Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Bạn đang tìm hiểu về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản hữu ích với bạn.

1. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Theo đó, Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tư 01/2011/TT-BNV – Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

Số: 01/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Điều 2. Thể thức văn bản

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản

Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác.

Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản

Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày

1. Khổ giấy

Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm).

Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).

2. Kiểu trình bày

Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài).

Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

3. Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)

Lề trên: cách mép trên từ 20 – 25 mm;

Lề dưới: cách mép dưới từ 20 – 25 mm;

Lề trái: cách mép trái từ 30 – 35 mm;

Lề phải: cách mép phải từ 15 – 20 mm.

4. Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được thực hiện theo sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư này (Phụ lục II). Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A5 được áp dụng tương tự theo sơ đồ tại Phụ lục trên.

Chương II

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Điều 6. Quốc hiệu

1. Thể thức

Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm 2 dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

2. Kỹ thuật trình bày

Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1; chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên phải.

Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm;

Dòng thứ hai: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14 (nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 12, thì dòng thứ hai cỡ chữ 13; nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 13, thì dòng thứ hai cỡ chữ 14), kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh Underline), cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hai dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn.

Điều 7. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

1. Thể thức

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 không ghi cơ quan chủ quản.

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) (đối với các tổ chức kinh tế có thể là công ty mẹ) và tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

a) Tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải được ghi đầy đủ hoặc được viết tắt theo quy định tại văn bản thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, phê chuẩn, cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, ví dụ:

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666
Lượt xem: 76667666

2. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ VNExpress

VNExpress
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

3. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

4. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

5. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

6. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

7. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

8. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ soha.vn

soha.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

9. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

10. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

11. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

12. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

13. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ vov.vn

vov.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

14. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ afamily.vn

afamily.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

15. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

16. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

17. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ coccoc.com

coccoc.com
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

18. Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản từ facebook.com

facebook.com
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

Câu hỏi về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản

Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
cách Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
hướng dẫn Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản
Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản miễn phí

Scores: 4.8 (99 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn