Tải miễn phí Plugin EventOn – WordPress Event Calendar Plugin

Lưu ý: Điền bất kỳ License gì để kích hoạt Plugin nhé.

 • Thêm ảnh đại diện vào mỗi event
 • Thêm thông tin chi tiết
 • Vị trí & chỉ dẫn đường
 • Có thể tạo được nhiều event cùng lúc
 • Add event to user calendars:
 • Event Categories
 • Filter & Sort event
 • Custom meta Fields
 • Custom time format
 • Search Events
 • Feature Events
 • Span Event till the end time
 • ….

Trả lời