Tổng hợp các bước tăng tốc website – Tận dụng Browser Cache tối ưu nhất

Khi mở một trang webđầu tiên trình duyệt phải vận chuyển về tất cả content (HTML, CSS< Javascript, Images). tải một web lớn Rất có thể gây ra trải nghiệm tồi tệ nếu khách truy cập có kết nối mạng lờ lững (hoặc sử dụng điện thoại). Mỗi file sẽ tạo một request riêng lẻ tới server  càng nhiều request đến server Tại một thời khắc, càng nhiều tác vụ cần xử lý  Có thể dẫn đến việc làm chậm trễ website. Tận dụng browser cache là cách tốt nhất để tăng tốc web.

Bạn cần những gì để tăng tốc website?

Trước khi bắt đầu bạn cần:

  • Truy cập vào file .htaccess

Bước 1 — Sửa file .htaccess 

Bước này rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file .htaccess :

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 7 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Sau khi lưu lại, browser caching sẽ được kích hoạt trên website của bạn.

Bước 2 — Kiểm tra Browser Caching để xem tăng tốc website được chưa

Browser caching có thể được kiểm tra bằng nhiều công cụ, như là WebPageTest hoặc GTMetrix

Đây là kết quả trước khi thêm browser caching vào:

Testing-browser-cache-1.

Đây là kết quả sau khi thêm browser caching:

Testing-browser-cache-2.

Bạn có thể tăng tốc độ website bằng plugin Autoptimze: Hướng dẫn sử dụng Autoptimize và cấu hình cài đặt Autoptimize Plugin

Kết luận

Trong bài hướng dẫn ngắn này, chúng ta học cách tăng tốc website bằng cách kích hoạt browser caching.

Các bài hướng dẫn liên quan:

Website là gì? Lợi ích của website trong kỷ nguyên số năm 2020

TOP 100 Website truy cập nhiều nhất ở Việt Nam

Thiết kế website theo yêu cầu là gì? Các bước thiết kế 1 website hoàn chỉnh

Scores: 4.6 (95 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn