Phương pháp khoa học là gì? Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh Là Gì

Phương pháp khoa học là một phương pháp nghiên cứu chính thức, logic và có tính khoa học để khám phá và hiểu càng nhiều càng tốt về thế giới xung quanh chúng ta. Phương pháp này sử dụng các bước khoa học như quan sát, thử nghiệm, phân tích, diễn giải và kết luận để phát triển kiến thức chính xác và đáng tin cậy. Nó rất quan trọng để đảm bảo rằng các kết quả nghiên cứu là chính xác và có thể tái sản xuất được. Nó là một trong những công cụ quan trọng trong khoa học và công nghệ, giúp các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tìm ra những phát minh, giải pháp hoặc công trình mang tính ứng dụng lớn.

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh Là Gì

Phương pháp nghiên cứu khoa học tiếng Anh hay còn gọi là scientific research method là quá trình hóa giải các vấn đề nghiên cứu khoa học bằng cách tiến hành các thử nghiệm và quan sát. Phương pháp này bao gồm các giai đoạn: lựa chọn đề tài, tìm hiểu về đề tài, kế hoạch thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, phân tích kết quả, đưa ra kết luận và viết báo cáo. Quá trình chỉ ra rằng người nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thu thập dữ liệu và xác định các đánh giá của họ.

3 BƯỚC LÀM BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC // Writing Research Papers

Phương pháp khoa học

Phương pháp khoa học là một bộ các kỹ thuật nhằm nghiên cứu các hiện tượng, mục đích là để thu được kiến thức mới, hoặc chỉnh sửa và gắn kết với các kiến thức trước. Để được coi là khoa học, phương pháp điều tra phải được dựa vào việc thu thập chứng cứ thực nghiệm hoặc chứng cứ đo lường được, tuân thủ theo những nguyên tắc lý luận cụ thể. Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa phương pháp khoa học là: “một phương pháp hay thủ tục đặc trưng của khoa học tự nhiên từ thế kỷ 17, bao gồm quan sát có hệ thống, đo lường, và thí nghiệm, và xây dựng, kiểm định và sửa đổi các giả thuyết”.

Một đặc điểm nổi trội của phương pháp khoa học so với các cách thức thu thập kiến thức khác là việc các nhà khoa học cố gắng để thực tế chứng minh cho thực tế, ủng hộ một lý thuyết khi những dự đoán về một lý thuyết được xác nhận và thách thức một lý thuyết khi những dự đoán đó là sai. Cách thức tiến hành của các dạng điều tra rất đa dạng, nhưng phương pháp khoa học có những đặc trưng có thể nhận diện so với những phương pháp thu thập kiến thức khác. Các nhà khoa học đề xuất các giả thuyết như là những lý giải cho hiện tượng, và thiết kế các nghiên cứu thực nghiệm để kiếm định các giả thuyết này thông qua những dự đoán từ chúng. Những bước này đều phải lặp lại nhằm ngăn chặn những sai lầm hoặc lúng túng trong bất cứ một thí nghiệm cụ thể nào. Các lý thuyết bao hàm nhiều dạng điều tra có thể kết nối rất nhiều những giả thuyết rút ra độc lập thành một cấu trúc gắn kết và hỗ trợ nhau. Ngược lại, các lý thuyết có thể giúp hình thành nên các giả thuyết mới và đặt một nhóm các giả thuyết vào một bối cảnh.

Nghiên cứu khoa học phải thật khách quan hết mức có thể nhằm giảm thiểu những diễn giải thiên vị về kết quả. Một điều nữa là các phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu nên được lập thành tài liệu, lưu trữ và chia sẻ để các nhà nghiên cứu khác có thể xem xét, tạo điều kiện để xác minh kết quả.

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s

Chú thích

Đọc thêm

 • Bauer, Henry H., Scientific Literacy and the Myth of the Scientific Method, University of Illinois Press, Champaign, IL, 1992
 • Beveridge, William I. B., The Art of Scientific Investigation, Heinemann, Melbourne, Australia, 1950.
 • Bernstein, Richard J., Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 1983.
 • Brody, Baruch A. và Capaldi, Nicholas, Science: Men, Methods, Goals: A Reader: Methods of Physical Science, W. A. Benjamin, 1968
 • Brody, Baruch A., and Grandy, Richard E., Readings in the Philosophy of Science, 2nd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.
 • Burks, Arthur W., Chance, Cause, Reason — An Inquiry into the Nature of Scientific Evidence, University of Chicago Press, Chicago, IL, 1977.
 • Alan Chalmers. What is this thing called science?. Queensland University Press and Open University Press, 1976.
 • Crick, Francis (1988), What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery, New York: Basic Books, ISBN 0-465-09137-7.
 • Dewey, John, How We Think, D.C. Heath, Lexington, MA, 1910. Reprinted, Prometheus Books, Buffalo, NY, 1991.
 • Earman, John (ed.), Inference, Explanation, and Other Frustrations: Essays in the Philosophy of Science, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, CA, 1992.
 • Fraassen, Bas C. van, The Scientific Image, Oxford University Press, Oxford, UK, 1980.
 • Franklin, James (2009), What Science Knows: And How It Knows It, New York: Encounter Books, ISBN 1-59403-207-6.
 • Gadamer, Hans-Georg, Reason in the Age of Science, Frederick G. Lawrence (trans.), MIT Press, Cambridge, MA, 1981.
 • Giere, Ronald N. (ed.), Cognitive Models of Science, vol. 15 in ‘Minnesota Studies in the Philosophy of Science’, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 1992.
 • Hacking, Ian, Representing and Intervening, Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1983.
 • Heisenberg, Werner, Physics and Beyond, Encounters and Conversations, A.J. Pomerans (trans.), Harper and Row, New York, NY 1971, pp. 63–64.
 • Holton, Gerald, Thematic Origins of Scientific Thought, Kepler to Einstein, 1st edition 1973, revised edition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1988.
 • Kuhn, Thomas S., The Essential Tension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change, University of Chicago Press, Chicago, IL, 1977.
 • Latour, Bruno, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987.
 • Losee, John, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press, Oxford, UK, 1972. 2nd edition, 1980.
 • Maxwell, Nicholas, The Comprehensibility of the Universe: A New Conception of Science, Oxford University Press, Oxford, 1998. Paperback 2003.
 • McCarty, Maclyn (1985), The Transforming Principle: Discovering that genes are made of DNA, New York: W. W. Norton, tr. 252, ISBN 0-393-30450-7. Memoir of a researcher in the Avery–MacLeod–McCarty experiment.
 • McComas, William F., ed. The Principal Elements of the Nature of Science: Dispelling the MythsPDF (189 KB), from The Nature of Science in Science Education, pp53–70, Kluwer Academic Publishers, Netherlands 1998.
 • Misak, Cheryl J., Truth and the End of Inquiry, A Peircean Account of Truth, Oxford University Press, Oxford, UK, 1991.
 • Piattelli-Palmarini, Massimo (ed.), Language and Learning, The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1980.
 • Popper, Karl R., Unended Quest, An Intellectual Autobiography, Open Court, La Salle, IL, 1982.
 • Putnam, Hilary, Renewing Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992.
 • Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1979.
 • Salmon, Wesley C., Four Decades of Scientific Explanation, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 1990.
 • Shimony, Abner, Search for a Naturalistic World View: Vol. 1, Scientific Method and Epistemology, Vol. 2, Natural Science and Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1993.
 • Thagard, Paul, Conceptual Revolutions, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992.
 • Ziman, John (2000). Real Science: what it is, and what it means. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Liên kết ngoài

 • An Introduction to Science: Scientific Thinking and a scientific method by Steven D. Schafersman.
 • Introduction to a scientific method
 • Theory-ladenness by Paul Newall at The Galilean Library
 • Lecture on Scientific Method by Greg Anderson
 • Using the scientific method for designing science fair projects
 • SCIENTIFIC METHODS an online book by Richard D. Jarrard
 • Richard Feynman on the Key to Science (one minute, three seconds), from the Cornell Lectures.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phương_pháp_khoa_học&oldid=68785653”

Scores: 4.9 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn