Sinh tổng hợp protein là gì? Bào Quan Nào Trực Tiếp Tham Gia Tổng Hợp Prôtêin

Sinh tổng hợp protein là quá trình quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Đây là cách mà cơ thể giữ vững và phát triển các mô và cơ, và hoạt động của chúng ta. Sinh tổng hợp protein xảy ra bằng cách ghép các axit amin lại với nhau, tạo thành các chuỗi protein đa dạng. Trong quá trình này, các đại phân tử protein được hình thành và phân chia ra khỏi các axit amin của chúng. Với sự giúp đỡ của một số men tiêu hóa, chúng ta có thể truyền tải các protein cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu thiếu axit amin và tinh bột trong chế độ ăn uống của bạn, sẽ làm giảm đáng kể quá trình sinh tổng hợp protein, và có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe và mất cơ. Đó là lý do tại sao ăn uống là chìa khóa để duy trì sự tồn tại của cơ thể và sức khỏe của chúng ta.

Bào Quan Nào Trực Tiếp Tham Gia Tổng Hợp Prôtêin

Bào quan có thể tham gia tổng hợp protein khi có đủ các nguyên liệu cần thiết để tổng hợp, bao gồm các axit amin và các enzym điều hóa để kích hoạt quá trình tổng hợp. Quá trình này xảy ra trong ribosome của tế bào. Tuy nhiên, bào quan không phải là thực thể sống, do đó nó không có khả năng tổng hợp protein. Các bào quan thường được sử dụng để lưu trữ protein và các thành phần khác của tế bào.

Sinh tổng hợp protein

220px Ribosome mRNA translation vi.svg
Ribosome mRNA dịch
220px Aminoacids table.svg
Bảng Aminoacids
220px Protein translation
Bản dịch protein.

Sinh tổng hợp protein là quá trình tế bào tổng hợp những phân tử protein đặc trưng và cần thiết cho hoạt động sống của mình. Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp những phân tử RNA thông tin dựa trên trình tự khuôn của DNA. Trên khuôn mRNA mới được tạo ra, một phân tử protein sẽ được tạo thành nhờ quá trình dịch mã.

Bộ máy tế bào chịu trách nhiệm thực hiện quá trình tổng hợp protein là những ribosome. Ribosome được cấu từ từ những phân tử RNA ribosome và khoảng 80 loại protein khác nhau. Khi các tiểu đơn vị ribosome liên kết với phân tử mRNA thì quá trình dịch mã được tiến hành. Khi đó, ribosome sẽ cho phép một phân tử RNA vận chuyển (tRNA) mang một loại amino acid đặc trưng đi vào. tRNA này bắt buộc phải có bộ ba đối mã có trình tự bổ sung với bộ ba mã sao trên mRNA. Các amino acid lần lượt tương ứng với trình tự các bộ ba nucleotide trên mRNA sẽ liên kết với nhau để tạo thành một chuỗi polypeptide dựa vào liên kết peptit. Nhờ có trình tự sắp xếp các amino acid mà protein đa dạng, đặc thù về cấu trúc lẫn hình thái, mỗi loại protein đóng vai trò khác nhau như ; isuline điều hòa quá trình trao đổi chất, collagene và keratine cấu tạo nên tế bào và cơ thể, chuyển thành enzyme tham gia vào các quá trình sinh tổng hợp, actin và myozin giúp co cơ, giãn cơ,…

Hình tượng sơ khai Bài viết về chủ đề sinh học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinh_tổng_hợp_protein&oldid=69672650”

Scores: 4.3 (107 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn