Phương trình trạng thái khí lý tưởng là gì? Phương Trình Trạng Thái Tổng Quát Của Khí Lý Tưởng

Phương trình trạng thái khí lý tưởng là một công thức quan trọng trong cơ sở vật lý đại cương để miêu tả sự biến đổi của khí lý tưởng. Được đưa ra lần đầu vào năm 1834 bởi nhà vật lý đại tài người Pháp Benoît Paul Émile Clapeyron, phương trình trạng thái khí lý tưởng có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hóa học, vật lý và khoa học vật liệu. Phương trình thể hiện quan hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng và được coi là một phương trình định luật của vật lý. Với sự ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, phương trình trạng thái khí lý tưởng là một công cụ cực kỳ quan trọng cho các nhà nghiên cứu và kỹ sư để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong các quá trình ngành công nghiệp.

Phương Trình Trạng Thái Tổng Quát Của Khí Lý Tưởng

Phương trình trạng thái tổng quát của khí lý tưởng được biểu diễn như sau:

PV = nRT

Trong đó:

– P là áp suất của khí (đơn vị: Pa)
– V là thể tích của khí (đơn vị: m3)
– n là số mol của khí (đơn vị: mol)
– R là hằng số khí lý tưởng (đơn vị: J/(mol.K))
– T là nhiệt độ của khí (đơn vị: K)

Phương trình trên có thể dùng để biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số của khí lý tưởng trong điều kiện nhiệt độ và áp suất khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng để tính toán các giá trị của các thông số khi chỉ biết một số giá trị khác.

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Bài 31 – Vật lí 10 – Cô Nguyễn Quyên (DỄ HIỂU NHẤT)

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Phương trình trạng thái khí lý tưởng là một phương trình thể hiện mối liên hệ giữa các đại lượng áp suất, thể tích, và nhiệt độ của một khối khí lý tưởng nằm trong cân bằng nhiệt động lực học. Nó cũng được sử dụng như là một cách đơn giản để ước lượng hành vi của khối khí trong các điều kiện khác nhau, mặc dù vẫn còn một số hạn chế. Người đầu tiên viết ra phương trình này là Benoit Clapeyron vào năm 1834 như một sự kết hợp kinh nghiệm của định luật Boyle, định luật Charles và định luật Avogadro. Phương trình này có dạng:

p V = n R T {\displaystyle pV=nRT}

với

p {\displaystyle p} là áp suất khối khí
V {\displaystyle V} là thể tích khối khí
n {\displaystyle n} là số mol của khối khí
R {\displaystyle R} là hằng số khí
T {\displaystyle T} là nhiệt độ khối khí

Trong hệ đo lường quốc tế, p đo bằng pascal, V đo bằng mét khối, T đo bằng kelvin và n đo bằng mol thì hằng số R là:

8.314462 [ m 3 P a m o l 1 K 1 ] {\displaystyle 8.314462\left[m^{3}\cdot Pa\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\right]}

Trong hệ đo lường khác, giá trị của R cũng hay được dùng là 22.4 273 0.0821 [ l a t m m o l 1 K 1 ] {\displaystyle {\frac {22.4}{273}}\approx 0.0821\left[l\cdot atm\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\right]} .

Phương trình này chỉ là gần đúng cho các khí thực. Nó sẽ chính xác hơn nếu khí thực nằm trong trạng thái gần với khí lý tưởng, như cho các khí đơn nguyên tử, ở nhiệt độ cao và áp suất thấp. Phương trình này bỏ qua kích thước của các hạt trong chất khí so với toàn bộ thể tích của khí, cũng như bỏ qua tương tác giữa các hạt, ngoài tương tác va chạm đàn hồi tại khoảng cách vô cùng nhỏ giữa chúng. Với khí thực các phương trình trạng thái khác như phương trình Van der Waals có tính đến các hiệu ứng kể trên và chính xác hơn.

Xem thêm

  • Phương trình trạng thái
  • Khí lý tưởng

Tham khảo

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phương_trình_trạng_thái_khí_lý_tưởng&oldid=68790413”

Scores: 4.6 (196 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn