Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Toán 6 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Giải Toán lớp 6 trang 38, 39 – Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Bạn đang tìm kiếm về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo hữu ích với bạn.

1. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo Toán 6 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Giải Toán lớp 6 trang 38, 39 – Tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Toán 6 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, trả lời câu hỏi Luyện tập và bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 36, 37, 38, 39 sách Chân trời sáng tạo dễ dàng hơn.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 12 Chương I trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành

Thực hành 1

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) 6 ∈ ƯC(24; 30)

b) 6 ∈ ƯC(28; 42)

c) 6 ∈ ƯC(18; 24; 42)

Trả lời:

a. Ta có:

beginmatrix
 left{begin{array*{20c}
 Uleft( {24 right) = left{1;2;3;4;6;8;12;24 right}} \ 
 Uleft( {30 right) = left{1;2;5;6;15;30 right}} 
endarray} right. Rightarrow UCleft( 24;30 right) = left{1;2;6 right} hfill \
  Rightarrow 6 in UCleft( 24;30 right) hfill \ 
endmatrix

Khẳng định đúng

b) Ta có:

beginmatrix
 left{begin{array*{20c}
 Uleft( {28 right) = left{1;2;4;7;14;28 right}} \ 
 Uleft( {42 right) = left{1;2;3;6;7;14;42 right}} 
endarray} right. Rightarrow UCleft( 28;42 right) = left{1;2;7;14 right} hfill \
  Rightarrow 6 notin UCleft( 28;42 right) hfill \ 
endmatrix

Khẳng định sai

c. Ta có:

beginmatrix
 left{begin{array*{20c}
 Uleft( {18 right) = left{1;2;3;6;9;18 right}} \ 
 begingathered
 Uleft( 24 right) = left{1;2;3;4;6;8;12;24 right} hfill \
 Uleft( 42 right) = left{1;2;3;6;7;14;42 right} hfill \ 
endgathered 
endarray} right. Rightarrow UCleft( 18;24;42 right) = left{1;2;3;6 right} hfill \
  Rightarrow 6 in UCleft( 18;24;42 right) hfill \ 
endmatrix

Khẳng định đúng

Thực hành 2

Tìm ước chung của:

a) 36 và 45          b) 18; 36 và 45

Trả lời:

a. Ta có: left{begin{array*{20c}
 Uleft( {36 right) = left{1;2;3;4;6;9;13;36 right}} \ 
 Uleft( {45 right) = left{1;5;9;45 right}} 
endarray} right. Rightarrow UCleft( 36;45 right) = left{1;9 right}

b) Ta có: left{begin{array*{20c}
 {UCleft( 36;45 right) = left{1;9 right}} \ 
 Uleft( {18 right) = left{1;2;3;6;9;18 right}} 
endarray} right. Rightarrow UCleft( 18;36;45 right) = left{1;9 right}

Thực hành 3

Viết UC(24; 30) và từ đó chỉ ra UCLN(24; 30)

Trả lời:

beginmatrix
 left{begin{array*{20c}
 Uleft( {24 right) = left{1;2;3;4;6;8;12;24 right}} \ 
 Uleft( {30 right) = left{1;2;3;5;6;10;15;30 right}} 
endarray} right. Rightarrow UCleft( 24;30 right) = left{1;2;3;6 right} hfill \
  Rightarrow UCLNleft( 24;30 right) = left6 right hfill \ 
endmatrix

Thực hành 4

Tìm UCLN(24; 60); UCLN(14; 33); UCLN(90; 135; 270)

Trả lời:

a) Ta có: left{begin{array*{20c}
 24 = {2^3.3} \ 
 60 = {2^2.3.5} 
endarray Rightarrow UCLNleft( 24;60 right) = } right.2^2.3 = 12

b) Ta có: left{begin{array*{20c}
 {14 = 2^2.7} \ 
 33 = 3.11 
endarray Rightarrow UCLNleft( 14;33 right) = } right.1

c) Ta có: left{begin{array*{20c}
 90 = {{2.3^2}.5} \ 
 begingathered
 135 = 3.5^2 hfill \
 270 = 2.3.5^2 hfill \ 
endgathered 
endarray Rightarrow UCLNleft( 90;135;270 right) = } right.3.5 = 15

Thực hành 5

Rút gọn các phân số sau: frac24{108};frac{80}{32}

Trả lời:

Ta có: left{begin{array*{20c}
 24 = {2^3.3} \ 
 {108 = 2^2.3.7} 
endarray Rightarrow UCLNleft( 24;108 right) = } right.2^2.3 = 12

Vậy frac24{108} = frac{24:12}{108:12} = frac29

Ta có: left{begin{array*{20c}
 80 = {2^4.5} \ 
 32 = {2^5} 
endarray Rightarrow UCLNleft( 80;32 right) = } right.2^4 = 16

Vậy frac{80}{32} = frac{80:16}{32:16} = frac52

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Gợi ý đáp án:

a) Sai

 • Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12
 • Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

 • Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36
 • Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12
 • Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Bài 2

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16);

c) ƯCLN(84, 156);

b) ƯCLN(8, 20);

d) ƯCLN(16, 40, 176).

Gợi ý đáp án:

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 23

20 = 22 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

c) 84 = 22 . 3 . 7

156 = 22 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 22 . 3 = 12.

d) 16 = 24

40 = 23 . 5

176 = 24 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Bài 3

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp ƯC (18, 30) và tập hợp A.

b) Cho hai số a và b. Để tìm tập hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp các ước chung của:

i. 24 và 40;

ii. 42 và 98;

iii. 180 và 234.

Gợi ý đáp án:

a) A = 1; 2; 3; 6

* Nhận xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = 1; 2; 3; 6 nên tập hợp ƯC (18, 30) giống với tập hợp A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1; 2; 3; 4; 8.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = 1; 2; 7; 14.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Bài 4

Rút gọn các phân số sau: frac2842 ; frac60135 ; frac288180

Gợi ý đáp án:

Ta có: ƯCLN (28, 42) = 14

Rightarrowfrac2842=frac28: 1442: 14=frac23

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

Rightarrowfrac60135=frac60: 15135: 15=frac49

Ta có: ƯCLN (288, 180) = 36

text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85

Bài 5

Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị muốn cắt cả ba đoạn dây đó thành những đoạn ngắn hơn có cùng chiều dài để làm nơ trang trí mà không bị thừa ruy băng. Tính độ dài lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một số tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan có được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– Bởi vì chị Lan muốn cắt cả ba đoạn dây đó thành những đoạn ngắn hơn có cùng chiều dài.

=> Nên độ dài lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra chính là ước chung lớn nhất của 140, 168 và 210.

– Ta tìm ước chung lớn nhất của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

=> Độ dài lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– Mỗi đoạn dây khác nhau có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

 • Đoạn dây dài 140 cm cắt được: 140 : 14 = 10 (đoạn).
 • Đoạn dây dài 168 cm cắt được: 168 : 14 = 12 (đoạn).
 • Đoạn dây dài 210 cm cắt được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan có được là:

10 + 12 + 15 = 37 (đoạn dây).

* Kết luận: chị Lan có được tổng cộng 37 đoạn dây ruy băng ngắn sau khi cắt.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ VNExpress

VNExpress
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Nội dung Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Nội dung Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ soha.vn

soha.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Nội dung Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Nội dung Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ vov.vn

vov.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ afamily.vn

afamily.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Nội dung Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ coccoc.com

coccoc.com
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo rồi nhỉ? Nội dung Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo từ facebook.com

facebook.com
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
cách Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
hướng dẫn Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo miễn phí

Scores: 4.5 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn