Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba Giải Toán 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 79, 80)

Bạn đang tìm hiểu về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba Giải Toán 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 79, 80)

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 79, 80 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Hình học 8 Chương 3. Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 7 Chương III Hình học 8 tập 2.

Lý thuyết bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

Nếu ΔABC và ΔA′B′C′ có ˆA=ˆA′ và ˆB=ˆB′ (h.1)

Thì ΔABC∽ΔA′B′C′ (g.g)

Lý thuyết

Giải bài tập toán 8 trang 79 tập 2

Bài 35 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)

Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k.

Xem gợi ý đáp án

Bài 35

Gọi AD, A’D’ lần lượt là đường phân giác của hai tam giác ABC; A’B’C’

Ta có: ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số k= dfracA'B'AB

Rightarrow widehat BAC = widehat B'A'C' (1) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

AD là phân giác góc widehat BAC (gt)

Rightarrowwidehat BAD = dfrac12widehat BAC (2) (tính chất tia phân giác)

A’D’ là phân giác góc widehat B'A'C' (gt)

Rightarrowwidehat B'A'D' =dfrac12widehat B'A'C' (3) (tính chất tia phân giác)

Từ (1),(2) và (3) suy ra: widehatBAD = widehatB'A'D'

Xét ∆A’B’D’ và ∆ABD có:

+) widehatB = widehatB' (vì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC)

+) widehatBAD = widehatB'A'D' (chứng minh trên)

Rightarrow ∆A'B'D' ∽ ∆ABD (g-g)

Rightarrow dfracA'D'AD=dfracA'B'AB=k

Bài 36 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)

Tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình 43 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hình thang (AB // CD); AB = 12,5cm, CD = 28,5cm;

widehatDAB = widehatDBC

Bài 36

Xem gợi ý đáp án

Xét ∆ABD và ∆BDC có:

+) widehatDAB = widehatDBC (giả thiết)

+) widehatABD = widehatBDC (AB//CD, hai góc so le trong)

Rightarrow ∆ABD ∽ ∆BDC (g-g)

Rightarrow dfracABBD = dfracBDDC (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Rightarrow BD^2 = AB.DC

Rightarrow BD = sqrt AB.DC = sqrt 12,5.28,5 approx 18,9 cm

Bài 37 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)

Hình 44 cho biết góc EBA = góc BDC.

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó.

b) Cho biết AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng CD, BE, BD và ED (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

c) So sánh diện tích tam giác BDE với tổng diện tích của hai tam giác AEB và BCD.

Bài 37

Xem gợi ý đáp án

a) Ta có: widehatEBA = widehatBDC (giả thiết) mà widehatBDC + widehatCBD=90^0 (do tam giác BCD vuông tại C)

Rightarrow widehatEBA + widehatCBD=90^0

Vậy widehatEBD = 180^0 - (widehatEBA+ widehatCBD) = 180^o - 90^o = 90^o

Vậy trong hình vẽ có ba tam giác vuông đó là:

∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.

b) ∆ABE và ∆CDB có:

widehatA = widehatC=90^o

widehatABE= widehatCDB (giả thiết)

Rightarrow ∆ABE ∽ ∆CDB (g-g)

Rightarrow dfracABCD = dfracAECB (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Rightarrow CD = dfracAB.CBAE = 18, (cm)

– Áp dụng định lí pitago ta có:

∆ABE vuông tại A

Rightarrow BE = sqrt{AE^2+AB^2}=sqrt{10^2+15^2} approx 18, (cm)

∆BCD vuông tại C

Rightarrow BD = sqrt B{C^2 + DC^2} = sqrt {{12^2} + {18^2}} approx 21,6,,cm

∆EBD vuông tại B

Rightarrow ED = sqrt{EB^2+BD^2}=sqrt325+ 468 approx 28,2, (cm)

c) Ta có:

S_ABE + S_DBC

= dfrac12AE.AB + dfrac12BC.CD

= dfrac12. 10.15 + dfrac12.12.18

= 75 + 108 = 183;cm^2

Ta có: ArmE//DC,,left(textcùng bot AC right) Rightarrow ACDE là hình thang.

S_ACDE = dfrac12.(AE + CD).AC

= dfrac12.(10 + 18).27= 378;cm^2

Rightarrow S_EBD = S_ACDE - (S_ABE+ S_DBC) = 378 - 183 = 195,cm^2

S_EBD> S_ABE + S_DBC( 195 > 183)

Cách khác:

Các em có thể thay độ dài BE, BD tính được ở câu b để tính diện tích tam giác EBD.

Giải bài tập toán 8 trang 79, 80 tập 2: Luyện tập 1

Bài 38 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)

Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Bài 38
Hình 45

Xem gợi ý đáp án

Ta có: widehatABD = widehatBDE (gt) mà hai góc ở vị trí so le trong

Rightarrow AB // DE (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Áp dụng định lí:Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

Rightarrow ∆ABC ∽ ∆EDC

Rightarrow dfracABED = dfracBCDC = dfracACEC (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Rightarrow dfrac36 = dfracx3,5 = dfrac2y

Rightarrow x = dfrac3. 3,56 = 1,75

Rightarrow y = dfrac6.23 = 4

Bài 39 (trang 79, 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC

b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K.

Chứng minh rằng dfracOHOK = dfracABCD

Xem gợi ý đáp án

Bài 39

a) Vì AB // ) (giả thiết)

Áp dụng định lí:Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

Rightarrow ∆AOB ∽ ∆COD

Rightarrow dfracOAOC = dfracOBOD (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Rightarrow OA.OD = OC.OB

b) Theo câu a) ta có ∆AOB ∽ ∆COD nên dfracOAOC = dfracABCD (1)

Xét ∆AOH và ∆COK có:

widehatAHO = widehatCKO = 90^o

widehat HOA = widehat K{rm{O}C} (đối đỉnh)

Rightarrow ∆AOH ∽ ∆COK (g-g)

Rightarrow dfracOHOK= dfracOAOC (2) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Từ (1) và (2) Rightarrow dfracOHOK = dfracABCD

Bài 40 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Xem gợi ý đáp án

Bài 40

Ta có: dfracAEAD = dfrac68 = dfrac34; dfracABAC = dfrac1520 = dfrac34

Rightarrow dfracAEAD = dfracABAC

Xét ∆AED và ∆ABC có:

+) dfracAEAD = dfracABAC (chứng minh trên)

+) widehatA chung

Rightarrow ∆AED ∽ ∆ABC (c-g-c)

Giải bài tập toán 8 trang 80 tập 2: Luyện tập 2

Bài 41 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Tìm các dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Xem gợi ý đáp án

+ Nếu cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

+ Nếu hai tam giác cân có hai góc ở đỉnh bằng nhau thì hai tam giác cân đồng dạng.

+ Nếu góc ở đáy của tam giác cân này bằng góc ở đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác cân đó đồng dạng.

Bài 42 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và khác nhau).

Xem gợi ý đáp án

So sánh:

Trường hợp Giống nhau Khác nhau
Bằng nhau Đồng dạng
1 3 cạnh 3 cạnh tương ứng bằng nhau 3 cạnh tương ứng tỉ lệ
2 2 cạnh 1 góc 2 cạnh tương ứng và một góc kề với hai cạnh bằng nhau 2 cạnh tương ứng tỉ lệ
3 2 góc bằng nhau 1 cạnh và 2 góc kề tương ứng bằng nhau Chỉ 2 góc bằng nhau, không cần có điều kiện cạnh

Bài 43 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hình bình hành ABCD (h.46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt cạnh CB kéo dài tại F.

a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài các đoạn thẳng EF và BF, biết rằng DE = 10cm.

Bài 43
Hình 46

Xem gợi ý đáp án

a) Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

BE // DC (vì ABCD là hình bình hành) Rightarrow ∆BFE ∽ ∆CFD (1)

AD // BF (vì ABCD là hình bình hành) Rightarrow ∆ADE ∽ ∆BFE (2)

Từ (1) và (2) suy ra ∆ADE ∽ ∆CFD

b) Ta có: BE = AB – AE = 12 – 8 = 4cm; AD=BC=7cm (vì ABCD là hình bình hành)

Ta có: ∆ADE ∽ ∆BFE (cmt)

Rightarrow dfracAEBE = dfracADBF = dfracDEEF (tính chất tam giác đồng dạng)

Rightarrow dfrac84 = dfrac7BF = dfrac10EF

eqalign{
& Rightarrow BF = {4.7 over 8} = 3,5,cm cr
& Rightarrow EF = {10.4 over 8} = 5,cm cr}

Bài 44 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD.

a) Tính tỉ số dfracBMCN

b) Chứng minh rằng dfracAMAN = dfracDMDN

Xem gợi ý đáp án

Bài 44

a) AD là đường phân giác của ∆ABC (gt)

Rightarrow dfracDBDC = dfracABAC (tính chất đường phân giác của tam giác)

Rightarrow dfracDBDC = dfrac2428 = dfrac67

Mà BM // CN (cùng vuông góc với AD).

Rightarrow ∆BMD ∽ ∆CND (Theo định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho)

Rightarrow dfracBMCN = dfracBDCD (tính chất 2 tam giác đồng dạng)

Vậy dfracBMCN = dfrac67

b) (∆ABM) và ∆ACN có:

widehatBAM = widehatCAN (AD là phân giác)

widehatBMA = widehatCNA= 90^o

Rightarrow ∆ABM ∽ ∆ACN (g-g)

Rightarrow dfracAMAN = dfracABAC (1) (tính chất 2 tam giác đồng dạng)

dfracABAC = dfracDBDC (2) (chứng minh câu a)

dfracBDCD = dfracDMDN (3) (do ∆BMD ∽ ∆CND)

Từ (1), (2) và (3) Rightarrow dfracAMAN = dfracDMDN

Bài 45 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Hai tam giác ABC và DEF có widehatA = widehatD, widehatB = widehatE, AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 6cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF và EF, biết rằng cạnh AC dài hơn cạnh DF là 3cm.

Xem gợi ý đáp án

Bài 45

Xét ∆ABC và ∆DEF có:

widehatA = widehatD (giả thiết)

widehatB = widehatE (giả thiết)

Rightarrow ∆ABC ∽ ∆DEF (g - g)

Rightarrow dfracABDE= dfracBCEF = dfracCAFD (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Hay dfrac86 = dfrac10EF = dfracCAFD

Suy ra: EF = 6.10 : 8 = 7,5 cm

dfrac86 = dfracCAFD

Rightarrow dfracCA8 = dfracFD6 = dfracCA - FD8-6= dfrac32 (Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau).

Rightarrow CA = dfrac8.32 = 12 cm

FD = 12 -3 = 9cm

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666
Lượt xem: 56665666

2. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

3. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

4. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

5. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

6. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

7. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

8. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

9. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

10. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

11. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

12. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

13. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

14. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

15. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

16. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

17. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

18. Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

Câu hỏi về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
cách Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
hướng dẫn Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba
Toán 8 Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba miễn phí

Scores: 4.9 (133 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn