Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Bạn đang tìm hiểu về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình hữu ích với bạn.

1. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Câu hỏi:

Sinh trưởng ở thực vật không là quá trình:

 • A. tăng kích thước của cơ thể (chiều dài, bề mặt, thể tích)
 • B. tăng số lượng và kích thước của tế bào
 • C. phân hóa và tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá)
 • D. phân bào của mô phân sinh làm cho cây cao và to thêm

Đáp án đúng: C

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 34 Có đáp án

Câu 1: Sinh trưởng ở thực vật là quá trình

A. Tăng chiều dài cơ thể

B. Tăng về chiều ngang cơ thể

C. Tăng về khối lượng cơ thể

D. Tăng về khối lượng và kích thước cơ thể

Câu 2: Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sinh trưởng thứ cấp là sự gia tăng về chiều dài của cơ thể thực vật

B. Sinh trưởng thứ cấp là do hoạt động của mô phân sinh bên

C. Sinh trưởng thứ cấp có ở tất cả các loài thực vật hạt kín

D. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật một lá mầm

Câu 3: Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là

A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõi

B. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp

D. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → tủy

Câu 4: Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật?

A. Cơ thể thực vật ra hoa

B. Cơ thể thực vật tạo hạt

C. Cơ thể thực vật tăng kích thước

D. Cơ thể thực vật rụng lá, hoa

Câu 5: Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây

B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

C. Diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm

D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

Câu 6: Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh cây

C. Mô phân sinh lỏng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 7: Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là

A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

Câu 8: Quang chu kì là gì?

A. Là thời gian chiếu sáng trong cả chu kì sống của cây

B. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối, liên quan đến sự ra hoa của cây

C. Là thời gian chiếu sáng của môi trường vào cây trong giai đoạn sinh trưởng

D. Là năng lượng môi trường cung cấp cho một cơ thể trong suốt chu kì sống của nó

Câu 9: Cho các bộ phận sau:

 1. Đỉnh dễ
 2. Thân
 3. Chồi nách
 4. Chồi đỉnh
 5. Hoa

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 10: Chất nào sau đây là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật?

A. Diệp lục b

B. Carotenoit

C. Phitocrom

D. Diệp lục a

Câu 11: Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên → mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 12: Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn, làm mạch nha đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?

A. Giai đoạn nảy mầm

B. Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch

C. Giai đoạn ra hoa

D. Giai đoạn tạo quả chín

Câu 13: Xét các đặc điểm sau

 1. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây
 2. Diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm
 3. Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
 4. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)
 5. Chỉ làm tăng chiều dài của dây

Những đặc điểm trên không có ở sinh trưởng thứ cấp là

A. (1) và (4)

B. (2) và (5)

C. (1), (3) và (5)

D. (2), (3) và (5)

Câu 14: Đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật, phân bào nguyên phân có bao nhiêu vai trò sau đây?

 1. Tăng số lượng tế bào
 2. Tăng kích thước và số lượng tế bào
 3. Thay thế các tế bào già và chết
 4. Hàn gắn các vết thương
 5. Giúp cây lớn lên
 6. Là cơ sở của sinh sản vô tính

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

Câu 15: Cho các nhận định sau

 1. Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày (đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
 2. Sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh (tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng bề dày của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
 3. Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
 4. Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh bên phân chia tạo nên
 5. Sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành
 6. Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực vật Một và Mai lá mầm, sinh trưởng thứ cấp xảy ra chủ yếu ở thực vật Hai lá mầm

Những nhận định đúng về sự khác nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp là

A. (2), (3) à (4)

B. (1), (2) và (4)

C. (3), (4) và (6)

D. (1), (5) và (6)

Câu 16: Giải phẫu mặt cắt ngang của thân cây gỗ. Quan sát các thành phần cấu trúc của mặt cắt ngang sẽ thấy các lớp cấu trúc theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

A. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây sơ cấp- mạch rây thứ cấp- tầng sinh mạch- gỗ thứ cấp- gỗ sơ cấp- tủy

B. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây thứ cấp- mạch rây sơ cấp- tầng sinh mạch- gỗ thứ cấp- gỗ sơ cấp – tủy

C. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây sơ cấp- mạch rây thứ cấp- tầng sinh mạch- gỗ sơ cấp- gỗ thứ cấp- tủy

D. Tầng sinh vỏ- vỏ- mạch rây sơ cấp – mạch rây thứ cấp- tầng sinh mạch- gỗ thứ cấp- gỗ sơ cấp – tủy

Câu 17: Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

A. Do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra

B. Do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra

C. Do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra

D. Do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

Câu 18: Trong sản xuất nông nghiệp, người ta nhổ mạ lên rồi cấy nhằm mục đích

A. Giúp cây lúa đẻ nhánh tốt

B. Làm đứt đỉnh rễ giúp bộ rễ phát triển mạnh

C. Làm đất thoáng khí

D. Kìm hãm sự phát triển của lúa chống lốp đổ

…………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sinh 11 bài 34

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111
Lượt xem: 31113111

2. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ VNExpress

VNExpress
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình rồi nhỉ? Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

3. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

4. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

5. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình rồi nhỉ? Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

6. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

7. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

8. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ soha.vn

soha.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình rồi nhỉ? Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

9. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

10. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

11. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình rồi nhỉ? Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

12. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

13. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ vov.vn

vov.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

14. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ afamily.vn

afamily.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình rồi nhỉ? Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

15. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

16. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

17. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ coccoc.com

coccoc.com
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình rồi nhỉ? Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

18. Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình từ facebook.com

facebook.com
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3111

Câu hỏi về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình

Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
cách Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
hướng dẫn Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình
Sinh Trưởng Ở Thực Vật Không Là Quá Trình miễn phí

Scores: 4.5 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn