Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7 trang 29 SGK Tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7 trang 29 SGK Tiếng Anh

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7 chủ đề Community Service trang 29 SGK Tiếng Anh 7 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Unit 3 lớp 7.

A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7

Thì quá khứ đơn

Cách dùng thì quá khứ đơn

  • Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ
  • Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ
  • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ

Công thức

  • Khẳng định với động từ tobe S + was/were

với động từ thường S + V-ed

  • Phủ định với động từ tobe S + was/were not + V(nguyên thể)

với động từ thường S + did not + V(nguyên thể)

  • Nghi vấn với động từ tobe Was/were + S + V(nguyên thể)

với động từ thường Did + S + V(nguyên thể)

Dấu hiệu nhận biết

  • yesterday (hôm qua)
  • last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái
  • ago: Cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)
  • when: khi (trong câu kể)

» Bài trước: A Closer Look 1 Unit 3 lớp 7

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7

Bài 1

a. Listen again to part of the conversation. Underline the past simple or the present perfect.

(Nghe lại phần đối thoại. Gạch dưới thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.)

Click tại đây để nghe:

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I’m a member of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have you done?

Mai: We’ve asked people to donate books and clothes to the children.

Tạm dịch:

Phóng  viên: Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?

Mai: Có. Tôi là một thành viên của “Là bạn đồng hành” – một chương trình mà giúp trẻ em đường phô”. Năm rồi chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em

Phóng viên: Tuyệt! Bạn đã làm gì khác nữa không?

Mai: Chúng mình đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.

1.b. When do we use the past simple? When do we use the present perfect? Can you think of the rules?

(Khi nào bạn sử dụng thì quá khứ đơn? Khi nào bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành? Bạn có thể nghĩ ra được quy luật không?)

Đáp án: 

Thì quá khứ đơn

– Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn cho một hành động mà đã bắt đầu và hoàn thành trong quá khứ.

Last year we provided evening classes for fifty children.

(Năm ngoái chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.)

Thì hiện tại hoàn thành

– Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho một hành động mà đã xảy ra đôi lần trước đó. Thời gian chính xác thì không quan trọng.

We’ve asked people to donate books and clothes to the children.

(Chúng mình đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.)

Remember! (Ghi nhớ!)

– Chúng ta thường dùng mốc thời gian cụ thể, ví dụ: yesterday (ngày hôm qua), last month (tháng trước), two years ago (hai năm trước) cho thì quá khứ đơn.

– Chúng ta thường dùng ever (chẳng bao giờ), never (không bao giờ), so far (cho đến nay), several times (nhiều lần, một vài lần),… cho thì hiện tại hoàn thành.

Bài 2

Past simple or present perfect? Put the verb in brackets into the correct form.

(Thì quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành? Đặt động từ trong ngoặc đơn thành dạng đúng.)

1. They (clean) the beach one week ago.

2. They (collect) hundreds of books so far.

3. I (collect) stamps when I was a child.

4. She (fly) to Da Nang many times but last year she (go) there by train.

5. You ever (see) a real lion? No, but I (see) a real elephant when we went to the zoo last month.

Hướng dẫn giải:

1. cleaned

Giải thích: one week ago ==> một hành động mà đã bắt đầu và hoàn thành trong quá khứ (quá khứ đơn)

Tạm dịch:Họ đã dọn sạch bãi biển cách đây một tuần.

2. have collected

Giải thích: so far,

Một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch:Cho đến giờ họ đã thu gom được hàng ngàn quyển sách.

3. collected

Giải thích: một hành động mà đã bắt đầu và hoàn thành trong quá khứ (quá khứ đơn)

Tạm dịch:Tôi đã sưu tầm tem khi còn nhỏ.

4. has flown; went

Giải thích: many times ,

Một hành động xảy ra nhiều lần từ quá khứ đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch:Cô ấy đã bay đến Đà Nẵng nhiều lần nhưng năm rồi cô ấy đã đến đó bằng tàu lửa

5. Have you ever seen…; saw

Giải thích:  Một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch:Bạn đã từng thấy một con sư tử thật sự chưa? Không, nhưng mình đã thấy một con voi thực sự khi mình đi đến sở thú vào tháng trước.

Bài 3

Choose the best answer.

(Chọn câu trả lời hay nhất)

1. _________ your homework yet?

A. Are you doing

B. Have you done

C. Do you do

2. Yes, I _________ it already.

A. am doing

B. have done

C. do

3. Dickens _________ a lot of novels.

A. has written

B. writes

C. wrote

4. Her mother _________ three books. She is going to start the fourth one soon.

A. has written

B. writes

C. wrote

5. I think I _________ him before.

A. meet

B. met

C. have met

6. Oh, yes! Now I remember. I _________ him when I was in Hoi An. He was our guide!

A. meet

B. met

C. have met

Hướng dẫn giải:

1. B

Giải thích:

Tạm dịch:Bạn đã làm bài tập về nhà chưa?

2. B

Giải thích:

Tạm dịch:Có, mình làm rồi.

3. C

Giải thích:

Tạm dịch:Dickens đã viết rất nhiều tiểu thuyết.

4. A

Giải thích:

Tạm dịch:Mẹ cô ấy đã viết 3 cuốn sách. Bà ấy sẽ bắt đầu viết cuốn thứ tư sớm.

5. C

Giải thích:

Tạm dịch:Tôi nghĩ tôi đã gặp anh ấy trước đây.

6. B

Giải thích:

Tạm dịch:Ồ có! Bây giờ tôi nhớ rồi. Tôi đã gặp anh ấy khi tôi ở Hội An. Anh ấy là hướng dẫn viễn của chúng ta đấy!

Bài 4

With a partner, write sentences about yourself in the past simple and the present perfect. Use the words from the box below.

(Làm với bạn học, viết các câu về chính bạn bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ có trong khung bên dưới.)

last December ; three times ; five years ago  ; last spring ; when I was a child  ; never ; already ; ever ; before ; so far ; one hour ago ; yesterday ; once ; yet ; in 2011

Đáp án: 

–  Last December I visited Hanoi with my brother.

–  I have never eaten this fruit.

– I did the volunteer work in Dong Nai five years ago.

– When I was a child. I cried a lot.

– I have visited Hanoi three times.

– I started to dance in 2011.

– I had lunch one hour ago.

– Yesterday I went to the zoo with family.

– I haven’t been to Da Nang yet.

Tạm dịch:

–  Tháng 1 năm ngoái tôi đã đến thăm Hà Nội cùng với em trai.

–  Tôi chưa bao giờ ăn loại trái cây này cả.

– Cách đây 5 năm, tôi đã làm công việc tình nguyện ở Đồng Nai.

– Khi tôi còn nhỏ, tôi khóc rất nhiều.

– Tôi đã thăm Hà Nội được 3 lần rồi.

– Tôi đã bắt đầu nhảy vào năm 2011.

– Tôi đã ăn trưa cách đây 1 giờ.

– Hôm qua tôi đã đi sở thú cùng gia đình.

– Tôi chưa từng đến Đà Nẵng.

Bài 5

In pairs, student A looks at the fact sheet below and student B looks at the fact sheet on page 33. Each student asks and answers questions about the fact sheet to complete the information.

(Theo cặp, học sinh A nhìn vào tờ giấy sự việc bên dưới và học sinh B nhìn vào tờ giấy sự việc trang 33. Mỗi học sinh hỏi và trả lời những câu hỏi về tờ giấy sự việc để hoàn thành thông tin)

A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7 trang 29 SGK Tiếng Anh

Đáp án: 

–   BE A BUDDY

A: What happen in 2011?

B: Be a Buddy was established in 2011. What did Be a Buddy do in 2012?

A: In 2012, Be a Buddy started ‘A Helping Hand’ programme for street children.

B: What has Be a Buddy done so far?

A: It collected books and clothes for street children. It also made toys for children in need.

–  GO GREEN

A: What happened in 2011?

B: Go Green was established in 2011. What did Go Green do in 2012?

A: In 2012 Go Green started clean up project on every first Sunday.

B: What has Go Green done so far?

A: It helped people recycled rubbish and cleaned up streets and lakes. It also planted flowers and trees.

Tạm dịch:

–   LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH

A: Điều gì xảy ra vào năm 2011 ?

B: Làm bạn đồng hành đã được thành lập vào năm 2011. Làm bạn đồng hành đã làm gì vào 2012?

A: Trong năm 2012, Làm bạn đồng hành đã bắt đầu chương trình “Một bàn tay giúp sức” cho trẻ em đường phố.

B: Cho đến giờ Làm bạn đồng hành đã làm gì?

A: Nó đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố. Nó cũng đã làm đồ chơi cho trẻ em thiếu thốn.

–  XANH

A: Điều gì xảy ra vào năm 2011 ?

B: Go Green đã được thành lập vào năm 2011. Go Green đã làm gì vào 2012?

A: Vào năm 2012 Go Green đã bắt đầu dự án dọn dẹp vào mỗi Chủ nhật đầu tiên của tháng.

B: Cho đến giờ Go Green đã làm gì?

A: Nó giúp mọi người tái chế rác và dọn dẹp đường phố và ao hồ. Nó cũng trồng hoa và cây.

» Bài tiếp theo: Communication Unit 3 lớp 7

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Unit 3 lớp 7 trang 29 SGK Tiếng Anh 7 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000
Lượt xem: 40004000

2. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ VNExpress

VNExpress
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

3. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

4. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

5. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

6. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

7. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

8. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ soha.vn

soha.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

9. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

10. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

11. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

12. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

13. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ vov.vn

vov.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

14. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ afamily.vn

afamily.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

15. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

16. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

17. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ coccoc.com

coccoc.com
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To rồi nhỉ? Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

18. Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To từ facebook.com

facebook.com
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4000

Câu hỏi về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To

Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
cách Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
hướng dẫn Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To
Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look To miễn phí

Scores: 4.8 (178 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn