Top 18+ Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Bạn đang tìm kiếm về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————-

Số: 17/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
————————-

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000
Lượt xem: 70007000

2. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ VNExpress

VNExpress
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

3. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

4. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

5. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

6. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

7. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

8. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ soha.vn

soha.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

9. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

10. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

11. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

12. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

13. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ vov.vn

vov.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

14. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

15. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

16. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

17. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

18. Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 từ facebook.com

facebook.com
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

Câu hỏi về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012

Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
cách Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
hướng dẫn Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012
Thông Tư 17/2012/Tt-Bgdđt Ngày 16 Tháng 5 Năm 2012 miễn phí

Scores: 4.7 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn