Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức Giải Toán 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 43, 44)

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức Giải Toán 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 43, 44)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 43, 44 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 4 Chương 2 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Lý thuyết bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Tìm mẫu thức chung

– Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử.

– Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau:

  • Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân thức đã học. (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng)
  • Với mỗi cơ số của luỹ thừa có mặt trong các mẫu thức ta chọn luỹ thừa với số mũ cao nhất

2. Quy đồng mẫu thức

Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

  • Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.
  • Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.
  • Nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Giải bài tập Toán 8 trang 43 tập 1

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1)

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) dfrac5{x^5y^3}, dfrac7{12x^3y^4}

b) dfrac4{15x^3y^5}, dfrac11{12x^4y^2}

Gợi ý đáp án:

a) Mẫu thức chung: 12x^5y^4

Nhân tử phụ:

12x^5y^4:rm{}x^5y^3 = rm{}12y

12rm{}x^5y^4:rm{}12x^3y^4 = rm{}x^2

Quy đồng:

dfrac5{x^5y^3}= dfrac5.12y{x^5y^3.12y}= dfrac60y{12x^5y^4}

dfrac7{12x^3y^4}= dfrac{7x^2}{12x^3y^4.x^2}= dfrac{7x^2}{12x^5y^4}

b) Mẫu thức chung: 60x^4y^5

Nhân tử phụ: 60x^4y^5:rm{}15x^3y^5 = rm{}4x

60x^4y^5:rm{}12x^4y^2 = rm{}5y^3

Quy đồng:

dfrac4{15x^3y^5}= dfrac4.4x{15x^3y^5.4x}= dfrac16x{60x^4y^5}

dfrac11{12x^4y^2}= dfrac{11.5y^3}{12x^4y^2.5y^3}= dfrac{55y^3}{60x^4y^5}

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1)

Quy đồng mẫu các phân thức sau:

a) dfrac52x +6;; dfrac3{x^2-9}

b) dfrac2x{x^2-8x+16};; dfracx{3x^2-12x}

Gợi ý đáp án:

a) Tìm mẫu thức chung:

2x + 6 = 2(x + 3)

x^2- 9 = (x -3)(x + 3)

Mẫu thức chung là: 2(x - 3)(x + 3)

Nhân tử phụ thứ nhất là: (x-3)

Nhân tử phụ thứ hai là: 2

Quy đồng:

dfrac52x +6=dfrac52(x+3)=dfrac5(x-3)2(x-3)(x+3)

dfrac3{x^2-9}= dfrac3(x-3)(x+3)= dfrac3.22(x-3)(x+3)=dfrac62(x-3)(x+3)

b) Tìm mẫu thức chung:

x^2-rm{}8xrm{} + rm{}16rm{} = x^2 - 2.x.4 + 4^2= rm{}{left( {xrm{}-rm{}4} right)^2}

3x^2– 12x = 3x(x - 4)

Mẫu thức chung là: 3x(x - 4)^2

Nhân tử phụ thứ nhất là: 3x

Nhân tử phụ thứ hai là: (x-4)

Quy đồng:

dfrac2x{x^2-8x+16}=dfrac2x{(x-4)^2}=dfrac2x.3x{3x(x-4)^2}=dfrac{6x^2}{3x(x-4)^2}

dfracx{3x^2-12}=dfracx3x(x-4)=dfracx(x-4){3x(x-4)^2}

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1)

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

a) dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1},dfrac1-2x{x^2+x+1},-2

b) dfrac10x+2,dfrac52x-4,dfrac16-3x

Gợi ý đáp án:

a) Tìm mẫu thức chung:

x^3 - 1 = left( x - 1 right)(x^2 + rm{}x + 1)

Nên mẫu thức chung là: left( x - 1 right)(x^2 + rm{}x + 1)

Nhân tử phụ thứ nhất là 1

Nhân tử phụ thứ hai là (x-1)

Nhân tử phụ thứ ba là left( x - 1 right)(x^2 + rm{}x + 1)

Quy đồng:

dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1}=dfrac{4x^2-3x+5}{(x-1)(x^2+x+1)}

dfrac1-2x{x^2+x+1}=dfrac(x-1)(1-2x){(x-1)(x^2+x+1)}

-2 = dfrac{-2(x^3-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}

b) Tìm mẫu thức chung:

x+ 2=x+2

2x - 4 = 2(x - 2)

6 - 3x = 3(2 - x) = -3(x -2)

Mẫu thức chung là: 6(x – 2)(x + 2)

Nhân tử phụ thứ nhất là 6(x-2)

Nhân tử phụ thứ hai là 3(x+2)

Nhân tử phụ thứ ba là -2(x+2)

Quy đồng:

dfrac10x+2= dfrac10.6.(x-2)6(x-2)(x+2)=dfrac60(x-2)6(x-2)(x+2)

dfrac52x-4=dfrac52(x-2)=dfrac5.3(x+2)2(x-2).3(x+2)=dfrac15(x+2)6(x-2)(x+2)

dfrac16-3x=dfrac1-3(x-2)=dfrac-2(x+2)-3(x-2).[-2(x+2)]=dfrac-2(x+2)6(x-2)(x+2)

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Cho hai phân thức: dfrac{5x^2}{x^3-6x^2},dfrac{3x^2+18x}{x^2-36}

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x^2left( x - 6 right)left( x + 6 right) còn bạn Lan bảo rằng: “Quá đơn giản! MTC = x – 6”. Đố em biết bạn nào chọn đúng?

Gợi ý đáp án:

Cách làm của bạn Tuấn:

Bạn Tuấn trực tiếp đi tìm mẫu thức chung theo quy tắc:

beginarrayl
x^3 - 6{{rmx}^2} = x^2left( x - 6 right)\
x^2 - 36 =x^2-6^2= left( x - 6 right)left( x + 6 right)\
MTC = x^2left( x - 6 right)left( x + 6 right)
endarray

Do đó bạn Tuấn làm đúng.

Cách làm của bạn Lan:

Bạn Lan rút gọn phân thức trước khi đi tìm mẫu thức chung:

beginarrayl
dfrac{{5{{rmx}^2}}}{{x^3 - 6{{rmx}^2}}} = dfrac{{5{{rmx}^2}}}{{x^2left( x - 6 right)}} = dfrac5x - 6\
dfrac{{3{{rmx}^2} + 18{rmx}}}{{x^2 - 36}} = dfrac{{3{rmx}left( x + 6 right)}}{{left( x - 6 right)left( x + 6 right)}} = dfrac{{3{rmx}}}x - 6
endarray

Do đó MTC = x – 6. Vậy bạn Lan làm đúng.

Vậy cả hai bạn đều làm đúng. Bạn Tuấn đã tìm MTC theo đúng qui tắc. Bạn Lan thì rút gọn các phân thức trước khi tìm MTC.

* Nhận xét: Ta nên rút gọn hoàn toàn các phân thức trước khi quy đồng để việc quy đồng ngắn gọn hơn.

Giải bài tập Toán 8 trang 43, 44 tập 1: Luyện tập

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1)

Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

a) dfrac{3x}{2x + 4}dfrac{x + 3}{{x^2 - 4}}

b) dfrac{x + 5}{{x^2 + 4x + 4}}dfracx{3x + 6}

Gợi ý đáp án:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu thức chung

2x + 4 =2(x+2)

x^2 - 4 = left( x - 2 right)left( x + 2 right)

⇒ MTC = 2left( x - 2 right)left( x + 2 right) = 2left( {x^2 - 4} right)

+ Nhân tử phụ:

2left( x - 2 right)left( x + 2 right) :2(x+2)=x-2

2left( x - 2 right)left( x + 2 right) :(x-2)(x+2)=2

+ Quy đồng:

dfrac{3x}{2x + 4} = dfrac{{3xleft( x - 2 right)}}{{2left( x + 2 right)left( x - 2 right)}} = dfrac{{3xleft( x - 2 right)}}{{2left( {x^2 - 4} right)}}

dfrac{x + 3}{{x^2 - 4}} = dfrac{left( {x + 3 right).2}}{{left( x - 2 right)left( x + 2 right).2}} = dfrac{2left( {x + 3 right)}}{{2left( {x^2 - 4} right)}}

b) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu thức chung

x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2.x.2 + 2^2= {left( x + 2 right)^2}

3x + 6 = 3left( x + 2 right)

Nên MTC = 3{left( x + 2 right)^2}

+ Nhân tử phụ:

3{left( x + 2 right)^2}:(x+2)^2=3

3{left( x + 2 right)^2}:3(x+2)=x+2

+ Quy đồng:

dfrac{x + 5}{{x^2 + 4x + 4}} = dfrac{left( {x + 5 right).3}}{{{{left( x + 2 right)}^2}.3}} = dfrac{3left( {x + 5 right)}}{{3{{left( x + 2 right)}^2}}}

dfracx{3x + 6} = dfrac{{x.left( x + 2 right)}}{{3left( x + 2 right).left( x + 2 right)}} = dfrac{{xleft( x + 2 right)}}{{3{{left( x + 2 right)}^2}}}

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1)

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) dfrac1x + 2,dfrac8{{2x - x^2}}

b) dfracx^3{{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}},dfracx{{y^2 - xy}}

b) x^2 + 1,dfracx^4{{x^2 - 1}}

Gợi ý đáp án:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x^2 = x.(2 – x)

MTC = xleft( 2 - x right)left( 2 + x right)

+ Nhân tử phụ :

x.(2-x)(x+2) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(2-x)(x+2) : x(2 – x) = x + 2

+ Quy đồng:

dfrac1x + 2 = dfrac12 + x = dfrac{{xleft( 2 - x right)}}{{xleft( 2 - x right)left( 2 + x right)}} = dfrac{{2x - x^2}}{x(2 - x)(2 + x)}

dfrac8{{2x - x^2}} = dfrac{8.(2 + x)}{x(2 - x)(2 + x)} = dfrac{16 + 8x}{x(2 - x)(2 + x)}

b) MTC = x^2 - 1

Quy đồng:

x^2 + 1 = dfrac{{x^2 + 1}}1 = dfrac{{left( {x^2 + 1} right)left( {x^2 - 1} right)}}{{x^2 - 1}} = dfrac{{x^4 - 1}}{{x^2 - 1}}

dfracx^4{{x^2 - 1}} giữ nguyên.

c) Ta có: dfracx{{y^2 - xy}} = dfrac-x{xy-y^2}

+ Phân tích mẫu thức thành nhân tử:

x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = left( {x - y right)^3}

xy-y^2 = yleft( x - y right)

MTC = yleft( {x - y right)^3}

+ Nhân tử phụ:

y(x – y)^3 : (x – y)^3 = y

y(x – y)^3 : y(x – y) = (x – y)^2

+ Quy đồng mẫu thức:

dfracx^3{{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}} = dfracx^3{{{left( {x - y right)}^3}}} = dfrac{{x^3y}}{{y{left( {x - y right)}^3}}}

dfracx{{y^2 - xy}} = dfrac-x{xy-y^2}  = dfrac{ - x}{{yleft( x - y right)}} = dfrac{{ - x{left( {x - y right)}^2}}}{y(x-y).{{(x - y)^2}}}= dfrac{{ - x{left( {x - y right)}^2}}}{y{{(x - y)^3}}}

Bài 20 (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hai phân thức:

dfrac1{{x^2 + 3x - 10}},;dfracx{{x^2 + 7x + 10}}

Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử, hãy chứng tỏ rằng có thể quy đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung là: x^3 + 5x^2 - 4x - 20.

Gợi ý đáp án:

Để chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức x^3 + 5x^2 - 4x - 20 làm mẫu thức chung ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho.

Ta xét các phép chia:

Bài 20

Do đó:

beginarrayl
x^3 + 5{{rmx}^2} - 4{rmx} - 20\
= left( {x^2 + 3{rmx} - 10} right)left( x + 2 right)\
= left( {x^2 + 7rm{x +}10} right)left( x - 2 right)
endarray

+) MTC = x^3 + 5x^2 - 4x - 20

Nhân tử phụ của mẫu thứ nhất là: (x+2)

Nhân tử phụ của mẫu thứ hai là: (x-2)

+) Quy đồng mẫu thức:

dfrac1{{x^2 + 3x - 10}} = dfrac{{1.left( x + 2 right)}}{{left( {x^2 + 3x - 10} right)left( x + 2 right)}}= dfracx + 2{{x^3 + 5x^2 - 4x - 20}}

dfracx{{x^2 + 7x + 10}}= dfrac{{xleft( x - 2 right)}}{{left( {x^2 + 7x + 10} right)left( x - 2 right)}}= dfrac{{x^2 - 2x}}{{x^3 + 5x^2 - 4x - 20}}

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức rồi nhỉ? Nội dung Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
cách Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
hướng dẫn Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức
Toán Lớp 8 Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức miễn phí

Scores: 4.1 (161 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn