Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Hướng dẫn trả lời Getting Started Unit 3 lớp 7 chủ đề Community Service trang 26 SGK Tiếng Anh 7 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Unit 3 lớp 7.

Getting Started Unit 3 lớp 7

Bài 1

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

A helping hand

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?

Mai: It’s the work you do for the benefits of the community.

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I’m a member of Be a Buddy – a programme  that helps street children. Last year we provided  evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have you done?

Mai: We’ve asked people to donate books and clothes to the children.

Reporter: Wow, that certainly makes a difference… And you Phuc, you’re from Go Green?

Phuc: Yes, it’s a non-profit organisation that protects the environment. We’ve encouraged people to recycle glass, cans, and paper. We’ve cleaned streets and lakes…

Reporter: Did you start a community garden project last month?

Phuc

: Oh yes, so far we’ve planted…

Tạm dịch:

Phóng viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn cầu, chúng ta phỏng vấn Mai và Phúc đến từ trường Hai Bà Trưng. Chào Mai, bạn biết gì về dịch vụ cộng đồng?

Mai: Nó là công việc mà bạn làm vì những lợi ích cộng đồng.

Phóng viên: Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?

Mai: Có. Tôi là một thành viên của “Làm bạn đồng hành” – một chương trình giúp trẻ em đường phố. Năm rồi chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.

Phóng viên: Tuyệt! Bạn đã làm gì khác nữa không?

Mai: Chúng tôi đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.

Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn tạo sự khác biệt… Và Phúc, bạn đến từ tổ chức Go Green phải không?

Phúc: Đúng, đó là một tổ chức phi lợi nhuận để bảo vệ môi trường. Chúng tôi khuyên khích mọi người tái chế ly, lon, và giấy. Chúng tôi đã dọn đường phố và hồ…

Phóng viên: Bạn đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước phải không?

Phúc: Vâng, cho đến nay chúng tôi đã trồng được…

a. Read the conversation again and tick (√) true (T) or false (F).

(Đọc đoạn hội thoại và chọn đúng (T) hay sai (F) )

Getting Started Unit 3 lớp 7 trang 26 hình 2

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Mai và Phúc làm việc cho những lợi ích cộng đồng.

2. Be a Buddy đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố.

3. Be a Buddy  đã phụ đạo cho trẻ đường phố.

4. Go Green là một doanh nghiệp về môi trường.

5. Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác.

b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

1. What do you think the phrase ‘make a difference’ means?

2. Can you guess what Go Green does in their community garden project?

3. How do you think the community garden project ‘makes a difference’?

Đáp án: 

1. What do you think the phrase ‘make a difference’ means?

– ‘Make a difference’ means doing something good, especially to improve a situation.

– ‘Make a difference’ is located in the conversation means people donate books and clothes to street children.

Tạm dịch:Bạn nghĩ cụm từ “make a difference” có nghĩa là gì?

– ‘Make a difference — tạo sự khác biệt’ có nghĩa là làm một việc gì đó tốt, đặc biệt là cải thiện trình trạng hay hoàn cảnh nào đó

– ‘Make a difference’ ở bài đàm thoại này có nghĩa là mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em đường phố.

2. Can you guess what Go Green does in their community garden project? 

– They plant the trees.

Tạm dịch:Bạn có thể đoán Go Green làm gì trong dự án khu vườn cộng đồng?

– Họ trồng cây.

3. How do you think the community garden project’makes a difference’?

– They plant the trees and make a public garden. They make a good environment for people to relax and the atmosphere become fresher.

Tạm dịch:Bạn nghĩ dự án khu vườn cộng đồng tạo ra sự khác biệt như thế nào?

– Họ trồng cây và tạo thành một khu vườn công cộng. Họ tạo ra một môi trường tốt cho mọi người thư giãn và không khí trở nến trong lành hơn.

» Bài trước: Vocabulary Unit 3 lớp 7

Bài 2

Task 2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups?  

(Nhìn vào những từng trong khung. Em có thể bỏ chúng vào những nhóm đúng không?)

donate; help; benefit; provide; clean; encourage; volunteer ; recycle ; plant; environmental

Hướng dẫn giải:

Nouns Verbs Adjectives
help, benefit, volunteer, plants donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provise, clean, encourage

clean

environmental

Bài 3

Task 3. Fill the gaps with the words in the box.

(Điền vào chỗ trống các từ trong khung)

  • donate
  • volunteer
  • community service
  • make a difference
  • homeless people

1. You are a ______ if you help other people willingly and without payment.

2. ______ are those who do not have a home and really need help.

3. She often _____ money to charitable organisations.

4. The activities that individuals or organisations do to benefit a community are called ______.

5. If you are trying to _____ you are trying to have a good effect on a person or situation.

Hướng dẫn giải:

1. volunteer

2. homeless people

3. donates

4. community service

5. make a difference

Tạm dịch:

1. Bạn là một tình nguyện viên nếu bạn sẵn lòng giúp những người khác mà không lấy tiền.

2.  Người vô gia cư là những người không có nhà và thật sự cần sự giúp đỡ.

3. Cô ấy thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.

4. Những hoạt động mà những cá nhân hay tổ chức làm vi lợi ích cho một cộng đồng được gọi là dịch vụ cộng đồng.

5Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, bạn đang cố tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống.

Bài 4

Task 4. Describe the pictures with the verbs in 2.

(Miêu tả những bức hình với những động từ trong phần 2.)

Getting Started Unit 3 lớp 7 trang 26 hình 3

Hướng dẫn giải:

1.  donate books

2.   plant tree

3.   help children do homework

4.   clean Street

5.   recycle rubbish

Tạm dịch:

1. quyên góp sách

2. trồng cây

3. giúp trẻ em làm bài tập về nhà

4. dọn đường phố

5. tái chế rác

Bài 5

Task 5. Create word webs

(Tạo ra mạng (lưới) từ.)

Getting Started Unit 3 lớp 7 trang 26 hình 4

Hướng dẫn giải:

Getting Started Unit 3 lớp 7 trang 26 hình 5

Bài 6

Task 6. Game: VOCABULARY PING PONG

(Trò chơi: Từ vựng PING PONG)

A: provide

B: food

A: homeless people

B: help

A: donate

B: blood

A: clean

B: streets

Tạm dịch:

Ví dụ: A: cung cấp

B: thức ăn

A: người vô gia cư

B: giúp đỡ

A: quyên góp

B: hiến máu

A: làm sạch, dọn dẹp

B: đường phố

» Bài tiếp theo: A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Getting Started Unit 3 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888
Lượt xem: 28882888

2. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

3. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

4. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

5. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

6. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

7. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

8. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

9. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

10. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

11. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

12. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

13. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

14. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

15. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

16. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

17. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

18. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2888

Câu hỏi về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
cách Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
hướng dẫn Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started miễn phí

Scores: 5 (65 votes)

Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started Tiếng Anh 7 Unit 3: Getting Started Soạn Anh 7 trang 28, 29 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm kiếm về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started Tiếng Anh 7 Unit 3: Getting Started Soạn Anh 7 trang 28, 29 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 7 Unit 3: Getting Started giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 28, 29 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 3: Community Service trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 3 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Minh: Hi, Tom. Are you back in Ha Noi?

Tom: Yes, I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game.

Minh: Sure, I can’t wait! But our Green School Club will have some community activities on that morning.

Tom: What activities does your club do?

Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

Tom: School gardening? That’s fantastic!

Minh: Yes. We donate the vegetables to a nursing home. Does your school have anu activities like these?

Tom: Yes. We donate books to homeless children. We also have English classes. Last summer, we taught English to 30 kids in the area.

Minh: Sounds like great work!

Tom: Thanks.

Minh: … So, let’s meet in the afternoon then.

Hướng dẫn dịch:

Minh: Chào Tom. Bạn đã trở lại Hà Nội rồi à?

Tom: Vâng, tôi đã trở lại ngày hôm qua. Chúng ta có thể gặp nhau vào sáng Chủ nhật này không? Tôi đã mua cho bạn một bộ bài.

Minh: Chắc chắn rồi, tôi không thể đợi được nữa! Nhưng Câu lạc bộ Green School của chúng tôi sẽ có một số hoạt động cộng đồng vào sáng hôm đó.

Tom: Câu lạc bộ của bạn làm những hoạt động gì?

Minh: À, chúng mình nhặt rác xung quanh trường và trồng rau trong vườn trường.

Tom: Làm vườn ở trường? Điều đó thật tuyệt!

Minh: Vâng. Chúng tôi quyên góp rau cho một viện dưỡng lão. Trường bạn có những hoạt động như thế này không?

Tom: Có chứ. Chúng tôi tặng sách cho trẻ em vô gia cư. Chúng tôi cũng có các lớp học tiếng Anh. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã dạy tiếng Anh cho 30 trẻ em trong khu vực.

Minh: Nghe có vẻ là một công việc tuyệt vời!

Tom: Cảm ơn.

Minh:… Vậy, chúng ta hãy gặp nhau vào buổi chiều.

Bài 2

Read the conversation again and tick (✓) the appropriate box. (Đọc lại đoạn hội thoại và đánh dấu ✓ vào ô đúng.)

Community activity Minh’s club Tom’s club
1. picking up litter
2. planting vegetables
3. donating books
4. donating vegetables
5. teaching English

Gợi ý trả lời:

Community activity

(Hoạt động cộng đồng)

Minh’s club

(câu lạc bộ của Minh)

Tom’s club

(câu lạc bộ của Tom)

1. picking up litter

(nhặt rác)

2. planting vegetables

(trồng rau)

3. donating books

(quyên góp sách)

4. donating vegetables

(quyên góp rau)

5. teaching English

(dạy tiếng Anh)

Bài 3

Complete the phrases under the pictures with the verbs below. (Hoàn thành cụm từ bên dưới bức tranh với động từ bên dưới.)

pick up    clean    doante    recycle    help

Bài 3
Gợi ý trả lời:
1. pick up litter (nhặt rác)

2. help homeless children (giúp đỡ trẻ vô gia cư)

3. recycle plastic bottles (tái chế chai nhựa)

4. donate clothes (quyên góp quần áo)

5. clean the playground (dọn dẹp khu vui chơi)

Bài 4

Complete the sentences with the correct words or phrases below. (Hoàn thành câu với từ hoặc cụm từ đúng ở bên dưới.)

old     people    homeless     children    planted    litter    taught

1. We collected clothes and gave them to___________.

2. Those students picked up all the _________ on the street.

3. We helped ________ in the nursing home last Sunday.

4. The club members __________ maths to primary students during school holidays.

5. We _______ a lot of trees in the park last summer.

Gợi ý trả lời:

1. homeless children

2. litter

3. old people

4. taught

5. planted

1. We collected clothes and gave them to homeless children.

(Chúng tôi thu thập quần áo và tặng chúng cho trẻ em vô gia cư.)

Giải thích: give something to someone (đưa ai cái gì) => chỗ trống cần danh từ.

2. Those students picked up all the litter on the street.

(Những học sinh đó đã nhặt tất cả rác trên đường phố.)

Giải thích: Sau mạo từ “the” cần danh từ.

3. We helped old people in the nursing home last Sunday.

(Chúng tôi đã giúp đỡ những người già trong viện dưỡng lão vào Chủ nhật tuần trước.)

Giải thích: Cấu trúc “help someone” (giúp đỡ ai) => chỗ trống cần danh từ.

4. The club members taught maths to primary students during school holidays.

(Các thành viên câu lạc bộ đã dạy toán cho học sinh tiểu học trong những ngày nghỉ học.)

Giải thích: Sau chủ ngữ “club members” và tân ngữ “maths” cần động từ.

5. We planted a lot of trees in the park last summer.

(Chúng tôi đã trồng rất nhiều cây trong công viên vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích: Sau chủ ngữ “We” và tân ngữ “a lot of trees” cần động từ.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111
Lượt xem: 61116111

2. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

3. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

4. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

5. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

6. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

7. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

8. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

9. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

10. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

11. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

12. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

13. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

14. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

15. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

16. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

17. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

18. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

Câu hỏi về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started

Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
cách Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
hướng dẫn Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 Getting Started miễn phí

Scores: 4.3 (124 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn