Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) Giải Toán 8 Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 16, 17)

Bạn đang tìm kiếm về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp), hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) Giải Toán 8 Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 16, 17)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 16, 17 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương 1 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Lý thuyết bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

1. Tổng hai lập phương

+ Với A và B là các biểu thức tùy ý, ta có:

A^3 + B^3 = left( A + B right)left( {A^2 - AB + B^2} right)

+ Chứng minh:

beginarrayl
left( A + B right)left( {A^2 - AB + B^2} right)\
 = A^3 - A^2B + AB^2 + A^2B - AB^2 + B^3\
 = A^3 + B^3
endarray

2. Hiệu hai lập phương

+ Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có:

A^3 - B^3 = left( A - B right)left( {A^2 + AB + B^2} right)

+ Chứng minh:

beginarrayl
left( A - B right)left( {A^2 + AB + B^2} right)\
 = A^3 + A^2B + AB^2 - A^2B - AB^2 - B^3\
 = A^3 - B^3
endarray

Giải bài tập Toán 8 trang 16 tập 1

Bài 30 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Gợi ý đáp án:

a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) – (54 + x3)

= x3 + 33 – (54 + x3)

= x3 + 27 – 54 – x3

= -27

b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

= (2x + y)[(2x)2 – 2 . x . y + y2] – (2x – y)(2x)2 + 2 . x . y + y2]

= [(2x)3 + y3]- [(2x)3 – y3]

= (2x)3 + y3– (2x)3 + y3= 2y3

Bài 31 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1)

Chứng minh rằng:

a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Áp dụng: Tính a3 + b3, biết a . b = 6 và a + b = -5

Gợi ý đáp án:

a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

Thực hiện vế phải:

(a + b)3 – 3ab(a + b) = a3 + 3a2b+ 3ab2 + b3 – 3a2b – 3ab2

= a3 + b3

Vậy a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Thực hiện vế phải:

(a – b)3 + 3ab(a – b) = a3 – 3a2b+ 3ab2 – b3 + 3a2b – 3ab2

= a3 – b3

Vậy a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Áp dụng:

Với ab = 6, a + b = -5, ta được:

a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = (-5)3 – 3 . 6 . (-5)

= -53 + 3.6.5 = -125 + 90 = -35.

Bài 32 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1)

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) (3x + y)(+) = 27x3 + y3

b) (2x –)(– 10x +) = 8x3 -125

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: 27x3 + y3 = (3x)3 + y3= (3x + y)[(3x)2 – 3x.y + y2] = (3x + y)(9x2 – 3xy + y2)

Nên: (3x + y) (9x2 – 3xy + y2) = 27x3 + y3

b) Ta có: 8x3 – 125 = (2x)3 – 53= (2x – 5)[(2x)2 + 2x . 5 + 52]

= (2x – 5)(4x2 + 10x + 25)

Nên: (2x – 5)(4x2 + 10x + 25)= 8x3 – 125

Giải bài tập Toán 8 trang 16, 17 tập 1: Luyện tập

Bài 33 (trang 16 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính:

a) (2 + xy)2

c) (5 – x2)(5 + x2)

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

b) (5 – 3x)2

d) (5x – 1)3

f) (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Gợi ý đáp án:

a) (2 + xy)2 = 22 + 2.2.xy + (xy)2 = 4 + 4xy + x2y2

b) (5 – 3x)2= 52 – 2.5.3x + (3x)2 = 25 – 30x + 9x2

c) (5 – x2)(5 + x2) = 52 – (x2)2 = 25 – x4

d) (5x – 1)3 = (5x)3 – 3.(5x)2. 1 + 3.5x.12 – 13 = 125x3 – 75x2 + 15x – 1

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x – y)[(2x)2 + 2x . y + y2] = (2x)3 – y3 = 8x3 – y3

f) (x + 3)(x2 – 3x + 9) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) = x3 + 33 = x3 + 27.

Bài 34 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1)

Rút gọn các biểu thực sau:

a) (a + b)2 – (a – b)2;                                       b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

Gợi ý đáp án:

a) (a + b)2 – (a – b)2 = (a2 + 2ab + b2) – (a2 – 2ab + b2)

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2 = 4ab

Hoặc (a + b)2 – (a – b)2 = [(a + b) + (a – b)][(a + b) – (a – b)]

= (a + b + a – b)(a + b – a + b) = 2a . 2b = 4ab

b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3 – 2b3 = 6a2b

Hoặc (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3 = [(a + b)3 – (a – b)3] – 2b3

= [(a + b) – (a – b)][(a + b)2 + (a + b)(a – b) + (a – b)2] – 2b3

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2) – 2b3

= 2b.(3a2 + b2) – 2b3 = 6a2b + 2b3 – 2b3 = 6a2b

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

= x2 + y2 + z2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x2 + xy + yx + y2 + zx + zy) + x2 + 2xy + y2

= 2x2 + 2y2 + z2 + 4xy + 2yz + 2xz – 2x2 – 4xy – 2y2 – 2xz – 2yz = z2

Bài 35 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:

a) 342 + 662 + 68 . 66;              b) 742 + 242 – 48 . 74.

Gợi ý đáp án:

a) 342 + 662 + 68 . 66 = 342 + 2.34.66 + 662 = (34 + 66)2 = 1002 = 10000.

b) 742 + 242 – 48.74 = 742 – 2.74.24 + 242 = (74 – 24)2= 502 = 2500

Bài 36 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

a) x2 + 4x + 4 tại x = 98;             b) x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Gợi ý đáp án:

a) x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x+ 2)2

Với x = 98: (98+ 2)2 =1002 = 10000

b) x3 + 3x2 + 3x + 1 = x3 + 3.1.x2 + 3.x .12+ 13 = (x + 1)3

Với x = 99: (99+ 1)3 = 1003 = 1000000

Bài 37 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1)

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu)

(x-y)(x2+xy +y2)
(x+y)(x-y)
x2 – 2xy + y2
(x +y)2
(x +y)(x2 –xy +2)
y3 + 3xy2 + 3x2y + x3
(x-y)3
x3 + y3
x3 – y3
x2 + 2xy + y2
x2 – y2
(y-x)2
x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
(x+y)3

Gợi ý đáp án:

Ta có: (x – y)(x2 + xy + y2) = X3 – y3 và (x + y)(x2 – xy + y2) = X3 + y3

(x + y) (x – y) = X2 – y2 và X2 – 2xy + y2 = (x – y)2 = (y – x)2 y3 + 3xy2 + 3x2y + X3 = (y + x)3 = (x + y)3 và (x + y)2 = X2 + 2xy + y2 (x – y)3 = X3 – 3x2y + 3xy2 – y3

Từ đó ta có:

Bài 37

Bài 38 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 1)

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (a – b)3 = -(b – a)3;             b) (- a – b)2 = (a + b)2

Gợi ý đáp án:

a) (a – b)3 = -(b – a)3

Biến đổi vế phải thành vế trái:

-(b – a)3= -(b3 – 3b2a + 3ba2 – a3) = – b3 + 3b2a – 3ba2 + a3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 = (a – b)3

Sử dụng tính chất hai số đối nhau:

(a – b)3 = [(-1)(b – a)]3 = (-1)3(b – a)3 = -13.(b – a)3 = – (b – a)3

b) (- a – b)2 = (a + b)2

Biến đổi vế trái thành vế phải:

(- a – b)2 = [(-a) + (-b)]2

= (-a)2 +2.(-a).(-b) + (-b)2

= a2 + 2ab + b2 = (a + b)2

Sử dụng tính chất hai số đối nhau:

(-a – b)2 = [(-1) . (a + b)]2 = (-1)2 . (a + b)2 = 1 . (a + b)2 = (a + b)2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

2. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

3. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

4. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

5. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

6. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

7. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

8. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

9. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

10. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

11. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

12. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

13. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

14. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

15. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

16. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

17. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

18. Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

Câu hỏi về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)

Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
cách Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
hướng dẫn Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Toán 8 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp) miễn phí

Scores: 4.4 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn