Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 Giải Toán 8 Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 46, 47, 48)

Bạn đang tìm kiếm về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 hữu ích với bạn.

1. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 Giải Toán 8 Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 46, 47, 48)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 46, 47, 48 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương 2 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Lý thuyết bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

dfracAB+dfracCB=dfracA+CB

2. Cộng phân thức có mẫu thức khác mẫu thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Giải bài tập Toán 8 trang 46 tập 1

Bài 21 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện các phép tính sau:

a) dfrac3x-57+dfrac4x+57

c) dfracx+1x-5+dfracx-18x-5+dfracx+2x-5

b) dfrac5xy-4y2x^{2y^3}+dfrac3xy+4y2x^{2y^3}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac3x-57+dfrac4x+57

=dfrac3x-5+4x+57=dfrac7x7=x

c) dfracx+1x-5+dfracx-18x-5+dfracx+2x-5

=dfracx+1+x-18+x+2x-5

=dfrac3x-15x-5=dfrac3(x-5)x-5=3

b) dfrac5xy-4y2x^{2y^3}+dfrac3xy+4y2x^{2y^3}

=dfrac5xy-4y+3xy+4y2x^{2y^3}

=dfrac8xy2x^{2y^3}=dfrac4xy^2

Bài 22 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

a) dfrac2x^{2-x}x-1+dfracx+11-x+dfrac2-x^2x-1

b) dfrac4-x^2x-3+dfrac2x-2x^23-x+dfrac5-4xx-3

Gợi ý đáp án:

a) dfrac2x^{2-x}x-1+dfracx+11-x+dfrac2-x^2x-1

=dfrac2x^{2-x}x-1+dfrac-(x+1)-(1-x)+dfrac2-x^2x-1

=dfrac2x^{2-x}x-1+dfrac-x-1x-1+dfrac2-x^2x-1

=dfrac2x^{2-x-x-1+2-x^2}x-1

=dfrac{x^2-2x+1}x-1=dfrac{{{left( {x - 1 right)}^2}}}{x - 1}=x-1

b) dfrac4-x^2x-3+dfrac2x-2x^23-x+dfrac5-4xx-3

=dfrac4-x^2x-3+dfrac{-(2x-2x^2)}-(3-x)+dfrac5-4xx-3

=dfrac4-x^2x-3+dfrac2x^{2-2x}x-3+dfrac5-4xx-3

=dfrac4-x^{2+2x^2-2x+5-4x}x-3

=dfrac{x^2-6x+9}x-3=dfrac{{x^2 - 2.x.3 + 3^2}}{x - 3}

=dfrac{(x-3)^2}x-3= x-3

Bài 23 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm các phép tính sau:

a) dfracy2x^{2-xy}+dfrac4x{y^2-2xy}

c) dfrac1x+2+dfrac1(x+2)(4x+7)

b) dfrac1x+2+dfrac3x^2-4+dfracx-14{(x^2+4x+4)(x-2)}

d) dfrac1x+3+dfrac1(x+3)(x+2)+dfrac1(x+2)(4x+7)

Gợi ý đáp án:

a) dfracy2x^{2-xy}+dfrac4x{y^2-2xy}=dfracyx(2x-y)+dfrac4xy(y-2x)

=dfracyx(2x-y)+dfrac-4xy(2x-y) (Áp dụng quy tắc đổi dấu ở phân thức thứ hai)

=dfracy^2xy(2x-y)+dfrac{-4x^2}xy(2x-y) (Quy đồng hai phân thức với MTC = xy(2x – y))

= dfrac{y^2-4x^2}xy(2x-y)=dfrac(y-2x)(y+2x)xy(2x-y)

=dfrac-(2x-y)(y+2x)xy(2x-y)

=dfrac-(2x+y)xy

b) Xét các mẫu thức:

eqalign{
& x^2 - 4 = left( x - 2 right)left( x + 2 right) cr
& left( {x^2 + 4x + 4} right)left( x - 2 right) cr&= left( {x^2 + 2.x.2 + 2^2} right)left( x - 2 right) cr&= {left( x + 2 right)^2}left( x - 2 right) cr}

MTC ={left( x + 2 right)^2}left( x - 2 right)

Ta có:

dfrac1x+2+dfrac3x^2-4+dfracx-14{(x^2+4x+4)(x-2)}

=dfrac1x+2+dfrac3(x-2)(x+2)+dfracx-14{(x+2)^2(x-2)}

=dfrac(x+2)(x-2){(x+2)^2(x-2)}+dfrac3(x+2){(x-2)(x+2)^2}+dfracx-14{(x+2)^2(x-2)}

=dfracx^2-4{(x+2)^2(x-2)}+dfrac3x+6{(x-2)(x+2)^2}+dfracx-14{(x+2)^2(x-2)}

=dfrac{x^2-4+3x+6+x-14}{(x+2)^2(x-2)}= dfrac{x^2+4x-12}{(x+2)^2(x-2)}

=dfrac{x^2-2x+6x-12}{(x+2)^2(x-2)}= dfracx(x-2)+6(x-2){(x+2)^2(x-2)}

= dfrac(x-2)(x+6){(x+2)^2(x-2)}=dfracx+6{(x+2)^2}

c) dfrac1x+2+dfrac1(x+2)(4x+7)

=dfrac4x+7(x+2)(4x+7)+dfrac1(x+2)(4x+7)

= dfrac{4x + 7 + 1}{(x + 2)(4x + 7)}

=dfrac4x+8(x+2)(4x+7)

=dfrac4(x+2)(x+2)(4x+7)=dfrac44x+7

d) dfrac1x+3+dfrac1(x+3)(x+2)+dfrac1(x+2)(4x+7)

=left(dfrac1x+3+dfrac1(x+3)(x+2)right)+dfrac1(x+2)(4x+7)

=left( dfracx+2(x+3)(x+2)+dfrac1(x+3)(x+2)right)+dfrac1(x+2)(4x+7)

= dfrac{x + 2 + 1}{(x + 3)(x + 2)} + dfrac1{(x + 2)(4x + 7)}

=dfracx+3(x+3)(x+2)+dfrac1(x+2)(4x+7)

=dfrac1x+2+dfrac1(x+2)(4x+7)

=dfrac4x+7(x+2)(4x+7)+dfrac1(x+2)(4x+7)

= dfrac{4x + 7 + 1}{(x + 2)(4x + 7)}

=dfrac4x+8(x+2)(4x+7)

=dfrac4(x+2)(x+2)(4x+7)=dfrac44x+7

Bài 24 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1)

Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt nhưng với vận tốc lần đầu là 0,5 m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc. Hãy biểu diễn qua x:

  • Thời gian lần thức nhất mèo đuổi bắt được chuột.
  • Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột.
  • Thời gian kể từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc săn.

Gợi ý đáp án:

– Vì vận tốc lần đầu mèo chạy là x (m/s) nên vận tốc lần thứ hai mèo chạy là x – 0,5 (m/s)

– Vì quãng đường để mèo bắt được chuột lần thứ nhất là 3m nên thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là dfrac3x (giây)

– Vì quãng đường để mèo bắt được chuột lần thứ hai là 5m nên thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là dfrac5x-0,5 (giây)

– Thời gian kể từ lúc đầu đến khi kết thúc cuộc săn là: dfrac3x + 40 + 15 + dfrac5x-0,5 (giây)

hay dfrac3x + 55+ dfrac5x-0,5 (giây)

Giải bài tập Toán 8 trang 47, 48 tập 1: Luyện tập

Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính cộng các phân thức sau:

a) dfrac5{{2x^2y}} + dfrac3{5xy^2} + dfracxy^3

c) dfrac{3x + 5}{{x^2 - 5x}} + dfrac{25 - x}25 - 5x

b) dfrac{x + 1}2x + 6 + dfrac{2x + 3}{xleft( {x + 3 right)}}

d) x^2 + dfrac{{x^4 + 1}}{{1 - x^2}} + 1

e) dfrac{{4x^2 - 3x + 17}}{{x^3 - 1}} + dfrac{2x - 1}x^2 + x + 1 + dfrac6{1 - x}

Gợi ý đáp án:

a) dfrac5{{2x^2y}} + dfrac3{5xy^2} + dfracxy^3

eqalign{
& ,,MTC = 10x^2y^3 cr &textTa có: cr
& {5 over {2x^2y}} + 3 over {5xy^2} + {x over y^3} cr
& = {5.5y^2 over {2x^2y.5y^2}} + {3.2xy over {5xy^2.2xy}} + {{x.10x^2} over {y^3.10x^2}} cr
& = {{25y^2} over {10x^2y^3}} + {6xy over {10x^2y^3}} + {10x^3 over {10x^2y^3}} cr
& = {{25y^2 + 6xy + 10x^3} over {10x^2y^3}} cr}

b) dfrac{x + 1}2x + 6 + dfrac{2x + 3}{xleft( {x + 3 right)}}

eqalign{
& ,,MTC = 2xleft( x + 3 right) cr &textTa có: cr
& {x + 1 over 2x + 6} + {2x + 3 over {xleft( x + 3 right)}} cr
& = {x + 1 over {2left( x + 3 right)}} + {2x + 3 over {xleft( x + 3 right)}} cr
& = {xleft( {x + 1 right)} over {2xleft( x + 3 right)}} + {2left( {2x + 3 right)} over {2xleft( x + 3 right)}} cr
& = {{x^2 + x} over {2xleft( x + 3 right)}} + {4x + 6 over {2xleft( x + 3 right)}} cr
& = {{x^2 + x + 4x + 6} over {2xleft( x + 3 right)}} cr
& = {{x^2 + 5x + 6} over {2xleft( x + 3 right)}} cr
& = {{x^2 + 2x + 3x + 6} over {2xleft( x + 3 right)}} cr
& = {{xleft( x + 2 right) + 3left( x + 2 right)} over {2xleft( x + 3 right)}} cr
& = {{left( x + 2 right)left( x + 3 right)} over {2xleft( x + 3 right)}} = {x + 2 over 2x} cr}

c) dfrac{3x + 5}{{x^2 - 5x}} + dfrac{25 - x}25 - 5x

eqalign{
& ,,MTC = 5xleft( x - 5 right)cr &textTa có: cr
& {3x + 5 over {x^2 - 5x}} + {25 - x over 25 - 5x} cr
& = {3x + 5 over {x^2 - 5x}} + { - left( {25 - x right)} over { - left( 25 - 5x right)}}cr& = {3x + 5 over {x^2 - 5x}} + {x - 25 over 5x - 25} cr
& = {3x + 5 over {xleft( x - 5 right)}} + {x - 25 over {5left( x - 5 right)}} cr
& = {5left( {3x + 5 right)} over {5xleft( x - 5 right)}} + {xleft( {x - 25 right)} over {5xleft( x - 5 right)}} cr
& = {15x + 25 over {5xleft( x - 5 right)}} + {{x^2 - 25x} over {5xleft( x - 5 right)}} cr
& = {{15x + 25 + x^2 - 25x} over {5xleft( x - 5 right)}} cr
& = {{x^2 - 10x + 25} over {5xleft( x - 5 right)}} cr
& = {{x^2 - 2.x.5 + 5^2} over {5xleft( x - 5 right)}} cr
& = {{{{left( x - 5 right)}^2}} over {5xleft( x - 5 right)}} = {x - 5 over 5x} cr}

d) x^2 + dfrac{{x^4 + 1}}{{1 - x^2}} + 1

eqalign{
& ,MTC = 1 - x^2 cr &textTa có: cr
& x^2 + {{x^4 + 1} over {1 - x^2}} + 1 cr
& = {{rmx}^2}+1 + {{x^4 + 1} over {1 - x^2}} cr & = {{1 + {{rmx}^2}}over 1} + {{x^4 + 1} over {1 - x^2}} cr
& = {{left( {1 + x^2} right)left( {1 - x^2} right)} over {1 - x^2}} + {{x^4 + 1} over {1 - x^2}} cr
& = {1 - x^4 over {1 - x^2}} + {{x^4 + 1} over {1 - x^2}} cr
& = {1 - {x^4 + x^4 + 1} over {1 - x^2}} = {2 over {1 - x^2}} cr}

e) dfrac{{4x^2 - 3x + 17}}{{x^3 - 1}} + dfrac{2x - 1}x^2 + x + 1 + dfrac6{1 - x}

MTC = (x^3 – 1) = (x – 1)(x^2 + x + 1)

frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1 + frac2x – 1x^2 + x + 1 + frac61 – x

= frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1) + frac2x – 1x^2 + x + 1 + frac61 – x

= frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1) + frac(x – 1)(2x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1) + frac(-6)(x^2 + x + 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)

= frac4x^2 – 3x + 17 + 2x^2 – 2x – x+ 1 -6x^2 – 6x – 6(x – 1)(x^2 + x + 1)

= frac-12x + 12(x – 1)(x^2 + x + 1)

= frac-12(x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)

= frac-12(x^2 + x + 1)

Bài 26 (trang 47, 48 SGK Toán 8 Tập 1)

Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tang 25m3/ngày.

Bài 26

a) Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên.

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

b) Thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250m^3/ngày.

Gợi ý đáp án:

a) Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên là dfrac{5000}x(ngày)

Phần việc còn lại là: 11600 – 5000 = 6600m3

Năng suất làm việc ở phần việc còn lại là: x + 25m3/ngày)

Thời gian làm nốt phần việc còn lại là: dfrac{6600}x + 25 (ngày)

Thời gian làm việc để hoàn thành công việc là: dfrac{5000}x + dfrac{6600}x + 25 (ngày)

Ta có:

eqalign{
& {5000 over x} + {6600 over x + 25} cr
& = {{5000left( x + 25 right)} over {xleft( x + 25 right)}} + {6600x over {xleft( x + 25 right)}} cr
& = {{5000left( x + 25 right) + 6600x} over {xleft( x + 25 right)}} cr
& = {11600x + 125000 over {xleft( x + 25 right)}} cr}

b) Với năng suất x = 250m^3/ngày thì thời gian làm việc là:

dfrac{5000}{250} + dfrac{6600}{250 + 25} = 20 + dfrac{6600}{275} = 20 + 24= 44 ( ngày)

Bài 27 (trang 48 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: dfracx^2{{5{rmx} + 25}} + dfrac{{2left( x - 5 right)}}x + dfrac{{50 + 5{rmx}}}{xleft( {x + 5 right)}}tại x = -4.

Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. Đố em biết đó là ngày gì?

Gợi ý đáp án:

Ta có:

MTC = 5x(x + 5)

Q = fracx^25x + 25 + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)

= fracx^25(x + 5) + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)

= fracx^35x(x + 5) + frac10(x – 5)(x + 5).x5x(x + 5) + frac5(50 5x)5x(x + 5)

= fracx^3 + 10(x^2 – 25) + 250 + 25x5x(x + 5)

= fracx^3 + 10x^2 + 25x5x(x + 5) = fracx(x^2 + 10x + 255x(x + 5)

= fracx(x + 5)^25x(x + 5) = fracx + 55

Tại x = -4, ta có Q = frac-4 + 55 = frac15

Tử số là 1, mẫu số là 5, đó là ngày 1 tháng 5, Ngày Quốc tế lao động.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222
Lượt xem: 22222222

2. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ VNExpress

VNExpress
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 rồi nhỉ? Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

3. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

4. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

5. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 rồi nhỉ? Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

6. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

7. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

8. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ soha.vn

soha.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 rồi nhỉ? Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

9. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

10. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

11. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 rồi nhỉ? Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

12. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

13. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ vov.vn

vov.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

14. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ afamily.vn

afamily.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 rồi nhỉ? Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

15. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

16. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

17. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ coccoc.com

coccoc.com
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 rồi nhỉ? Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

18. Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 từ facebook.com

facebook.com
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2222

Câu hỏi về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8

Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
cách Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
hướng dẫn Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8
Phép Cộng Các Phần Thức Đại Số Toán Lớp 8 miễn phí

Scores: 4.4 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn