Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học 999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2023 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Bạn đang tìm kiếm về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học hữu ích với bạn.

1. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học 999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT Quốc gia 2022 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT quốc gia 2022 có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 12 hệ thống lại kiến thức, luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm thật nhuần nhuyễn để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 này.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học gồm 120 trang, mang tới các dạng câu hỏi theo chuyên đề như: Đại cương kim loại, Kim loại kiềm, Chất điện ly, Sắt và hợp chất của sắt… Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây của Download.vn:

999 câu hỏi lý thuyết Hóa học ôn thi THPT quốc gia 2022

Câu 1. Trong các kim loại, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là?

A. Vàng
B. Bạc
C. Đồng
D. Nhôm

Câu 2. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

A. Wonfam
B. Sắt
C. Đồng
D. Kẽm

Câu 3. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng nhẹ nhất) trong các kim loại?

A. Liti
B. Natri
C. Kali
D. Rubidi

Câu 4. Trong số các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng nhất?

A. Ag
B. Hg
C. Cu
D. Al

Câu 5. Kim loại nào sau đây cứng nhất trong số tất cả các kim loại?

A. Vonfam (W)
B. Crom (Cr)
C. Sắt (Fe)
D. Đồng (Cu)

Câu 6. Trong số ác kim loại, kim loại nào có độ dẫn điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)
B. Ti tan (Ti)
C. Chì (Pb)
D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, Ti
B. Fe, Mg, Au, Hg
C. Fe, Al, Cu, Ag
D. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. Dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để loại bỏ CuSO4 có thể ngâm vào dung dịch kim loại
nào sau đây?

A. Fe
B. Al
C. Zn
D. Na

Câu 9. Cho các dãy kim loại sau, dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.
B. Ag, Cu, Mg, Al.
C. Na, Mg, Al, Fe.
D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong phản ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:

A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.
B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag.
C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.
B. Ni, Fe, Pb.
C. Zn, Al, Cu.
D. K, Mg, Cu

Câu 12. Dãy nào sau đây bao gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính dẫn
điện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.
B. Ag, Cu, Fe, Al.
C. Fe, Al, Cu, Ag.
D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí CO và H2 không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây:

A. Fe
B. Cu
C. Al
D. Sn

Câu 14. Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với dd HCl và khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.
B. Na, Al, Zn.
C. Na, Mg, Cu.
D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?

A. Zn.
B. Al.
C. Fe.
D. Ag.

Câu 16. Cho dãy các kim loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng được
với dung dịch HCl là:

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.

Câu 17. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.
(4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng ăn mòn kim loại là:

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 18. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.
B. Li, Ag, Sn.
C. Al, Fe, Cr.
D. Fe, Cu, Ag.

Câu 19. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3

A. 24.
B. 30.
C. 26.
D. 15.

Câu 20. Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Cho lá Al vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.
(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí Cl2.
(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3 loãng.
(d) Cho lá Zn vào dung dịch CuCl2.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 21. Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. thủy luyện.
B. điện phân nóng chảy.
C. nhiệt luyện.
D. điện phân dung dịch.

Câu 23. Cho dãy các chất: mathrmAg, mathrmFe_3 mathrmO_4, mathrmNa_2 mathrmCO_3mathrmFe(mathrmOH)_3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd mathrmH_2 mathrmSO_4 loãng là

A. 3.
B. 2.
C. 4
D. 1

Câu 24. Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch mathrmNaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp mathrmAl_2 mathrmO_3mathrmAl_2 mathrmO_3 đun nóng, thu được Al và Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa mathrmCuSO_4mathrmH_2 mathrmSO_4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho dung dịch mathrmAgNO_3 du vào dung dịch mathrmFeCl_2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl. Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4
D. 5.

Câu 25. Có 4 dung dịch riêng biệt: mathrmHCl, mathrmCuCl_2, mathrmFeCl_3, mathrmHCl có lẫn mathrmCuCl_2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 26. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho mathrmFe_3 mathrmO_4 vào dung dịch HCl
(b) Cho mathrmFe_3 mathrmO_4 vào dung dịch mathrmHNO_3  dư tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.
c) Sục khí mathrmSO_2 đến dư vào dung dịch NaOH
(d) Cho Fe vào dung dịch mathrmFeCl_3
(e) Cho hỗn hợp Cu và mathrmFeCl_3 (tỉ lệ mol 1: 1 ) vào mathrmH_2 mathrmO dư.
(f) Cho Al vào dung dịch HNO _3 loãng (không có khí thoát ra).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 27. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là:

A. môi trường.
B. chất oxi hóa.
C. chất xúc tác.
D. chất khử.

Câu 28. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.
B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa – khử.
C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. Cho các phát biểu sau

(1) Trong dung dịch Na, Fe đều khử được AgNO3 thành Ag.
(2) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.
(3) Hỗn hợp Na và Al có thể tan hoàn toàn trong nước.
(4) Tính oxi hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.
(5) Các kim loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 30. Tiến hành các thí nghiệm sau đây:

(a) Ngâm một lá kẽm vào dung dịch CuSO4.
(b) Ngâm một lá đồng vào dung dịch FeCl3.
(c) Cho thép cacbon tiếp xúc với nước mưa.
(d) Cho thép vào dung dịch axit clohiđric.
(e) Để sắt tây tiếp xúc với nước tự nhiên.
(f) Cho thanh đồng vào dung dịch axit sunfuric.

Trong các thí nghiệm trên có bao nhiêu trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4

…………

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ tài liệu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ VNExpress

VNExpress
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ soha.vn

soha.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ vov.vn

vov.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ afamily.vn

afamily.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ coccoc.com

coccoc.com
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học rồi nhỉ? Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học từ facebook.com

facebook.com
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học

Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
cách Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
hướng dẫn Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học
Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học 12 Ôn Thi Đại Học miễn phí

Scores: 4.6 (95 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn