Top 18+ Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa Thông tư 05/2018/TT-BCT Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Bạn đang tìm hiểu về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa Thông tư 05/2018/TT-BCT Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Ngày 03/4/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định mới về xuất xứ hàng hóa. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn kê khai C/O, tờ khai bổ sung C/O và Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Thông tư tại đây.

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Theo Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. C/O là từ viết tắt của “Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa”.

2. CNM là từ viết tắt của “Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ”.

3. Hệ thống hài hòa là cụm từ viết tắt của thuật ngữ “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” được định nghĩa tại Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới, trong đó bao gồm tất cả các ghi chú đã có hiệu lực và được sửa đổi sau này.

4. Quy tắc cụ thể mặt hàng là quy tắc yêu cầu nguyên liệu trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc trải qua một công đoạn gia công cụ thể, hoặc đáp ứng tỷ lệ Phần trăm giá trị hay kết hợp của các tiêu chí vừa nêu.

5. Trị giá CIF là trị giá hàng hóa nhập khẩu đã bao gồm cả cước vận tải và phí bảo hiểm tính đến cảng hoặc cửa khẩu của nước nhập khẩu. Trị giá CIF được tính theo quy định tại Điều VII Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định về Trị giá Hải quan.

6. Trị giá FOB là trị giá hàng hóa đã giao qua mạn tàu, bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng hoặc địa điểm cuối cùng trước khi tàu chở hàng rời bến. Trị giá FOB được tính theo quy định tại Điều VII Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định về Trị giá Hải quan.

Chương II

CÁCH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Điều 4. Nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa

Hàng hóa được xác định xuất xứ theo quy định tại Thông tư này có xuất xứ tại nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó.

Điều 5. Quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và phi thuế quan, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn Điều ước quốc tế đó.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi này và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn quy tắc xuất xứ đó.

Điều 6. Quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi

1. Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu được coi là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nếu đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 31/2018/NĐ-CP).

2. Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu được coi là có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuộc Danh Mục Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để hướng dẫn Điều 8 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP. Các tiêu chí xuất xứ hàng hóa không ưu đãi tại Phụ lục I được xác định như sau:

a) Tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa” (sau đây gọi tắt là CTC): là sự thay đổi về mã HS của hàng hóa ở cấp 2 (hai) số, 4 (bốn) số hoặc 6 (sáu) số so với mã HS của nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ (bao gồm nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu không xác định được xuất xứ) dùng để sản xuất ra hàng hóa đó.

b) Tiêu chí “Tỷ lệ Phần trăm giá trị” (sau đây gọi tắt là LVC): được tính theo công thức quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. LVC được tính theo một trong hai công thức sau:

a) Công thức trực tiếp:

Nhà sản xuất hoặc thương nhân đề nghị cấp C/O lựa chọn công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp để tính LVC và thống nhất áp dụng công thức đã lựa chọn trong suốt năm tài chính đó. Việc kiểm tra, xác minh tiêu chí LVC đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cần dựa trên công thức tính LVC mà nhà sản xuất hoặc thương nhân đề nghị cấp C/O đã sử dụng.

4. Để tính LVC theo công thức nêu tại Khoản 3 Điều này, trị giá nguyên liệu và các chi phí trong toàn bộ quá trình sản xuất ra hàng hóa được xác định cụ thể như sau:

a) “Trị giá nguyên liệu đầu vào có xuất xứ từ nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ sản xuất” bao gồm trị giá CIF của nguyên liệu thu mua hoặc sản xuất trong nước có xuất xứ từ một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ; chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, các chi phí khác và lợi nhuận.

b) “Trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ từ nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ sản xuất” là trị giá CIF của nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp đối với nguyên liệu có xuất xứ từ một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ khác; hoặc giá mua đầu tiên tại thời điểm mua vào ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng đối với nguyên liệu không xác định được xuất xứ dùng để sản xuất, gia công, chế biến ra sản phẩm cuối cùng.

c) “Trị giá FOB” là trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu và được tính như sau: “Trị giá FOB = Giá xuất xưởng + các chi phí khác”.

– “Giá xuất xưởng” = Chi phí xuất xưởng + Lợi nhuận;

– “Chi phí xuất xưởng” = Chi phí nguyên liệu + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí phân bổ trực tiếp;

– “Chi phí nguyên liệu” bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí vận tải và bảo hiểm đối với nguyên vật liệu đó;

– “Chi phí nhân công trực tiếp” bao gồm lương, các Khoản thưởng và những Khoản phúc lợi khác có liên quan đến quá trình sản xuất;

– “Chi phí phân bổ trực tiếp” bao gồm: Chi phí nhà xưởng có liên quan đến quá trình sản xuất (bảo hiểm nhà xưởng, chi phí thuê và thuê mua nhà máy, khấu hao nhà xưởng, sửa chữa, bảo trì, thuế, lãi cầm cố); các Khoản thuê mua và trả lãi của nhà máy và thiết bị; an ninh nhà máy; bảo hiểm (nhà máy, thiết bị và vật tư sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa); các nhu yếu phẩm cho quá trình sản xuất (năng lượng, điện và các nhu yếu phẩm khác đóng góp trực tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất); nghiên cứu, phát triển, thiết kế và chế tạo; khuôn dập, khuôn đúc, việc trang bị dụng cụ và khấu hao, bảo trì và sửa chữa của nhà máy và thiết bị; tiền bản quyền sáng chế (có liên quan đến những máy móc có bản quyền hoặc quá trình sử dụng trong việc sản xuất hàng hóa hoặc quyền sản xuất hàng hóa); kiểm tra và thử nghiệm nguyên liệu và hàng hóa; lưu trữ trong nhà máy; xử lý các chất thải; các nhân tố chi phí trong việc tính toán giá trị của nguyên liệu như chi phí cảng và chi phí giải phóng hàng và thuế nhập khẩu đối với các thành Phần phải chịu thuế;

– “Các chi phí khác” là các chi phí phát sinh trong việc đưa hàng lên tàu để xuất khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi phí vận tải nội địa, chi phí lưu kho, chi phí tại cảng, phí hoa hồng, phí dịch vụ, và các phí có liên quan trong quá trình đưa hàng lên tàu để xuất khẩu.

5. Nhà sản xuất hoặc thương nhân đề nghị cấp C/O lựa chọn tiêu chí xuất xứ nêu tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này để kê khai, cam kết xuất xứ phù hợp với bản chất hàng hóa được sản xuất ra với Điều kiện hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ đó và các quy định khác thuộc Chương III Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

……….

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111
Lượt xem: 61116111

2. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ VNExpress

VNExpress
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

3. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

4. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

5. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

6. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

7. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

8. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ soha.vn

soha.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

9. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

10. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

11. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

12. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

13. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ vov.vn

vov.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

14. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

15. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

16. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

17. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

18. Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa từ facebook.com

facebook.com
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

Câu hỏi về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa

Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
cách Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
hướng dẫn Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa
Thông Tư 05/2018/Tt-Bct Quy Định Về Xuất Xứ Hàng Hóa miễn phí

Scores: 4.3 (123 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn