Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Giải Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Giải SGK Toán 8 Tập 2 (trang 51)

Bạn đang tìm kiếm về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối hữu ích với bạn.

1. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Giải Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Giải SGK Toán 8 Tập 2 (trang 51)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 51 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 5 Chương 4 trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.

Lý thuyết bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là  được định nghĩa như sau:

 khi

 khi

2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối

Bước 2: Giải các phương trình không có dấu giá trị tuyệt đối

Bước 3: Chọn nghiệm thích hợp trong từng trường hợp đang xét

Bước 4: Kết luận nghiệm.

Giải bài tập toán 8 trang 50 tập 2

Bài 35 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 2)

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:

a) A = 3x + 2 + |5x| trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x < 0;

b) B = |-4x| – 2x + 12 trong hai trường hợp: x ≤ 0 và x > 0;

c) C = |x – 4| – 2x + 12 khi x > 5;

d) D = 3x + 2 + |x + 5|.

Xem gợi ý đáp án

a) – Khi x ≥ 0 ta có 5x ≥ 0 nên |5x| = 5x

Vậy A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2

– Khi x < 0 ta có 5x < 0 nên |5x| = -5x

Vậy A = 3x + 2 – 5x = -2x + 2

b) – Khi x ≤ 0 ta có -4x ≥ 0 (nhân hai vế với số âm) nên |-4x| = -4x

Vậy B = -4x – 2x + 12 = -6x + 12

– Khi x > 0 ta có -4x < 0 nên |-4x| = -(-4x) = 4x

Vậy B = 4x – 2x + 12 = 2x + 12

c) – Khi x > 5 ta có x – 4 > 1 (trừ hai vế cho 4) hay x – 4 > 0 nên |x – 4| = x – 4

Vậy C = x – 4 – 2x + 12 = -x + 8

d) Ta có: |x + 5| = x + 5 khi x + 5 ≥ 0 hay x ≥ -5.

|x + 5| = -(x + 5) khi x + 5 < 0 hay x < -5.

Vậy :

+ Với x ≥ -5 thì D = 3x + 2 + x + 5 = 4x + 7.

+ Với x < -5 thì D = 3x + 2 – (x + 5) = 3x + 2 – x – 5 = 2x – 3.

Bài 36 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a) |2x| = x – 6 ;

c) |4x| = 2x + 12 ;

b) |-3x| = x – 8

d) |-5x| – 16 = 3x

Xem gợi ý đáp án

a) |2x| = x – 6 (1)

Ta có: |2x| = 2x khi 2x ≥ 0 hay x ≥ 0

|2x| = -2x khi 2x < 0 hay x < 0.

Vậy phương trình (1) tương đương với:

+ 2x = x – 6 với điều kiện x ≥ 0

2x = x – 6 ⇔ x = -6

Giá trị x = -6 không thỏa mãn điều kiện x ≥ 0 nên không phải nghiệm của (1)

+ -2x = x – 6 với điều kiện x < 0

-2x = x – 6 ⇔ -3x = -6 ⇔ x = 2.

Giá trị x = 2 không thỏa mãn điều kiện x < 0 nên không phải nghiệm của (1).

Vậy phương trình (1) vô nghiệm.

b) |-3x| = x – 8 (2)

Ta có: |-3x| = -3x khi -3x ≥ 0 hay x ≤ 0.

|-3x| = -(-3x) = 3x khi -3x < 0 hay x > 0.

Vậy phương trình (2) tương đương với:

+ -3x = x – 8 với điều kiện x ≤ 0

-3x = x – 8 ⇔ -4x = -8 ⇔ x = 2

Giá trị x = 2 không thỏa mãn điều kiện x ≤ 0 nên không phải nghiệm của (2).

+ 3x = x – 8 với điều kiện x > 0

3x = x – 8 ⇔ 2x = -8 ⇔ x = -4.

Giá trị x = -4 không thỏa mãn điều kiện x > 0 nên không phải nghiệm của (2).

Vậy phương trình (2) vô nghiệm.

c) |4x| = 2x + 12 (3)

Ta có: |4x| = 4x khi 4x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0

|4x| = -4x khi 4x < 0 hay x < 0.

Vậy phương trình (3) tương đương với:

+ 4x = 2x + 12 với điều kiện x ≥ 0

4x = 2x + 12 ⇔ 2x = 12 ⇔ x = 6.

Giá trị x = 6 thỏa mãn điều kiện x ≥ 0 nên là nghiệm của (3)

+ -4x = 2x + 12 với điều kiện x < 0

-4x = 2x + 12 ⇔ -6x = 12 ⇔ x = -2.

Giá trị x = -2 thỏa mãn điều kiện x < 0 nên là nghiệm của (3).

Vậy phương trình (3) có hai nghiệm x = 6 và x = -2.

d) |-5x| – 16 = 3x (4)

Ta có: |-5x| = -5x khi -5x ≥ 0 hay x ≤ 0.

|-5x| = -(-5x) = 5x khi -5x < 0 hay x > 0.

Vậy phương trình (4) tương đương với:

+ -5x – 16 = 3x với điều kiện x ≤ 0.

-5x – 16 = 3x ⇔ -5x – 3x = 16 ⇔ -8x = 16 ⇔ x = -2.

Giá trị x = -2 thỏa mãn điều kiện x ≤ 0 nên là nghiệm của (4).

+ 5x – 16 = 3x với điều kiện x > 0.

5x – 16 = 3x ⇔ 5x – 3x = 16 ⇔ 2x = 16 ⇔ x = 8

Giá trị x = 8 thỏa mãn điều kiện x > 0 nên là nghiệm của (4).

Vậy phương trình (4) có nghiệm x = -2 và x = 8.

Bài 37 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a) |x – 7| = 2x + 3 ;

c) |x+ 3| = 3x – 1 ;

b) |x + 4| = 2x – 5

d) |x – 4| + 3x = 5

Xem gợi ý đáp án

a) |x – 7| = 2x + 3 (1)

Ta có: |x – 7| = x – 7 khi x – 7 ≥ 0 hay x ≥ 7.

|x – 7| = -(x – 7) = 7 – x khi x – 7 < 0 hay x < 7.

Vậy phương trình (1) tương đương với:

+ x – 7 = 2x + 3 khi x ≥ 7

x – 7 = 2x + 3 ⇔ x = -10.

Giá trị x = -10 không thỏa mãn điều kiện x ≥ 7 nên không phải nghiệm của (1).

+ 7 – x = 2x + 3 khi x < 7.

7 – x = 2x + 3 ⇔ 3x = 4 ⇔ x = 4/3

Giá trị x = 4/3 thỏa mãn điều kiện x < 7 nên là nghiệm của (1)

Vậy phương trình (1) có nghiệm x = 4/3.

b) |x + 4| = 2x – 5 (2)

Ta có: |x + 4| = x + 4 khi x + 4 ≥ 0 hay x ≥ -4.

|x + 4| = -(x + 4) = -x – 4 khi x + 4 < 0 hay x < -4.

Vậy phương trình (1) tương đương với:

+ x + 4 = 2x – 5 khi x ≥ -4

x + 4 = 2x – 5 ⇔ x = 9

Giá trị x = 9 thỏa mãn điều kiện x ≥ -4 nên là nghiệm của (2).

+ -x – 4 = 2x – 5 khi x < -4.

– x – 4 = 2x – 5 ⇔ 3x = 1 ⇔ x = 1/3

Giá trị x = 1/3 không thỏa mãn điều kiện x < -4 nên không phải nghiệm của (2)

Vậy phương trình (2) có nghiệm x = 9.

c) |x + 3| = 3x – 1 (3)

Ta có : |x + 3| = x + 3 khi x + 3 ≥ 0 hay x ≥ -3.

|x + 3| = -(x + 3) = -x – 3 khi x + 3 < 0 hay x < -3.

Vậy phương trình (3) tương đương với:

+ x + 3 = 3x – 1 với điều kiện x ≥ -3

x + 3 = 3x – 1 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2.

Giá trị x = 2 thỏa mãn điều kiện x ≥ -3 nên là nghiệm của phương trình (3).

+ -x – 3 = 3x – 1 với điều kiện x < -3

-x – 3 = 3x – 1 ⇔ 4x = -2 ⇔ x = -1/2.

Giá trị x = -1/2 không thỏa mãn điều kiện x < -3 nên không phải nghiệm của (3).

Vậy phương trình có nghiệm x = 2.

d) |x – 4| + 3x = 5 (4)

+) Ta có: |x – 4| = x – 4 nếu hay x ≥ 4

| x- 4| = – (x – 4) = 4 – x nếu x – 4 < 0 hay x < 4

Vậy để giải phương trình (4) ta quy về giải hai phương trình

+) Phương trình: x – 4 + 3x = 5 với x ≥ 4

Ta có: x- 4 + 3x = 5 ⇔ 4x = 9 ⇔ x=frac94 ( không thỏa mãn điều kiện x ≥ 4 nên không là nghiệm của phương trình (4).

+) Phương trình: 4 – x + 3x = 5 với x< 4

Ta có: 4 – x + 3x = 5 ⇔ 4 + 2x = 5 ⇔ 2x = 1 ⇔ x=frac12 (thỏa mãn điều kiện x < 4).

Vậy phương trình có nghiệm x=frac12 .

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777
Lượt xem: 17771777

2. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

3. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

4. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

5. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

6. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

7. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

8. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

9. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

10. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

11. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

12. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

13. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

14. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

15. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

16. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

17. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

18. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1777

Câu hỏi về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
cách Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
hướng dẫn Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối miễn phí

Scores: 4 (120 votes)

Có thể bạn quan tâm  Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 - Kết Nối Tri Thức Bộ sách giáo khoa Lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh) SGK Lớp 1 năm 2022 - 2023

Top 18+ Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Bạn đang tìm kiếm về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ VNExpress

VNExpress
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ soha.vn

soha.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ vov.vn

vov.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ afamily.vn

afamily.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ coccoc.com

coccoc.com
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối rồi nhỉ? Nội dung Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối từ facebook.com

facebook.com
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
cách Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
hướng dẫn Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối miễn phí

Scores: 4.8 (196 votes)

Có thể bạn quan tâm  Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 - Kết Nối Tri Thức Bộ sách giáo khoa Lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống (Sách học sinh) SGK Lớp 1 năm 2022 - 2023

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn