Top 18+ Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học Phụ lục Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT Biểu mẫu về đánh giá học sinh THCS, THPT

Bạn đang tìm kiếm về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học Phụ lục Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Biểu mẫu về đánh giá học sinh THCS, THPT

Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là biểu mẫu đánh giá học sinh THCS, THPT gồm: mẫu học bạ THCS, mẫu học bạ THPT và sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS, THPT. Vậy sau đây là toàn bộ phụ lục thông tư 22, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

HỌC BẠ
TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học sinh

…………………………………………..

Số sổ đăng bộ PCGD: …………………./THCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Quy định chung

– Học bạ học sinh được nhà trường quản lý và bảo quản trong trường; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào Học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành.

– Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập Học bạ; Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Giáo viên môn học

– Ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học sinh.

– Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về việc sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Tiếp nhận và bàn giao lại Học bạ học sinh với văn phòng nhà trường.

– Đôn đốc việc ghi vào Học bạ điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập của học sinh của giáo viên môn học.

– Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo từng năm học.

– Ghi kết quả tổng hợp đánh giá; mức đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học sinh phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có).

– Ghi rõ được lên lớp hoặc không được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

– Ghi nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Hiệu trưởng

– Phê duyệt Học bạ của học sinh khi kết thúc năm học.

– Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi Học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên:………………………………………………………… Giới tính……………………………………….

Ngày sinh: …………. tháng …….. năm

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………….

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh, …)……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha:……………………………………………………. Nghề nghiệp:………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….Nghề nghiệp:………………………………

Họ và tên người giám hộ:……………………………………  Nghề nghiệp:……………………………..

……………. ,ngày ……. tháng …… năm 20……….

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học Lớp Tên trường, tỉnh/thành phố
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….

(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên: ………………………………Lớp:………………..  Năm học 202…  -202…..

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau đánh giá lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử và Địa lí

Khoa học tự nhiên

Công nghệ

Tin học

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục của địa phương

Tiếng dân tộc thiểu số

Ngoại ngữ 2 ….

Trong trang này có sửa chữa ở …….. chỗ, thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ……………………

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)

……………………

Mẫu học bạ THPT theo Thông tư 22

TRƯỜNG THPT: ……………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

HỌC BẠ
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học sinh

…………………………………………..

Số sổ đăng bộ: …………………../THPT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Quy định chung

– Học bạ học sinh được nhà trường quản lý và bảo quản trong trường; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào Học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành.

– Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập Học bạ; Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 10 đến lớp 12.

2. Giáo viên môn học

– Ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học sinh.

– Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về việc sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Tiếp nhận và bàn giao lại Học bạ học sinh với văn phòng nhà trường.

– Đôn đốc việc ghi vào Học bạ điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập của học sinh của giáo viên môn học.

– Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo từng năm học.

– Ghi kết quả tổng hợp đánh giá; mức đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học sinh phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có).

– Ghi rõ được lên lớp hoặc không được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học phổ thông; chứng chỉ (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

– Ghi nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Hiệu trưởng

– Phê duyệt Học bạ của học sinh khi kết thúc năm học.

– Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi Học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ và tên:………………………………………………………… Giới tính……………………………………….

Ngày sinh: …………. tháng …….. năm

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………….

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh, …)……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha:……………………………………………………. Nghề nghiệp:………………………………

Họ và tên mẹ: …………………………………………………….Nghề nghiệp:………………………………

Họ và tên người giám hộ:…………………………………… Nghề nghiệp:……………………………..

……………. ,ngày ……. tháng …… năm 20……….

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học Lớp Tên trường, tỉnh/thành phố
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….

(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên: ………………………………Lớp:……………….. Năm học 202… -202…..

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau đánh giá lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục của địa phương

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Lịch sử

Địa lí

Giáo dục kinh tế và pháp luật

Công nghệ

Tin học

Âm nhạc

Mĩ thuật

Tiếng dân tộc thiểu số

Ngoại ngữ 2 ….

Trong trang này có sửa chữa ở …….. chỗ, thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ……………………

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)

……………….

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THPT

TRƯỜNG THPT: ……………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ tên giáo viên: …………………………

Môn: ………………………….. Lớp: …………………………..

NĂM HỌC 202……. – 202…………

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh là hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên, được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh do giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

3. Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học do giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Riêng cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh, giáo viên có thể lựa chọn để ghi sao cho có đủ thông tin cần thiết để cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm theo quy định.

4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường hợp sửa chữa), các loại mực có thể tẩy xóa được. Việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh phải đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, sạch sẽ.

5. Khi sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

HỌC KÌ I

Môn… Lớp …. (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

STT

Họ và tên

Mức đánh giá

Đạt (Đ), Chưa đạt (CĐ)

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

…………………

Tải File về để xem thêm nội dung chi tiết phụ lục Thông tư 22

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ VNExpress

VNExpress
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ soha.vn

soha.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ vov.vn

vov.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học từ facebook.com

facebook.com
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học

Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
cách Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
hướng dẫn Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học
Thông Tư 22 Của Bộ Giáo Dục Về Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học miễn phí

Scores: 4.3 (55 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn