Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf Tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Toán lớp 8 Hệ thống bài tập Đại số và Hình học lớp 8

Bạn đang tìm hiểu về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf hữu ích với bạn.

1. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf Tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Toán lớp 8 Hệ thống bài tập Đại số và Hình học lớp 8

Tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Toán 8 bao gồm toàn bộ kiến thức lý thuyết và các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình lớp 8.

Thông qua tài liệu này giúp bạn nắm được kiến thức để giải các bài tập trọng tâm, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và logic, hình thành khả năng vận dụng kiến thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác. Ngoài ra các em học sinh lớp 8 tham khảo thêm: Bài tập hằng đẳng thức lớp 8, 30 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Toán lớp 8

PHÉP NHÂN – PHÉP CHIA ĐA THỨC

A. Tóm tắt lý thuyết Toán 8

I. Phép nhân:

a) Nhân đơn thức với đa thức:

A.(B + C) = A.B + A.C

b) Nhân đa thức với đa thức:

(A + B)(C + D) = A.B + A.C +B.C + B.D

II. Các hằng đẳng thức đáng nhớ:

1. Bình phương của một tổng

– Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng với hai lần tích số thứ nhân nhân số thứ hai rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Ví dụ:

(mathrmx+2)^2=mathrmx^2+2 . mathrmx cdot 2+2^2=mathrmx^2+4 mathrmx+4

2. Bình phương của một hiệu

– Bình phường của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích số thứ nhất nhân số thứ 2 rồi cộng với bình phương số thứ hai.

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:

( x – 2)2 = x2 – 2. x. 22 = x2 – 4x + 4

3. Hiệu hai bình phương

– Hiệu hai bình phương bằng hiệu hai số đó nhân tổng hai số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

x^2-4=x^2-2^2=(x-2)(x+2)

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số thứ nhất + 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai + lập phương số thứ hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ:

(x+1)^3=x^3+3 cdot x^2 cdot 1+3 cdot x cdot 1^2+1^3=x^3+3 x^2+3 x+1

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu = lập phương số thứ nhất – 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số thứ hai – lập phương số thứ hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng hai lập phương

Tổng của hai lập phương bằng tổng hai số đó nhân với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ;

x^3+8=x^3+2^3=(x+2)left(x^2-2 x+4right)

7. Hiệu hai lập phương

Hiệu của hai lập phương bằng hiệu của hai số đó nhân với bình phương thiếu của tổng.

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

III. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức đó thành tích của những đơn thức và đa thức.

b) Các phương pháp cơ bản :

– Phương pháp đặt nhân tử chung.

– Phương pháp dùng hằng đẳng thức.

– Phương pháp nhóm các hạng tử.

Chú ý: Khi phân tích đa thức thành nhân tử ta thường phối hợp cả 3 phương pháp

IV. Phép chia:

a) Chia đơn thức cho đơn thức:

– Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi bíến của B đều là biến của A với số mũ bé hơn hoặc bằng số mũ của nó trong A.

– Qui tắc: Muốn chia đơn thức A cho đơn thúc B (trường hợp chia hết) :

+ Chia hệ số của A cho hệ số B.

+ Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa của biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả với nhau.

b) Chia đa thức cho đơn thức:

– Điều kiện chia hết: Đa thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B.

– Qui tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thúc B(trường hợp chia hết) ta chia mỗi hạng tử của A cho  B , rồi cộng các kết quả với nhau :

(M + N) : B = M : B + N : B

c) Chia hai đa thức một biến đã sắp xếp :

– Với hai đa thức A và B(B ≠ 0), luôn tồn tại hai đa thức duy nhất Q và R sao cho :

A = B.Q + R ( trong đó R = 0), hoặc bậc của R bé hơn bậc của B khi R ≠ 0.

– Nếu R = 0 thì A chia chia hết cho B.

B. Bài tập trắc nghiệm Toán 8

Câu 1: Thực hiện phép tính 2 mathrmx(mathrmx+3)-mathrmx(2 mathrmx-1) ta được :

A. 7x

B. 5x

C. 4 x^2+5 x;

D. Đáp số khác

Câu 2: Đơn thức –12 mathrmx^2 mathrmy^3 mathrmz^2 mathrmt^4 chia hết cho đơn thức nào

A. -2 mathrmx^3 mathrmy^2 mathrmzt^3 ; mathrmB cdot 2 mathrmx^2 mathrmyz quad ; mathrmC cdot 2 mathrmx^2 mathrmyz^3 mathrmt^2 ; mathrmD cdot-6 mathrmx^2 mathrmy^3 mathrmz^3 mathrmt^4

Câu 3: Giá trị của left(-8 mathrmx^2 mathrmy^3right):left(-3 mathrmxy^2right) tại mathrmx=-2 ; mathrmy=-3 là:

A. 16

B. -frac163

C.8

D. frac163

Câu 4: Kết quả phép tính (4 x-2)(4 x+2) bằng :

A. 4 mathrmx^2+4;

B. 4 mathrmx^2+4;

C. 16 mathrmx^2+4;

D. 16 mathrmx^2-4

Câu 5: Kết quả phép tính left(mathrmx^2-3 mathrmx+2right):(mathrmx-2) bằng :

A. x+1

B. x-1

C. x+2

D. x-3

Câu 6: Hãy ghép số và chữ đứng trước biểu thức để được hai vế của một hằng đẳng thức đáng nhớ.

1. mathrmx^3+1

2. (mathrmx+1)^3

3. (mathrmx-2)(mathrmx+2)

4. x^3-6 x^2+12 x-8

5. (mathrmx-2)left(mathrmx^2+2 mathrmx+4right)

6. x^2-8 x+16

7. (mathrmx+2)^2

A. x^2-4

B. x^3-8

C. (mathrmx+1)left(mathrmx^2-mathrmx+1right)

D. x^2+4 x+4

E. x^3+8

F. (x-2)^3

G. x^3+3 x^2+3 x+1

H. (x-4)^2

Câu 7: Câu nào đúng? Câu nào sai ?

a) (x-sqrt2)^3=x^3-3 sqrt2 x^2+6 x-2 sqrt2

b) (2 x-1)^2=(1-2 x)^2

c) (-x)^5:(-x)^3=-x^2

d) 2 x^3 y^3 z=left(-3 x^2 y^2 zright)

Câu 8: Điền vào Chỗ (….) các cụm từ thích hợp

a) Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân……

b) Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp chia hết) ta chia…………, rồi..

Câu 9: Khi chia đa thức left(mathrmx^4+2 mathrmx^2-2 mathrmx^3-4 mathrmx+5right) cho đa thức left(mathrmx^2+2right) ta được :

a) Thương bằng x^2-2 x, dư bằng 0 .

b) Thương bằng x^2-2 x, dư bằng 5 .

c) Thương bằng x^2-2 x, dư bằng -5.

d) Thương bằng x^2-2 x, dư bằng 5(x+2).

Câu 10: Điền vào chỗ (……..) biểu thức thích hợp:

a) x^2+6 x y+ldots ldots .=(x+3 y)^2

b) left(frac12 x+yright)(ldots ldots ldots ldots ldots)=frac{x^3+8 y^3}8

c) left(3 mathrmx-mathrmy^2right)(ldots ldots ldots ldots . . . . . . .

d) left(8 x^3+1right):left(4 x^2-2 x+1right)=

C. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính :

a) 2 x yleft(x^2+x y-3 y^2right)

b) (x+2)left(3 x^2-4 xright)

c) left(x^3+3 x^2-8 x-20right):(x+2)

d) left(4 x^2-4 x-4right):(x+4)

e) left(2 x^3-3 x^2+x-2right):(x+5)

f) (x+y)^2+(x-y)^2-2(x+y)(x-y)

g) (a+b)^3-(a-b)^3-2 b^3

h) (x-y)(x+y)left(x^2+y^2right)left(x^4+y^4right)

i) 2 x^2(x-2)+3 xleft(x^2-x-2right)-5left(3-x^2right)

k) (x-1)(x-3)-(4-x)(2 x+1)-3 x^2+2 x-5

l) left(x^4-x^3-3 x^2+x+2right):left(x^2-1right)

Bài 2: Tìm x, biết :

a) 9 x^2-49=0

b) (x+3)left(x^2-3 x+9right)-x(x-1)(x+1)-27=0

c) (x-1)(x+2)-x-2=0

d) x(3 x+2)+(x+1)^2-(2 x-5)(2 x+5)=0

e) (4 x+1)(x-2)-(2 x-3)(2 x+1)=7

Bài 3: Rút gọn biểu thức :

a) (2 x+1)^2+(2 x+3)^2-2(2 x+1)(2 x+3)

b) (2 x-3)(2 x+3)-(x+5)^2-(x-1)(x+2)

c) left(24 x^2 y^3 z^2-12 x^3 y^2 z^3+36 x^2 y^2 z^2right):left(-6 x^2 y^2 z^2right)

d) (x+2 y)left(x^2-2 x y+4 y^2right)-(x-y)left(x^2+x y+y^2right)

e) left(x^3+4 x^2-x-4right):(x+4)

f) x^2(x+y)+y^2(x+y)+2 x^2 y+2 x y^2

g) (x+y)^2+(x-y)^2-2(x+y)(x-y)

h) (a+b)^3-(a-b)^3-2 b^3

i) (x-y)(x+y)left(x^2+y^2right)left(x^4+y^4right)

Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) x y+y^2-x-y

b) 25-x^2+4 x y-4 y^2

c) x y+x z-2 y-2 z

d) x^2-6 x y+9 y^2-25 z^2

e) 3 x^2-3 y^2-12 x+12 y

f) 4 x^3+4 x y^2+8 x^2 y-16 x

g) x^2-5 x+4

h) x^4-5 x^2+4

i) 2 x^2+3 x-5

k) x^3-2 x^2+6 x-5

h) x^2-4 x+3

Bài 5: Tìm n in N để :

a) 7 x^n-3 Nleft(-8 x^5right)

b) left(3 x^n+1-2 x^5right) Nleft(-5 x^3right)

Bài 6: Tính

a) 892^2+892.216+108^2

b) 10,2 cdot 9,8-9,8 cdot 0,2+10,2^2-10,2 cdot 0,2

c) 99^3+1+3 .left(99^2+99right)

d) A=x^2+y^2 biết x+y=-8 ; x y=15

 Bài 7:  Chứng minh đẳng thức :

a) x^2+y^2=(x+y)^2-2 x y

b) left(x^n+3-x^n+1 cdot y^2right):(x+y)=x^n+2-x^n+1 cdot y

Bài 8:

a) Tìm a để đa thức x^3+x^2-x+a chia hết cho đa thức x+2.

b) Tìm a và b để đa thức x^3+a x^2+2 x+bchia hết cho đa thức x^2+x+1.

c) Tìm a và b để đa thức x^3+4 x^2+a x+b chia hết cho đa thức x^2+x+1.

Bài 9:

a) Tìm mathrmn in mathrmZ để giá trị biểu thức mathrmn^3+mathrmn^2-mathrmn+5 chia hết cho giá trị biểu thức mathrmn+2.

b) Tìm mathrmn in mathrmZ để giá trị biểu thức mathrmn^3+3 mathrmn-5 chia hết cho giá trị biểu thức mathrmn^2+2

Bài 10:  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a) A=x^2-6 x+11

b) B=x^2-20 x+101

c) mathrmC=mathrmx^2-4 mathrmxy+5 mathrmy^2+10 mathrmx-22 mathrmy+28

Bài 11: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a) mathrmA=5 mathrmx-mathrmx^2

b) B=x-x^2

c) C=4 x-x^2+3

Bài 12: Tìm GTLN (hoặc GTNN) của

a) A=x^2-x+1

b) mathrmB=mathrmx^2+2|x|+2

c) C=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+15

d) 1-x^2-x^4

Bài 13: Chứng minh rằng :

" width="180" height="24" data-type="0" data-latex="a) x^2+2 x y+y^2+1>" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/holder.png">0 với mọi x

b) x^2+y^2+1 geq x y+x+y

0" width="134" height="24" data-type="0" data-latex="c) x^2-x+1>0" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/holder.png"> với mọi số thực x

Bài 14: Tìm x, y, z sao cho :

a) x^2+3 y^2+2 z^2-2 x+12 y+4 z+15=0

b) 3 x^2+y^2+z^2+2 x-2 y+2 x y+3=0

ĐỀ ÔN TẬP

ĐỀ SỐ 1

Bài 1. (3,0đ) 1.Khai triển hằng đẳng thức: ( x +3)2

Bài 2.Thực hiện phép tính:

a) 2x2 .( 3x – 5x3) +10x5 – 5x3

b) (x + 3)( x2 – 3x + 9) + (x – 9)(x+3)

Bài 2 (2đ) Tìm x, biết:

a) x2 – 25x = 0

b) (4x-1)2 – 9 = 0

Bài 3 (2,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) 3×2 – 18x + 27

b) xy – y2 – x + y

c) x2 – 5x – 6

Bài 4 (1,5đ) Làm tính chia:

a) (12x3y3 – 3x2y3 + 4x2y4) : 6x2y3

b) (6x3 – 19x2 + 23x – 12): (2x – 3)

Bài 5 (1,0đ)

a) Cho đa thức f(x) = x4 – 3x3 + bx2 + ax + b ; g(x) = x2 – 1

Tìm các hệ số của a, b để f(x) chia hết cho g(x)

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x.(2x – 3)

ĐỀ SỐ 2

Bài 1) Làm tính nhân:

a, 2x2y ( 3xy2 – 5y)

b, (2x – 3)(x2 + 2x – 4)

c. Rút gọn .( x – 1)2 – ( x + 4)(x – 4)

Bài 2 (4,điểm): Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử:

a, x2 – 3xy

b, (x + 5)2 – 9

c, xy + xz – 2y – 2z

d, 4x3 + 8x2y + 4xy2 – 16x

Bài 3 (2 điểm): Tìm x

a, 3(2x – 4) + 15 = -11

b, x(x+2) – 3x-6 = 0

Bài 4: (1,5 điểm) Cho các đa thức sau:

A = x3 + 4x2 + 3x – 7;

B = x + 4

a, Tính A : B

b, Tìm x ∈ Z để giá trị biểu thức A chia hết cho giá trị biểu thức B.

……………

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp lý thuyết và bài tập Toán 8

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111
Lượt xem: 11111111

2. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ VNExpress

VNExpress
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

3. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

4. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

5. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

6. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

7. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

8. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ soha.vn

soha.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

9. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

10. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

11. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

12. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

13. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ vov.vn

vov.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

14. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ afamily.vn

afamily.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

15. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

16. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

17. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ coccoc.com

coccoc.com
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf rồi nhỉ? Nội dung Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

18. Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf từ facebook.com

facebook.com
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

Câu hỏi về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf

Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
cách Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
hướng dẫn Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf
Tóm Tắt Môn Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf miễn phí

Scores: 4.5 (153 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn