Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học Giải Toán 9: Ôn tập Chương I Giải SGK Toán 9 Tập 1 (trang 40, 41)

Bạn đang tìm hiểu về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học hữu ích với bạn.

1. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học Giải Toán 9: Ôn tập Chương I Giải SGK Toán 9 Tập 1 (trang 40, 41)

Download.vn mời quý thầy cô cùng tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 trang 40, 41 để xem gợi ý giải các bài tập của bài Ôn tập Chương I: Căn bậc hai, căn bậc 3.

Tài liệu được biên soạn với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 40, 41 Toán lớp 9 tập 1. Qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập Ôn tập Chương 1 trong sách giáo khoa Toán 9. Chúc các bạn học tốt.

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp

displaystyle a)sqrt {{25 over 81}.{16 over 49}.{196 over 9}}

displaystyle b)sqrt 3{1 over 16.2{14 over 25}.2{34 over 81}}

displaystyle c){sqrt {640 .sqrt 34,3 } over sqrt {567 }}

d)sqrt 21,6 .sqrt 810. sqrt {{11^2} - 5^2}

Gợi ý đáp án

a)

eqalign{
& sqrt {{25 over 81}.{16 over 49}.{196 over 9}} cr
& = sqrt {{25 over 81}} .sqrt {{16 over 49}} .sqrt {{196 over 9}} cr & = sqrt {{left( {frac{59} right)}^2}} .sqrt {{left( {frac{47} right)}^2}} .sqrt {{{left( {frac{14}3} right)}^2}}cr
& = 5 over 9.4 over 7.{14 over 3} = {40 over 27} cr}

b)

eqalign{
& sqrt 3{1 over 16.2{14 over 25}2{34 over 81}} cr
& = sqrt {{49 over 16}.{64 over 25}.{196 over 81}} cr
& = sqrt {{49 over 16}} .sqrt {{64 over 25}} .sqrt {{196 over 81}} cr & = sqrt {{{left( {frac74} right)}^2}} .sqrt {{left( {frac{85} right)}^2}} .sqrt {{{left( {frac{14}9} right)}^2}}cr
& = 7 over 4.8 over 5.{14 over 9} = {196 over 45} cr}

c)

beginarrayl
dfrac{sqrt {640 .sqrt 34,3 }}{sqrt {567 }} = sqrt dfrac{{640.34,3}{567}} = sqrt dfrac{{64.343}{567}}\ = sqrt dfrac{{64.49.7}{81.7}}
= sqrt dfrac{{64.49}81} \ = dfrac{sqrt {64 .sqrt 49 }}{{sqrt 81 }} = dfrac{8.7}9 = dfrac{56}9
endarray

d)

eqalign{
& sqrt 21,6 .sqrt 810. sqrt {{11^2} - 5^2} cr
& = sqrt {21,6.810.left( {{11^2} - 5^2} right)} cr
& = sqrt 216.81.left( {11 + 5 right)left( 11 - 5 right)} cr
& = sqrt {36.6{.9^2}{.4^2}.6}cr& = sqrt {36^2{.9^2}{.4^2}} = 36.9.4 = 1296 cr}

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:

a. left( sqrt 8 - 3.sqrt 2 + sqrt {10 } right)sqrt 2 - sqrt 5

b. 0,2sqrt {{left( { - 10 right)}^2}.3} + 2sqrt {{left( {sqrt 3 - sqrt 5 right)}^2}}

c. displaystyle left( {1 over 2.sqrt {1 over 2} - 3 over 2.sqrt 2 + 4 over 5.sqrt 200 } right):1 over 8

d. 2sqrt {{left( {sqrt 2 - 3 right)}^2}} + sqrt 2.{{left( { - 3 right)}^2}} - 5sqrt {{left( { - 1 right)}^4}}

Gợi ý đáp án

a. left( sqrt 8 - 3.sqrt 2 + sqrt {10 } right)sqrt 2 - sqrt 5

eqalign{
& left( sqrt 8 - 3.sqrt 2 + sqrt {10 } right)sqrt 2 - sqrt 5 cr & =sqrt 8.sqrt 2 - 3.sqrt 2.sqrt 2 + sqrt {10 }.sqrt 2 - sqrt 5 cr
& = sqrt 16 - 3.2 + sqrt 20 - sqrt 5 cr & = sqrt 4^2 - 6 + sqrt 2^2.5 - sqrt 5 cr
& = 4 - 6 + 2sqrt 5 - sqrt 5 = - 2 + sqrt 5 cr}

b. 0,2sqrt {{left( { - 10 right)}^2}.3} + 2sqrt {{left( {sqrt 3 - sqrt 5 right)}^2}}

eqalign{
& 0,2sqrt {{left( { - 10 right)}^2}.3} + 2sqrt {{left( {sqrt 3 - sqrt 5 right)}^2}} cr
& = 0,2left| - 10 right|sqrt 3 + 2left| sqrt 3 - sqrt 5 right| cr
& = 0,2.10.sqrt 3 + 2left( sqrt 5 - sqrt 3 right) cr
& = 2sqrt 3 + 2sqrt 5 - 2sqrt 3 = 2sqrt 5 cr}

c. displaystyle left( {1 over 2.sqrt {1 over 2} - 3 over 2.sqrt 2 + 4 over 5.sqrt 200 } right):1 over 8

eqalign{
& left( {1 over 2.sqrt {1 over 2} - 3 over 2.sqrt 2 + 4 over 5.sqrt 200 } right):1 over 8 cr
& = left( {1 over 2sqrt {2 over {{2^2}}} - 3 over 2sqrt 2 + 4 over 5sqrt {{10^2}.2} } right):1 over 8 cr & = left( {1 over 2sqrt 2 over 2 - 3 over 2sqrt 2 + dfrac45.10sqrt 2 } right):1 over 8 cr
& = left( {1 over 4sqrt 2 - 3 over 2sqrt 2 + 8sqrt 2 } right):1 over 8 cr & = left( {1 over 4 - 3 over 2 + 8 } right).sqrt 2:1 over 8 cr
& = {27 over 4}sqrt 2 .8 = 54sqrt 2 cr}

d. 2sqrt {{left( {sqrt 2 - 3 right)}^2}} + sqrt 2.{{left( { - 3 right)}^2}} - 5sqrt {{left( { - 1 right)}^4}}

eqalign{
& 2sqrt {{left( {sqrt 2 - 3 right)}^2}} + sqrt 2.{{left( { - 3 right)}^2}} - 5sqrt {{left( { - 1 right)}^4}} cr
& = 2left| sqrt 2 - 3 right| + left| - 3 right|sqrt 2 - 5.(-1)^2 cr
& = 2left( 3 - sqrt 2 right) + 3sqrt 2 - 5 cr
& = 6 - 2sqrt 2 + 3sqrt 2 - 5 = 1 + sqrt 2 cr}

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

a. xy - ysqrt x + sqrt x - 1

b. sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay

c. sqrt a + b + sqrt {a^2 - b^2}

d. 12 - sqrt x - x

Gợi ý đáp án

a. xy - ysqrt x + sqrt x - 1

eqalign{
& xy - ysqrt x + sqrt x - 1 cr & =y.sqrt x.sqrt x - ysqrt x + sqrt x - 1 cr
& = ysqrt x left( sqrt x - 1 right) + left( sqrt x - 1 right) cr
& = left( sqrt x - 1 right)left( ysqrt x + 1 right) cr}

b. sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay

eqalign{
& sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay cr
& = left( {sqrt ax + sqrt bx } right) - left( {sqrt ay + sqrt by } right) cr & = left( sqrt {a.sqrt x + sqrt b .sqrt x} right) - left( sqrt {a.sqrt y + sqrt b.sqrt y } right) cr
& = sqrt x left( sqrt a + sqrt b right) - sqrt y left( sqrt a + sqrt b right) cr
& = left( sqrt a + sqrt b right)left( sqrt x - sqrt y right) cr}

c. sqrt a + b + sqrt {a^2 - b^2}

eqalign{
& sqrt a + b + sqrt {a^2 - b^2} cr
& = sqrt a + b + sqrt {left( a + b right)left( a - b right)} cr & = sqrt a + b + sqrt a + b .sqrt a - b cr
& = sqrt a + b left( {1 + sqrt a - b } right) cr}

d. 12 - sqrt x - x

eqalign{
& 12 - sqrt x - x cr
& = 12 - 4sqrt x + 3sqrt x - x cr
& = 4left( 3 - sqrt x right) + sqrt x left( 3 - sqrt x right) cr
& = left( 3 - sqrt x right)left( 4 + sqrt x right) cr}

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

a. Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

a.sqrt - 9rma - sqrt 9 + 12rm{a + 4rm{a^2}} tại a = - 9

b. displaystyle 1 + {3m over m - 2}sqrt {m^2 - 4m + 4} tại m = 1,5

c. sqrt 1 - 10rm{a + 25rm{a^2}} - 4rma tại a = sqrt 2

d. 4{rmx} - sqrt {9{{rmx}^2} + 6{rmx} + 1} tại x= - sqrt 3

Gợi ý đáp án

a. sqrt - 9rma - sqrt 9 + 12rm{a + 4rm{a^2}} tại a = - 9

eqalign{
& sqrt - 9rma - sqrt 9 + 12rm{a + 4rm{a^2}} cr &= sqrt - 9rma - sqrt 3^2 + 2.3.2a + ({{rm{2a})^2}}cr
& = sqrt {3^2.left( - a right)} - sqrt {{left( {3 + 2a right)}^2}} cr
& = 3sqrt - a - left| 3 + 2a right|cr&textThay a = - 9 ta được cr
& 3sqrt 9 - left| 3 + 2.left( { - 9 right)} right| cr
& = 3.3 - 15 = - 6 cr}

b. displaystyle 1 + {3m over m - 2}sqrt {m^2 - 4m + 4} tại m = 1,5

Điều kiện mne 2

eqalign{
& 1 + {3m over m - 2}sqrt {m^2 - 4m + 4} cr & =1 + {3m over m - 2}sqrt {m^2 - 2.2.m + 2^2} cr
& = 1 + {3m over m - 2}sqrt {{{left( m - 2 right)}^2}} cr
& = 1 + {{3mleft| m - 2 right|} over m - 2} cr}

= left{ matrix{
1 + 3mleft( với,, m - 2 > 0 right) hfill cr
1 - 3mleft( với ,,m - 2 < 0 right) hfill cr} right.

= left{ matrix{
1 + 3mleft( với,, m> 2 right) hfill cr
1 - 3mleft( với ,,m < 2 right) hfill cr} right.

m = 1,5 < 2.

Vậy giá trị biểu thức tại m = 1,5 là 1 – 3m = 1 – 3.1,5 = -3,5

c. sqrt 1 - 10rm{a + 25rm{a^2}} - 4rma tại a = sqrt 2

eqalign{
& sqrt 1 - 10rm{a + 25rm{a^2}} - 4rma cr & =sqrt {1 - 2.1.5rma + (5rm{a)^2}} - 4rma cr
& rm{ =}sqrt {{{left( {1 - 5rma} right)}^2}} - 4rma cr
& rm{ =}left| {1 - 5rma} right| - 4rma cr
& = left{ matrix{
1 - 5rma - 4rmaleft( {với,, 1 - 5rma ge 0} right) hfill cr
5rma - 1 - 4rmaleft( {với,, 1 - 5rma < 0} right) hfill cr} right. cr
& = left{ matrix{
1 - 9rmaleft( với,, a le {displaystyle 1 over displaystyle 5} right) hfill cr
a - 1left( với,, a > {displaystyle 1 over displaystyle 5} right) hfill cr} right. cr}

displaystyle a= sqrt 2 > 1 over 5 .

Vậy giá trị của biểu thức tại a=sqrt 2 là a - 1 = sqrt 2 - 1

d. 4{rmx} - sqrt {9{{rmx}^2} + 6{rmx} + 1} tại x= - sqrt 3

eqalign{
& 4{rmx} - sqrt {9{{rmx}^2} + 6{rmx} + 1} cr & 4{rmx} - sqrt {(3{{rmx})^2} + 2.3{rmx} + 1} cr
& = 4{rmx} - sqrt {{{left( {3{rmx} + 1} right)}^2}} cr
& = 4{rmx} - left| {3{rmx} + 1} right| cr
& = left{ matrix{
4rm{x -}left( {3{rmx} + 1} right)left( {với, 3{rmx} + 1 ge 0} right) hfill cr
4{rmx} + left( {3{rmx} + 1} right)left( {với, 3{rmx} + 1 < 0} right) hfill cr} right. cr
& = left{ matrix{
4{rmx} - 3{rmx} - 1left( {với ,3{rmx} ge - 1} right) hfill cr
4{rmx} + 3{rmx} + 1left( {với ,3{rmx} < - 1} right) hfill cr} right. cr
& = left{ matrix{
x - 1left( v{rm{ới ,x} ge - 1 over 3} right) hfill cr
7{rmx} + 1left( {với ,x < - 1 over 3} right) hfill cr} right. cr}

displaystyle x=- sqrt 3 < - 1 over 3 .

Giá trị của biểu thức tại x=- sqrt 3 là 7x+1=7.( - sqrt 3 ) + 1 = - 7sqrt 3 + 1

Chú ý: Các em có thể không phá dấu giá trị tuyệt đối mà thay trực tiếp giá trị của biến vào.

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm x, biết:

a. sqrt {{{left( {2{rmx} - 1} right)}^2}} = 3

b. displaystyle 5 over 3sqrt {15{rmx}} - sqrt {15{rmx}} - 2 = 1 over 3sqrt {15{rmx}}

Gợi ý đáp án

a. sqrt {{{left( {2{rmx} - 1} right)}^2}} = 3

sqrt {{{left( {2{rmx} - 1} right)}^2}} = 3
Leftrightarrow left| {2{rmx} - 1} right| = 3

beginarrayl
Leftrightarrow left[ beginarrayl
2x - 1 = 3\
2x - 1 = - 3
endarray right.\
Leftrightarrow left[ beginarrayl
2x = 4\
2x = - 2
endarray right.\
Leftrightarrow left[ beginarrayl
x = 2\
x = - 1
endarray right.
endarray

Vậy x=-1;x=2.

b. displaystyle 5 over 3sqrt {15{rmx}} - sqrt {15{rmx}} - 2 = 1 over 3sqrt {15{rmx}}

Điều kiện: xge 0

eqalign{
& 5 over 3sqrt {15{rmx}} - sqrt {15{rmx}} - 2 = 1 over 3sqrt {15{rmx}} cr
& Leftrightarrow 5 over 3sqrt {15{rmx}} - sqrt {15{rmx}} - 1 over 3sqrt {15{rmx}} = 2 cr
& Leftrightarrow left( {5 over 3 - 1 - 1 over 3} right)sqrt 15 x = 2 cr
& Leftrightarrow 1 over 3sqrt {15{rmx}} = 2 cr
& Leftrightarrow sqrt {15{rmx}} = 6 cr
& Leftrightarrow 15{rmx} = 36 cr
& Leftrightarrow x = {12 over 5},(thỏa,, mãn) cr}

Vậy x=dfrac125.

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh các đẳng thức sau

a. displaystyle left( {{2sqrt 3 - sqrt 6 over sqrt 8 - 2} - {sqrt {216 } over 3}} right).1 over {sqrt 6} = - 1,5

b. displaystyle left( {{sqrt {14 - sqrt 7 } over 1 - sqrt 2} + {{sqrt 15 - sqrt 5 } over 1 - sqrt 3}} right):1 over {sqrt 7 - sqrt 5} = - 2

c. displaystyle {asqrt b + bsqrt a over sqrt {ab }}:1 over {sqrt a - sqrt b} = a - b với a, b dương và a ≠ b

d. displaystyle left( 1 + {{a + sqrt a over sqrt a + 1}} right)left( 1 - {{a - sqrt a over sqrt a - 1}} right) = 1 - a với a ≥ 0 và a ≠ 1

Gợi ý đáp án

a. displaystyle left( {{2sqrt 3 - sqrt 6 over sqrt 8 - 2} - {sqrt {216 } over 3}} right).1 over {sqrt 6} = - 1,5

eqalign{
& VT=left( {{2sqrt 3 - sqrt 6 over sqrt 8 - 2} - {sqrt {216 } over 3}} right).1 over {sqrt 6} cr & =left( {{sqrt 2.sqrt 2.sqrt 3 - sqrt 6 over sqrt {2^2.2 - 2}} - {sqrt {6^2.6 } over 3}} right).1 over {sqrt 6} cr & =left( {{sqrt 2.sqrt 6 - sqrt 6 over 2sqrt 2 - 2} - 6.{sqrt {6 } over 3}} right).1 over {sqrt 6} cr
& = left[ {{sqrt 6 left( {sqrt 2 - 1 right)} over 2left( {sqrt 2 - 1 right)}} - {6sqrt 6 over 3}} right].1 over {sqrt 6} cr
& = left( {{sqrt 6 over 2} - 2sqrt 6 } right).1 over {sqrt 6}cr& = left( frac{{sqrt 6}2 - frac{4sqrt 6}2} right).frac1{sqrt 6} cr
& = left( {{- 3 over 2}sqrt 6 } right).1 over {sqrt 6} cr
& = - 3 over 2 = - 1,5 =VPcr}

b. displaystyle left( {{sqrt {14 - sqrt 7 } over 1 - sqrt 2} + {{sqrt 15 - sqrt 5 } over 1 - sqrt 3}} right):1 over {sqrt 7 - sqrt 5} = - 2

eqalign{
& VT=left( {{sqrt {14 - sqrt 7 } over 1 - sqrt 2} + {{sqrt 15 - sqrt 5 } over 1 - sqrt 3}} right):1 over {sqrt 7 - sqrt 5} cr &= left( {{{sqrt 7.sqrt 2 - sqrt 7 } over 1 - sqrt 2} + {{sqrt 5.sqrt 3 - sqrt 5 } over 1 - sqrt 3}} right):1 over {sqrt 7 - sqrt 5} cr
& = left[ {{sqrt 7 left( {sqrt 2 - 1 right)} over 1 - sqrt 2} + {sqrt {5left( sqrt 3 - 1 right)} over 1 - sqrt 3}} right]:1 over {sqrt 7 - sqrt 5} cr
& = left( - sqrt 7 - sqrt 5 right)left( sqrt 7 - sqrt 5 right) cr
& = - left( sqrt 7 + sqrt 5 right)left( sqrt 7 - sqrt 5 right) cr
& = - left( 7 - 5 right) = - 2=VP cr}

c. displaystyle {asqrt b + bsqrt a over sqrt {ab }}:1 over {sqrt a - sqrt b} = a - b với a, b dương và a ≠ b

eqalign{
& VT={asqrt b + bsqrt a over sqrt {ab }}:1 over {sqrt a - sqrt b} cr & ={sqrt a.sqrt a.sqrt b + sqrt b.sqrt b.sqrt a over sqrt {ab }}:1 over {sqrt a - sqrt b} cr & ={sqrt a.sqrt {ab + sqrt b.sqrt ab } over sqrt {ab }}:1 over {sqrt a - sqrt b} cr
& = {sqrt {ab left( sqrt a + sqrt b right)} over sqrt {ab }}.left( sqrt a - sqrt b right)cr&= left( sqrt a + sqrt b right).left( sqrt a - sqrt b right) cr
& = a - b=VP cr}

d. displaystyle left( 1 + {{a + sqrt a over sqrt a + 1}} right)left( 1 - {{a - sqrt a over sqrt a - 1}} right) = 1 - a với a ≥ 0 và a ≠ 1

eqalign{
&VT= left( 1 + {{a + sqrt a over sqrt a + 1}} right)left( 1 - {{a - sqrt a over sqrt a - 1}} right) cr & =left( 1 + {{sqrt a .sqrt a+ sqrt a over sqrt a + 1}} right)left( 1 - {{sqrt a.sqrt a - sqrt a over sqrt a - 1}} right) cr
& = left[ {1 + {{sqrt a left( sqrt a + 1 right)} over sqrt a + 1}} right]left[ {1 - {{sqrt a left( sqrt a - 1 right)} over sqrt a - 1}} right] cr
& = left( 1 + sqrt a right)left( 1 - sqrt a right) cr
& =1-(sqrt a)^2= 1 - a =VPcr}

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1)

Cho biểu thức

displaystyle Q = {a over {sqrt {a^2 - b^2} }} - left( {1 + {a over {sqrt {a^2 - b^2} }}} right):{b over {a - sqrt {a^2 - b^2} }} với a > b > 0

a) Rút gọn Q

b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Gợi ý đáp án

a.

a) beginarrayl
dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }} - left( {1 + dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }}} right):dfracb{{a - sqrt {a^2 - b^2} }}\
= dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }} - dfrac{{a + sqrt {a^2 - b^2} }}{{sqrt {a^2 - b^2} }}.dfrac{{a - sqrt {a^2 - b^2} }}b\ = dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }} - dfrac{{a^2 -left( sqrt{ {a^2 - b^2}} right)^2}}{{bsqrt {a^2 - b^2} }}\
= dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }} - dfrac{{a^2 - left( {a^2 - b^2} right)}}{{bsqrt {a^2 - b^2} }}\ = dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }} - dfracb^2{b.{sqrt {a^2 - b^2} }}\
= dfraca{{sqrt {a^2 - b^2} }} - dfracb{{sqrt {a^2 - b^2} }}\
= dfraca - b{{sqrt {a^2 - b^2} }}\
= dfrac{{sqrt a - b .sqrt a - b }}{{sqrt a - b .sqrt a + b }}, (do,, a>b>0)\
= dfrac{{sqrt a - b }}{{sqrt a + b }}
endarray

Vậy Q= dfrac{{sqrt a - b }}{{sqrt a + b }}.

b) Thay a = 3b vào Q= dfrac{{sqrt a - b }}{{sqrt a + b }}ta được:

Q=dfrac{sqrt {3b - b }}{sqrt {3b + b }} = dfrac{sqrt {2b }}{sqrt {4b }} \= dfrac{sqrt {2b }}{sqrt 2 .sqrt {2b }} = dfrac1{sqrt 2} = dfrac{sqrt 2}2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777
Lượt xem: 27772777

2. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ VNExpress

VNExpress
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

3. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

4. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

5. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

6. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

7. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

8. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ soha.vn

soha.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

9. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

10. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

11. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

12. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

13. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ vov.vn

vov.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

14. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ afamily.vn

afamily.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

15. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

16. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

17. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ coccoc.com

coccoc.com
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học rồi nhỉ? Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

18. Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học từ facebook.com

facebook.com
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

Câu hỏi về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học

Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
cách Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
hướng dẫn Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học
Toán Lớp 9 Ôn Tập Chương 1 Hình Học miễn phí

Scores: 4.2 (144 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn