Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Bạn đang tìm kiếm về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things hữu ích với bạn.

1. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Since water is the basis of life, composing the greater part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world where sources of flowing water are rare. And since man’s inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop. Uncompromising as it is, the desert has not a limited life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. No moist skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found. The giants of the North American desert are the deer, the coyote, and the bobcat. Since desert country is open, it holds more swift-footed running and leaping creatures than the tangled forest. Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, and ruled by stealth. Yet they are not emaciated. Having adapted to their austere environment, they are as healthy as animals anywhere else in the world. The secret of their adjustment lies in the combination of behavior and physiology.        None could survive, like mad dogs and Englishmen, if they went out in the midday sun, many would die in a matter of minutes. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees.

Câu 1: The title for this passage could be _______.


A. “Desert Plants”


B. “Man’s Life in a Desert Environment”


C. “Life Underground”


D. “Animal Life in a Desert Environment”

Câu 2: The word “tissues” in the passage mostly means _______.


A. “very small living things that cause infectious disease in people, animals and plants”


B. “collections of cells that form the different parts of humans, animals and plants”


C. “the simplest forms of life that exist in air, water, living and dead creatures and plants”


D.  “the smallest units of living matter that can exist in their own”

Câu 3: Man can hardly understand why many animals live their whole life in the desert, as __________.


A. very few large animals are found in the desert


B. sources of flowing water are rare in a desert


C. water composes the greater part of the tissues of living things


D. water is an essential part of his existence

Câu 4: The phrase “those forms” in the passage refers to all of the followings EXCEPT___________.


A. moist-skinned animals


B. the coyote and the bobcat


C. water-loving animals


D. many large animals

Câu 5: The author mentions all the following as examples of the behavior of desert animals EXCEPT _______.


A. they are noisy and aggressive


B. they dig home underground


C. they sleep during the day


D. they are watchful and quiet

Câu 6: The word “emaciated” in the passage mostly means ________.


A. “thin and weak because of lack of food and water”


B. “living or growing in natural conditions, not kept in a house or on a farm”


C. “large and strong, difficult to control or deal with”


D.  “able to get what one wants in a clever way, especially by tricking or cheating”

Câu 7: According to the passage, one characteristic of animals living in the desert is that ________.


A. they live in an accommodating environment


B. they can hunt in temperature of 150 degrees


C. they are smaller and fleeter than forest animals


D. they are less healthy than animals living in other places

Câu 8: We can infer from the passage that _________.


A. living things adjust to their environment


B. desert life is colorful and diverse


C. water is the basis of desert life


D. healthy animals live longer lives

Đáp án câu 1 là: D

Giải chi tiết:

Giải thích:

Tiêu đề cho đoạn văn này có thể là ___.

A. Thực vật sa mạc

B. Cuộc sống của con ngườitrong một môi trường sa mạc

C. Cuộc sống dưới đất

D. Cuộc sống động vật trong một môi trường sa mạc

Thông tin: Since water is the basis of life, composing the greater part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world where sources of flowing water are rare.

Tạm dịch: Vì nước là nền tảng của sự sống, bao gồm phần lớn hơn của các mô của tất cả các sinh vật sống, vấn đề quan trọng của động vật sa mạc là tồn tại trong một thế giới nơi nguồn nước chảy rất hiếm.

Chọn D

Đáp án câu 2 là: B

Giải chi tiết:

Giải thích:

Từ “tissue” (mô) trong đoạn văn chủ yếu có nghĩa là ___ .

A. sinh vật sống rất nhỏ gây bệnh truyền nhiễm ở người, động vật và thực vật.

B. tập hợp các tế bào hình thành nên các bộ phận khác nhau của con người, động vật và thực vật.

C. những hình thức đơn giản nhất của sự sống tồn tại trong không khí, nước, sinh vật sống và chết và thực vật

D. những đơn vị nhỏ nhất của vật chất sống có thể tồn tại nhờ bản thân chúng

Chọn B

Đáp án câu 3 là: D

Giải chi tiết:

Giải thích:

Con người khó có thể hiểu tại sao nhiều loài động vật sống cả đời trên sa mạc, như là __________ .

A. rất ít động vật lớn được tìm thấy trong sa mạc

B. nguồn nước chảy rất hiếm trong sa mạc

C. nước chiếm phần lớn trong các mô của sinh vật sống

D. nước là một phần thiết yếu trong sự tồn tại của anh ấy

Thông tin: And since man’s inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.

Tạm dịch: Và vì điều cần thiết không thể thiếu của con người là phải hấp thụ một lượng nước lớn trong khoảng thời gian thường xuyên, anh ta hiếm khi có thể hiểu rằng nhiều sinh vật của sa mạc sống hết cuộc đời mà không cần một giọt.

Chọn D

Đáp án câu 4 là: B

Giải chi tiết:

Giải thích:

Cụm từ “these form” trong đoạn văn đề cập đến tất cả những điều sau đây NGOẠI TRỪ___________ .

A. động vật da ẩm

B. chó sói và mèo rừng

C. động vật ưa nước

D. nhiều động vật lớn

Thông tin: Uncompromising as it is, the desert has not a limited life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. No moist skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found. The giants of the North American desert are the deer, the coyote, and the bobcat.

Tạm dịch: Mặc dù không thỏa hiệp như vậy, sa mạc không có một cuộc sống hạn chế mà chỉ có những dạng sống không thể chịu được tác dụng hút ẩm của nó. Không có động vật da ẩm, ưa nước có thể tồn tại ở đó. Rất ít động vật lớn được tìm thấy. Những loài vật của sa mạc Bắc Mỹ là những con hươu, chó sói và mèo rừng.

Chọn B

Đáp án câu 5 là: A

Giải chi tiết:

Giải thích:

Tác giả đề cập đến tất cả những điều sau đây là ví dụ về hành vi của động vật sa mạc NGOẠI TRỪ _______ .

A. chúng ồn ào và hung dữ

B. chúng đào nhà dưới lòng đất

C. chúng ngủ vào ban ngày

D. chúng cảnh giác và yên tĩnh

Thông tin: Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, and ruled by stealth.So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night.

Tạm dịch: Số động vật ở đây chủ yếu là động vật về đêm, im lặng, đầy sự dè dặt và bị chi phối bởi sự bí mật. Vì vậy, hầu hết chúng đều vượt qua hàng giờ cháy bỏng trong giấc ngủ mát mẻ, ẩm ướt dưới mặt đất, nổi lên chỉ để săn mồi vào ban đêm.

Chọn A

Đáp án câu 6 là: A

Giải chi tiết:

Giải thích:

Từ ngữ “emaciated” (hốc hác) trong đoạn văn chủ yếu có nghĩa là ____  .

A. gầy và yếu vì thiếu thức ăn và nước

B. sinh sống hoặc phát triển trong điều kiện tự nhiên, không được nuôi trong nhà hoặc ở nông trại

C. lớn và mạnh, khó kiểm soát hay đối phó

D. có thể có được những gì người ta muốn một cách thông minh, đặc biệt là bằng cách lừa gạt

Chọn A

Đáp án câu 7 là: C

Giải chi tiết:

Giải thích:

Theo đoạn văn, một đặc điểm của động vật sống trên sa mạc là ________.

A. chúng sống trong một môi trường có sức chứa

B. chúng có thể săn mồi trong nhiệt độ 150 độ

C. chúng nhỏ hơn và chạy nhanh hơn động vật rừng

D. chúng kém khỏe mạnh hơn động vật sống ở những nơi khác

Thông tin:

– Since desert country is open, it holds more swift-footed running and leaping creatures than the tangled forest. => chọn C, loại A

– Having adapted to their austere environment, they are as healthy as animals anywhere else in the world. => loại D

– So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees. => loại B

Tạm dịch:

– Vì đất nước sa mạc rất mở, nó chứa được nhiều sinh vật chạy và nhảy nhanh hơn so với khu rừng rối rắm.

– Thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chúng khỏe mạnh như động vật ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

– Vì vậy, hầu hết chúng đều vượt qua hàng giờ cháy bỏng trong giấc ngủ mát mẻ, ẩm ướt dưới mặt đất, nổi lên chỉ để săn mồi vào ban đêm. Bề mặt của sa mạc như nướng mặt trời trung bình xung quanh 150 độ, nhưng nhiệt độ xuống 18 inch chỉ còn 60 độ.

Chọn C

Đáp án câu 8 là: A

Giải chi tiết:

Giải thích:

Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn đó rằng____  .

A. sinh vật sống thích nghi với môi trường của chúng

B. cuộc sống sa mạc đầy màu sắc và đa dạng

C. nước là nền tảng của cuộc sống sa mạc

D. động vật khỏe mạnh thì sống lâu hơn

Có thể thấy cả đoạn văn nói về sự thích nghi của động vật sa mạc.

Chọn A

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444
Lượt xem: 94449444

2. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ VNExpress

VNExpress
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things rồi nhỉ? Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

3. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

4. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

5. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things rồi nhỉ? Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

6. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ tienphong.vn

tienphong.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

7. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

8. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ soha.vn

soha.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things rồi nhỉ? Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

9. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

10. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ kenh14.vn

kenh14.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

11. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ zingnews.vn

zingnews.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things rồi nhỉ? Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

12. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

13. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ vov.vn

vov.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

14. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ afamily.vn

afamily.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things rồi nhỉ? Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

15. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

16. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

17. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ coccoc.com

coccoc.com
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things rồi nhỉ? Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

18. Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things từ facebook.com

facebook.com
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9444

Câu hỏi về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things

Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
cách Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
hướng dẫn Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things
Since Water Is The Basis Of Life Composing The Greater Part Of The Tissues Of All Living Things miễn phí

Scores: 4.4 (102 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn