Top 18+ Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Bạn đang tìm kiếm về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Câu 1. Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức?

A. Tạo lập hồ sơ

B. Cập nhật hồ sơ

C. Khai thác hồ sơ

D. Tất cả công việc trên

Câu 2. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Máy tính điện tử ra đời trước CSDL và Hệ quản trị CSDL

B. Máy tính điện tử ra đời sau CSDL và Hệ quản trị CSDL

C. Hệ quản trị CSDL ra đời trước máy tính điện tử và CSDL

D. Hệ quản trị CSDL , máy tính điện tử và CSDL cùng ra đời cùng một thời điểm

Câu 3. Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có:

A. CSDL, Hệ QTCSDL, các thiết bị vật lí

B. Hệ CSDL, các thiết bị vật lí

C.Các thiết bị vật lí

D.Hệ QTCSDL

Câu 4. Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là:

A.Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ

B. Tạo lập hồ sơ, khai thác hồ sơ

C.Sửa chữa hồ sơ, bổ sung hồ sơ, xoá hồ sơ

D.Tìm kiếm, thống kê, sắp xếp, lập báo cáo

Câu 5. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

A. Tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử.

C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.

D. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh… của một chủ thể nào đó.

Câu 6. Để tạo lập hồ sơ cần thực hiện công việc nào trong những công việc sau:

A.Xác định cấu trúc hồ sơ

B. Bổ sung hồ sơ

C.Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

D.Sửa hồ sơ

Câu 7. Chọn phát biểu sai:

A. CSDL bao gồm hệ CSDL và hệ quản trị CSDL để khai thác CSDL đó.

B. Hệ CSDL bao gồm một CSDL và hệ quản trị CSDL để khai thác CSDL đó.

C.Hệ quản trị CSDL là phần mềm phục vụ tạo lập CSDL và khai thác thông tin từ CSDL.

D.Yêu cầu của CSDL về tính toàn vẹn là: Dữ liệu phải thoả mãn một số ràng buộc của thực tiễn.

Câu 8. Tìm kiếm là việc:

A. tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C.khai thác hồ sơ dựa trên tình toán

D.sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê

Câu 9. Lập báo cáo là việc:

A.sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C.khai thác hồ sơ dựa trên tình toán

D.tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ

Câu 10. Thống kê là việc:

A. khai thác hồ sơ dựa trên tình toán

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C.tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ

D.sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê

Câu 11. Hệ quản trị CSDL là:

A.Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL

B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL

C.Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL

D.Tập hợp các dữ liệu có liên quan

Câu 12. Việc xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

A.Trước khi nhập hồ sơ vào trong máy tính.

B. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm và tra cứu thông tin

C.Sau khi đã nhập hồ sơ vào trong máy tính.

D.Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ

Câu 13. Người nào có vai trò chịu trách nhiệm quản lý các tài nguyên.

A.Nguời quản trị CSDL

B. Người dùng

C.Người lập trình ứng dụng

D.Cả ba người

Câu 14. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép

A.Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

B. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL.

C.Ngăn chặn sự truy cập bất hợp pháp.

D.Đảm bảo tính độc lập dữ liệu.

Câu 15. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL

A.Người lập trình ứng dụng

B. Người QTCSDL

C.Người dùng

D.Cả ba người

Câu 16. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép

A.Nhập, sửa, xóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C.Truy vấn CSDL

D.Phục hồi các lỗi dữ liệu từ các lỗi hệ thống

Câu 17. Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò: vừa là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không?

A.Không nên

B. Không được

C.Được

D.Không thể

Câu 18. Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin

A.Người dùng

B. Người lập trình

C.Người QTCSDL

D.Cả ba người

Câu 19. Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

A.Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

B. Khôi phục CSDL khi có sự cố

C.Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

D.Duy trì tính nhất quán của CSDL

Câu 20. Một trong những vai trò của người quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

A.Người chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên

B. Người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL

C.Người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng

D.Người có quyền truy cập và khai thác CSDL

Câu 21. Các bước để xây dựng CSDL:

A.Khảo sát, thiết kế, kiểm thử

B. Khảo sát, cập nhật, khai thác

C.Tạo lập, cập nhật, khai thác

D.Tạo lập, lưu trữ, khai thác

Câu 22. Hệ quản trị CSDL gồm:

A.Oracle, Access, MySQL

B. Access, Word, Excel

C.MySQL, Access, Excel

D.Access, Excel, Oracle

Câu 23. Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước Khảo sát:

A. Lựa chọn hệ QTCSDL

B. Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí

C.Xác định khả năng phần mềm, phần cứng có thể khai thác, sử dụng

D.Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin

Câu 24. Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước Thiết kế:

A.Xác định dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng

B. Thiết kế CSDL

C.Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng

D.Lựa chọn hệ QTCSDL để khai thác

Câu 25. Chọn câu sai nói về chức năng của hệ QTCSDL:

A.Cung cấp công cụ quản lý bộ nhớ

B. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

C.Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

D.Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL

Câu 26. Access là phần mềm chuyên dùng để:

A.Xử lí văn bản

B. Xử lí bảng tính điện tử

C.Quản trị cơ sở dữ liệu

D.Quản lí hệ thống

Câu 27. Thứ tự các việc khi làm việc với CSDL:

A.Nhập dữ liệu → Tạo lập CSDL → Chỉnh sửa dữ liệu → Khai thác và tìm kiếm dữ liệu

B. Tạo lập CSDL → Nhập dữ liệu → Chỉnh sửa dữ liệu → Khai thác và tìm kiếm dữ liệu

C.Chỉnh sửa dữ liệu → Nhập dữ liệu → Tạo lập CSDL → Khai thác và tìm kiếm dữ liệu

D.Khai thác và tìm kiếm dữ liệu →Nhập dữ liệu → Tạo lập CSDL → Chỉnh sửa dữ liệu

Câu 28. Tệp CSDL của Access có phần mở rộng là:

A. .bdf

B. .mdb

C. .asc

D. .xls

Câu 29. Trong CSDL Access đối tượng Bảng (Table) dùng để:

A.Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng

B. Nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận lợi

C.Lưu dữ liệu

D.Định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu

Câu 30. Trong CSDL Access đối tượng Mẫu hỏi (Query) dùng để:

A.Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng

B. Nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận lợi

C.Lưu dữ liệu

D.Định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu

Câu 31. Trong CSDL Access đối tượng Biểu mẫu (Form) dùng để:

A.Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng

B. Nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận lợi

C.Lưu dữ liệu

D.Định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu

Câu 32. Trong CSDL Access đối tượng Báo cáo (Report) dùng để:

A.Sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng

B. Nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận lợi

C.Lưu dữ liệu

D.Định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu

Câu 33. Để thoát khỏi MS Access ta thực hiện

A.Chọn File, chọn Close

B. Chọn File, chọn Exit

C.Tổ hợp phím Alt + F4

D.Chọn File, chọn Quit

Câu 34. Sau khi khởi động MS Access thành phần Blank Database dùng để:

A.Tạo mới tệp CSDL rỗng

B. Sửa đổi tệp CSDL đã có

C.Tạo một Bảng mới

D.Mở tệp CSDL đã có

Câu 35. Để mở một CSDL đã có ta thực hiện:

A.Chọn File, chọn Open

B. Chọn File, chọn Open, chọn tên tệp, chọn OK

C.Chọn File, chọn Open, chọn Database, chọn Open

D.Chọn Database, chọn Open, chọn tên tệp, chọn OK

Câu 36. Chọn phát biểu sai. Để tạo đối tượng mới

A.Người dùng tự thiết kế

B. Dùng các mẫu dựng sẵn

C.Người dùng tự thiết kế sau đó dùng các mẫu dựng sẵn để chỉnh sửa

D.Dùng các mẫu dựng sẵn sau đó người dùng tự thiết kế để chỉnh sửa

Câu 37. Ở chế độ thiết kế (Design View) không cho phép

A.Tạo đối tượng mới

B. Thay đổi cấu trúc bảng, biểu mẫu

C.Thay đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu, báo cáo

D.Thay đổi dữ liệu đã có

Câu 38. Ở chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) không cho phép

A.Hiển thị dữ liệu dạng bảng

B. Xem ,xoá các dữ liệu đã có

C.Thay đổi cấu trúc bảng, biểu mẫu

D.Thay đổi dữ liệu đã có

Câu 39. Thành phần cơ sở tạo nên CSDL là:

A. Table

B. Field

C. Datatype

D. Record

Câu 40. Chọn phát biểu sai

A.Mỗi trường là một cột của bảng

B. Mỗi bản ghi là một hàng của bảng

C.Kiểu dữ liệu là kiểu của dữ liệu lưu trong một bản ghi

D.Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL

Câu 41. Khi tạo cấu trúc bảng, cần thực hiện:
1-Tạo các trường
2-Lưu bảng
3-Chọn kiểu dữ liệu
4-Nháy đúp lệnh Create table in Design view
Thứ tự thực hiện nào sau đây là thích hợp nhất là:

A.1, 2, 3, 4

B. 4, 3, 2, 1

C. 4, 1, 3, 2

D.1, 4, 3, 2

Câu 42. Khi tạo một trường mới, cần thực hiện
1-Chọn kiểu dữ liệu
2-Đặt tên trường
3-Xác định các tính chất của trường
4-Mô tả các tính chất của trường
Thứ tự thực hiện nào sau đây là thích hợp nhất là:

A.1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 4, 3

C. 2, 3, 4, 1

D.1, 2, 4, 3

Câu 43. Phát biểu nào sau đây là đúng

A.Kiểu dữ liệu Text có độ dài tối đa là 255 kí tự

B. Kiểu dữ liệu Text có độ dài tối đa là 65536 kí tự

C.Kiểu dữ liệu Text có độ dài không giới hạn

D.Kiểu dữ liệu Text có độ dài tối đa là 65535 kí tự

Câu 44. Chỉnh sửa cấu trúc bảng là

A.Thêm trường, thêm bản ghi

B. Thêm hoặc xoá trường, thêm hoặc xoá bản ghi

C.Thêm hoặc xoá trường

D.Thêm hoặc xoá bản ghi

Câu 45. Tính chất nào cho phép đặt kích thước tối đa của trường

A.Field size

B. Format

C.Caption

D.Default Value

Câu 46. Tính chất nào quy định cách hiển thị dữ liệu

A.Field size

B. Format

C.Caption

D.Default Value

Câu 47. Tính chất nào cho phép thay tên trường bằng các phụ đề.

A.Field size

B. Format

C.Caption

D.Default Value

Câu 48. Tính chất nào xác định giá trị tự động đưa vào trường khi tạo bản ghi mới

A.Field size

B. Format

C.Caption

D.Default Value

Câu 49. Để thay đổi cấu trúc bảng

A.Ta hiển thị bảng ở chế độ thiết kế

B. Ta hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu

C.Ta hiển thị bảng ở chế độ biểu mẫu

D.Ta hiển thị bảng ở chế độ mẫu hỏi

Câu 50. Để thêm trường

A.Chọn Insert, chọn Rows

B. Chọn Insert, chọn Field

C.Chọn Insert, chọn Field Name

D.Chọn Insert, chọn Record

Câu 51. Để xoá trường, ta chọn trường rồi thực hiện

A.Chọn Edit, chọn Delete

B. Chọn Edit, chọn Delete Rows

C.Chọn Edit, chọn Delete Field

D.Chọn Edit, chọn Delete Record

Câu 52. Để xoá bảng, ta chọn bảng rồi thực hiện

A.Chọn Edit, chọn Delete

B. Chọn Edit, chọn Delete Table

C.Chọn File, chọn Delete

D.Chọn File, chọn Delete Table

Câu 53. Trường GIOI_TINH, DOAN_VIEN ta chọn kiểu dữ liệu nào là tốt nhất

A.Text

B. Yes/No

C.Number

D.Memo

Câu 54. Sau khi thực hiện việc tìm kiếm thông tin trong 1 tệp hồ sơ học sinh, khẳng định nào sau đây là đúng?

A.Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.

B. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, nhưng những thông tin tìm thấy đã được lấy ra nên không còn trong những hồ sơ tương ứng.

C.Tệp hồ sơ có thể xuất hiện những hồ sơ mới.

D. Những hồ sơ tìm được sẽ không còn tệp vì người ta đã lấy thông tin ra.

Câu 55. Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, trong đó lưu trữ điểm tổng kết của các môn Văn, Toán, Sinh, Sử, Địa. Việc nào sau đây không tìm kiếm được.

A.Tìm học sinh có điểm trung bình các môn vừa cao nhất và thấp nhất

B. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Toán thấp nhất.

C.Tìm học sinh nữ có điểm môn Toán cao nhất và học sinh nam có điểm môn Văn thấp nhất.

D.Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Văn cao nhất

Câu 56. Thành phần nào dưới đây thuộc CSDL.

A.Dữ liệu lưu trong các bản ghi.

B. Dữ liệu không được lưu trong các bản ghi.

C.Các chương trình phục vụ tìm kiếm dữ liệu.

D.Các chương trình phục vụ cập nhật dữ liệu.

Câu 57. Trong một CSDL, các bản ghi của một tệp có tính chất gì?

A.Kích thước và cấu trúc giống nhau

B. Có thể khác nhau về kích thước lẫn cấu trúc.

C.Có kích thước khác nhau nhưng cấu trúc giống nhau.

D.Có kích thước giống nhau nhưng cấu trúc khác nhau.

Câu 58. Cập nhật dữ liệu là

A.Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi

B. Thêm trường mới, xoá các trường

C.Thêm trường mới, chỉnh sửa, xoá các trường

D.Thêm bản ghi mới, xoá các bản ghi

Câu 59. Để thêm bản ghi mới, ta thực hiện

A.Chọn File, chọn New Record

B. Chọn Insert, chọn New Record

C.Chọn Edit, chọn New Record

D.Chọn Table, chọn New Record

Câu 60. Để xoá bản ghi, ta chọn bản ghi rồi thực hiện

A.Chọn Edit, chọn Delete

B. Chọn File, chọn Delete

C.Nhấn phím Delete

D.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Delete

Câu 61. Sau khi nhập dữ liệu vào bảng, phát hiện ra người nhập gõ nhầm nhiều chữ TN thành NT. Làm cách nào tốt nhất để có thể chỉnh sữa được lỗi này?

A.Lọc ra những bản ghi bị lỗi và sửa

B. Tìm từ bản ghi đầu đến bản ghi cuối, gặp lỗi thì sửa

C. Tìm kiếm các bản ghi bị lỗi và sửa

D.Thực hiện lệnh tìm kiếm và thay thế NT thành TN

Câu 62. Trong bảng dữ liệu lưu hồ sơ học sinh, để in ra danh sách những bạn thuộc tổ 1, ta có thể thực hiện:

A.Lọc theo mẫu

B. Tìm kiếm

C.Sắp xếp

D.Lọc theo ô dữ liệu

Câu 63. Muốn cập nhật dữ liệu thì phải mở bảng ở chế độ

A. Data View

B. Datasheet View

C. Form View

D. Design View

đáp án Ôn tập Tin học 12 học kì 1: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 33 B
Câu 2 A Câu 34 A
Câu 3 A Câu 35 B
Câu 4 A Câu 36 C
Câu 5 A Câu 37 D
Câu 6 A Câu 38 C
Câu 7 A Câu 39 A
Câu 8 A Câu 40 C
Câu 9 A Câu 41 C
Câu 10 A Câu 42 B
Câu 11 A Câu 43 A
Câu 12 A Câu 44 C
Câu 13 A Câu 45 A
Câu 14 A Câu 46 B
Câu 15 A Câu 47 C
Câu 16 A Câu 48 D
Câu 17 A Câu 49 A
Câu 18 A Câu 50 A
Câu 19 A Câu 51 B
Câu 20 A Câu 52 A
Câu 21 A Câu 53 B
Câu 22 A Câu 54 A
Câu 23 A Câu 55 A
Câu 24 A Câu 56 A
Câu 25 A Câu 57 A
Câu 26 C Câu 58 A
Câu 27 B Câu 59 B
Câu 28 B Câu 60 C
Câu 29 C Câu 61 D
Câu 30 A Câu 62 A
Câu 31 B Câu 63 B
Câu 32 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999
Lượt xem: 59995999

2. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

3. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

4. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

5. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

6. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

7. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

8. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

9. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

10. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

11. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

12. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

13. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

14. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

15. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

16. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

17. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

18. Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

Câu hỏi về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An

Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
cách Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
hướng dẫn Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An
Trac Nghiem Tin Hoc 12 Theo Tung Bai Co Dap An miễn phí

Scores: 4.2 (134 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Vùng Có Hệ Số Sử Dụng Đất Canh Tác Cao Nhất Nước Ta Là

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn