Top 18+ So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ Tính axit bazơ và so sánh tính chất của các chất hữu cơ

Bạn đang tìm kiếm về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ hữu ích với bạn.

1. Top 18+ So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ Tính axit bazơ và so sánh tính chất của các chất hữu cơ

Câu 1. Dung dịch của hợp chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm?

A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. H2NCH2COOH

D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH

Câu 2. Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. CH3NH2, NH3

B. C6H5OH, CH3NH2.

C. C6H5NH2, CH3NH2

D. C6H5OH, NH3

Câu 3. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH).

B. Glyxin (H2N-CH2-COOH).

C. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH).

D. Axit ađipic (HOOC-[CH2]4 -COOH).

Câu 4. Cho các dung dịch của các hợp chất sau:

(1) NH2-CH2-COOH;(2) NH2-[CH2]2CH(NH2)-COOH;
(3) HOOC-C3H5(NH2)-COOH;
(4) NH2-CH(CH3)-COOH;
(5) NH2-CH2-COONa

Dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ là

A. (3).

B. (3), (4).

C. (1), (5).

D. (2).

Câu 5. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh ?

A. Alanin

B. Anilin

C. Metylamin

D. Glyxin.

Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Glyxin

B. Phenylamin

C. Metylamin.

D. Alanin.

Câu 7. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ?

A. Glyxin.

B. Etylamin

C. Anilin

D. Phenylamoni clorua

Câu 8. Dung dịch chất nào sau không làm hồng phenolphtalein?

A. lysin

B. metylamin

C. glyxin

D. axit glutamic.

Câu 9. Dung dịch trong nước của chất nào sau đây không làm đổi màu quì tím?

A. Lysin

B. Metyl amin

C. Axit glutamic

D. Alanin.

Câu 10. Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Natri hiđroxit.

B. Amoniac.

C. Axit axetic

D. Anilin

Câu 11. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

A. axit α-aminoglutaric (axit glutamic).

B. Axit α,ε-điaminocaproic

C. Axit α-aminopropionic

D. Axit aminoaxetic

Câu 12. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh ?

A. Dung dịch alanin

B. Dung dịch glyxin

C. Dung dịch lysin

D. Dung dịch valin

Câu 13. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :

A. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit

B. metyl amin, amoniac, natri hiđroxit

C. anilin, metyl amin, amoniac

D. anilin, amoniac, natri hiđroxit

Câu 14. Dãy các chất nào sau đây đều không làm đổi màu quỳ tím:

A. Axit glutamic, valin, alanin

B. Axit glutamic, lysin, glyxin.

C. Alanin, lysin, metyl amin

D. Anilin, glyxin, valin.

Câu 15. Cho các chất C6H5OH (X); C6H5NH2 (Y); CH3NH2 (Z) và C6H5CH2OH (T). Chất không làm đổi màu quì tím là :

A. X, Y

B. X, Y, Z

C. X, Y, T

D. Z

Câu 16. Cho các dung dịch amino axit sau: alanin, lysin, axit glutamic, valin, glyxin. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 17. Trong các chất sau: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu hồng là

A. 2.

B. 4

C. 1.

D. 3

Câu 18. Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là

A. 4

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 19. Cho các dung dịch : C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là :

A. 3

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 20. Các giải thích về quan hệ cấu trúc, ?

A. Với amin R-NH2, gốc R hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại

B. Do nhóm NH2- đẩy electron nên anilin dễ tham gia vào phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o- và p

C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn

D. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ.

Câu 21. Những nhận xét nào trong các nhận xét sau là đúng?

(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc.
(2) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.
(3) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.
(4) Lực bazơ của các amin luôn lớn hơn lực bazơ của amoniac

A. (1), (2).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (2), (4).

Câu 22. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh hơn C2H5NH2 ?

A. NH3.

B. CH3NH2.

C. C6H5NH2

D. CH3NHCH3.

Câu 23. Trong số các chất dưới đây , chất có tính bazơ mạnh nhất là :

A. C6H5NH2

B. (C6H5)2NH

C. p-CH3C6H5NH2

D. C6H5CH2NH2

Câu 24. Chất nào sau đây có tính bazơ yếu nhất

A. p-nitroanilin

B. p-metylanilin

C. amoniac

D. đimetyl amin.

Câu 25. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là ?

A. Phenylamin, amoniac, etylamin

B. Etylamin, amoniac, phenylamin.

C. Etylamin, phenylamin, amoniac

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 26. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol:

(1) H2NCH2COOH;
(2) CH3COOH;
(3) CH3CH2NH2.

Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

A. (2), (3), (1).

B. (2), (1), (3).

C. (3), (1), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 27. Cho ba dung dịch chưa ba chất: CH3NH2 (X), H2NC3H5(COOH)2 (Y) và H2NCH2COOH (Z) đều có nồng độ 0,1M. Thứ tự sắp xếp ba dung dịch trên theo chiều tăng dần độ pH là

A. (Y)

B. (X)

C. (Y)

D. (Z)

Câu 28. Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2, (4) NH3. Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH giảm dần là

A. (3) > (4) > (1) > (2).

B. (3) > (4) > (2) > (1).

C. (2) > (1) > (3) > (4).

D. (4) > (3) > (1) > (2).

Câu 29. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là

A. Etylamin, amoniac, phenylamin

B. Phenylamin, amoniac, etylamin.

C. Etylamin, phenylamin, amoniac

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 30. Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là :

A. (4), (1), (5), (2), (3).

B. (3), (1), (5), (2), (4).

C. (4), (2), (3), (1), (5).

D. (4), (2), (5), (1), (3).

Câu 31. Cho các chất : đimetylamin (1), metylamin (2), amoniac (3), anilin (4), p-metylanilin (5), p-nitroanilin (6). Tính bazơ tăng dần theo thứ tự là

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

B. (3), (2), (1), (4), (5), (6).

C. (6), (4), (5), (3), (2), (1).

D. (6), (5), (4), (3), (2), (1).

Câu 32. Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần là:

A. (Y), (Z), (T), (X).

B. (X), (Z), (T), (Y).

C. (Y), (T), (Z), (X).

D. (T), (Y), (Z), (X).

Câu 33. Cho các chất sau: (1) C2H5OH; (2) H2O; (3) C6H5OH; (4) CH3COOH; (5) HCOOH, thứ tự giảm dần tính axit là:

A. (1)

B. (1)

C. (5) > (4) > (3) > (2) > (1).

D. (4) > (5) > (3) > (1) > (2).

Câu 34. Sắp xếp theo chiều độ tăng dần độ linh động của nguyên tử hiđro trong nhóm chức trong phân tử các chất : C2H5OH (1) , CH3COOH (2), CH2=CHCOOH (3), C6H5OH (4), CH3C6H4OH (5), C6H5CH2OH (6) là :

A. (1)

B. (6)

C. (1)

D. (1)

Câu 35. Cho các chất sau: H2O (1), C6H5OH (2), C2H5OH (3), HCOOH (4), CH3COOH (5), HClO4 (6), H2CO3 (7). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH là

A. (1), (3), (2), (5), (4), (7), (6).

B. (3), (1), (2), (5), (4), (7), (6).

C. (3), (1), (2), (7), (4), (5), (6).

D. (3), (1), (2), (7), (5), (4), (6).

đáp án Tính axit bazơ và so sánh tính chất của các chất hữu cơ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 19 B
Câu 2 A Câu 20 A
Câu 3 B Câu 21 A
Câu 4 A Câu 22 D
Câu 5 C Câu 23 D
Câu 6 C Câu 24 A
Câu 7 B Câu 25 A
Câu 8 C Câu 26 B
Câu 9 D Câu 27 A
Câu 10 D Câu 28 A
Câu 11 A Câu 29 B
Câu 12 C Câu 30 D
Câu 13 B Câu 31 C
Câu 14 D Câu 32 C
Câu 15 C Câu 33 C
Câu 16 D Câu 34 A
Câu 17 C Câu 35 D
Câu 18 C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ VNExpress

VNExpress
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ tienphong.vn

tienphong.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ soha.vn

soha.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ kenh14.vn

kenh14.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ zingnews.vn

zingnews.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ vov.vn

vov.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ afamily.vn

afamily.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ coccoc.com

coccoc.com
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ rồi nhỉ? Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ từ facebook.com

facebook.com
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ

So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
cách So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
hướng dẫn So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ
So Sánh Tính Axit Bazo Của Hợp Chất Hữu Cơ miễn phí

Scores: 4.9 (128 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn