Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) Trắc nghiệm sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án), hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) Trắc nghiệm sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Đọc tài liệu tổng hợp bộ Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam lớp 12 Bài 14 (có đáp án): Phong trào cách mạng 1930 – 1935 giúp các em học sinh hình dung được các kiến thức có thể đưa vào đề thi ở nội dung bài học. Cùng Đọc tài liệu xem lại những kiến thức trọng tâm phần này trong Lịch sử lớp 12 nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 14

Câu 1 Mâu thuẫn cơ bản trong xã Hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)?

A. Vô sản với tư sản.

B. Vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

C. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

D. Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

Câu 2 Phong trào 1930 – 1931 diễn ra trong bối cảnh là:

A. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã kết thúc, tuy nhiên tác động của nó đối với kinh tế Việt Nam là rất lớn.

B. Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp chính trị. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.

C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tuy nhiên chính trị khá ổn định.

D. Nhân dân thế giới đang tích cực đấu tranh chống Chủ nghĩa phát xít.

Câu 3 Trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, có bao nhiêu công nhân ở Bắc Kì bị thất nghiệp ?

A. 2.500

B. 5.000

C. 52.000

D. 25.000

Câu 4 Ngày 1/5/1930 diễn ra sự kiện gì ?

A. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam tổ chức mít tỉnh quy mô lớn.

B. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới.

C. Công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động tổ chức một cuộc mít tinh khổng lồ (2,5 vạn người) ở Quảng trường Đấu Xảo (Hà Nội).

D. Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nông Việt Nam.

Câu 5 Sự khác biệt giữa phong trào nông dân Nghệ – Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 ?

A. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

B. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

C. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

D. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

Câu 6 Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng ở:

A. Hà Nội – Hải Phòng.

B. Hải Phòng – Quảng Ninh.

C. Sài Gòn – Chợ Lớn.

D. Nghệ An – Hà Tĩnh.

Câu 7 Điểm khác biệt của phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh năm 1930 – 1931 so với các địa phương khác trên cả nước là :

A. Những cuộc biểu tình của nông dân có vũ trang tự vệ được công nhân hưởng ứng, phối hợp đấu tranh.

B. Luôn nêu cao khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến”, “ruộng đất về tay dân cày”.

C. Nông dân biểu tình đòi lật đổ chính quyền phong kiến tay sai.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 8 Phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh sau ngày 12/9/1930 đã dẫn đến hiện tượng gì ?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định nâng mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế lên đấu tranh lật đổ chính quyền đế quốc – phong kiến tay sai.

B. Chính quyền tay sai cấp thôn – xã đã tích cực hỗ trợ thực dân Pháp đàn áp, khủng bố phong trào.

C. Chính quyền của đế quốc phong kiến bị tê liệt và tan rã nhiều nơi.

D. Đảng đã phát động nhân dân đấu tranh vũ trang giành chính quyền thắng lợi.

Câu 9 Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã ?

A. Lật đổ ách thống trị của đế quốc – phong kiến trên toàn Nghệ – Tĩnh.

B. Đảng đã tập hợp được nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộn rãi.

C. Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân.

D. Liên minh công nông đã hình thành.

Câu 10

Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô Viết Nghệ – Tĩnh được gọi là gì ?

A. Hồng vệ binh.

B. Hồng quân.

C. Cận vệ Đỏ.

D. Tự vệ Đỏ.

Tham khảo: Đề thi tham khảo THPTQG 2020 môn Lịch sử

Câu 11 Chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh đã thực hiện chính sách gì trên lĩnh vực văn hoá – giáo dục ?

A. Mở lớp dạy chữ Hán cho nhân dân.

B. Mở lớp dạy tiếng Pháp cho nhân dân.

C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân.

D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp cho nhân dân.

Câu 12 Chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh đã tiến hành các chính sách gì ?

A. Bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, lấy ruộng đất công chia cho dân cày nghèo.

B. Lấy ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày, bỏ thuế thân, thuế rượu, thuế muối.

C. Tịch thu ruộng đất đế quốc, phong kiến tay sai chia cho dân cày, giám tô, xoá nợ.

D. Tịch thu tài sản của địa chủ, đế quốc chia cho nông dân, xóa nợ cho dân nghèo.

Câu 13 Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua khi nào ?

A. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 3/1935.

B. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 10/1930.

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, tháng 10/1930.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II, tháng 10/1930.

Câu 14 Đảng Cộng Sản Việt Nam được Quốc tế Cộng sản công nhận vào khi nào ?

A. Tháng 4/1930.

B. Tháng 4/1931.

C. Tháng 10/1930.

D. Tháng 10/1931.

Câu 15 Khối liên minh công – nông được hình thành khi nào ?

A. Từ trong phong trào Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

B. Từ trong phong trào công nhân năm 1930 – 1931.

C. Từ trong phong trào cách mạng 1930 -1931.

D. Từ trong phong trào dân tộc dân chủ 1926 – 1930.

Câu 16 Điểm khác nhau cơ bản giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì ?

A. Luận cương xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng nặng về đấu tranh giai cấp.

B. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng lại nặng về đấu tranh dân tộc.

C. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

D. Luận cương xác định nhiệm vụ đấu tranh dân tộc là hàng đầu, nhưng không để ra được sách lược liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.

Câu 17 Tổ chức nào được thành lập trong phong trào cách mạng 1930 -1931 ?

A. Hội Phản đế Đồng minh.

B. Hội cày.

C. Mặt trận Đồng minh Phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đồng Dương.

Câu 18 Hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930?

A. Có một số hạn chế mang tính tả khuynh, giáo điều.

B. Có một số hạn chế mang tính hữu khuynh.

C. Có một số hạn chế mang tính cực đoan.

D. Có một số hạn chế mang tính vừa tả khuynh, vừa hữu khuynh.

Câu 19 Đồng chí Trần Phú quê ở dâu ?

A. Đức Thọ – Hà Tĩnh.

B. Đô Lương – Nghệ An.

C. Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

D. Yên Thành – Nghệ An.

Câu 20 Luận cương chính trị xác định động lực chính của cách mạng là ai ?

A. Giai cấp nông dân, công nhân, trí thức.

B. Giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

C. Giai cấp công nhân, nông dân.

D. Giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản.

Trắc nghiệm Lịch sử Bài 14 lớp 12

Câu 21. Điền thêm từ còn thiếu trong lời nhận định của Quốc tế cộng sản về phong trào Xô-viết Nghệ – Tĩnh : “Phong trào cách mạng bồng bột trong cả xứ Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng … trong cái xứ … nhất là các nước phương Đông”.

A. Quốc tế Cộng sản, thuộc địa.

B. Quốc tế Cộng sản, Đông Dương.

C. Cộng sản, thuộc địa.

D. Cộng sản, Đông Dương.

Câu 22. Điền thêm từ còn thiếu trong lời nhận định của đồng chí Lê Duẩn: “Không có những trận chiến đấu giai cấp rung trời chuyển đất những năm 1930 – 1931, trong đó công nông đã vung ra nghị lực phi thường của mình thì không thể có cao trào…. “

A. Những năm 1932 – 1935.

B. Những năm 1936 – 1939.

C. Những năm. 1939 – 1945.

D. Kháng Nhật cứu nước.

Câu 23. Điểm khác nhau của Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương của Đảng 10/1930 là:

A. Đều nhấn mạnh, đề cao nhiệm vụ dân tộc.

B. Đều khẳng định công – nông là động lực duy nhất của cách mạng.

C. Đều khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản.

D. Trong quá trình đấu tranh chống đế quốc thực dân, cách mạng cần đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ để giành độc lập hoàn toàn.

Câu 24. Vì sao nói phong trào 1930 – 1931 là bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam :

A. Lần đầu tiên đấu tranh có quy mô trên cả nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có tính thống nhất cao, công – nông cùng đoàn kết đấu tranh quyết liệt chống đế quốc phong kiến …

B. Lần đầu tiên trong cuộc đấu tranh chống đế quốc phong kiến, công nông đã giành được chính quyền ở trên toàn Nghệ – Tĩnh.

C. Lần đầu tiên công – nông vùng lên, đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang tự vệ trên quy mô cả nước.

D. Lần đầu tiên phong trào dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã giành được thắng lợi, gây tiếng vang lớn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đấu tranh của các dân tộc phương Đông.

Câu 25. Đại Hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ I đã bầu ai làm Tổng bí thư ?

A. Trần Phú.

B. Lê Hồng Phong.

C. Hà Huy Tập.

D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 26. Hình thức đấu tranh nào mới xuất hiện trong thời kì 1932 – 1935 ?

A. Tống bãi công chính trị của công nhân phối hợp với nổi dậy của nông dân.

B. Biểu tình có vũ trang tự vệ.

C. Vận động bầu cử và bút chiến trên lĩnh vực báo chí.

D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân.

Câu 27. Điểm giống nhau của Luận cương chính trị và Cương lĩnh chính trị đầu tiên ?

A. Đều khẳng định công – nông là lực lượng cơ bản của cách mạng.

B. Đều xác định cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết với cách mạng thế giới.

C. Đều xác định phản đế và phản phong là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 28. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng họp ở đâu?

A. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).

B. Ma Cao (Trung Quốc).

C. Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định).

D. Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 29. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã để lại những bài học kinh nghiệm gì ?

A. Bài học kinh nghiệm về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

B. Bài học kinh nghiệm về xây dựng khối liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.

C. Bài học kinh nghiệm về xây dựng, bảo vệ chính quyền cách, mạng.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 30. Điền tiếp từ còn thiếu trong đoạn thơ sau:

“Kìa …. đứng đầu dậy trước

Nọ Thanh Chương tiếp bước bước lên

Nam Đàn, Nghi Lộc,…

Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi”

A. Bến Thuỷ, Hưng Nguyên.

B. Yên Dũng, Hưng Nguyên.

C. Bến Thuỷ, Hưng Yên.

D. Yên Thành, Hưng Nguyên.

Câu 31. Vì sao nói Nghệ – Tĩnh là trung tâm của phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Phong trào công – nông ở Nghệ – Tĩnh diễn ra đổng đều, tính chất quyết liệt, một số nơi đã xuất hiện hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng.

B. Vì phong trào đấu tranh nổ bật ở đây là các cuộc biểu tình có vũ trang của nông dân.

C. Vì phong trào ở đây đã khiến cho chính quyền thuộc địa hốt hoảng, phải tổ chức họp bàn cách đối phó.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 32. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã đạt được kết quả gì ?

A. Khẳng định quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam.

B. Xây dựng một lực lượng chính trị hùng hậu ủng hộ đảng.

C. Mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở toàn Đông Dương.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 33. Thực dân Pháp đã có những thay đổi gì về chính sách chính trị sau khi dập tắt phong trào cách mạng 1930 – 1931 ?

A. Thủ tiêu Hội đồng Quản hạt Bắc Kì.

B. Mở rộng Viện Dân biểu Nam Kì cho người Việt.

C. Mở rộng cơ quan lập pháp cấp Kì cho người Việt tham gia.

D. Mờ rộng chính quyền cấp tỉnh cho người Việt tham gia.

Câu 34. Tình hình Đảng Cộng sản Đồng Dương trong năm 1931 – 1932 là :

A. Hoạt động của Đảng hoàn toàn bị tế liệt.

B. Toàn bộ Đảng viên thuộc Xứ uỷ Trung Kì đều bị bắt.

C. Toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương đảng đều bị bắt.

D. Hầu hết các uỷ viên BCH Trung ương đảng, Xứ uỷ 3 kì đều bị bắt.

Câu 35. Hệ thống tổ chức của Đảng đã được phục hồi từ Trung ương đến địa phương khi nào ?

A. Tháng 2/1933.

B. Tháng 4/1934.

C. Tháng 3/1935.

D. Tháng 7/1935.

Câu 36. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương từ khi nào ?

A. Tháng 10/1930.

B. Tháng 4/1931.

C. Tháng 3/1935.

D. Tháng 71935.

Câu 37. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bổ trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến.

D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.

Câu 38. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là khẩu hiệu nào?

A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.

C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.

D. “Chống đế quốc” “Chống phát xít”.

Câu 39. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A.Trung Kì.

B. Bắc Kì.

C. Nam Kì.

D. Trong cả nước.

Câu 40. Các số liệu sau đây, số liệu nào đúng nhất:

A. Riêng trong tháng 5 – 1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 cuộc đấu tranh của công nhân, 8 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

B. Riêng trong tháng 5 – 1930, cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 cuộc đấu thanh của công nhân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

C. Riêng trong tháng 5 – 1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

D. Riêng trong tháng 5 – 1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân 34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học và dân nghèo thành thị.

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14

Câu 41. Từ tháng 5 đến tháng 8 – 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

A. Miền Trung.

B. Miền Bắc.

C. Miền Nam.

D. Trong cả nước.

Câu 42. Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9 – 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

A. Phong trào diễn ra khắp cả nước.

B. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh.

C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để.

D. Đã thực hiện liên minh công – nông vững chắc.

Câu 43. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

A. Tháng 2 – 1930, 3000 công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công.

B. Ngày 1 – 5 – 1930, 3000 công nhân huyện Thanh Chương nôi dậy phá đồn điền Trí Viễn.

C. Ngày 12 – 9 – 1930, hơn 2 vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình.

D. Tất cả các sự kiện trên đều đúng.

Câu 44. Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ.

B. Chia ruộng đất cho dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuê vô lí.

C. Xoá bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 45. Hãy chọn cụm từ thích họp để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã…”.

A. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến.

B. Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc, phong kiến tay sai.

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn.

Câu 46. Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 – 1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4 – 1931 Đảng ta được Quốc tế cộng sản công nhận:

A. Là một chi bộ của Quốc tế cộng sản.

B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh.

C. Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Câu 47. Trong thời kì đấu tranh để phục hồi lực lượng cách mạng, tại nhà Hỏa Lò (Hà Nội) các chi bộ đã ra những tờ báo nào để bồi dưỡng lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin cho đảng viên.

A. “Ý kiến chung”, “Đuốc đưa đường”.

B. “Đuốc đưa đường”, “Con đường chính nghĩa”.

C. “Tiếng dân”, “Nhành lúa”.

D. Tất cả các tờ báo trên.

Câu 48. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục từ

A. Đầu năm 1932.

B. Cuối năm 1935.

C. Đầu năm 1933.

D. Cuối năm 1934 đầu 1935.

Câu 49. Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?

A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công- nông.

B. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quần chúng.

C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh.

D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 50. Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào?

A. 1930 – 1931.

B. 1932 – 1935.

C. 1936 – 1939.

D. 1939 – 1945.

Câu 51. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được thể hiện như thế nào?

A. Phong trào thực hiện sự liên minh công – nông vững chắc.

B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam.

C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.

D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính quyền ở một số địa phương thuộc Nghệ – Tĩnh và thành lập chính quyền cách mạng Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Câu 52. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?

A. Từ tháng 2 đến tháng 4 – 1930.

B. Từ tháng 5 đến tháng 8 – 1930.

C. Từ tháng 9 đến tháng 10- 1930.

D. Từ tháng 1 đến tháng 5-1931.

Câu 53. Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công bị phá sản nặng nề. Đó là đặc điểm của tình hình xã hội Việt Nam trong thời kì?

A. 1929 – 1930.

B. 1930 – 1931.

c. 1931 – 1932.

D. 1932 – 1933.

Câu 54. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.

Câu 55. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) thực dân Pháp đã làm gì?

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.

D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.

Câu 56. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào:

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Xuất khẩu.

D. Thủ công nghiệp.

Câu 57. Lần đâu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?

A. 1 – 5 – 1929.

B. 1 – 5 – 1930.

c. 1 – 5 – 1931.

D. 1 – 5 – 1933.

Câu 58. Năm 1930, Nghệ – Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì:

A. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất.

B. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

C. Là nơi có đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.

D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.

Câu 59. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nao?

A. Tháng 2 – 1930.

B. Tháng 2,3,4 – 1930.

C. 1 – 5 – 1930.

D. 12 – 9 -1930.

Câu 60. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình:

A. Kéo lá cờ trên chiến hạm Hắc Hải phản đối chính phủ Pháp tấn công nhà nước Xô Viết.

B. Kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1 – 5 – 1930.

C. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

D. Cả 3 ý trên.

Trắc nghiệm Lịch sử Bài 14 lớp 12

Câu 61. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Nghệ – Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu?

A. Anh Sơn.

B. Hưng Nguyên.

C. Thanh Chương.

D. Can Lộc.

Câu 62. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương thuộc Nghệ – Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lí đời sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

B. Biểu tình 1 – 5 – 1930 trên toàn quốc.

C. Biểu tình 12 – 9 – 1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

D. Đấu tranh vũ trang của nông dân, công nhân… tháng 9 – 10 – 1930.

Câu 63. Chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh được gọi là chính quyền Xô viết vì:

A. Chính quyền của liên minh công nông.

B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

C. Hình thức của chính quyền vô sản.

D. Hình thức chính quyền theo kiểu nhà nước mới.

Câu 64. Tổ chức nào đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị xã hội ở nông thôn Nghệ – Tĩnh

A. Ban chấp hành nông hội.

B. Ban chấp hành công hội.

C. Hội phụ nữ giải phóng.

D. Đoàn thanh niên phản đế.

Câu 65. Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng.

B. Từ 3 đến 4 tháng.

c. Từ 4 đến 5 tháng.

D. Từ 5 đến 6 tháng.

Câu 66. Cách mạng Việt Nam bước vào thời kì vô cùng khó khăn. Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai thẳng tay thi hành một chính sách khủng bố cực kì tàn bạo. Các cơ sở của Đảng lần lượt bị phá vỡ. Đó là đặc điểm của lực lượng cách mạng Việt Nam giai đoạn:

A. 1930 – 1931.

B. 1931 – 1932.

C. 1933 – 1934.

D. 1934 – 1935.

Câu 67. Thời kì cách mạng từ 1930 đến 1935 là thời kì:

A. Đảng ta ra hoạt động công khai.

B. Đảng ta hoạt động mạnh mẽ.

C. Đảng ta hoạt động nửa công khai, nửa bí mật.

D. Đảng ta hoạt động bí mật.

Câu 68. Lãnh tụ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hi sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kì 1930 – 1935?

A. Trần Phú.

B. Nguyễn Đức Cảnh.

C. Nguyễn Phong Sắc.

D. Ngô Gia Tự.

Câu 69. Trong thời kì cách mạng 1930 – 1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?

A. Hỏa Lò (Hà Nội).

B. Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Côn Sơn.

D. Côn Đảo.

Câu 70. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh là

A. Đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

B. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

C. Để lại nhiều bài học sáng tạo cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn Việt Nam.

Tham khảo: Bộ đề thi thử THPT QG 2020 môn Lịch sử

Câu 71. Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?

A. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản lãnh đạo

B. Đã thành lập được mặt trận dân tộc chống đế quốc và tay sai

C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam mang tính chất thống nhất cao

D. Mang tính chất cách mạng triệt để nhằm vào 2 kẻ thù đế quốc và tay sai

Câu 72. Dưới đây là những tên gọi của lực lượng vũ trang Việt Nam

1. Quân đội Quốc gia Việt Nam

2. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

3. Vệ quốc đoàn.

4. Việt Nam Giải phóng quân.

Hãy sắp xếp sự ra đời của các lực lượng vũ trang trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 3,4,2,1

B. 3,2,1,4

C. 4,2,3,1

D. 2,4,3,1

Câu 73. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là gì?

A. Sự cổ vũ của phong trào cách mạng thế giới

B. Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt

D. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít

Câu 74. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1933 đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, nhưng khổ cực nhất vẫn là

A. nông dân

B. Trí thức, tiểu tư sản

C. công nhân

D. tư sản

Câu 75. Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về phong trào cách mạng 1930-1931?

A. Diễn ra trên quy mô rộng nhưng thiếu sự liên kết

B. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt

C. Lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với nòng cốt là liên minh công-nông

D. Xác định nhiệm vụ- mục tiêu triệt để

Câu 76. Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A. Có mục tiêu chủ yếu là đòi cơm áo và hòa bình.

B. Diễn ra trên quy mô lớn, có tính thống nhất cao.

C. Có sự kết hợp đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp.

D. Chỉ diễn ra ở các vùng nông thôn trên cả nước.

Câu 77. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 phát triển đến đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh không xuất phát từ lý do nào sau đây?

A. Do Nghệ- Tĩnh có số lượng công nhân đông, dễ dàng đoàn kết công- nông đấu tranh

B. Do quan tâm chỉ đạo của Đảng cộng sản

C. Do đây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929-1933

D. Do truyền thống đấu tranh của khu vực Nghệ- Tĩnh

Câu 78. Nhân tố nào đã tạo ra sự khác biệt cơ bản của phong trào cách mạng 1930-1931 với các phong trào đấu tranh ở các giai đoạn trước?

A. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

B. Hành động khủng bố của thực dân Pháp

C. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

D. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

Câu 79. Nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt trong việc giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc – dân chủ trong Luận cương chính trị (10-1930) với Cương lĩnh chính trị (1930) là gì?

A. Ảnh hưởng của tư tưởng tả khuynh trong Quốc tế cộng sản

B. Do Trần Phú chưa trải qua quá trình vô sản hóa

C. Do sự khác biệt về nhận thức thực tiễn

D. Do chịu ảnh hưởng của tinh thần quốc tế vô sản

Câu 80. Trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) qua chủ trương

A. sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.

B. xác định động lực cách mạng là công nông.

C. thành lập chính phủ công nông binh.

D. tập hợp lực lượng toàn dân tộc chống đế quốc.

Xem thêm: Giải bài Lịch sử 12 bài 14 SGK

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bài 14

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 21 C 41 A 61 B
2 B 22 B 42 B 62 C
3 D 23 D 43 A 63 A
4 B 24 A 44 D 64 B
5 D 25 B 45 C 65 C
6 D 26 C 46 A 66 B
7 A 27 D 47 B 67 D
8 C 28 B 48 B 68 A
9 D 29 D 49 A 69 B
10 D 30 A 50 A 70 B
11 C 31 A 51 D 71 B
12 A 32 D 52 C 72 D
13 C 33 C 53 A 73 C
14 B 34 D 54 C 74 A
15 C 35 C 55 B 75 A
16 C 36 A 56 A 76 B
17 A 37 C 57 B 77 C
18 A 38 A 58 D 78 A
19 A 39 D 59 C 79 C
20 C 40 C 60 B 80 D

Với bộ Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam lớp 12 Bài 14 được tổng hợp phía trên, hi vọng các em học sinh nắm được các kiến thức chính và các dạng câu hỏi có thể ra đối với nội dung bài học này. Chúc các em học tốt và có kết quả cao trong bài kiểm tra, bài thi Lịch sử lớp 12.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ thanhnien.vn

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Nội dung Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
cách Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
hướng dẫn Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) miễn phí

Scores: 4.1 (115 votes)

Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) Lịch sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935 Soạn SGK Sử 12 trang 90

Bạn đang tìm kiếm về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án), hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) hữu ích với bạn.

1. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) Lịch sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935 Soạn SGK Sử 12 trang 90

Soạn Sử 12 Bài 14 giúp các em học sinh lớp 12 tóm tắt toàn bộ kiến thức về các Phong trào cách mạng 1930 – 1935. Đồng thời trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 97.

Lịch sử 12 Bài 14 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK trang 90 →97. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt môn Lịch sử. Ngoài ra các em tham khảo thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 14. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Lý thuyết Phong trào cách mạng 1930-1935

I. Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

1. Tình hình kinh tế

– 1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang: 1933 là 500.000 hécta.

– Công nghiệp: suy giảm.

– Thương nghiệp, xuất nhập khẩu: đình đốn, giá cả đắt đỏ.

– Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực.

2. Tình hình xã hội

– Công nhân: bị sa thải, đồng lương ít ỏi

– Nông dân: chịu thuế cao, vay nợ năng lãi, nông phẩm làm ra phải bán giá hạ. Ruộng đất bị địa chủ thâu tóm, bị bần cùng hóa.

– Tiểu thương, tiểu chủ, các nghề thủ công: bị phá sản, bị sa thải, thất nghiệp, tư sản dân tộc gặp khó khăn trong kinh doanh, nhà buôn nhỏ đóng cửa.

– Xã hội Việt Nam có: hai mâu thuẫn cơ bản là:

+ Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (cơ bản)

+ Nông dân với Địa chủ phong kiến

– Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển lôi kéo nhiều tầng lớp tham gia.

– Đầu 1930, khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Pháp khủng bố dã man những người yêu nước.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng lên chống phong kiến đế quốc.

II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh

1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931

a. Phong trào trên toàn quốc

– Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng lên cao

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nông trong cả nước.

– Tháng 2 → 4-1930 nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra. Mục tiêu: Đòi cải thiện đời sống, công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm;nông dân đòi giảm sưu thuế. Do Đảng lãnh đạo, có khẩu hiệu chính trị, có cờ Đảng.

– Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh, đây là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên công nhân VN biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới

– Tháng 6 đến tháng 8/1930 cuộc đấu tranh của công nhân trên cả nước.

b. Ở Nghệ – Tĩnh

– Tháng 9/1930 phong trào dâng cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh:

+ Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm thuế ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh),…

+ Được công nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

– Ngày 12/ 9/1930 biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An):

– Với khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. Đến gần Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp hàng dài 4 km. Pháp đàn áp dã man: cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126 người.

– Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã.

-Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là Xô viết.

2. Xô viết Nghệ – Tĩnh

* Ra đời từ tháng 09/1930, tại Nghệ An ở Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu. Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê … thực hiện quyền làm chủ, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

– Chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.

– Kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo. Đắp đê, phòng lụt, sửa chữa cầu đường. Lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau

* Văn hóa, xã hội: xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; trật tự trị an giữ vững, biết đoàn kết giúp đỡ nhau.

* Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào 1930-1931.là nguồn cổ vũ mạnh nẽ của nhân dân.

* Thực dân Pháp khủng bố dã man, cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, cán bộ, đảng viên bị bắt ….

* Từ giữa năm 1931, phong trào lắng xuống.

3. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)

Tháng 10/1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc)

Quyết định:

– Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

– Cử ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư

– Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

* Nội dung Luận cương chính trị tháng 10.1930

– Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

– Nhiệm vụ đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít.

– Động lực cách mạng là công nhân và nông dân.

– Lãnh đạo cách mạng là giai cấpcông nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

– Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

– Hạn chế:

+ Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.

+ Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

+ Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc và phong kiến.

4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

a. Ý nghĩa lịch sử

– Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

– Khối liên minh công nông hình thành.

– Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

– Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

– Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

b. Bài học kinh nghiệm: Để lại bài học quý về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh …

* So sánh Cương lĩnh chính trị (2-1930) và Luận Cương chính trị (10-1930)

Những điểm chủ yếu về cơ bản giống nhau.

Luận Cương chính trị 10-1930 xác định các vấn đề chiến lược cách mạng, nhưng cũng có những hạn chế nhất định:

– Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.

– Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

– Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc và phong kiến.

Những nhược điểm này mang tính “tả khuynh”,trải qua quá trình đấu tranh thực tiễn, các nhược điểm trên mới dần khắc phục.

III. Phong trào cách mạng 1932 – 1935

1. Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng

* Pháp khủng bố và Mị dân sau phong trào 1930 – 1931

– Pháp tiến hành đàn áp, khủng bố khiến cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng.

+ Các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ sở CM bị phá vỡ, hàng vạn đảng viên, cán bộ bị bắt và tù đày giết hại, tù chính trị bị giam tại Hỏa Lò, Khám lớn, Côn Đảo …..

+ Hầu hết các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đãng, các Xứ Ủy bị bắt.

– Chính sách mị dân của Pháp nhằm lôi kéo hay mê hoặc các tầng lớp nhân dân:

+ Về chính trị tăng số đại diện người Việt vào cơ quan lập pháp cấp Kỳ.

+ Về kinh tế cho người Việt tham gia đấu thầu một số công trình.

+ Về văn hóa – xã hội cho tổ chức một số trường Cao đẳng.

+ Lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

* Hoạt động khôi phục phong trào: Phong phú về hình thức và nội dung

– Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng.

– Một số đảng viên hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan trở về nước họat động.

– Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng một số đảng viên cộng sản hoạt động ở trong và nước ngoài tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng.

– 6/1932: Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng cố và phát triển các đòan thể cách mạng của quần chúng.

– Phong trào đấu tranh của quần chúng như Hội cấy, Hội cày, Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách báo …

– Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra,…

– Cuối 1933 tổ chức Đảng dần hồi phục và củng cố.

– Cuối 1934 đầu 1935, các Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ được lập lại.

– Đầu 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được hồi phục.

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương 3-1935 tại Ma cao

* Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc),có 13 đại biểu trong và ngoài nước.

– Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.

– Thông qua Nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng,vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ.

– Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, Nguyễn Ai Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

* Ý nghĩa: Đánh dấu mốc quan trọng Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, các tổ chức quần chúng …

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 14

Câu 1

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô-Viết Nghệ- Tĩnh.

Trả lời

Ý nghĩa lịch sử

– Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với quần chúng nhân dân trong cả nước.

– Khối liên minh công nông được hình thành

– Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Bài học kinh nghiệm

– Bài học về công tác tư tưởng: Đảng đã giáo dục tập hợp được một lực lượng cách mạng đông đảo của quần chúng, nhất là quần chúng công nông đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.- Bài học về xây dựng liên minh công nông: Qua phong trào khối liên minh công nông được hình thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nông đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác.

– Bài học về phương pháp giành chính quyền và giữ chính quyền bằng bạo lực cách mạng.

– Bài học về xây dựng chính quyền nhân dân, một hình thức chính quyền kiểu mới.

-Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Câu 2

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931.

Trả lời

Nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 – 1931 theo các tiêu chí sau:

+ Mục tiêu đấu tranh: Chống đế quốc để giành độc lập dân tộc, chống phong kiến để giành ruộng đất cho dân cày.

+ Quy mô phong trào: Diễn ra trên khắp cả 3 miền Bắc – Trung – Nam trong đó tiêu biểu nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (đã thành lập chính quyền Xô viết).

+ Hình thức đấu tranh: Đấu tranh chính trị kết hợp với khởi nghĩa vũ trang, trong đó đấu tranh chính trị là chủ yếu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quần chúng nhân dân kéo đến các cơ quan của chính quyền địch ở huyện lị, tỉnh lị.

+ Lực lượng tham gia: Đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó nòng cốt là công nhân và nông dân.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999
Lượt xem: 99999999

2. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ VNExpress

VNExpress
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

3. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

4. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

5. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

6. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

7. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

8. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ soha.vn

soha.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

9. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

10. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

11. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

12. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

13. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ vov.vn

vov.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

14. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ afamily.vn

afamily.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

15. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

16. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

17. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ coccoc.com

coccoc.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) rồi nhỉ? Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

18. Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) từ facebook.com

facebook.com
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

Câu hỏi về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
cách Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
hướng dẫn Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án)
Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14 (Có Đáp Án) miễn phí

Scores: 4.2 (199 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Looking Back Looking back Unit 2 lớp 7 trang 24 SGK Tiếng Anh

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn