Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Tiểu học

Bạn đang tìm hiểu về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv hữu ích với bạn.

1. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Tiểu học

Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học công lập. Từ đó xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học.

Nội dung Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định về chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học áp dụng đối với giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
– BỘ NỘI VỤ
——–

Số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập).

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số: V.07.03.07

2. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số: V.07.03.08

3. Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09

Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

1. Có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

2. Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Các tiêu chuẩn đạo đức khác của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục và Luật Viên chức.

Chương II: TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Điều 4. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.07

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học;

b) Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên;

c) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên;

d) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên;

đ) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp huyện trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;

b) Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục tiểu học;

c) Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp;

d) Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;

đ) Tích cực vận dụng và có khả năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên;

e) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên;

g) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên tiểu học hạng III lên chức danh giáo viên tiểu học hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp đại học sư phạm trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

Điều 5. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.08

1. Nhiệm vụ

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên tiểu học hạng III còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới;

b) Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm;

c) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; viết sáng kiến kinh nghiệm; tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp cấp trường trở lên;

d) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp trường trở lên;

đ) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi;

e) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp trường trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;

b) Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;

c) Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học;

d) Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;

đ) Thường xuyên vận dụng và có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

e) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên;

g) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV lên chức danh giáo viên tiểu học hạng III phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222
Lượt xem: 12221222

2. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ VNExpress

VNExpress
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

3. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

4. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

5. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

6. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

7. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

8. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ soha.vn

soha.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

9. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

10. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

11. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

12. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

13. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ vov.vn

vov.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

14. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

15. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

16. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

17. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

18. Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv từ facebook.com

facebook.com
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

Câu hỏi về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv

Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
cách Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
hướng dẫn Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv
Thông Tư Số 21/2015/Ttlt-Bgdđt-Bnv miễn phí

Scores: 4.2 (105 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn