Top 18+ So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ Tính chất vật lý và so sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ

Bạn đang tìm hiểu về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ hữu ích với bạn.

1. Top 18+ So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ Tính chất vật lý và so sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ

Câu 1. Chất nào sau nặng hơn H2O?

A. ancol etylic

B. triolein

C. benzen

D. glixerol

Câu 2. Dãy nào sau đây gồm các chất tan vô hạn trong nước?

A. CH3COOH, C3H7OH, C2H4(OH)2

B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH

C. HCOOH, CH3COOH, C3H7COOH

D. C2H5COOH, C3H7COOH, HCHO

Câu 3. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?

A. Isoamyl axetat

B. Etyl axetat

C. Benzyl axetat

C. Benzyl axetat

Câu 4. Este nào sau đây có mùi dứa chín:

A. etyl isovalerat

B. etyl butirat.

C. benzyl axetat

D. isoamyl axetat

Câu 5. Trong số các este sau, :

A. Metyl axetat

B. Isoamyl axetat.

C. Etyl fomiat

D. Amyl propionat.

Câu 6. Chất béo nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường?

A. Tristearin

B. Triolein

C. Trilinolein

D. Trilinolenin.

Câu 7. Trong điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?

A. Anilin

B. Glyxin.

C. Metylamin

D. Etanol

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin không đúng ?

A. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc

B. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen

C. Metylamin, etylamin, đimetylamin, trimeltylamin là chất khí, dễ tan trong nước

D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon tăng.

Câu 9. Chất có trạng thái khác với các chất còn lại ở điều kiện thường là :

A. axit glutamic

B. metyl aminoaxetat

C. Alanin.

D. Valin

Câu 10. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là:

A. C6H5NH2.

B. H2NCH2COOH

C. CH3NH2

D. C2H5OH.

Câu 11. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các chất sau?

A. CH2(NH2)COOH

B. CH3CH2OH

C. CH3CH2NH2

D. CH3COOCH3

Câu 12. Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. CH3CHO

B. CH3CH2OH

C. CH3CH3

D. CH3COOH

Câu 13. Trong số các chất cho dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. C2H5OH

B. CH3CHO

C. CH3OCH3

D. CH3COOH.

Câu 14. Cho các chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. CH3OH

B. CH­3CH2OH

C. CH3CH2COOH

D. CH3COOH

Câu 15. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. CH3COOH

B. CH3COOCH3

C. HCOOH

D. C2H5OH.

Câu 16. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

A. C2H5OH

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H6.

Câu 17. Cho dãy các chất: etan, ancol etylic, axit axetic, etyl axetat. Chất trong dãy có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. ancol etylic

B. etyl axetat

C. axit axetic .

D. etan.

Câu 18. Trong các chất: ancol propylic, metylfomat, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất là

A. axit oxalic

B. Metyl fomat

C. axit butiric

D. etylen glicol.

Câu 19. Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây, dãy nào hợp lý nhất ?

C2H5OH
HCOOH
CH3COOH

A. 118,2oC
100,5oC
78,3oC.

B. 100,5oC
78,3oC
118,2oC

C. 78,3oC
100,5oC
118,2oC.

D. 118,2oC
78,3oC
100,5oC

Câu 20. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là :

A. C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3

B. C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH

C. C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3

D. C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH

Câu 21. Dãy được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO

B. C2H5OH, CH3CHO, HCOOH, CH3COOH

C. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH

D. HCOOH, CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH

Câu 22. Xét các chất: etyl axetat (1), ancol etylic (2), axit axetic (3). Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là

A. (2)

B. (1)

C. (3)

D. (1)

Câu 23. Cho các chất X, Y, Z, T có nhiệt độ sôi tương ứng là $21^oC; 78,3^oC; 118^oC; 184^oC$. Nhận xét nào sau đây đúng :

A. X là anilin

B. Z là axit axetic

C. T là etanol

D. Y là etanal.

đáp án Tính chất vật lý và so sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 13 D
Câu 2 B Câu 14 C
Câu 3 C Câu 15 B
Câu 4 B Câu 16 D
Câu 5 B Câu 17 C
Câu 6 A Câu 18 B
Câu 7 C Câu 19 C
Câu 8 B Câu 20 B
Câu 9 B Câu 21 C
Câu 10 B Câu 22 B
Câu 11 A Câu 23 B
Câu 12 D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ VNExpress

VNExpress
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ tienphong.vn

tienphong.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ soha.vn

soha.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ kenh14.vn

kenh14.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ zingnews.vn

zingnews.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ vov.vn

vov.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ afamily.vn

afamily.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ coccoc.com

coccoc.com
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ từ facebook.com

facebook.com
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
cách So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
hướng dẫn So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ
So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ miễn phí

Scores: 4.6 (131 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Phim Điều Đó Có Thể Xảy Ra Với Bạn 1994 Lời hồi đáp thanh xuân qua 48 câu nói hay nhất Reply 1994

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn