóa là

A. tạo ra – Ai lớn cho các nước tư bản và xã hội chủ nghĩa.

B. tạo ra thách thức lớn cho tất cả các nước chân và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc cho tất các nước.

D. vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo ra thách thức cho tất cả các dân tộc trên thế giới.

Câu 18. Ý nào được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới?

A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

B. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính ở các khu vực.

C. Các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật – Công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài.

D. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa.

Câu 19. Sự tồn tại của toàn cầu hóa là:

A. sự bùng nổ tức thời của kinh tế thế giới.

B. sự tồn tại tạm thời trong quá trình phát triển nhanh chóng của thương mại quốc tế.

C. Xu thế chủ quan của các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.

D. Xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược.

Câu 20. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:

A. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

B. cách mạng khoa học – công nghệ.

C. sự sáp nhập của các công ty thành các tập đoàn lớn.

D. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia.

Câu 21. Bản chất của quá trình toàn cầu hóa là:

A. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

B. sự gia tăng mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng, tác động, phụ thuộc lẫn nhau của các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

C. tạo nên sự phát triển vượt bậc cho nền kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

D. sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

Câu 22. Toàn cầu hóa là xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược là vì

C. Kết quả của việc thu hút nguồn lực bên ngoài của các nước đang phát triển

D. Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới

A. Kết quả của quá trình tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

B. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu

Câu 23. Nội dung nào dưới đây không phản ánh mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa

D. Làm cho quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng, phức tạp

B. Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội

C. Đào sâu hố ngăn cách giàu – nghèo trong từng nước và giữa các nước

A. Làm cho mọi hoạt động và đời sống con người kém an toàn

Câu 24. Toàn cầu hóa là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của

A. Khoa học – công nghệ.

B. Kinh tế – tài chính.

C. Lực lượng sản xuất.

D. Liên kết khu vực.

Câu 25. Biểu hiện không đúng của xu thế toàn cầu hóa là

A. sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại quốc tế.

D. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

C. sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU).

B. Mĩ và Nhật Bản kí kết Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật và được kéo dài vĩnh viễn.

Câu 26. Mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa là

D. tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

B. kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

C. hạn chế sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế

A. hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

Câu 27. Nhận xét nào dưới đây là hạn chế của xu thế toàn cầu hóa?

A. Tạo nên sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế.

B. Sự ngăn cách giàu ngheo trong từng nước và giữa các nước.

C. Làm thay đổi về cơ cấu dân cư và chất lượng nguồn nhân lực.

D. Đẩy nhanh sự phân hóa về lực lượng sản xuất trong xã hội

Câu 28. Xu thế toàn cầu hóa đặt ra cho các nước đang phát triển nhiều thách thức, chủ yếu là do các nước này

A. chưa có tính đoàn kết dân tộc.

B. có sự phân hóa giàu nghèo.

C. có trình độ sản xuất thấp.

D. chưa có bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu 29. Trong xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỉ XX, nền thương mại quốc tế có sự thay đổi như thế nào?

A. Phát triển nhanh chóng.

B. Rất thiếu bền vững.

C. Diễn ra một chiều.

D. Ngày càng suy yếu.

đáp án Trắc nghiệm Xu thế toàn cầu hóa

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 16 A
Câu 2 D Câu 17 D
Câu 3 D Câu 18 C
Câu 4 D Câu 19 D
Câu 5 D Câu 20 B
Câu 6 B Câu 21 B
Câu 7 C Câu 22 A
Câu 8 D Câu 23 D
Câu 9 C Câu 24 C
Câu 10 B Câu 25 B
Câu 11 A Câu 26 D
Câu 12 B Câu 27 B
Câu 13 C Câu 28 C
Câu 14 D Câu 29 A
Câu 15 B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ VNExpress

VNExpress
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ tienphong.vn

tienphong.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ soha.vn

soha.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ kenh14.vn

kenh14.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ zingnews.vn

zingnews.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ vov.vn

vov.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ afamily.vn

afamily.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ coccoc.com

coccoc.com
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa rồi nhỉ? Nội dung Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa từ facebook.com

facebook.com
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa

Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
cách Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
hướng dẫn Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa
Nhận Xét Không Đúng Về Xu Hướng Toàn Cầu Hóa miễn phí

Scores: 4.1 (198 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn