Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap Tiếng Anh 11 Unit 1: Từ vựng Từ vựng The Generation Gap

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap hữu ích với bạn.

1. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap Tiếng Anh 11 Unit 1: Từ vựng Từ vựng The Generation Gap

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 1 tổng hợp toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài The Generation Gap chương trình mới, qua đó giúp các em học sinh lớp 11 chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng Unit 1 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 11 chương trình thí điểm bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết từ vựng tiếng Anh 11 Unit 1, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Từ vựng Unit 1 lớp 11: The Generation Gap

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
1. afford /əˈfɔːd/(v) có khả năng chi trả
2. attitude /ˈætɪtjuːd/(n) thái độ
3. bless /bles/ (v) cầu nguyện
4. brand name /ˈbrænd neɪm/(n.phr) hàng hiệu
5. browse /braʊz/ (v) tìm kiếm thông tin trên mạng
6. burden /ˈbɜːdn/(n) gánh nặng
7. casual /ˈkæʒuəl/(a) thường, bình thường, thông thường
8. change one’s mind /tʃeɪndʒ – maɪnd/(idm) thay đổi quan điểm
9. childcare /ˈtʃaɪldkeə(r)/(n) việc chăm sóc con cái
10. comfortable /ˈkʌmftəbl/(a) thoải mái, dễ chịu
11. compassion /kəmˈpæʃn/(n) lòng thương, lòng trắc ẩn
12. conflict /ˈkɒnflɪkt/(n) xung đột
13. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (a) bảo thủ
14. control /kənˈtrəʊl/(v) kiểm soát
15. curfew /ˈkɜːfjuː/(n) hạn thời gian về nhà, lệnh giới nghiêm
16. current /ˈkʌrənt/ (a) ngày nay, hiện nay
17. disapproval /ˌdɪsəˈpruːvl/ (n) sự không tán thành, phản đối
18. dye /daɪ/ (v) nhuộm
19. elegant /ˈelɪɡənt/(a) thanh lịch, tao nhã
20. experienced /ɪkˈspɪəriənst/(a) có kinh nghiệm
21. extended family /ɪkˌstendɪd ˈfæməli/(n.p) gia đình đa thế hệ
22. extracurricular /ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a) ngoại khóa, thuộc về ngoại khóa
23. fashionable /ˈfæʃnəbl/(a) thời trang, hợp mốt
24. financial /faɪˈnænʃl/ (a) thuộc về tài chính
25. flashy /ˈflæʃi/(a) diện, hào nhoáng
26. follow in one’s footstep theo bước, nối bước
27. forbid /fəˈbɪd/(v) cấm, ngăn cấm
28. force /fɔːs/(v) bắt buộc, buộc phải
29. frustrating /frʌˈstreɪtɪŋ/(a) gây khó chịu, bực mình
30. generation gap /dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/(n.p) khoảng cách giữa các thế hệ
31. hairstyle /ˈheəstaɪl/ (n) kiểu tóc
32. impose /ɪmˈpəʊz/(v) on somebody áp đặt lên ai đó
33. interact /ˌɪntərˈækt/(v) tương tác, giao tiếp
34. judge /dʒʌdʒ/(v) phán xét, đánh giá
35. junk food /ˈdʒʌŋk fuːd/(n.p) đồ ăn vặt
36. mature /məˈtʃʊə(r)/ (a) trưởng thành, chín chắn
37. multi-generational /ˌmʌlti -ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a) đa thế hệ, nhiều thế hệ
38. norm /nɔːm/(n) sự chuẩn mực
39. nuclear family /ˌnjuːkliəˈfæməli/(n.p) gia đình hạt nhân
40. obey /əˈbeɪ/(v) vâng lời, tuân theo
41. objection /əbˈdʒekʃn/(n) sự phản đối, phản kháng
42. open –minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a) thoáng, cởi mở
43. outweigh /ˌaʊtˈweɪ/(v) vượt hơn hẳn, nhiều hơn
44. pierce /pɪəs/(v) xâu khuyên (tai, mũi,…)
45. prayer /preə(r)/ (n) lời cầu nguyện, lời thỉnh cầu
46. pressure /ˈpreʃə(r)/(n) áp lực, sự thúc bách
47. privacy /ˈprɪvəsi/(n) sự riêng tư
48. relaxation /ˌriːlækˈseɪʃn/ (n) sự nghỉ ngơi, giải trí
49. respect /rɪˈspekt/ (v) tôn trọng
50. respectful /rɪˈspektfl/ (a) có thái độ tôn trọng
51. responsible /rɪˈspɒnsəbl/ (a) có trách nhiệm
52. right /raɪt/(n) quyền, quyền lợi
53. rude /ruːd/ (a) thô lỗ, lố lăng
54. sibling /ˈsɪblɪŋ/ (n) anh/chị/em ruột
55. skinny (of clothes) /ˈskɪni/ (a) bó sát, ôm sát
56. soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/(n.phr) nước ngọt, nước uống có gas
57. spit /spɪt/ (v) khạc nhổ
58. state-owned /ˌsteɪt – /əʊnd/(adj) thuộc về nhà nước
59. studious (a) chăm chỉ, siêng năng
60. stuff /stʌf/ (n) thứ, món, đồ
61. swear /sweə(r)/ (v) thề, chửi thề
62. table manners /ˈteɪbl mænəz/ (n.p) cung cách
63. taste /teɪst/ (n) in thị hiếu về
64. tight /taɪt/ (a) bó sát, ôm sát
65. trend /trend/ (n) xu thế, xu hướng
66. upset /ʌpˈset/ (a) không vui, buồn chán, lo lắng, bối rối
67. value /ˈvæljuː/ (n) giá trị
68. viewpoint /ˈvjuːpɔɪnt/ (n) quan điểm
69. work out (phr.v) tìm ra
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ VNExpress

VNExpress
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ soha.vn

soha.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ vov.vn

vov.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap từ facebook.com

facebook.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap

Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
cách Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
hướng dẫn Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap
Soạn Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 The Generation Gap miễn phí

Scores: 4.6 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn