Top 18+ Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Bạn đang tìm kiếm về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Câu 1. Hiện nay, trên thế giới có

A. 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

B. dưới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

C. gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

D. trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

Câu 2. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về

A. quy mô dân số, đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu, thực động vật

B. đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ, các ngành sản xuất và dịch vụ

C. chế độ chính trị, lối sống, phong tục tập quán, các ngành kinh tế

D. đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế

Câu 3. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế và được xếp vào

A. hai nhóm nước

B. ba nhóm nước

C. bốn nhóm nước

D. năm nhóm nước

Câu 4. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được xếp vào hai nhóm nước là

A. phát triển và công nghiệp mới

B. chậm phát triển và phát triển

C. phát triển và đang phát triển

D. công nghiệp mới và đang phát triển

Câu 5. Các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, dựa vào sự khác nhau về

A. quy mô và tốc độ gia tăng dân số

B. trình độ phát triển kinh tế – xã hội

C. tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người

D. đặc điểm địa hình, khí hậu, đất đai, sinh vật

Câu 6. Các nước phát triển có

A. GDP/người thấp

B. nợ nước ngoài nhiều

C. đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều

D. HDI ở mức thấp

Câu 7. Các nước đang phát triển thường có

A. nợ nước ngoài nhiều

B. GDP/người cao

C. đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều

D. chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao

Câu 8. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của các nước phát triển?

A. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều

B. Nợ nước ngoài nhiều

C. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao

D. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) cao

Câu 9. Có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) cao, đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao là đặc điểm nổi bật của nhóm nước

A. công nghiệp mới (NICs)

B. đang phát triển

C. phát triển

D. đang tiến hành công nghiệp hóa

Câu 10. Đặc điểm nào không đúng với các nước đang phát triển:

A. GDP/người thấp

B. HDI ở mức thấp

C. Nợ nước ngoài nhiều

D. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều

Câu 11. FDI (Foreign Direct Investment) là từ viết tắt của thuật ngữ

A. Hỗ trợ phát triển chính thức

B. Quỹ tiền tệ quốc tế

C. Chỉ số phát triển con người

D. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Câu 12. HDI (Human Development Index) là từ viết tắt của thuật ngữ

A. Thu nhập bình quân đầu người

B. Chỉ số phát triển con người

C. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

D. Hỗ trợ phát triển chính thức

Câu 13. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NICs) có đặc điểm là

A. trình độ sản xuất và công nghệ rất cao, có tiềm lực lớn về kinh tế, đầu tư nước ngoài nhiều

B. đều có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học – kĩ thuật, nguồn vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật, kết cấu hạ tầng

C. GDP/người cao, đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số phát triển con người ở mức cao

D. đã trải qưa quá trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp

Câu 14. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na được xếp vào nhóm

A. các nước phát triển

B. các nước đang phát triển

C. các nước công nghiệp mới

D. các nước công nghệ cao

Câu 15. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á là

A. Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan

B. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

C. Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông

D. Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a

Câu 16. Trong nhóm nước nào, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Nhóm nước phát triển

B. Nhóm nước hậu công nghiệp

C. Nhóm nước chậm phát triển

D. Nhóm nước đang phát triển

Câu 17. Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là

A. các nước mới phát triển công nghiệp

B. các nước công nghiệp thuộc nhóm G8

C. các nước công nghiệp mới (NICs)

D. các nước công nghiệp phát triển

Câu 18. Trong nhóm các nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình gì và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Hiện đại hóa đất nước

B. Nhập khẩu công nghệ – kĩ thuật

C. Phát triển nền kinh tế tri thức

D. Công nghiệp hóa

Câu 19. Nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á không phải là

A. Hàn Quốc

B. Nhật Bản

C. Xin-ga-po

D. Đài Loan

Câu 20. Các nước công nghiệp mới (NICs) ở châu Mĩ là

A. Ca-na-đa, Mê-hi-cô

B. Vê-nê-xuê-la, Cô-lôm-bi-a

C. Pê-ru, Ê-cu-a-đo

D. Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Câu 21. Bra-xin, Ác-hen-ti-na là các nước công nghiệp mới (NICs) ở

A. Châu Á

B. Châu Âu

C. Châu Phi

D. Châu Mĩ

Câu 22. Nước công nghiệp mới (NICs) ở Đông Á là

A. Nhật Bản

B. Triều Tiên

C. Hàn Quốc

D. Mông Cổ

Câu 23. Nước công nghiệp mới (NICs) ở khu vực Đông Nam Á là

A. Thái Lan

B. Ma-lai-xi-a

C. Phi-líp-pin

D. Xin-ga-po

Câu 24. “Chỉ số phát triển con người” được viết tắt theo tiếng Anh là

A. FDI

B. GDP

C. HDI

D. ODA

Câu 25. NICs là chữ viết tắt của

A. các nước đang phát triển

B. các nước phát triển

C. các nước công nghiệp mới

D. các nước công nghiệp phát triển nhất

Câu 26. “Đầu tư trực tiếp của nước ngoài” được viết tắt theo tiếng Anh là

A. ODA

B. FDI

C. GDP

D. HDI

Câu 27. Nước phát triển nào sau đây có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (năm 2004)?

A. Thụy Điển

B. Ca-na-đa

C. Anh

D. Đan Mạch

Câu 28. Trong các nước đang phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất (năm 2004)?

A. In-đô-nê-xi-a

B. Ấn Độ

C. Ê-ti-ô-pi-a

D. Cô-lôm-bi-a

Câu 29. Trong các nước đang phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất (năm 2004)?

A. Cô-lôm-bi-a

B. An-ba-ni

C. In-đô-nê-xi-a

D. Ê-ti-ô-pi-a

Câu 30. Trong các nước phát triển dưới đây nước nào có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất (năm 2004)?

A. Đan Mạch

B. Thụy Điển

C. Ca-na-đa

D. Niu Di-lân

Câu 31. Xếp theo thứ tự giảm dần tỉ trọng trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) lần lượt là

A. khu vực II, khu vực III, khu vực I

B. khu vực I, khu vực II, khu vực III

C. khu vực III, khu vực II, khu vực I

D. khu vực II, khu vực I, khu vực III

Câu 32. Khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004)?

A. Nông – lâm – ngư nghiệp

B. Công nghiệp – xây dựng

C. Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

D. Dịch vụ

Câu 33. 2% (năm 2004) là tỉ trọng của khu vực nào trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004)?

A. Dịch vụ

B. Nông – lâm – ngư nghiệp và dịch vụ

C. Nông – lâm – ngư nghiệp

D. Công nghiệp – xây dựng

Câu 34. Chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) là

A. nông – lâm – ngư nghiệp và dịch vụ

B. công nghiệp – xây dựng

C. dịch vụ

D. nông – lâm – ngư nghiệp

Câu 35. Chiếm vị trí thứ hai trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển (năm 2004) là

A. khu vực I

B. khu vực II

C. khu vực III

D. khu vực II và III

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 1 (có đáp án) phần 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 19 A
Câu 2 A Câu 20 A
Câu 3 A Câu 21 D
Câu 4 C Câu 22 C
Câu 5 A Câu 23 D
Câu 6 C Câu 24 C
Câu 7 A Câu 25 C
Câu 8 B Câu 26 B
Câu 9 C Câu 27 A
Câu 10 D Câu 28 C
Câu 11 D Câu 29 B
Câu 12 B Câu 30 D
Câu 13 D Câu 31 C
Câu 14 A Câu 32 D
Câu 15 B Câu 33 C
Câu 16 D Câu 34 D
Câu 17 C Câu 35 B
Câu 18 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ VNExpress

VNExpress
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước rồi nhỉ? Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước rồi nhỉ? Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ soha.vn

soha.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước rồi nhỉ? Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước rồi nhỉ? Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ vov.vn

vov.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ afamily.vn

afamily.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước rồi nhỉ? Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ coccoc.com

coccoc.com
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước rồi nhỉ? Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước từ facebook.com

facebook.com
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước

Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
cách Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
hướng dẫn Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước
Thế Giới Hiện Nay Được Xếp Thành Mấy Nhóm Nước miễn phí

Scores: 4.5 (179 votes)

Có thể bạn quan tâm  Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Môn Sử Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử (Có đáp án) Đáp án minh họa 2022 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn